I i Jaarlijksche Peerdenmarkt, 1 Woensdag 4 Augusti I88S- bit bind verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na <1 -annaiai kl. Inschrijvingsprijs. 5 tr. ’sjnars: mei de posl G fr. Annoiiceii 20 cenlirnen per regel. De groote letters Merrien. Ruins. fr. 25 15 Eerste prijs, Tweede, gezeid Dertigmaaiiders. Eers'c prijs, - Tweed «r, J - den 'geteld Dertigmaandeis. Eerste prijs, Tweede, op de markt ie koop gesteld zijn. De inschrijving zal beginnen om 7 ure, op de Markt. Eerste prijs, Tweede, Sind Veurne. De Lnndbouwmaatschappij van Veur ne, door stadsbestuur aanzocht, brengt ter keipiis der belanghebbenden, dat er door beslissing der Gemeenteraad van 18 April 1886, te Veurne eêrié jaarlijk- sebe Peerdenmuikt is ingesteld. De markt van 1886, zal plaatsgrijpen op Zaterdag 7 Augusti aanstaande, ten 7 ure 's u organs, aan her begin der Wandeldreef, hij de Boutmm -u. Een groote piijskamp zal irr dezer gelegenheid geopend woideti voorde peurden ie koop gesteld. Op deze markt zullen de verkoopers leen standgeld moeten betalen. Veurne, 1“ Juli 1886. De ondei vuurzittei H. Desmet. Noch om hei een of het ander. Waarom is hel dan? Ah! zie ze eens die mannen die lier zijn den naam van liberaal te dra gen, aan het werk; sla hunne woorden en hunne werken eens eenen lijd lang gade en gij zuil weien waarom wij hen besnijden; waarom wij zoo dikwijls het volk legen hunne handelwijze waar schuwen, namelijk omdat zij juist het tegenovergestelde doen van wal zij door hei woord liberaal, vrijgezind of vrij heidlievend op hun vaandel geschreven hebben; omdal zij, in plaats van mild i en rondborstig van aard ie zijn, zij in al wat zij doen, slechts hun eigen, onver- zaadbaren ik in ’t oog hebben, en t naar te verminderen. _j hunne pijpen nipt wil dansen; omdat zij, Al de mededingende peerden moeten in haters, Eu du is nog niet alles. Zie Fraukiijk, dal liberaal land bij voorkeur. Wat hier in ons land gebeurde,is eene kleinigheid in vergelijking mei wal daar geschiedt, flier ten minste, in Belgie, werd nog maar'de vrijheid van onderwijs, door de grondwet gewaarborgd, openbaar aangeramd, in afwachting echter van later de andere vrij iedeu te kortvleu gelen, hadden de ..iez-éri in 188i cr D. AnnoiiceH vm>r Rcigie (ter nit^mi.’iing e i - nieren) en 7buitenland wrdeit eiitimiujen door tiet Office de Püblicitè, Matjdalenaslraal, 46, leBrussel. Mm schrijft in bij BONHOMr' .l-HYCXASEYS, uriikUr-tipgever. Zwarte Nuimeiistraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 2 «Snij tot SS& September» Putijs naar Duinkerke. V ertrek vi uden ijaereiiweg. geen einde aan gesteld; daar in Frankrijk is, sedert een tiental jaren, niet eene vrijheid geëerbiedigd, geene enkele is overeind gebleven. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van geweten, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereeniging, vrijheid van drukpers, eigendom, recht, geweien, godsdienst, alles ligt daar overhoop, dank zij de vrijheidsmin, dank zij hel broederlijk, milddadig bestuur van een aantal iïooil volprezen liberalen. Daar jaagt men de kloosters uit, sluit men de scholen en kerken der katho lieken, bant men God uit de gerechts-en ziekenzalen, daar verjaagt men de kloos- terzusteis uit de hospitalen; daar wordt de priester die zijn ambt getrouwelijk vervult, of zijn gedacht vrijelijk dunt uitspieken, de bissebóp die eenen brief van den Paus, zonder de toelating van het gouvernement, aan zijne onderhooti- gen durft bekend maken, de staatsbe ambte die zich veroorlooft de politieke zienswijze van zijn republikeinsch opper hoofd hiel te deelen, of volgens zijn ge weien te stemmen, aanstonds als ver dacht aan hoogerhand bekend gemaakt, als dusdanig door zijn minister of zijn zaakgelastigde ofwel van zijn ambt of van zijn werk beroofd, dódr wordt, in een woord, alwie niet openbaar re publikeinsch, niet openbaar godde loos is hij mag staatsbediende, pries ter, bisschop, rechter, edelman of prins wezen onverbiddelijk ver broken, als een vijand, dag en nacht bespied en vervolgd, weleens, zoo als het nog slechts eenige dagen ge leden, het geval was met den graai van Parijs, den hertog van Aumale, prinsen Jerootn en Victoor Napoleon, uil hun vaderland verbannen. En dat alles in den naam der vrijheid, der gelijkheid en der broederlijkheid, door lieden die zich liberaal, dal is mild, vrijgezind, vrijheidlievend noe men. Verwondert het u nog, lieve lezer, dat wij de liberalen bestrijden en ons legen hen verdedigen? Ftaataelljk. Veuine-Kermis is weer voorbij. Al hoewel door geen goed weder begun stigd, mogen wij ze toch als. voldoende aanteekenen. Veel vreemdelingen heb ben de stad bezocht. De vcrschillige feestelijkheden die hebben plaats gehad op eenige wijken zijn allen goed afgeloopen en hebben dagelijks veel leven en bewe ging in stad gebracht. Kermis-zoudag vooral, ondanks bet slecht weder en den gedurigen regen, was de toeloop van vreemdelingen om de vermaarde processie bij ie woonen, ongemeen grootijzerenweg en beurlspoorweg brachten ons, bij ,elke aankomst van treinen, stroomen volk in de stad. Wat zal bet in 1887 dan zijn mei de SOjarige Eerste prijs, fr. 25 Tweede 15 nor de schoonste inlandsche Veulens geboren in 1886. Eerste prijs, fr. 25 Tweede 15 De twee prijzen voor iedere soort zul- len maar kunnen toegewezen worden i wanneer er ten minsie diie mededin gers zijn. In geval de mededingende peerden, 42e jaar De Sekretaris, L. Vandenkerckhove. De volgende prijzen zullen uitgeloofd worden Voor de schoonste inlandsche Ruinpeerden eau 3 tol 7 jaren. Eerste prijs, tr. .*»0 Tweede 25 Voor de schoonste inlandsche Jlai iepeer- den van 3 tot 7 jaren. Eerste prijs, fr. 50 Tweede, 25 Voor de schoonste inlandsche Ruinpeerden fr. 40 20 mild, milddadig, .t vrijheidljëvend. j Dus, een liberaal is in den eigenlijken, oorspronkelijken zin een i vrijzinnig en vri_ kan verdragen dat gelijk het spreek woord zegt de zon in T water schijnt, die aan een ander gum wat hij zelf geerue beefi, op niemands rechten in breuk maakt, niemand plaagt, niemand dwingt, maar iedereen volkomen vrij laat te doen of te laten wat bij goed ot recht acht. Liberaal zijn 1 lezer, gij ziet het, is zoo slecht mei ls j sieli. Maar... - --o~- de zaak eens den; dal zij doodskisten weigerden, en aan hulploo'ze, zieke en in stervensnood verkoelende vrouwen de noodige ge- maar verlangen kan. Vonr de schoonste inlandsche Men iepeer-, ■dj /M» tioinnmifteis. Ir. 10 Voor de schoonste inlandsche Jaarlingen j gescid Ai-httienmaanders. Hengsfih. j en alleen omdal zij hunne kinderen naar van alle hulp van het buteel van weldaad beroof den en aan honger en koude blootslel- Wut is a liberaal zijn? j Het gebeurt nog al dikwijls dat wij sommige kortzichtige menschee de vraag hooren stellen wat is een libeiaal ot wat is liberaal zijn? Aan deze die het niet weten of niet willen weten j geven wij hier over die vraag eenen kleinen uitleg. Eerst moet men begrijpen wat het wooideken liberaal beteekent. Het woordenboek geeft er de volgende be- teekenis aan 1° mild, milddadig, vrijzinnig, vrijgezind. i van bei woord, j milddadig mensch, rondborstig, «tr-UdI iownnrli^m.nnd diA 300, loo, 5 00,6 üu, I door scnoönueid en hoeveel aanslagen gepleegd op de vrijheid van al degene op wie zij eeni- gen invloed hadden. Zoo ver ging in dien tijd hunne vrij heidsliefde, hunne broederlijkheid, hun ne liefdadigheid, dat zij, iu de groote gelijk in de kleine steden, toi zelfs in I sommige dorpen, arme weduwen, enkel 1-.4 - bij gevol*' ,reachtc katholieke school zonden, i i Imln van het hnreel vnn rvelrLm men hel u gewoonlijk voorstelt. Maar... er is een maar bij d_ wat nader beschouwd, is hel geheel hel tegenovergestelde alles wat men i maar verlangen kan. j neeskundige hulpmiddelen ontzegden’, j Doch, hoor ik utlröcpef), z<!>ó de li- J bcialen zoo slecht niet zijn als men wel dci.Kl, waai om vaart gij elke week zoo i tegen Len uit? Is hel alleen om uwen persoonlijken baat legen hen die dezen zoo scliopncn naam dragen,' bot tc vie- leren, enkel omdat zij uwe tegenstre vers zijn, omdal zij misscliit n i.ici a'lcs doen zooals gij het wel geern zoüdt heb- fr. 30 hen? 1 of welgemaaktheid, niet voldoen, de jury vermag de prijzen, bermberiig alles verbreken wat Beurtspoorweg. Vertrekuren (22 juli 1886). i plaats van vrijheidsminnaar, vrijheid- in plaats van volksbestuurders, volskveiklikkers zijn; omdat overal waar zij meester zijn, zij partijgangers zijn van hei woest geweld, van de haielijk- sie, de sebandigste en de onverdrage- lijksie dwingelandij. Wij moeten nog uit Veurne met gaan om doorslaande bewijzen daarvan te hebben. Wij heb ben reeds meermalen gewezen op de handelwijze onzer Veurnsche dwmge- 1 landen en zullen ze vandaag maar zoo laten, iu afwachting dal God hel in kort betere. Herinner u liever, goede lezer, slechts de geschiedenis van net laatste libe raal ui vrijheidminnend ministerie, dat ons land van 1878 tot 1884 heeft bestuurd. Wal heeft dit alsdan niet al gedaan om in den schoolstrijd de bo venhand te krijgen? Wat geweld, wel ken dwang, welke vrijheid, welke be dreigingen hebben de zoogenaamde vrijnenlgezinde liberalen niet rn steden en dorpen gebruikt. Hoe veel gewetens hebben zij verbroken, hoeveel nonnen geplaagd en uil hunne scholen verjogen, ij li et dl je vond; iemand die 20 7 10 04 5 30 2 55 Ni *uport (staii’*) 5 53. oO, 9 *>0, 7 35 741 1 00 1 45 5 49 6 09 kits. O 25 0 40 O 75 1 10 2 31 6 16 8 00 II >8 av .5 9 42 5 22 5 45 4 11 *a *v 5 45 8 06 9 17 7 54 8 02 8 15 9 26 7 08 7 15 7 21 7 29 7 39 7 49 7 58 10 02 8 06 10 I I 8 17 10 22 Xoluriaut Bij koninglijkc besluiten van den 2 Augusti zijn benoemd Al. Benoit Simpclacre, notaris te Aivc- ringhem, tot notaris te Veurne, in vervanging van M. Decae. overleden; M. Alois Dccrcn, kandi- daat-notaris te Uper, tot notaris tc Alveringhcm. Veurne <joxydc Ooitduink. 8 18 Nicupurt Nieupui t 1’iiTple V uurue en ruuxg 2 25 5 35 5 25 avDiuk G 5i> 11 05 12<A> cu 9 25 I 8 38 u I 8 4ü I U3 259 0 07 8 52 8 28 1051 /jiuiikvrk. ixik.9 02 11 22 ^urtrni.ncq Hu ndxuciuc Zn mm Et-bien bixmuilc ^histkcrke ,\vecupp.*Uo Vcurne \d;nkfrkc (jhyvuhH Gliyuk A 'hu Venn.. Aveeoppvlt.» Ouslki tkc Uii.niidc Ressei I Z-irtr.n U.trnh.ieme Curtrni.il cq Lichlervdde Geut (Aank.) 7 36 Brussel (<i.«fik.)9 55 i 1 04 Dütukcl'ke paar i’ujijs Duinkcrke (verlr.) 10 45 AtiTcht Am tens Pui rs (nanLómsl) Parijs (vertrek) Duu.kci ke (..ank) Nieupui t Dixinude-Gcut N’ieupoi t (slad)-Dtxinutle, 5 04, 7 11, 9 07, 12 08. 2 O 4 11, 7 05 9 04 DixtJude-Nieuport 5 35, 7 48, 9 55, 12 40, 2 40 4 44, 8 2(5, 9 50 6 34 4125 7 <'7 12"’ 7 ‘22 1 22 7 36 12 30 7 46 12 50 7 54 12 58 8 00 1 04 8 <>9 8 22 9 35 9 46 10 02 10 15 10 49 8 7,5 Nieuporl nnar Veurne 7 07 Oost.lUTul». 7 25 7 32 7 45 - - P- - V -- ”v v UW.UVU IJV1 1 volgens plaatsruimte. ll.-. hlci k i: -Hingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. het 100. - ------ - - -- - - r—«.wtn-ww i i xMiaMar» mwmmm«mmm 'dUluig 55 8 06 9 26 11 05 11 15 uiurg *a iaorg 8 00 6 00 1 28 5 59 Veurne-Duinkerke. 5 04, 7 11, 5 00 5 58 thlinkeike (veiliel.) 6 02 10 15 I 41 dl 4 7 4Ö 8 55 - <jv5 n n f> j 1 56 4 69 6 02 7 52 1 J 2-" 5 25 8 <)i> 2 67 m. eU 8 12 2 Z l 8 19 9 43 12 42 2 32 3 06 8 28 *o on i/ n n n 5 08 ,5 07 4 47 5 41 4 i5 6 09 7 15 12 15 2 07 -i -( 6 -1 4 .,2 J 4 41 6 38 7 40 12 44 532 4 52 6 49 5 58 0 5., 5 05 7 02 7 48 511 7 l>8 1 14 2 50 5 24 7 16 150 3 00 7 59 7 52 321 41'5 805 916 5 27 527 933 974 los, Cortemarcq naurOostende, 4 8 12, 1 18, 4 47, 5 |9, 7 18. Oosleiide-Corteniaiéq, G 02 8 15, 12 22, 5 33 6 15, 8 10 Corteiuaicq-IJper, 7 06, 9 12. 1 51, 8 01 Uj.er-Curtemarcq, 7 21, 12 22, 5 57, 6 22. Lichterveldo naar Kin trijk, 5 22, 8 24, 11 36 I 27. 5 40. 7 27. Kortrijk naar l.ichtervelde en Brugge, 8 805, II 02. 12 55 4 25, 6 41.9 i5 Brugge naar Korliijk, 7 40, 11 12 40, 5 05 6 42. l -unie iuur Si'-upuit. 12 55 £.7 1 06 3 06 5 u6 7 06 1 13 3 15 1 30 3 30 2 10 4 15 2 27 4 32 2 34 4 39 4 50 6 50 Ü....I. m.z»>. iL- ii "VWWV, 20 ten D 0 ’s Eiorfteni. I vu, vu, «V i i vv i Brunei (werlrrl.) 6 20 935 Gout 5 39 7 46 li.- l.n:hter»el<1<i 6 56 9 ’*3 12 09 91G 12 19 9 22 r,.. 9 28 9 55 9 53 4 55 655 5 13 7 13 5 30 7 59 6 15 6 32 6 39 2 15 2 42 251 8 GO. 9 00, 10 00. 11 00 12 15. 1 15, 3 15 4 1 1. 6 15, 8 00 9 55 8 11 10 06 10 13 10 50 '9 15 1120 9 32 11 57 9Ó9 1141 9 50 11 55 2 45 Ni» upoi t naar Oostende. Vei tiek vgn l. 10 50. 11 30 *s mor,"» ns. 12 30, I 30, 3 30, 4 30, 5 30, 6 30, 7 30, 45 9 15 avonds Aankomst l<! Oostende (statie) G 51. 8 31, 10 31, 11 3’ \moi;?*n>. 12 31. 1 31, 231, 4 3!, 5 31, G 31,7 31, 8 31, 9 45, 10 45’s avonds. Onst' iid 1 naar Nil op.or t. Oostende (Shiprlpia its) expres Oostende (Statie). G 00. S umr^eits. !2(t0, 2 00. J GÖ. 8 15’. nvon is. Aan komst te Nicupurt, 5 39, 7 0*, 9 15. 10 15, I 15 morgens, nu-. 7 15, 8 15, 9 50 .ivonde. Priuen der plaat ;pii klas. Vunrnu naar Coxydc, O 55 Oustduinkerke, 0 50 Nicupurt, Nieuport naar Oostende,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1