I K Extra kt I Rmgstekingin rechte lijn. van bat Bij exploit a i Woensdag 7 Juli 1886. 42e jaar I i Ei zijn ons klachten toegekomen vve- i van ir.est op Je kaai, fle n om de noodige schikkingen voor net feest te nemen. Banna wordt de rekening van de mid delbare school, die sluit n e een boni van ongeveer 350 fr., goidgekeurd. liet budget wordt insgelijks goedge- ke;rd. Gift Store. 400 fr. aan de kerk van St. Nicolaas, Deze gift geeft geene voor- deelen voor de fabriek, deck zij aan- PlaateelijkHJ 1 Zitting van den Gemeenteraad tan Donderdag laatst. Ktwezig.M. De Hoon; Na de lezing van het proces-verbaal der vorige zitting, welk met algemeene stemmen en zonder bemerkingen goed gekeurd wordt, geeft de lieer Burge- bedriegelijk ontvreemd van don heer l)e- Voor exli aki Ch. DESPÖDT, Dr t-.L Verscliilllgjc tijdingen. Zijne Hoogw. de Bisschep van Brugge beeft benoemd Pastoer te Proven. M. Dewulf, pastoor te Stalliille. in vervat ging van M. Vundm Poel, ontslaggever; pastoor te Slalhille. M. Oécuvpere, onderpastoor van Sl. Rochus, te ïorli'ijk. Een koninklijk besluit verleent het burgerkruis van 1' klus aan M. J. Bulayc, gemeenteraadsheer te Noordschoole. M A. Noirstin, commies van 3* klas Mén scfirijitin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-iiilgever. Zwarte Nonneuslraat, 4, te Veurne, Vertrekurcu van den ijzerenweg. op de oppervogels; 10 tr. voor het meeste getal mannen, 10 tï. wor het meeste getal opgestelde vogels <n 6 fr. voor d- *chp mste 1 intrede. Een misslag in onze tabel van den ijzerenweg geslopen zijnde, Iterdi ukken wij deu staat gausch verbeterd aan hel hoofd onz's blads. veerdt ze om de begeerten van de afge- stüivenete voldoen. Gunstig avies. In de geheime zitting is overgegaan geweest tot het benoemen van kandida ten voor de openslaande plaats van schepen. M. Cailliau is tot eerste kandidaat en M. Pil tot tweede kandidaat gekozen. M. Cailliau bedankt voor de eer hem be wezen; en verklaart de kandidatuur niet te kuuneu’aanveerden. Wij vernemen dat de plechtige inhul- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeliik na volgens plaaLsruimle. Rechterlijke eerherstellingen fr Een JMS cimi.Aftoüdiidïjke r De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 7 buitenland worden ontvangen door hel Oi fice Xank Bernard. meesier eeuige uitleggingen over den Donderdag morgend heelt het hof van beui tspoorweg. beroep van Brussel uitspraak gedaan in 1 1,1 ï,»li*’ar van K RuniOr»t>n.. ir«x de zaak Bernard. De liberale held, de plichtvergetene kanunnik, die, volgens de geuzeugazet- ten geen dief was of ten hoogsie slechts de medeplichtige van den bisschop van Doornik, is duor liberale lecuiers ver- ooideeld 101 3jaar gevang en teruggave van al het gestolen geld, aan zijnen eige naar Mgr. liuiousAcaux. Verders werd de oumiddelijke aan houding bevolen, maar Bernard had hel voorzichtig geuoidecld de fransebe grenzen lussenen hem en de Belgische gendarmen te stellen. Wel is waai is er nog een burgerlijk proces hangende, waarin de Slaat aan 1 Mgr. Dttrousseaux dien eigendom be twist. Dat proces werd ingespannen door minister Bara, die ongetwijfeld in de daad van Bernard eeuc goede kans zag om de hand te leggen op dat geld, ten einde bet van zijne ware bestem ming af te keeien- Men verzekeit dat er, te dien opzichte, eeue overeenkomst met den Slaat zal getroften worden. In geheel die schandelijke zaak door de Etoile Beige en het Advertentie blad het groot schandaal van Doornik geheelen, omdat zij meenden dal de bis schop en geheel de boóge geestelijkheid van Doornik er geschandvlekt zou uit- komen, heeft men de liberale druk pers partij zien trekken voor den afge vallen kanunnik. Dc bekwaamste liberale advoknien, de Janson’s, de Demots en anderen stonden Bernard en zijnen kameraad Good hue ter zijde. Deze schaamden zich niet mi nister Bara hunnen viiendlc noemen. Men weet hoo Goodhue aan bet Bel gisch gerecht is 'ontsnapt, dank aan ee- nen zoogezegden aanval van zinneloos heid, die juist van pas is gekomen om M. Bara toe te laten hem ongehinderd naar Amerika te laten terugkeeren. Het arreal van het bproepshof van Brussel heeft geheel het kaartenhuis der Etoile Beige en der geuzendrukpers in *l algemeen, oinvergeblazen. Er blijft in geheet deze zaak maar ódn plichlige en dié is..., de held der geuzengazellen. En hel groot schandaal van Door nik waar men vroeger gansohe ko lommen over schreef, is een klein on beduidend maarke rechterlijke kro- nijk n geworden, dal wij in de Etoile maar nog niet in 't Advertenlie-blad '®b de andere organen der eerlijke He rten slechts met groote moeite gevon den hebben.;-. z'. z -1 i de andeie. Dewijl de stemming der toelage ge daan.is geweest onder voorwaarde dal de linie Nieupoil-Veurne in exploitatie zou gesteld worden, en daar er nog geheel de baan klaar te hebben, en de stad, bij voorbeeld aan de mestplaats? benultiging derzclve voor het publiek binnen kort zal open zijn, stelt M. de burgemeester voot de eerste jaardooding aan de maatschappij te betalen. Aange nomen. M. l)e Grave vraagt bij ordemolie, om eenige verandert tig te mogen doen aan de loketten voor hel plaatsen der ar chieven die thans naar een ander lokaal worden overgebracht. Toegestaan. Inhuldigingsfeest van den Beurtspoorireg. M. de Buigeinees'.er. Het Koliegie heeft voorgenomen de nihuldingsieest van den I nationale maatschappij heelt dit voor- I stel aaangenoinen en zal in de kosten s^aug tusschenkomen voor eene som van 500 j frank. Zij behoudt liet recht de uitnoo- digingen voor het bestnur zelve te doen. De voorzitter der nationale maat schappij zal eenen bijzonderen trein Ier beschikking stellen en de bestuurraad nog eene hulpsom van 500 fr. bij de eerste voegen. M. de Burgemeester zegt dat M. Beei - naert die eerst bad gedacht de inhuldi ging te kunnen bijwoonen, thans zich in de onmogelijkheid bevindt, dat M. Vaadenpeereboom, belet is ten gevolge I le hk‘US van eenen familierouw, en dat minister benoemd te Wulveringheni; W' Si" de Moreau, minister van landbouw, zal i ville. ontvanger der belaslingeu té Adïn- i verzocht worden de itihulding met zijné kcr.ke-sfatie, wordt kontroleuiuier belastin- tegenwoordigheid te willen vereeren. gen van 4* klas te Houflalize (Luxemburg). De raad machtigt hel schepenkollegie I .GEZoNhirEip gaat doven rijkdom, zegt dé I '.e Antwerpen, thans zonder 1 wijsheid der volkeren..Laten wij dus eene 'i.nae goede gezottdheidsléer volgan, dc minste i t als wjj een ne, den Vrijdag ons If- b beticht van In de zitting van 5 September 1885 is eene toelage voor liet leggett van den tiam gestemd geweest, doch onder voorwaarde dat ganscb de linie Veurne- N'ieuport Oostende, zou vet bonden ge weest zijn aan de linten van Oostende- Blatikenberghe, en Veurne-IJper en on der het eene zeilde bestuur van exploi tatie zouden gestaan hebben. Er hebben onderbandeliiigeu daatover tussebeu de stad en de nationale maatschappij van beurlspoorwcgeti plaats gehad, doch i .- rr - -i ondet dagteesetnng van 25 Juni HI 'den beurlspoorwegNieupor- schnjli nvt besiuut dat zij geene ver-,..L 111 e za. P aals hebben op 18 dezet. zekenug kan geven dat de Uric linten 1 mintste.szullett tegenwooidigzijn. onder dezelfde exploitatie zullen staan; voor de linie Vrurne-Oostcitde kan die E. -ij-. verzekering gedaan zijn, doch niet voor getts het lossen V|, mei den Kruisboog, in dèn i welk aldaar blijft liggen. Ten gevolge doel, ler herberg der wedaw- Blonnne. 60 vi.nde hevige hitte wazent die vuilnis i f'’-pi ijzen op de oppeïvogo|.< jniPg eenen ottverdragelijken stank uil, die ’^rug 1 fr. Gunbollir.g. ter de bewoneis der kaai gróotelijks hin- "‘'berg van brans Leper. 60 fr. prijzen del i. Zou het laden of lossen der mesten sfechis weiüig werk te verrichten is otn kunnen gedaan worden bt i en de $tecnkci4ie-I&ei*iriis, Op Zuniiu^ ii Juli ir»r$G. Dinsdag 13 Juli, om 4 ure ni mid Lig. Ringsteking in rechte lijn, mei ingespannen paarden. 85 fr. pi ijzen In'eg, I fr. I Woensdag 14 Juk. om 4 ure ua middag, Tuinbolliiig voor vrouwen boven de 17 jaar. 20 fr. prijzen. Donderdag 15 Juli, vervoer van kikvot- i seben, voor manspersonen boven de 17 jaar. 10 tr. prijzen. Zondig 18 Juli, om 3 ure na m'ddag, 1° Ga lischieling met den kruisboog, in den dnol 'n*‘ hcïi'L v. A. 1 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groute 1 tiers ;i... .-n- J nummers voor artikels', enz. 20 fr. het 100. de Pchi.icité, Magdalenas!raat, 46, Ie Brussel. en in de Poslkanlooren. ft Juli tot SJO September. Gelijkvoi iniglijk van ariikel 2 van bat dekreet van I April 1814. van den Deurwaarder Ka kel DESPODT, te Veurne, in daio 5 Juli i 1886, ten verzoeke van M. den Proku- reur des Konings bij de rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Veur ne, die domicilie kiest in zijr. Paiket, ten Paleize van Justitie, Grooie Markt, Nu 6, is er dagvaarding gegeven geweest aan COLLIN Lodewijk, oud 34 ja- ren, gewezen aannemer, geboren ta Lonzée (Namen), gehuisvest voor dezen runner veilende woon- wijsheid der volkeren. Laten wij duS eene plaats in Belgie, om te verschijnen voor goede gezondheidsleer volgan, de minste de korrektionnele Rechtbank te Ven»- ongi'steldheden verzorgen, n als wij een ne, den Vrijdag negensten Juli 1886. geneesmiddel bonoodigd liebbeh. laat ons i ten negen ure precies des vommiddags, dan het beste kiezen, wel te verstaan, I beticht van te Adinkeike. sedert min zulkcen waarvan de afloop bel kr.tehlda- I j-in drié jaren eene zekere hoeveelheid digst is. Libin Poix. d n 22 f bru.in 188;>. kOperen baken tcï.' M- Pelenn, apotheker. 12. rue de b'-ujer. te bebben ten nadeele te Brussel. Ik verklaar gebrmk gemaakt te f ,ai hebben van uwe Zwitsersche Pillen tegen de hoofdpijnen. ledenenaandoenmgen en de opzwelling der buik, doch de uitslag is i ■Icclitcrlijke Brunijk. uitstekend geweest. Ik verend >istel, zeer nuttig voor mijne ev,nlijdi-rs lol legeven dezen bi'cf te do 11 bekend ken. Perpète Queviin, boomkw >cker. echtverklaring der Iriedléekening door d heer burgemeester v.ui Libn Poix. si 7 10 8 01 5 50 7 55 n un. u:il naaiden. XS i„ l —r 7 54 8 02 815 9 26 0 47 f*l WVTUKiSF M’f >XXk4>j^4M tqgMCHP Gent Lichtrrtelde Corlenuicq l.ndiaeme Zerren Keu.u lliimude Oo.UierLe i.ceeppelle V.wrn. Adiukerke Chy.eld. Ghyvelde Adiukerke Veurne Avccappelle Oost kerke Dixrnude Eessen Zuren liundzaeme Coi 'temarc'i Lichterrede Duitikeike naar Parjjs Duinkerke (vertr.) Alt echt A miens Pat jjs (aankomst) P u ijs (vertrek) uumkrrke tank) lilt is, ii ver- ma- en worg 10 45 2 £5 616 8 <0 11 18 650 1105 9 42 946 10 02 10 15 10 49 5 49 G 09 8 2-2 Geul /Aank.) 7 36 9 3» Brussel (aank.)9 35 II 04 Cortemarcq naar Oostende, 4 4 47, 5 19, 7 18 Ooslende-Corleinatcq, G 02 4 - 7.>4 12 58 8 00 1 04 8 09 Burgerlijke Minui vnn Veurne. Geboorten. 28. Carre Ernest, zoon van Francies en De- praeve Justina. Oude Beestenmarkt 5o Fi>. nne The fiel, z. van Amand en Vandecasteele Leonia. Vestenstraat. Cogge Jul.a, d. van Au gust en Wullctnan Sofia. Vestenstraat. 4. Van- dcnbusschc Clotilde, d. van Augustin en Set oon- vacrc Maria. Binnen palen. Huwelijksaankondigingen. 4. Pareyn Angust, kloefkapper, met Vanhouwc Emelia, dienstmeid, beide gcb. te Merckem, en woon, te Adinkcrke. Vanaeker Karei, schoen maker, geb. te Veurne eu woon, te Wetteren, met Desmedt Joanna, dienstmeid te Veurne. Sterfgevallen. 29. Verbaere Cyriel. 2 m i5 d Bewesterp Dupon Joanna, 11 maand. Uan 1 hoogstraat Pil- licz Karei, bijzond. 79 i. 4 d.. geb. te Loo, wed' va 1 Schottey Joanna. H isp'taal. 6 20 9 35 r S 00 5 58 r> 59 7 4« 11 11 50 409 6 02 7 32 1 41 5 14 7 40 8 55 2.» 5 25 8 00 9 95 2 07 8 141 213 8 12 8 19 mu pi ijzen 8 12, 1 18, 4 47, 5 19, 7 18 Ooslende-Corlcnjarcq, 6 02 8 12 22 3 35 6 1-5, 8 lu Corteinarcq IJper, 7 06, 9 1 i, 1 hl. 8 01 IJ[ier-C<»rtemah'.q, 7 21, 12 22, 3 57, 6 22. Lichlervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24. II 56 I 27. 5 40. 7 27 Kortrijk. naar Licht'•rveïdc en Brugge, 8 »>w 8 05, II Ó2 1235 4 25 6 41, 9 15* Bru?ge naar Ko>hijk. 7 40, 11 12 40,5 05 6 42. r.5 08 5 07 4 47 5 41 4 15 0 09 4 52 6 29 9 98 9 35 2 21 9 45 12 42 252 5 06 8 28 9 25 242 8 58 2 51 8 40 2 59 0 07 8 52 3 22 3 43 4 11 <r AH nn nnnAi.»AA..»l-. i 4 DuinleiLi-(«erliek) 6 02 1015 0 54 11 25 7 07 12.» r, 04 7 15 12 15 2 07 4 24 6 21 7 22 12 22 750 1250 441 6 58 7 40 12 41 2 32 4 52 6 49 7 46 1e5o 5 58 0 55 7 41 5 05 702 748 5 II 7 08 1 14 2 50 5 24 7 16 1 50 3 00 7 39 7 52 3 !1 4 05 8 05 916 5 27 5 27 9 33 0 74 -- WMM—JfftmifMIlllH Pitrijs n.iar Duinkerke. 'ainurg ó5 8 66 9 26 Zijn door de korrektionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 18 Juni Maeckelbergh Maria, huisvrouw Pieter Vandamme, te Woutnen, tot ad fr boet, voor eert oof. Comptdacr Leonia, genaamd I.eonie Pieters, te Clercken. tot eene maand gevang voor hulsdicfte. Dcclerck Heddrjk, werkman te Zarrcu, tot 20 - ----- I fr. boet, voor bcdricgelijkc ontvreemding. beurtspoorweg te Veurne te Vleten. De I Jacc |ues Hendrik, molenaarsknecht te Clercken. gevangene te Veurne, tot twee maai eene maand en 36 fr. boet, voor misbruik van vertrou wen. r 3 oir 5 25 ftvund. 5 45 8 (M i 9 17 1105 U15 aiorg u>ur, 8 00 0 00 12-50 9 42 128 5 59 Nieupoit Uixiiiudc-Geut en Veurne-Duinkrike. Nieuport (sta<l)-l)ixniude. 5 04, 7 II, 9 07, 12 08. 2 0 -1 H, 7 05 9 04 Üixuiude-Nieuport 5 35, 7 48, 9 55, 12 40, 2 40 4 44, 8 26, 9 30 9 33 Mi um«1 (.orlrek) 0 50 9 t’ó 116a 7 08 9 16 11 1U 7 15 9 7 21 7 29 7 59 7 49 9 53 7 58 1 0 02 S 06 1011 1 05 8 17 10 22 8 28 1051 Duinkerk, xxxï.2 62 11 22

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1