4 Woensdag 18 Augusti 1886. Nr33 42e jaar 124 34.019 1.863 2,667 1,246 ure was alles gedaan. Onder opzicht van getal is de stoet pene echte fiasco geweest. Men schal het getal deelnemers op 12 a 13 dui zend. Muziekschappijen gingen spelend voor de verschillende groepen. Van aan de statie gezien, bood de stoet het uitzicht op van een overgroot veld van roode koornbloeinen ontelbaar was het ge tal van roode vaandels. De muzieken speelden de Marseillaise. Talrijke vrou- niet dezelfde koorts besmet, die ons als I spelers op eeue gewaagde kans deed hopen, zoo in het gewone leven als in de kunst en in de letteren. De schilder maakte gebruik van de gulzigheid en kon in zijn klein huis niet Bevolking van Belgie. De Moniteur heeft onlangs de statistiek medegedi eld der beweging van den burger lijke n stand en van de bevolking van Bel- zorg gie, gedurende het afgeloopen jaar 1885. Daaiuit blijkt dat ons land, op 31 De cember 1885. eene bevolking had van 5,853,278 zielen, te weten 2,923.902 mannen en 2.929 duizend 276 vrouwen. Op 31 December 1880, het jaar der alge- meene optelling, was het cijfer der bevol king 5.520.009. zoedat zij sedert vijf jaren is aangegroeid met 333.269 zielen. Gedurende hel jaar 1885 hadden 175,043 geboorten plaats, te weten 89,307 jongens en 85.726 meisjes. Daarvan waren 159,903 wettig en 15.140 onwettig. Het getal der doodgeboren kinderen, dit Eindelijk zal men misschien in de binnen de drie dagen na de bevalling, beliep familie terugkomen lot den geest van tot 8.u4* Nochtans hadden 886 dezer als orde en het bohemerleven dal ons veel illusies gaf, vaarwel zeggen. 7 oa 7 15 7 21 ;5 I 6 3* meer leven, ofschoon hij hel var. de wen mieken deel van de belonging. Gering was hel aantal huizen, op de boulevards, waar de socialisten toege- U X j lijk de genoegens van hel leven te ge- plaats hadden eenige transche jonge- niptAn maakt Hat wii n>. trtnrvnn ««ar |jngen een rood vaandel uitgesteken. flier en daar waren er dames die met witte neusdoeken wuifden, doch gering in getal. Voor de vergaderzaal der li berale associatie werd de stoet met eeni ge vivats begroet. Men heeft algemeen de opmerking ge maakt, dat door de manifesteerde, s niet eens de kreet A bas la calotte! met het ministerie! geuit werd. Dat is veel beleekenend. Het zijn de op alle mogelijke wijze liberalen niet die zich alzoo zouden ge dragen hebben. Er is nog al volk ip Brussel geweest, maar het grootste gedeelte waren nieuwsgierigen om de stad te zien, de nationale feesten bij te wonen of zelfs het geld die den stoet wilden zien. ‘s Avonds was alles rustig en Brussel zag er uil als op de gewone zondagen. j bare tapijtwerken en kunstvoorwerpen van groole weeide opvulde. De romanschi ijver dacht minder aan zijnen roem dan aan de klinkende schij ven, die zijne werken moesten opbren- geir, en hij meende zich boven zijne oudere meesters te hebben verheven, naarmate zijne werken gtooier sommen ui zijne kas brachten. De tooheelsehrijver achtte zich ont eerd, wanneer zijn stuk met ten minste 200 kceren gespeeld werd en hem min der dan hondeid duizend frank aan schrijvei si echten opleverde. De eigenaar, sterk dooi de toege vendheid van den huurder, bracht zijne huurprijzen zoo hoog mogelijk en de koopman, in plaats van wijze besparin gen ie doen, en den noodigeu lijd te gebiuiken oui den bruidschat zijner dochter bijeen te schialeleu, liep in sioiinpas <ie fortuin achterna, zonder na te denken, dat hij zich bij den eer sten hinderpaal de lenden moest bre ken. Voor alles vroeg men dwaze prijzen, daat men zeker was, hel geviaagde le bekomen. Men dong niet at op de vil las in de badplaatsen; men veikwiste bel geld op reis, en de kleine burgers, I zelfs vóór zij naai de baden gingen, verkwistten de helft van het geld dal de ouders hun hadden afgesteld. Het was niét meer bet wijze, voor uitziende, maar eene soort van bohemer leven. waarin men, zorgeloos voor den dag van morgen, niet anders meer dacht dan om het vermaak na te jagen. Maar is de krisis, die wij doorwor- I stelen en waarover wij geen van allen versctimigncK* *w. «...nv., v>. hel recht hebben om te klagen, daar wij studie, het al te snel leven op krachtige ze zelf te weeg brachten, is die dan wel l. L.. 200 ve,-schiikkelijk als men zegt? Zou men niet meenen dat de ellende ons verstikt, wanneer men eigenlijk niets anders ondervindt dan een alge meen ongemak? De krisis, waar wij In leven, zal misschien voor natuurlijk ge volg hebben, ons tot de wezenlijkheid, lol den normalen gang der zaken terug te brengen. In dit geval kan men haar als eene weldaad beschouwen, en dan geeft het ons weinig, of het lijdelijk ongemak ons eenigszins hindert, als wij er maar door komen met het ge- wenschte evenwicht en de ondervinding ons slechts de noodige wijsheid heeft bezorgd. Het valt niet te loochenen dat de wereld sedert eene halve eeuw eene omwenteling ondergaan heeft. Er valt nu te kiezen tot lieropbeuring of totalen ondergang. De bandeloosheid der gees ten is niet geheel een gevolg van de Dit blad verschijnt den Woensdag, pnmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Anuoncen 20 <>eiitimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent, r- Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoneen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Jl. n sein ijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, driikkei-uitgever. Zwarte Nonncnstiaat. 4. te Veurne, en in de Poslkanlooren. Vertrekuren den IJscrenweg. 1 Juli tot «O September. De uiHHtNcliapnellike krlslM. Albert Wolft, schrijft het llandelsblad, heelt een zeer belangrijk artikel geschre ven, waarin bij eenige beschouwingen maakt over de krisis, die sedert eenige jaren heerscht en de oorzaken, die de zelve hebben te weeg gebracht. Na in breede trekken aangetoond Ie hebben, hoe degenen die het meest kla gen, juist het meest hebben bijgedra gen om de krisis te veroorzaken; na de verkwistzucht, de pronkziekte, de on verschilligheid voor ernstigi! zaken en SlUUlU, Mv. -•- - wijze gebrandmerkt te hebben, toont hij klaar en duidelijk aan, dat het zoo be gonnen leven niet vol te houden is. Een bovenmate gekookte ketel ein digt met te springen, zegt hij, en na het dwaze leven, dat wij tot hiertoe leiden, moeten wij ons getroosten met een wei nig hairpijn te verdragen. Verder gaat hij in dezer voege voort De waarheid is, dat wij gedurende de leste tien jaren te hard geloopen heb ben en dat wij ons niet moeten verwon deren als die snelle vaan ons eenigs- zins duizelig heelt gemaakt. De gelddrilt heeft alle klassen op hol gebracht. Eenige verstandige lieden uitgezonderd die nu glimlachend onze tuimeling aanschouwen, kan niemand het nog gewoon worden zijne uitgaven na.hr zijne inkomsten te berekenen en te regelen. Van hoog tol laag waren wij allen Beurtspoorweg. Vertrekuren (22 juli 1886). 9 50 i':!: kelderkeuken lot aan bel dak met kost- IBetooging te IBrussel. De aangekomdigde betooging der socialisten heeft zondag plaats gehad. De inanitesteerders zijn in den morgend met bijzondere treinen loegekomen en de stoet, gevormd van aan de Natie plaats lot aan de Groenedreef, is 12 -1/2 in de stad getrokken 1 revolutionnaire denkbeelden, die de genootzucht buitenmate aanprikkelen; neen, het geld is de groole vernieler en „olCii luCgc- de drift om zooveel en zoo snel moge- juicht werden. Enkel op de Fontainas- Jiilr dn frnnnnnnno vnn Invnn 1 nieten, maakt dat wij nu klagen over ons ongelukkig lot. Wij kenden geene maat meer!.... Zulke zeden, zulke aandrift om snel te winnen, vereenigd met de niet min der dwaze drift om snel uit te geven, had aller hersens op hol gebracht en doodde den normalen toestand der sa menleving. Dat kan vijl, tien jaar duren, maai eindelijk treft ons de krisis, zoo als de verzwakking dengene treft, die zijn leven ondermijnde. Eventwei moet men voor zoo weinig hei einde der wereld niel uitbazuinen! De wereld is zoo min aan haar einde als in vorige eeuwen; integendeel zij herbegint, en aangezien men I K met minder gemak wint, zal men hel ook met minder loszinnigheid uitgeven. Men zal zich weer zachtjes aan ge woon maken aan zekere matigheid, in plaats van steeds booger dan anderen le willen vliegen; men zal minder snel, maar mei meer zorg, zijn fortuintje ver zamelen, en bet zal er des te solieder om zijn, naarmate hel meer moeite, en zweet heeft gekost. Misschen heeft deze krisis als teugel gediend aan de verkwistzucht en zal de zedelijkheid der ouden van dagen, waar van wij nog hier en daar een specimen aantreffen, als eene oudheidskundige relikwie in een museum, in ons terug komen. Wanneer de ouders gelijk vroeger, weer hunne inkomsten lellen, zullen ook de kinderen niet meer opgroeien in het misprijzen voor den arbeid, die alleen - het langzaam opgebouwde welvaren wil zeggen der kinderen, die levenloos bij voor gevolg heeft. den burgerlijken stand werden opgeteekend tol 8524. Nochtans hadden 886 dezer doodgeboren ingeschreven kinderen een, twee of drie degen geleefd. De sterfgevallen na aftrek der doodge boren. bereikten in hel afgeloopen jaar net cijfer van 117.775 waarvan 61,774 manne lijke en 26.0Ü1 vrouwelijke. Het cijfer der huwelijken, in 1885 aange gaan. beloop tot 39,910, te welen Tusschen jongniar.s en meisjes. Tusschen jongmans en weduwen i- j Tusschen weduwaars en meisjes rond Tusschen weduv aars en weduwen. jvcvo.n.v.J, en ging in j Tusschen personen waarvan een of iroede orde door de stralen; om 2 1/2 heiden wellelijk gescheiden waren. „n In den loop van 188b werden 230 echt scheidingen uiigesproken. waarvan 206 in gemeenten van 5000 zielen en 24 in die be- r.cdr n de 5000 zielen. Volgens deze statistiek lelde Antwerpen op 31 December laatstleden 198,174 in woners-, Brussel, 171.751; Gent. 143.242; Brugge. 46.274; Bergen, 25,372; Luik, 135,371, Hasselt, 13,318; Arlon, 8076 en N^men. 27.541. De gezamenlijke bevolking van Brussel t>n de aanpalende voorsteden was 438.843 zielen, wat sedert 1880 eene vermeerdering DE VEURNAAR 710 5 01 5 30 6 46 1 00, Nieuport 5 49 6 09 3 2> 3 43 4 11 ’•ibtirg 5 53 8 00 9‘20 2- k lu ll 2. 40 O 7 1 10 1 3-1 kruual (*erlrek) Geut l.u'htervelde Curtemercq llandxxenw Zerren Eerxen Diiuiude Ooxtker ke Avecep|H.||e Vcurne Ailinkerko Gliyvetde 00 09 23 9 55 3 !l J 1 41 5 14 7 40 2 5 25 00 b 812 r. S 19 9 25 Duiiikcrke (ver hek) Gli y velde Admkrike Vein nc Avrvi ppelle Onslkei ke Dixrnude Eessen Z*n i r.» Hundz.icme Cm trill II C'[ Li('!ih*i velde (trut (Aank.) 7 56 Brusxri (.iank.) 9 55 I 1 04 en Parijs naar llumkerke. merg 10 45 2 25 5 55 5 25 avond» C 2:: 12 50 7 39 7 19 9 53 7 58 '0 02 -- 8 06 10 II 1 03 8 17 10 22 8 28 1051 Duinkerk nnkJ* 02 1122 2 51 6 16 8 00 11 18 II 05 11 15 6 50 11 05 9 42 Duinberku luutr Parus Duiiikerke (vertr.) Atrecht Amieus Parijs (uaukoinst) Pmijs (vertrek) 6 50 11 05 8 00 üuinkerke (isnk) 12 50 9 42 128 Nieupoit Dixu.ude-Gent en V euriie-Duinkerke. Nieuport (sladpDixinude, 5 04 7 11, 9 07, 12 08. 2 Ou. J II. 7 03 9 04 Dixmude-Nieuport 5 35, 7 48, 9 55, 12 40, 240 4 44, 8 26. 9 30 Veurne naar Ni'Uport. 12 55 2 55 1 06 3 06 1 13 3 13 5 13 1 30 3 30 11 20 2 10 11 37 2 27 11 41 ftVlUVI IXVUHVH »V» M«a»a w... - 11 55 2 4a 4.> .vorlrnn pn k iirKt unni-ivAi-nAn 1) 0 20 0 53 3 00 5 58 5 39 7 46 11». 1 50 409 6 02 752 6 56 9 03 1209 1 41 5 14 7 16 8 55 9 16 12 19 2- 5 23 8 00 9 05 9 22 9 28 7 29 9 35 9 43 12 42 232 5 06 8 28 tJ JUIVIII MVlUbU. UIUVLI Vp UD 1’ Ulllillllilb* 6 02 1015 5 08 507 6 34 II 25 4 47 5 41 7 07 12 4 15 6 09 7 15 12 15 2 07 4 24 6 21 7 22 1’.' 22 4 32 6 29 7 30 12 30 4 41 6 58 7 40 12 44 2 52 4 52 6 49 7 46 12 50 r 5 58 0 55 7 54 12 58 5 05 7 02 7 48 04 .5 11 7 08 1 14 2.0 5 24 7 16 1 50 5 l’O 7 39 7 52 4 <.3 8 05 916 5 27 5 27 9 33 0 74 1o47 Cortcinnreq naar Oostende, 4 8 13, 118, 4 47, 5 19, 7 18. Oustendr-Cortcnwrcq, 6 02 8 13, 12 22 3 33 6 13, 8 1U Cortemaicq IJper, 7 06, 9 12, 1 51, 8 01' IJper-Cortenian q, 7 21, 12 22, 3 57, 6 22. Liehtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, 1! C6 I 27. 5 40. 7 27. Kortlijk naar Liehtervelde en Bniggo, 8 8 05, II 02 12 35 4 25, 6 41 9 15 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 11 12 40, 5 05 6 42. 8 00 Ooitduiiik. 8 18 8 35 Airuporf naar Veurne 7 07 Oottdumk. 7 25 7 32 7 43 Nicuport Vertrek vin Nieuport (stati 5 53. 7 30, 9 30, 10 30. 11 30 ’i morgens. 12 30, I 30, 3 30, 4 30, 3 30, 6 30, 7 30, 8 45, 9 45 *s avonds Aankomst te Oostende (statie) 0 54, 8 31, 31, 11 31 morgvM. 19fl. 1 51. 251. 4 5!, 531. 31,7 31, 8 31, 9 45, 10 45’s avonds. Oostende naar Nieuport boetende (Stapelplaats) eipm ten 5 00 *8 morgens Oostende (Statie). 6 00. 8 00, 9 00. ’0 00. 11 DO morgens, 12 00, 2 00, 3 00, 4 00, 5 00, 6 VU, 7 00, 8 15 *s avonds. Aankomst te Nieuport, 5 59, 7 0*. 9 15. 10 15. 11 15 *s morgens, 12 15, 1 15, 5 15 4 15, 6 15, 7 15, 8 15. 9 50 *j» avoqde. Oostende na»r Blankelcrglie. Vertrek van Oestrnde (static), 6 00, 8 00, 10(0 12 00, 2 00. 4 00, 6 00, 8 00 Aankomst te BLtnkenherghe. 7 20 9 20 10 ‘’’O 1 ÏO, 3 20, 5 «0. 7 20. 9 20 Bfonkenberglic naar O »lcnde Vertrek van Blankcrberghr, 8 00, 10 00 5 00, 4 00, 6 00, 8 00. 9 30 Aankomst te Oostende (static). 9 20, 11 20, 1 20, 3 20, 5 20, 7 20, 9 20. 10 50. Prijren der plaalacn klas Veurne na»<r Coxyde, 0 35 Oostduinkerke, 0 50 Nieuport, I 00 Nieuport naar Oostende, 1 4 Oostende naar B ankenberghe. 1 70 9 55 12 55’ 2 55 4 55 6 55 19 06 1 06 5 06 5 6 7l>6 10 15 1 15 5 15 5 15 7 i5 10 59 1 50 5 50 5 50 7 50 I T ‘9 15 1120 2 10 4 15 6 15 9 52 11 57 2 27 4 52 I naar Oostende. Veurno Coxyde Meupoi t Niruport Coxyde Veurne 7 55 741 7 54 «02 15 9 26 5 45 8 06 9 17 merg mor. 6 00 5 59 2 07 2 15 2 21 2 42 5» 251 -• 16 2 59 6 07 52 1l>02 1<) 15 10 49 v --.^..x..tor Ml

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1