Woensdag 19 Mei 1886 N‘- 20 7 buitenland warden ontvangen door het Office :Xi 42' jaar zouden mei de lijn aldaar te passeeren veel gemak hebben om naar de laatste stad ie reizen en alzoo hunne betick- Beurtspoorweg Veurne-IJper. Wij ontvangen nog hel volgend arli- 18,001 17,872 KIEZING VAN DEN 23 MEI KANTON VEURNE Kandidaten voorgedragen door het Bewarend Verbond van Veurne M. RAPHAEL DESPOT, M. EDMUND VAN HEE, uittredende leden. Hiexing te Brussel. Wij hebben woensdag den uitslag der Brusselsche Kamei kiezing medegedeeld. Geen de - drie kandidaten had de mier- ..j.. dorheid der stemmen bekomen, zoodat weldoende gevolgen ie geneden. Men ziet dat, indien het katholiek gouvernement besparingen weet te doen, die noodzakelijk waren geworden ten gevolge van de vt mindering der in komsten en den deerlijken toestand waarin het vorig liberaal ministerie de schatkist had gebracht, bet ook ruime uitgaven kan doen als bel openbaar be- Als men met aandacht de artikels van het Advertentie blad leest, is men over- 1 ten van de rechte lijn tegen deze De doctrinaire gapers juic en die hans- worsterijen toe en wrijven zich de han den van pleizier. Weest gerust, zeggen ze. het schaap is in huis! Wij hebben de victorie onze Buis gaat er door en de radikalen keeren tot de oudeprmken- partij terug. Hel doel der leiders dezer partij is klaar en duidelijk vandaag zenden wij meester Buis naar de Kamer, en mor gen, als M. Vander Smissen zijn ontslag geeft, helpen de doctrinairen meester Janson op de kussens. M. Frère zal er zich wel tegen verzet ten. en, bij de eerste gelegenheid, in de Kamer uitroepen dat er niets gemeens is lusschen de liberalen en radikalen, maar nood breekt wet en de vechtende broeders zullen toegeven op den rug van hel klerikaal spook. Alwie voor een duit dóórzicht heeft, zal met ons moeten bekennen dat er nooit ellendiger en laffer komedie ge speeld is, en dal ieder eerlijk man ze moet uilfluiten. Zie hier den uitslag der balloteering van gister dende op eene ondervraging van M. de I Burlot, aangaande het wetsvoorstel be- treffende de invoerrechten op het vee, i namens de middensektie veiklaard, dat i deze het voorstel der afgevaardigen van Nyvel met eenparigheid beeft aan genomen. Het gouvernement heeft een onder zoek bevolen, over zijne konsuls in hel buitenland, en door de gouverneurs in hel binnenland, door de vermoedelijke uitslagen der toepassing van dezen maatregel. De stukken van dit onderzoek zijn maar onlangs aan de middensektie toe gekomen, waardoor de bespreking van bet voorstel is vertraagd geworden. De Kamer heeft opvolgenllijk ge stemd 1' het budget der ijzerenwegen; 2" de kredieten voor de gendarmerie; 3* kredieten voor verschillige ministe- rien; 4" het ontwerp betreffende den handel in onplofbare stoffen; 5* de af schaffing van eenen zittijd der kies- exaam, welke thans in Maart zullen plaats hebben; 6° het ontwerp be treffende het hermunten van een zeker getal vijffrankstukken in pasgeld, 7° hel ontwerp waarbij het getal notarissen van hel kanton Venders wordt vermeer derd, en 8* de konventie tusschen het gouvernement en de Norddeutsche Lloyd, j aangaande hel aanleggen der Duitsche schepen te Antwerpen. Eindelijk heeft de Kamer zich bezig gehouden met eene orde-motie van M. Favercau, afgeveerdigde van Marche, over hel volgende feit Een liberale vrederechter van het Luxemburgsche, zekere Lambolle, ver oordeeld tot drie maanden gevang, voor onzedelijke feiten, en die uil het land was gevlucht, is teruggekeerd en is on beschaamd genoeg om zijn ambt op nieuw te willen waarnemen. M. Devolder, minister van justitie, heeft verklaard dat het beroepshof van Luik de zaak in banden heeft en hem zal beletten als magistraat op te treden. Zoo het schijnt geeft de wet aan den minis ter de macht niet om dien vooi beeldi- gen ambtenaar al te zetten. De Kamer is dan voor onbepaaldcn lijd uiteen gegaan. I)c Senaat. Vrijdag beeft de Senaat zijne zittingen hernomen en beraadslaagd over ver schillende petitiën en eenige wetsont werpen van plaatselijk belang gestemd, onder andere datgene waarbij het de partement van finanlien gemachtigd wordt om van Belgissche vijffrankstuk ken pasmnnt te maken en die welke het persooneel van de rechtbank van Char leroi, en het getal notarissen van bei kanton Verviers vermeerderen. Onder de besprokene petitiën was er eene van de leden van bei bestuur van het Belgisch evangelisch genootschap, vragenue dat op hunne kerk de schik kingen zouden toegepast worden der wel van 4 Maart 1874, op hel lijdelijke der eeredienslen, waarvan art. 18 de toepassing verleent aan de besturen der protesianische, anglikaansene en Israë- i litschc kerken, voor wat de betrek kingen aangaat dezer besturen met de i burgerlijke overheid. Onze senator, M. de baron de Coninck de Merckem ondersteunde die vraag in de volgende woorden De vraag van het evangelisch kerk genootschap komt wij zeer billijk voor, aangezien het slechts de burgerlijke verpersoonlijking vraagt, welke name lijk de kerkfabrieken en de synagogen genieten. Wat men aan den eenen eere- dienst verleent, kan men ook aan den anderen toestaan. Het evangelisch kerkgenootschap Ingeschreven kiezers, 21,787 Aanwezige, Nietige briefjes, Hebben bekomen M. Buis, 9.917 slem. M. Jacmart, 7,953 M. Buis is gekozen en beeft zijne kie zing te danken aan de kliek Janson. Bijzondere kredieten Verledene week heeft de Kamer van volksvertegenwoordigeis het budget der bijzondere kredieten voor werken van en beschimpt; bij hoog en I bij gezworen dal bij hem zijn leren lang ging bestrijden; Buis was een verrader, een lafaard, een achteruitkruiper, een schoenpoetser van M. Frère, enz. enz. En nogtar.s beeft dit niet belet dat Jan son met zijne kliek aan de doctrinairen de hand hebben gereikt om de kandida tuur van M. Jacmart of liever den alge- meenen vijand het katholicismus te besnijden en te verpletteren. Vandaag gij, morgen ik. Zoo is het. Al de grove schimpredens, tegen de doctrinairen uiigekraamd, zijn ver geten; alle princiepen, zoo hoog ook geroemd, zijn weggeblazen als rook; de roode vlag is in de blauwkuip gesteken, meenten uit, en ’t zij dat de lijn recht cn in de schaduw van dese v!ag, en ter- I of kronkelachiig is, zij bijveu op denzelt- wijl de blauwe tranen er nog van af- den afstand. Nog meer, Loo en Pollinc- drupten, kuste Janson zijnen vriend j hove die weinig naar Veurne gaan, Buis en zegde ’t is maar comedie ge- weest. beste jongen, wij zijn allen im mers van ’t zeilde sap overgoten. ■>c Kamer. In de Kamer van volksvcrtegenwoor- digeis heeft M. de Moreau, antwoor dende aan de talrijke sprekers die wer ken van openbaar nul gevraagd hadden bij de bespreking van bet budget van openbare werken, verklaard dal de wer ken, voor dit jaar ontworpen, zullen kosten 36 millioen 520 duizend frank, boven de 9 millioen 655 duizend frank voor werken welke onlangs werden aan besteed; dus te zamen 46 millioen 197 duizend franks. Daarin komen de we gen voor eene som van 4.774,062 fr.; de nieuwe openbare gebouwen voor 5,640.006 h de waterwel ken voor 16 millioen en de ijzerenwegen voor 15 millioen. Ziedaar een aantal werken die voor lang bezigheden en brood zullen ver schaffen aan vele werklieden van al de gewesten des lands. In eene der laatste zittingen heeft M. Beeckman. vertegenwoordiger van Leu ven, belangrijke openhatingen gedaan aangaat.de de herbouwing van hel pa- leis der Natie. Volgens de cijffers door den verslaggever van het budget van openbare werken aangehaald, heelt men zich daar aan eer e schandelijke geldver- kwist ng overgeleverd, waarvan de ver antwoordelijkheid valt op den gevallen minister Bolin, die slechts vier onder nemers lol de aanbesteding heeft toe gelaten. Deze ontdekking heeft veel opschud ding verwekt in de Kamer. M. Bolin heeft zich kwaad gemaakt, aldus bewij zende dal hij ongelijk had, en is in per- 1 soonlijkbeden en scheldwoorden uitge vallen legen M. Beeckman; doch hij is er niet in gelukt eene der beschuldigin gen te wederleggen. M. Somzé, vertegenwoordiger van Brussel, heeft hel schreeuwend mis bruik aangeklaagd dat door de stad Brussel wordt gepleegd, door het hef fen van rechten op de beesten cn het vleesch, welke ineer dan 400 duizend bank opl rengen. Hij heeft ook gepro testeerd legen de belasting op hel water en legen het monopool der gaz. M. de minister ïbonissen heeft be loofd maatregels te nemen om die mis bruiken uit te roeien. Vervolgens is hel budget der buiten gewone ontvangsten en uitgaven ge stemd geworden met 82 stemmen en 2 onthoudingen, waarna de bespreking van liet budget der ijzerenwegen is be gonnen. Een groot getal sprekers heb ben de belangen hunner wederzijdsche arrondissementen verdedigd. Na eene uitgebreide redevoering van M. den minister Vandenpeereboom, in antwoord op de sprekers, werd een krediet van een millioen gestemd om voorschotten te doen aan zekere nijve- raars van bet Walenland, alsook het wetsontwerp houdende wijziging der vet op de handelsmaatschappijen. Donderdag beeft de Kamer verschei dene ontwerpen tot den volgenden zit tijd uilgesteld. In den aanvang van de namiddagzitiing, heeft M. Melot, ver tegenwoordiger van Namen, antwoor- Dit blad verschijnt den Woensdag, oniniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte.'Bechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor lielgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'l buitenland worden ontvangen door het Office i»f. I’ubucité, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonuensiraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoorén. gestemd werd, en drukte den wensch den aanslaande zittijd, een wets ontwerp van dien aard zal doen stem men en aldus aan de landbouwers vol doening zal geven. bestaat overigens uit zeer achtbare per sonen. Zij vergist zich echter met te denken dal zij aan de kleingeestige pla gerijen zal ontsnappen, waarvan, bij voorbeeld, de katholieke eeredienst van zekere liberale ministerien het voorwerp was. Men verbood dan eene kaars te ontsteken zonder voorafgaande toela ting van den minister van justitie. De zaken waren zoover gekomen, dal de katholieken zelfs hunen eeredienst in hu i ne kerken niet vrij meer mochten uitoefenen. Wat de katholieke partij aangaat, de lutheraansche Kerk mag verzekerd zijn in de uitoefening harer rechten niet gestoord te worden. Dit lulheraansch kerkgenootschap bestaat in Belgie sedert 1837, dus se dert 50 jaar, en niet onaardig is het te doen uitschijnen dal het genootschap, om 't vrij genot zijner eigendommen te bekomen, moest wachten tot dat er een katholiek ministerie aan ’t bewind was. Ik vraag dat hel verzoekschrift naar den minister van justitie verzonden worde en druk den wensch uil dat hij er gunstig over beslisse. Bij de bespreking der verzoek schriften van Beerst, Zarren, Si. Ja- cobscappelle, Sluivekenskerke en 15 andere gemeenten van het arrondisse ment Dixmude, vragende dat de Kamers invoerrechten zouden stemmen op hel vreemd vee en het graan, heeft M. de Coninck zijnen spijt uitgedrukt dat het wetsvoorstel der Nijvelsche vertegen woordigers gedurende dezen zittijd niet gestemd werd, en drukte den wensch uit dal hel gouvernement in hel begin van den aanstaande zittijd, een wets- - i openbaar nut gestemd. Deze beloopen tot de som van 86 millioen, welke gevoegd bij de 20 mil lioen, op de gewone budgetten gebracht te zamen 106 millioen bedragen, welke het gouvernement dit jaar zal kunnen uiigeven voor de nijverheid, den koop handel en den landbou w en waarvan de werkende klas de eerste zal zijn om de er tot eene bolloteering moest overge gaan worden, welke gister plaats had. Zoodra die uitslag gekend was, Jan son, de leider der radikalen, heeft ge heel hel radikaal boeltje over boord ge worpen, en in de liberale associatie ri< p hij uit dat hij al zijne vrieden verzoent in de balloteering hunne stemmen e geven aan M. Buis. In de Ligue liberale lang zulks vereischt. voerden de partijgangers van M. Buis dezelfde taal, onder algemeene toe juichingen. Sedert weken en maanden heeft Jan- .wn son in de openbare vergaderingen geene kei over den ontworpen beurtspoorweg uitvallen gespaard tegen den burge- meester Buis; hij heeft hem met zijne ge- dachten, zijne neigingen en met geheel tuigd dat die artikels, geschreven de gezindheid die hij verbeeldt, bespot voordeele j c bij laag had langs Alveringhem, Loo cn Pollincliove, maar een doelwit hebben, en ’i is van een zeer klein getal reizigers van Vcui- ne op IJper of van IJper op Veurne te bevoordeeligen, om geenen kleinen om loer te moeten doen. Inderdaad, als men de zaak wel in gaat, hoeveel persoonen van de omstre ken van Veurne doen eene reis naar IJper? Zeer weinig; integendeel, waar I reizen dikwijls de personen van Isen- berghe, Vinchem en Wulveringhem, Al veringhem, enz. Naar Veurne, en van de eene gemeente naar de andeie. Ehwel de lijn langs Alveringhem, Loo en Pollinchove sluit geen eene dezer ge- roode vlag is in de blauwkuip gesteken, meenten uit, 1 ”j1.. cn in de schaduw van dete v>ag, on ter- I of kronkelachiig is, zij bijven op denzelt- wijl de blauwe tranen er nog van af- den afstand. Nog meer, Loo en Pollinc- DE VEURNAAR 'b' i' - -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1