H N' 19 T j schijnt gefolterd te worden door Woensdag 12 Hei 1838 42e jaar M. Beeniaert hoeft donderdag geant woord op de redevoering van M. Fiére, ïj Eene Voorzegging» Over c j --- volgende voorzegging If© Hamer. Woensdag is de beraadslaging begon- nen over het budget der buitengewone ^.cn wetsontwerp voor do inrichting Ont rini»>.>l> ...'l^n.z,» h,irrnvAl<r I J - 1 ook over de buitengewone wei ken door t TERZIJ die terugkee bepaald, bed geantwoord gen en ze te toonen,an de I Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na v ir. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lo De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en '(buitenland worden Jlen schrijn in bij BONHOMME-HYCKASEYS, dimkkvi-iiiig.-ver. Na de kiezingen voor de wetgevende Kamer den 8 Juni aanstaande, zuilen pc inde Kamer van volksverlegenwoor Ji- gers nauwelijks liberalen genoeg ovér- bl ij ven, om te doen zien dal i|ie jarïij nog in. ons land beslaat. Stout woord, dat npgtans veel kans heelt bewaarheid te woiden. De ont moediging der liberalen is algemeen. Overal worden hunne kandidaten hmd- rekkig bestreden. Alhoewel zij besloten hebben al hunne plaatsen te verdedigen, aanzien zij zich reeds overwonnen te I Soignies en Waremine;zij wanhopen voor Gent en zitten vol achleidocht ie V’erviers. Bergen (Mons) zou hen op eene onaangename wijze kunnen ver rassen; Alh en Doorntjk hangen at vali de stemming der buitenlieden, die er alles zouden bij verliezen, moest de liberale partij in 1888 weei aan hel be wind geraken. Hoe men de zaak draaie of keere, do voorzegging van M, Malou staat om zich te verwezenlijken; want al de kansen zijn ten voordeele der katholieke partij en hare zegepraal is zeer waarschijnlijk. Een redmiddel bleet de liberale partij over de straat. Ook deze icd plank ontsnapt haar nu. Het volk houdt niet van plundering, brand en moord. Den bloedige tooneelen in hel Walenland hebben de oogen der koi izichtigsten geopend. ders gediend dan om do aankomst der radikalen te verhaasten, door overal den invloed van den godsdienst te be strijden en zich niet te herinneren dal, waar dé godsdienst verzwakt, hel so cialïsmus veld wint, en waar de gods dienst verdwenen is, hel socialismus heerscht. Libetalismus, radie dismus en socia- lismus zijn drie sporten van ééne en de zelfde ladder. M. Fiére die op de hoog ste dezer sporten staal en lol de lagere niet wil afdalen, bevindt zich alzoo ge heel afgezonderd en machteloos. Hij heelt een wetsontwerp neergelegd, tot regeling der betrekkingen tusschen pa troons en werklieden. Het ware moeilijk daar thans een oordeel over te vellen. ten. Wat het onderzoek betreft, heelt M. Beeniaert vei klam d, dat de kommissie van hel nijverheidswei k zich daarmée, zal gelasten, en dat zij dit onderzoek zal uithielden lol den landbouw. de andere door M. I Aangaande het wetsontwerp door M. ,ii:..i- .i.» Eière voorgesteld, heeft de eerste mi nister. na hulde gebracht te hebben aan de goede inzichten van den leider der linkerzij, voorgesteld hel te doen onder zoeken door de kommissie, aan welke reeds verscheidene dergelijke vooistel len zijn onderworpen. M. Beernaerl heelt ten slotte gezegd dal hij bel ten volle met M. Fiére eens is over de noodzakelijkheid hei volk te onderwijzen en te verzedelijken, maar, als middel daartoe verwierp hij kracht dadig het zoogezegd onzijdig onderwijs en drong aan op de noodzakelijkheid hei volk op te voeden in de gevoelens van godsdienst en kristene zedelijkheid. Tot smving zijner woorden haalde hij het gevoelen aan van verscheidene li berale schrijvers, die allen de oerwereld lijkiny en de onzijdigheid van liet ouder wijs ten sirengsie veroordeelen. Deze redevoering wei d door de rech terzij geestdriftig toegejuicht; de lin kerzij, daaientPgen, scheen ontevreden. Na eenige opmerkingen, tusschen MM. Fiére en Beeniaert gewisseld, werd hel wetsvoorstel van M. Fièie, of schoon onregelmatig voorgesteld, met bijna eenparige stemmen in aanmerking genomen. M. Fiére heeft van zijn voor stel van onderzoek afgezien. de graanmarkt. Inscluijvingsprijs. fr. 'sj B Annoneen 20 ccnlimen per regel. De g route IciUrs. i< vnr>i. ....tll-. U - M. de Mo eau, minister van openbare werken, beeft hier op geantwoord dal <le baron van Nieuport tot nu toe te vee! verlaten, een Jbeter lot verdienen. Nieuport is pene nijverige en handel- I dri|veiide stad, wier bevolking kloek moedig worstelt tegen al wat baar nacht té Overrompelen en hare kracht dadigheid zou betere uitslagen ver schaften, indien do natuur der plaatsen zelf niet scheen zich te verzetten tegen alle uitbreiding van zeevaart. Nogtans is Nieuport te wel gelegen om niet beter behandeld te worden. Ik zou aan deze stad behoorlijker zeevaait- insiellingen willen geven, en het toe komende jaar, of ten langste bij twee jaar, hoop ik dit inzicht in daden te veranderen, met in mijn budget de noo- dige kredieten te brengen om eene vloedkoin temaken. u Zonder echter eene haven van eerste klas te willen maken, moeten wij verbeteren wat bestaat, en trachten in onze haven te trekken schepen van alle grootten die voor den uitvoerhandel be stemd zijn, a SJc ware toestand» M. Jules Simon, een fransebe liberaal, doch een rechtzinnig man. schreef dezer dagen in hel l'arijzer blad le. Malin Een diplomaat, die eene hooge be diening bekleedt in de Europeaansche samenleving, zegde mij onlangs, dat, toen hij laatst een reisje in Belgie en Hollan Imaakte, hij een zonderling po litiek verschijnsel bad opgemerkt. De verdwijnen. Er blijven slechts tegenover elkander mannen van de rech- en de socialisten, de oude wereld tri; en eene nieuwe, slecht bepaald, bedreigend voor alle iiistellin- i alle geloot, onbekwaam otn vervangen, en waai van de. sterkte dagelijks aangroeit. Dit is inderdaad waar, en niet alleen voor Belgie en Holland, maar hetzelfde doet zich voor in Duitscbland en Frank- rijk. Het liberalismus verdwijnt in den oceaan der ontgoochelingen, gelijk, een j oud en verlaten schip dal langs alle grootste kerk- kanten lek is. En daaraan twijfelt M. u- Frère zelve niet, want in de Kamer reld schijnt tol eene nieuwe orde, van zaken te komen; de bewegingen der werkende klassen schijnen eene grooto maatschappelijke beroering vóór het einde dezer eeuw aan te kondigen. j En inderdaad, de bescl aaide wereld -mv.’ eene schrikkelijke politieke en godsdienstige 1789 beeft bij onophoudelijk voorigebracht, maar in plaats van de orde, heeft hij anders niet dan nieuwe beroerten doen ontstaan, monsters die hem bestormen en ver woesten. Hij heeft bel liberalismus ver wekt welk, op zijne beurt, bet radi- calismus heeft gebaard, dat nu het liberalismus verscheurt. En ibans komt bel socialismus op, dal eerlang dit werk van verwoesting moet voltrekken. M. Fiére voorspelt eene maatschap pelijke beioering vooraleer 15 jaren - zullen verloopen zijn. Eens beeft hij overwinningen gezegd De maatschappij is ziek. He- legers op hei slag- den heeft dc maatschappij dorst naar redding. Al de doctrinaire heelmiddels, ■mn-al de hulpmiddelen der liberale kwak- zalvers hebben tot niets gediend of ge- eenigen tijd deed M. Malou de baai. i Men zal noodzakelijk tot de Kerk, tot aars; met dp post 6 fr. - nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. •oe Pcülicité, Magdalenaslwat, 46, te Brussel. I Pruisen en BSonie. Gewichlinge tijdingen komen uit Prui sen. De vrede is voor goed gesloten met Rome. i Deze tijding is niet meer geheel on- verwachtdaar M. Bismarck sedert eeni- gen lijd 'i inzicht le kennen gegeven had af te zien van den Culiutkampt; nogtans twijfelde men lot tiet laatste oogenblik of M. Bismarck zou volharden in hel sluiten van den vrede met den Paus. He den valt er niet meer aan te twijfelen het duitsche keizerrijk heeft zich aan liet Vatikaan onderworpen. Wij lezen desaangaande in de duitsche bladen Het pruisisch gouvernement heeft aan d< n voorzitter van de kamer van af- j liberalen gevaardigden aaugekondigd, dat hel aan den Paus het inzicht doen kennen had van over te gaan lot de herziening der mei wel ten. Kardinaal Jacobini heeft l dat de H. Vader, om een nieuwen blijk zijner toegeve dheid te bisschoppen bevel gegeven bt eft de namen der pastoors aan het n inisterie mee te deelen, die zij voor de verschil lende pastorijen voorstellen. Men hoopt dai de godsdienstvrede nu beslissend zal lot stand komen. Bismarck was een der vervolgers van onzen lijd; hij heeft de Frère zelve hand gereikt aan de revoluiionnairen, 1 verklaarde hij woensdag dat bij heelt geloofd, gelijk zooveel andere reld schijnt tol eene nieuwe or verdwaalde geesien, dai de Kerk de vijanden is van het wereldlijke gezag en dat de staatsman eerst en vooral moet zuigen de Kerk en de geestelijke macht te bevechien. Maar Bismarck en keizer Wilhelm hebben weldra gevoeld dat zij den kwa- v..jn.c pummK.ee den weg waren ingeslagen; zij hebben krisis. Sedert 1793 of' weldra gezien dal de vijanden van Ro me tevensde vijanden zijn van den troon en dal radikaal, liberaal en revolution- nair drie vogelen van eender vederen zijn, viezklanlen die Kerk en maatschap pij zouden ten onder biengeo. Deze toenadering van bet pruisisch gouvernement tot hel Vatikaan zal eenen grooten invloed hebben op de toekomst; iij zal den ouden keizer en zijnen kan selier Bismarck eene aanzienlijke plaats in de jaarboeken van onzen lijd verzeke ren; zij zal meer tol hunne faam Lijdia- gen. dan de grootste welke de duitsche 1 veld behaald hebben. In de zitting van donderdag heeft M. Visart over de eeuwige kwestie der ha venwei ken van Nieuport gesproken. Hij herinnerde dat toen de minisiei ver leden jaar eene deputatie van den ge meenteraad, vergezeld van M. den se nator en den vertegenwoordiger van 't arrondissement ontving, hij scheen' takkoord te zijn mot de afgeveerdigden over de noodzakelijkheid liet stelsel van hulpsommen te verleenen, voor do havenwerken, te veranderen..De de putatie verliet den lieer minister, oveituigd zijnde dat eene buitehge- wuoue toelage zou toegeslaan zijn ge- geweesl om een ernstig werk te be ginnen. Maar de kwestie is geen stap gevoiderd. Nogtans de 60 duizend frank in het budget gebracht zullen ten min- s;e den goeden uitslag hebben van wcik te verschaffen aan de Nieupoi tsebe werklieden, die liet zoowel verdienen als du ontevredenen der andeie ge westen van ‘t land. Dan beeft onze vertegenwoordiger eeti'ge werken aangewezen, welke hij noodig acht om liet stelsel van aflossing der wateren van den User te volledigen. De werken der Loovaarl hebben de gevat en van overstiooming reeds ge deeltelijk verholpen en om tot een goed einde te komen, moet de livier van aan Dixmude tot aan de zee recht geliokken worden. Hij vraagt dat het krediet van 25,000 fr. voor dat werk toegestaan is, zou veidubbeld worden; ook moet de livier tusschen Rousbrugge en de Fin- tele vei bieed worden. Hij ondersteunt de verzoekschriften van pachters en eigenaars die vragen dal er in de Loovaarl sluizen zouden gemaakt worden, die, gelijk vroeger, deze vaart in gemeenschap biengen met de Beveidijkvaart, de Leerzevaart, de Krommegracht, enz. Eindelijk dringt M. Yisait aan op du overneming der Loovaarl door den Staat, welke sinds lang gevraagd en be loofd is. aangaande de twee voorstellen door de zen lamste gedaan te weien een onder zoek over de krisis in 't algemeen en van ontvangsten en uitgaven, en bijgevolg nïjverbeMsrnd ook over de buitengewone wei ken door I gouvernement voorgesteld om de werkende klassen ter hulp te komen. Twee belangrijke redevoeringen wer den uitgespioken, de eene door den eersten minister, Frère den h-jutdmau der linkerzij in de Kamer, M. Beeniaert heeftj den financieclen toestand van het land doen kennen. On danks de slechte vooi uitzichten zal hel le kort voor 1885 slechts 600.€00 (rank bedragen. Het overschot voor 1886 moest beloopen tot nagenoeg 3 mtl- lioen. Ter o< rzaak van de vcrhuoging der burgerlijke pensioenen was hel reeds verminderd op 2 1/2 millioen. D<' laat ste gebeurtenissen te Charleroi hebben de uitgaven nog doen vei meeideren, doch het gouvernemetil heeft ook nieu we besparingen ingevoerd. Zt-lis l.eetlM. Vnudei'penii boom heeft dinsdag nog verscheidene amendementen tirei gelegd, waai bij de uitgaven vin zijn ministerie mei 1 millioen 300 dui- tend frank worden verminderd. Alzoo zal liet evenwicht in het budget behou den worden, zelfs zonder nuttige maat regels te verwaarloozen. Een dezer maatregels, waartoe het minis'ei ie besloten heeft, ten einde de nijverheid ter hulp te komen, is de ver mindering der tolrechten op de kanalen. Zooals men ziet, antwoordt hel gouver nement mei daden op de beschuldiging der liberalen die nooit iets gedaan iiebben dan lasten gelegd dm het zijne beloften niet zou volbrengen. M. Beeniaert heeft de gelegenheid w.i.ii genomen om eene nieuwe logen- Miaffing te geven aan het liberaal ver- teisi-lke, als zou hij aan eene afvaardi ging van werklieden beloofd hebben meer werken uil te voeren in zes maan den dan liet ministerie Frère in zes jaar. -M Rolitt had dat vertelselko opgeraapl cn er zijne zaag over gespannen. Het gouvernement zal dit jnar voor 100 millioen penbare werken doen uit voeren. De buurtspoorwegen komen in dit cijfer voor 17 millioen. Dm heet men handelen, in plaats van zich met niets anders bezig le houden dan met enkwes- ten dio geld cpliiengcn en partij wetten om andersdenkenden te verdtuk ken. Vervolgen» heeft M Fiè"e gedurende twe* uren het woord gevoerd. De dag b a len zijn het eens um te bekennen J;n hij, ditmaal, zeer gematigd beeft ge sproken. Hij heelt vooral doen zien welk ge vaar liet radikalistnus voor het land ople- vert. Ongelukkiglijk heef’ zijne eigene politieke veertig jaar lang, tot niets an- 1 CP *1 I V 1/ Zl 1 1ll I- zx I I ik<‘ r*l 11 nrrnr» I f»» F.’.., X’ i IV i AizuhdiTlij ke rntvangen door hel Office Zwarle Auuiienstraal. 4. i j- Je we te Veurne, en in de Poslkanlooren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1