Provinciale kiezingen, 1 42° jaar Woensdag 26 Mei I88S N' 21 Geen strijd. Geen sir. 97 54 43 Geen strijd. Geen strijd. de Ker- ■louMHelaere (1 plaats). Slemmers 653. M. Spilleboul, 473 slem., 573 _r”’ Geen strijd, in vervanging van M. iiahieu, overleden. Thielt (2 plaatsen). Stemmers 269. 592 310 1374 Geen strijd. 1358 1388 1386 1373 1372. 359 359 1686 726 Wij laten bier rui ig in liberalen den strijd oveiiuigd zijnde dat 521 195 221 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen «O i n volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 frJhet lot)’ D° 8'°ü C’ C De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. vJvt“. 069. jrr W1S eene derde lijst van 3 I Niet gekozene liberale kandidaten dalen dfiI. we,kheden-veieeniging J.l. I eins. o- bekwamen Bemand, 1040 ster Ito Bm.ms 99| cn Vo’dKn(Jo llooglrde (2 plaatsen). M. Verduyn 90 gekozen te Fleron, Héron, Hollogne-aux- Pierres, Huy, Verviers en Waremine. S.rijd te Landen. Op 660 stemmers bekomen MM. De Renesse, 167 Pitzaer, 480 Te Seraing was er Jfaurgerle (2 plaatsen). Stemmers 498. MM. Devos, uittr. lid. 245 Geenstiijd. Vansteenbrugge. 186, in vervanging van M. Buysens, overleden. Mouscroen (2 plaatsen). Stemmers 562. MM. Mulliez. uill. lid, 523 B"" del Fosse, id. 511. OuHtrouarbrUr (2 plaatsen), Stemmers 442. MM. B’" Bethune, uitt. lid, 334 i Verhaeghe, rd. 369. Oostende (2 plaatsen). Strijd tusschén liberalen. Zijn gekozen MM. Jean, uittr. lid, 911 Jansens, 885 M. Maryssacl, uiltredend lid, bekwam 521 stemmen en is dus vei vangen door.M. Jans sens. MM. Cajot, 382 Sneyers, 375 strijd tusschén de radikalen en de doctrinairen. De laatste hebben overwonnen. Te Spa was er strijd tusschén de li- beia'tn en de onafhankelijken. De li- betalen hebben ovei wonnen. Te Stavelot is M. Gornesse (katholiek) niet herkozen; hij is vervangen door M. Gillard (libeiaal).. Limburg. Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’l buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijtl in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. 623 622 Et was geene tegenkanting, 't Is nu de vierde maal dat de liberalen den strijd ontvlucht hebben, oveituigd zijnde dat ze voor de vierde maal eei.e geduchte klopping zouden gekregen hebben. ’lAdeeitenlie blad heelt gelijk hel li- beralismus is p at, is dood in Veurne en het arrondissement. Hel verliest gedu rig van zijnen invloed; de goede God komt van tijd tot tijd een zijner groote koppen halen en de oveiblijvenden ver mogen niets meer!... In Henegauw verliezen de katholieken gfen enkel lid. Integendeel, zij komen in balloteering te Celles. iLolieken zegeptalen met meer dan 200 In Luik winnen de liberalen ccne --i stem te Stavelot. In Namen winnen de katholieken Te Wavre zijn de 3 liberale leden zon- de zes door M. Grauls (liberaal) betwist. 1 twee zetels te Eghezée en een te Flo- SteminiTS 621. MM. Delaey. 515 M. Verduyn 90 Van Caloen, 447. Meentn (I jilaats). Stemmers 665. M. Renibry-Barlh. 611. Geenstiijd. Mentum (2 plaatsen). Stemmers 508. Geen strijd. MM. Demecsler, 441 Glorie, CC2 Uittredende leden. der tegenkanting herkozen. Te Zout-Leeuw was er hevige tegen kanting. 649 stemmers waren aanwe zig. M. Tallon, katholieke kandidaat, is gekozen met 346 ttemmen; M. Van Goidshovcn, liberaal, uitlieden lid, be kwam maar 303 stemmen. Oost Vlaanderen Te Aalst (6 plaatsen), was er strijd voor 2 zetels. De liberale kandidaten bekwamen M. Raimbaux 950 stemmen en M. d’Outreligne 880, tegen 1749 ge geven aan den minst bevoordeeligden der katholieke kandidaten. Te Audenaerde, Geeraardsbergen, Hamme, Herzele, Hoorebeke-Sle-Maria, Lokeren, Nazareth, Nederbrakel, Ni- nove, Solleghem, Temsche, Dender- motide, St. Nicolaas, Wetteren en Zele, zijn de katholieken zonder tegenkanting gekozen. Te Gent moest een lid gekozen wor den. Er waren twee kandidaturen M. Van Acker, libeiaal, is gekozen met 4254 stemmen, tegen 1178, gegeven aan de socialist Anseele. Te Ronse was er hevige strijd. De katholieken verliezen er twee zetels. De liberale kandidaten zijn gekozen MM. Dekeyser, met 643 stemmen, en Si oeck, 615. De katholieke uiltredende leden bekwamen MM. Magherman 584 en Cambier581 stemmen. Henegauw. Te Antoing, Beaumont, Binche, Char leroi, Chimay, Fontaine-l’E'êque, Lens, Lessen, Bergen, Pilturages, Quevau- camps, Soignies en Temp'euve, zijn de liberalen zonder tegenkanting herkozen. Te Celles was eene der twee plaatsen betwist M. Vanlerberghe, uitiredend lid, is gekozen met 500 stemmen. Er is balloteering tusschén MM. Wacrenier, uiltredend lid (liberaal) 430, en M. Delmée (katholiek) 419 stemmen. Te Frasnes-iez Buissenal zijn de ka tholieken gekozen zonder tegenkanting. Te Leuze was er strijd tusschén li beralen voor eene plaats. M. Broquèt is gekozen niet 657 stem men, legen 529 gegeven aan zijnen te genstrever, M. Vanderwarden. Te Thuin zijn de uiltredende leden (een katholiek en een liberaal) herkozen zonder tegenkanting. Luik. Te Ferriere is M. Orban de Xivry nu den uitslag der stem de provinciën volgen West-Vlaanderen. Ku t holiekenLiberalen. Ardsye (2 jdaatsen). M Validen Bossche. Geen strijd. Beide uiltredende leden HortriJU (6 plaatsen). Slem uiers 1637. MM. Coucke, Demulie. Liebaert, Soudan, Vandenbulcke. Vandenpcereboom. Uiltredende leden. Dixniiiile (3 plaatsen). Stemmers 606. MM. de Cronibiugghe, 501 Geen strijd. De Groote. 497 Vermeescb, 488. Uiltredende leden. Zegepraal der katholieken. Er waren twee leden te kiezen, in vervanging van M. Vansieleghem, d*e geen nieuw mandaat aanvaardde. en M. Boulens, notaris te Lef- finghc overleden. Gel d stemmers 1293. MM. B'“ De Crombrugghe, 725 Vanvyve, Zondag hebben in geheel bet land de kiezingen plaats gehad voorde vernieu wing van de belli der ptovinciale raden. Wij deelen hier onder den uitslag der- zelve mede. In hei algemeen genomen, zijn zij voordeelig geweest aan de ka tholieken, die meest al hunne plaatsen behouden en er nieuwe bij gewonnen hebben. Zij behouden de meerderheid in 5 piovincien. De progressisten zijn verslagen in de de provinciën en de socialisten overal. Kiezing te Veurne. Ingeschrevene kiezers Aanwezige Nietige en wil le biieljes Held'eti bekomen M. R. Despot, 264 M E. Van llee, 263 Geen strijd. MM. De A/eulenaere, uittr. lid, 250 Loomjens, id, 244 Tiiourout (4 plaatsen). Stemmers 851. MM. Claeys, uittr. lid, 697 Kervyn, id. 663 Van Caloen, id. 663 Van Oulryve, id. 686. W<rvlcq (2 plaatsen). Stemmers 578. Geen strijd. MM. J. Verhaeghe, uittr. lid, 498 Vanelslande, id. 477. Antwerpen. Boom. Katholieken gekozen met 133 stemmen meerderheid. Te Brecht, Hoogstraeten, Eeckeren, Santhoven, Turnhout en Westerloo zijn de katholieken zonder tegenkanting her kozen. Te Contich ’bekwamen de katholie ken 45(1 stemmen meerderheid. Te Lier was een katholieke zetel be twist. M. Verrifeelen, liberale kandidaat, bekwam 481 st’ernmen, legen MM. Cools, uittred, lid, 926 Destiyker, id. 938 Vancauw*enbergli, id. 996. Te Moll winnen de katholieken met 356 slemfnen meerderheid. Mechelen. Hevige strijd. Zegepraal der katholieken, die gekozen zijn met rond de 300 stemmen meerderheid. De provincieraad van Antwerpen be slaat uit 70 afgeveerdigden, die allen tut de katholieke partij behooren. Eraband. Brussel. Strijd tusschén de liberale associatie en de Ligue libérale. Vier uit tredende leden, door de libeiale assq ciatie voorgedragen, zijn herkozen; I balloteering tusschén 10 kandidaten der 3 kandi- Deze Bemand, 1040 stemmen; Vandendoipe, 1031, op 7414 kiezers. Te Aerschot, Haecht en Wolveithem 1 zijn de katholieken herkozen, zonder tegenkanting. Te Assclie e» Diest was er strijd te gen de katholieken; in beide plaatsen hebben deze de zegepraal behaald. Te Genappe, l’erwez en Thienen, I kwamen de katholieken op togen de li- beralen. Deze laatste hebben overwon- 399 nen. I Bij de eerste stemming zijn gekozen drie uiltredende leden MM. de Menten, Jadoul en Vanbrienen. Balloteering voor 3 plaatsen tusschén MM. Wheltnall, Lenen, Ulens, Degrceft, katholieken, en Grauls, libeiaal. Luxemburg. Bastogne. Hevige strijd. De katho lieken zegepralen met 100 stemmen meerderheid. Te Durbuy, Sibret en Wellin zijn de. katholieken zonder tegenkanting herko zen. Te Fauvillers is M. Heynen, katholiek permanent lid, herkozen met 42 stem men meerderheid. Te Laroche behalen de katholieken eene meerderheid van 150 stemmen. Marche. Strijd. De twee liberalen zijn herkozen met 46 stemmen meerder heid. Nassogne. De liberale kandidaat wordt gekozen met 198 stemmen tegen 173. Neufchateau. Twee liberalen zijn herkozen. De derde is door een katho liek vervangen. De strijd was zeer he vig. Virton. Een zetel was door een katholiek betwist. De vier liberale kan didaten zijn gekozen. Namen. Beauj’ing. (3 plaatsen). Strijd. Stemmers 1276. Slechts twee katho lieken gekozen MM. Rabozée, 652; Ro- lin, 630. Balloteering tusschén twee li beralen. Ciney. De katholieken zijn herko zen met 180 stemmen meerderheid. Couvin. De drie liberalen overwin nen. M. de Villermont, katholiek, is niet herkozen. Eghezée. Katholieke zegepraal met 765 stemmen legen 594. Florennes. De twee katholieke kandidaten zijn gekozen. De liberalen verliezen M. Fesler, uitiredend lid. Fosses. Strijd. Stemmers 2910. Vier katholieken gekozen Ballotee ring tusschén 3 katholieken en 3 libe ralen. Gembloux. Strijd. Stemmers 1718. Gekozen MM. Février, libe raal, 888; Descampe, kath., 862, aftr. leden. Niet gekozen MM. Nicaise, 801. en Ledocte, 799. Balloteering tusschén (katholiek) herkozen zonder tegenkan- i MM. Everaerls, 851; de Irazegnies, 839; lH1,r Docq, 827; Hamboursin, 826, de Ker- De libera'en zijn zonder tegenkanting i chove, 803; Dccoux, 802. I Rochefort.Hevige strijd. De katho lieken zegepralen met 375 stemmen meerderheid. VValcourl. De 4 liberalen zijn zon der tegenkanting herkozen. Algemeene uitslag. In West-Vlaanderen is de meerder heid met eene stem verslet kt te Gliis- tel. In Oost-Vlaanderen, te Ronse, verlie zen de katholieken 2 stemmen. In Antwerpen zijn de liberalen overal verslagen, waar zij den strijd gewaagd hebben. In Braband heeft de katholieke meer derheid twee stemmen gewonnen te Zout-Leeuw. De raad bestaal nu uit 36 I Te Bilsen, llerck-de-Stad, Looz en katholieken cn 51 liberalen. Sichen Sussen-Bohée zijn de katholie- ken zonder tegenkanting herkozen. I Te Maeseyck was er strijd. De 3 ka- stemmen meerderheid. I Te St. Truiden, was eene plaats van •V 1' bur. te xamen r, 1 - 2J« I/O VIVmw.~DD-., associatie en 10 der Ligue. DE KATHOLIEKEN DE I.IBEBAI.EN Ade Thibault. (■Iiintel, ■i1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1