i) I N 24 42° jaar Deze lm t te woorden zij:i eene 17 -Ji.- i i „„.....Li illM-hriivimzsprijs. 5 ir.'sjaius; met de post 6 fr. Annoneen 20 ecnlimen per i-egel. De groote letters Ihl bhd verschijnt den Woensdag, onmiddehjk nn gnianm.nkt. - i -=>--■ Woensdag ic Jtfni 1838 wonnen Te Gent, Te Ware in me. Ta Charleroi, Urge koningin van vei légen woord igers der vreemde gcndbeden aanwezig waren, t Freyciiiet aan de deur bleet. De uitdrijving is eene gemeene weer wraak van />arrenus! Met 310 stemmen legen 233 besliste de Kamer vrijdag dat zij zou overgaan - - i van de I wet. Meer dan 50 leden der linkerzij speling op net afscheidsfeest der jeug- 1 veel gereisd i van Por legaal, doclr't-r 1 »n, den gr.-af van Pa, ijs, waarop de i mo- terwijl welk bij op wandeling was met zijnen - - 1 1als een bolwerk van hei' liberalisms» aanzien werd, moet er met de katho lieken afgerekend worden. Te Verviers werd een katholiek gekozen en twee an dere kwamen in balloleering, terwijl te Waremme, een arrondissement dat tot I hiei toe als eender liberaalste van hel I land aanzien werd, twee uiltrcdende li- I beralen van kant gezet en door twee katholieken vervangen werden. Zijn dat geen kenteekens van den on dergang der liberale partij? pen, en ook I liberale over I een I -- i ruvnivic muuiuii, o hainotieiten, i zijde opneemt, liefgetal stemmen bijeen- Te zamen 51 katholieken, 16 onaf- I kandidaat van elke lijst in al de 'voïgën> plaatsïiiiinte. lt<.ï-hb'ïlijk(‘ eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. /M Annonren voor Be/yie (ter uitzotiderhuj der VÏaandei^i) en ’t buitenland worden unteangen donr het Office de PibUcitè, Maydalenastnuit, 46, te Brussel. Mr.n >clll jjH in bij BONHOMME RYCKASEYS, drilkker-uilgever. Zwarte Nonueustraat. 4, te Veurne, en in de Póstkantooren. De Wetgevende Kiezingen. Bij de gedeeltelijke vernieuwing der Kamer van volksvertegenwoordigers in 1884 was de vertegenwoordiging der vijf provinciën die aan de kiezing hadden deelgenomen samengesield als volgt Provincie Antwerpen, 14 katho lieken; Provincie Braband, 9 katholieken en 16 onafhankelijken; Provincie West-Vlaanderen, katholieken; Provincie Luxemburg, 3 katholieken en 2 libeialen; Provincie Namen, 8 katholieken; hankeiijken en 2 liberalen. Ten gevolge van het overlijden van MM. Bouvier en Benson hebben in de arrondissementen van Virloii en Brus sel kiezingen voor een lid plaats ge had. Te Virton bleef de toestand de zelfde, en te Brussel werd de onaf hankelijke door Cenen liberaal ver vangen. De niet aftredende helft bestond dan uit 51 katholieken, 15 onathankelijken en 3 liberalen. De geheele kamer bestond vóór de kiezing van 8 Juni laatst uil 86 katho lieken en .52 liberalen; ’t zij eene meer derheid van 3t stemmen voor de katho- liêkerf. Den 8 dezer hebben deze laalslen ge 8 leden 2 I II leden dat maakt eene vei plaatsing van 22 stemmen. Dinsdag laatst bestond de Toeiring zijn als curatoren der buiger- i Kamer uit 82 katholieken, 15 onaf haii- - iege]tng van dé! kelijken en 36 liberalen. Gisteren heb- I ben er in drie ariondissemeuien her- tbans §6 jaar oud. I kiezingen plaats gehad, 5 katholieken kwamen in balloteeriug, te weten MM. del Marmol en Fettweiss te Verviel s, Nuëi, te Charleroi, Cöibisiei en Har- Hij is thans generaal-toe- 1 mignié, te Bergen (Mout?). In deze bal- De liberalen zeggen nog al geern dat het land met hen is, dat het land het katholiek ministerie veroordeelt, eiiz. Om dit eenigszins te bewijzen en de sukkelaars poeder in de oogen te wer- -om te voorkomen dat de partij zich wanhopig maakt den uitslag der kiezingen, heeft liberaal die alles langs de goede gerekend van den meest bevoordeel.igden i >:j—-j an.on_ dissententen waar er strijd was, en hij is tot den uitslag gekomen dat de l liberalen 17,141 stemmen bekwamen en de katholieken 15,662; dus een ver schil in min voor de katholieken van i 1479 stemmen. De liberaal die alles langs de goede zijde opneemt en liet liberaal blad welk zich gretig op deze cijfers beeft geworpen om zijne nederlaag voor zijne lezers eenigszins te verduiken, mogen daarvan denken wat zij willen Het land heeft dinsdag gesproken, en de 8* Juni is voor de katholieken een dag van roemiijke overwinningen en voor de liberalen een echte Sedan ge weest. Ja. d e ag v at liet te zegepraal van de Vaderlandsliefde, der eenheid van 1830. over de liberale haat volle politiek der liberalen die het land zou ten onder brengen. De kiezingen var. 1884 waren de ont waking van dien geest van Vaderlands liefde, in opstand tegen de ondragelijke dwinglandij der vrijmetselarij, De liberalen beweerden immers dat de uitslag der kiezingen van 1884, welke die zoo gewenschte ontlasting verwek ten, eene verrassing was geweest en dat weldra hel misleide kiezerskorps zich in de armen van het liberahsmus zou werpen. POLI HEK OVERZICHT. Uitdrijving dor Prinsen. In de zitting van woensdag van de fiMsche I 3 1 droeg M. Pelleuin het verslag voor, maakt. Hij hield de noodzakelijkheid der uitdiijving van al de prinsen slaande, RQowel van die. welke, als de tegen- l-v....nv republiek aan te sluiten, als van die j welke er zich vijandig a;.n verklaren, gelijk d<; graaf van Cnambord en die welke de. iwee wijzen aankleven, als de prinsen van Orleans. Hij besloot tot de algemeens uitdrijving der prinsen. De linkerzijde juichte langdurig toe. Een afgeveerdigde legde een voor stel neder, strekkende tol de afschaffing van alle titels van adeldom. In de zitting van donderdag is de bo- rathiMuging aangevangen van het wets ontwerp d< r regeering, lakende de uil- drij.ifig dcc ptinsrii. De eerste spreker was ,M de Mun, der uiterste rechter zijde. lie gekende koningsgezinde be streed hei beginsel van liet ontwerp. Hij zegde dat de regeering had moeten begrijpen dat de hulde, door den vreemde aan den graal van Parijs be wezen, bij het huwelijk zijner dochter met den kroonprins van Porlugaal, niet enkel zijnen rang, maar ook zijne hoe danigheid van Franschman betiol. Hij I - Ie hebben aan du drukking van M. Cio- menceau en aan de eischen der radika- len. M de Mun werd door de rechter zijde zeer toegejuicht. M. Madier, do Momjau nam vervol gens het woord om het ontwerp der re geering, alsook bet tegenontwerp van M. Brousse te bestrijden, dat enkel de vrijkcuzige uitdrijving aanneemt voor de prinsen, die geene rechtstreeksche pre tendenten zijn. Spreker vraagde de al- gemeene uitdiijving, ten einde de re publiek van de monarchistische samen zweerders te bevrijden. De werkstakin gen van Decazeville, voegde hij er bij, zijn niet alleen het gevolg van nijver- heidsootznken. De linkerzijde juichte M. Madier herhaalde malen toe. M. de La Forge, republiekeinsch af geveerdigde. zegde dat bij volgens ge weten de uitzonderingswetten moest verwerpen. Hij wil geen tijdvak van verbanningen inhuldigen. Do Kamer zegde hij, zal kiezen tus#chen do jaco- bijnschc cd de liberale politiek. Nog di ie leden der linkerzij hebbin tegen de uitdrijving der prinsen ge sproken. Zij waren *1 akkoord oiu te zeggen dat zulke maatregel eene wreed- 1 heid was, door niets verrechtveerdigd, die voor gevolg zou hebben dat er we zenlijk pretendenten lot den Iroon zou den wezen, samenspannehd op vreem den bodem, wat oneindig gevaarlijker is. dan eene samenzweeiing in Fiank- njk, onder het oog en het bereik der fiansche politie. Daarop antwoordde de boofdminister Fieycinet dat het gouvernement het recht heelt uitzonderingswetten te ma ken tegen de gevallen verklaarde dy- nastiëij. Hij moest wel bekennen dat men de prinsen niets kan ten laste leggen, en dat er geene sainenzwcering ten hunnen laste bestaat, maar men moet beletten dat er'eene zou komen. De vertegenwoordigers van het bui tenland moeten niet geneigd zijn om een ander gouvernement iu Frankrijk te erkennen dan dat der republiek. Lode wijk. De afzetting van den honing is door dezen niet erkend. Eene staatsdele- .4... 6^„Vv8 «.uuuc» gatie moest hem eenen eigenhandigen oveiblijven, om te doen zien dat die brief van prins Luitpold overbrengen, doch zij werd niet ontvangen, daar de j koning den toegang tol zijn kasteel ver- B boden had. dissemenl waar nog een liberale verte- Graaf Holstein werd in bet gevang genwoordiger te vinden is. De provincie geworpen en een officier der gendar- j Antwerpen, de beide Vlaanderen en de provincie Limburg zijn geheel door katholieken vertegenwoordigd. In Bra band is nog een liberale vertegenwoor diger, M. Buis. I In de waalsche provinciën doet de katholieke partij overal voortgang, en zelfs in de provincie Luik, die tot hiertoe waarvan wijVerder den oen 1 ka- 1. Egypiê, enz. tholiek gekozen, zoodat de,Kamer, thans J ^Sudeti meer dan 40 jaar maakt hij samengesteld zijnde uit 83 katholieken, deel van de Kamer van den Rijksraad. 15 onalhankeiijken en 40 liberalen, het Kort na zijne troonbeklimming heeft i ininisterie-Beernaert steunt op eene koning Lodewijk prins Luitpold be- konservatieve of katholieke meerder- tegenwoordigt j Kamer der afgeveerd igden i..:V9H ,jiP lot de bespreking dér artikelen stemden met de rechterzij tegen hel ontwerp. Hel aitikel I van hel ontwerp van 't gouvernement werd jn stemmen ge legd. Het luidt als volgt Hel grondgebied der fiansche re publiek wordt en blijft ontzegd aan al de leden der familien die over Frankrijk geregeerd hebben. Hei is dus de uitdiijving van al de prinsen. Dit artikel bestreden door hei gouvernement, wordt verworpen door 314 stemmen tegen 220. M. Brousse stelde dan de volgende wijziging voor Het grondgebied der fransche republiek wordt en blijft ont zegd aan de hoofden det familien die over Frankrijk geregeerd hebben en aan hunne rechtsireeksche erfgenamen bij orde van eerstgeboorte. Het gouvernement sloot zien bij dit voorstel aan, welk aangenomen weid i met eene meerderheid van 83 stemmen t I (31.-. «en ->M). b dus de nnd. uv!„ï der piinsen. Al de andere artikels van bet amen dement Brousse worden vervolgens aan genomen. Zij luiden als volgt Art. 2. Hel gouvernement is ge machtigd het grondgebied der fransche Republiek te ontzeggen aan de andere leden dier familien. Art. 3. De overtreding aan deze ont zegging zal gestraft worden met eene gevangzilting van 2 tol 5 jaar, waarna de overtreder over de grenzen zal ge zet worden. Art. 4. De leden der familien die over Frankrijk geregeerd hebben zullen geen deel kunnen maken van bet land- of zeeleger, noch weldanig openbaar ambt of kiesmandaat kunnen bedienen. Zaterdag heeft het gouvernement bet ontwerp tol uitdrijving der prinsen op het bureel van den Senaat nedergelegd. Naar men vei zekert zal de Senaat schier met eenparigheid dit ontwerp verwer pen. De koning van Beieren. Men meldt uit München dat prins Luii- poid eene proclamatie heeft afgekondigd door al de ministers tegecgeteekend, en waarbij wordt aangekondigd dat de prins, uit hoofde der ernstige ziekte des kouings, het regentschap zal uitoefenen. De Landdag is voor den 15 juni bijeen geroepen. Eene dagorde, door prins Luitpold aan het leger gestuurd, meldt dat, daar de koning door eene ernstige ziekte belet zich mei de regeering bezig ie hou den, hij in naam des konings de teugels van het bewinden het bevelhebberschap over liet leger neemt. De opperstal meester. graaf Holstein, en de raadsheer j lijst, gelast met de schulden des konings. Prins Luiipold is i' Van in zijne jeugd legde hij zich toe op de militaire loopbaan; hij heeft deelge- nomen aan de veldtochten van 1866 en 1870-71. zin- ziehier van bet beierscb leger. Hij beeft loteeringen, wuunuu wij - v< mg- 1 veel gereisd in Italië. Griekenland, uitslag geven, zijn 4 liberalen i meer dan 40 jaar maakt hij samengesteld zijnde uit 83 katholieken, Kort na zijne troonbeklimming heeft t ininisterie-Beernaert noemd tot voorzitter van den Staatsraad, i heid van 58 stemmen. Sedert lang reeds vertegenwoordigt I Zulk een uitslag, gansch onbekend in prins Luitpold den koning in alle otti- de parlementaire geschiedenis van Bel- cieele aangelegenheden. j gie, mag ongetwijfeld meer dan schit- Prins Luitpold is de oom van koning terend genoemd worden, ch M. Malou J::i' i sprak waarhéid toen hij zegde dat, na de kiezingen van 8 Juni, er in de Kamer nauwelijks liberalen genoeg zouden -Z--*- - - - partij nog in ons land bestaat. En inderdaad, in het gansche vlaatn- sche land is er thans geen enkel arron- in het gevang genwoordiger te vinden is. De provincie merie, aan ’t boold van een piket, moest hem gaan verlossen. De hofschouwburg is gesloten. P. S. Zondag avond, rond 6 ure, heeft de koning Lodewijk zich verdron ken in bet n eer vin Stainberg, langs geneesheer Guddeu. M. Gudden wierp zich in het water, om den ongelukkigen zinnenlooze te redden, en werd mede bel slachtoffer zijner zelfsopóffering. Beide zijn ver dronken. AAR I ..I 1 - I - -iv^ur» u M 'itr in’nil a nffii 1 -r» naam der uitdrijviigscommissie opge maakt. Hij hield Je noodzakelijkheid der uitdrijving van al de prinsen staande, zoowel van die. welke, als de legen- woyrdige Bofnpai te. veinzen zich bij de uu «-■; jp-J t luutio

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1