Hr 40 Woensdag G October 1888. 42" jaar Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk Beurtspoorweg Veurne-Ostende. stellen. De brutale l en de bisdom, zaligheid ZAAK RONVAUX. In het begin der maand September plaats gehad, gevolgd van een banket. Aan het nagerecht, heeft M. Ronvaux, schepen van onderwijs te Namen, eenen zoogezegden heildronk aan den Koning uitgesproken, waarin hij zich loegelaten heeft de oflicieele ouderwijzers voor te stellen als uiigehongerd en lot de uit- I 1 1 voering dier wet veroorzaakte burger twisten die tot in de kleinste dorpen drongen en den vrede stoorden der huisgezinnen. De gouverneurs noemden zich zelven gouverneurs met vuisten eu de door de Bruggelingen zoo teer beminde gouverneur Heyvaert beroemde er zich op tot 70 speciale kommissarissen op eenen dag te hebben gezonden. De katholieken werden als overwonnelin- gen aanzien, alle recht werd hun ge weigerd en den weg tol de openbare ambten afgesneden. Door zes verschiIIige kieswetten werd de wettige uiting der openbare veronlweerdiging belet eene groote ongehoorde geldverkwisling bracht hel land op den boord van het staatsbankroet. Waarlijk toen ontbrak het aan geene redenen van misnoegdheid jegens het gouvernement. Ook werd eindelijk, in Juni 1884, het ministerie begraven on der den uitslag van hetgeen een liberaal blad zelve dekiezingen de verachting noemde. Van al de liberalen, aan her kiezing onderworpen, ontsnapten er maar twee aan de algemeene kuisching. Het katholiek ministerie, integendeel, heeft van het oogenblik zijner aankomst aan het bewind slechts voor doel recht- veerdig te zijn, zelfs meer voor de li beralen dan voor zijn eigene vrienden. De nieuwe wet op het onderwijs die de oorlogswet heeft vervangen, is eena wet van verzoening, die op zulke gema tigde wijze wordt toegepast, dal de ofliciele schoolmeesters, creaturen van Van Humbeeck, nog maar al te veel het hooge wooid voeren in het onderwijs. In geheel bet bestuur der katholieken heerscht die geest van gematigheid en van rechtveerdigheid, die hoegenaamd geene aanleiding kan geven tot kritiek. Dit is de eenige reden waarom de libe ralen, willende kost wat kost wat ge rucht maken, zich moeten te vreden stellen met feiten zoo als de afstelling van eenen beleediger des Konings, feiten, welke, indien zij onder hun be stuur waren voorgevallen, nauwelijks in de dagbladen zouden vei meld ge worden zijn. Hel katholiek ministerie, dat in dezo zaak, gelijk in alle andere, niets dan zijnen plicht gedaan heeft, moet dan ook niet vreezen van de geveinsde veront- weerdiging welke de liberale drukpers aan den dag legt en welke door niemand wordt gedeeld! De zaak Ronvaux is cene zagerij ge worden; 'l is eene comedic door de logie en het liberalismus gespeeld om de schreeuwers ie voldoen, in afwachting dat zij wal anders op hel getouw kun nen zetten. En dan is Ronvaux dood en begraven. roeiiug gedoemd door de wet van 1884. Deze wet, dooi den Honing goedge keurd, en thans in voege zijnde, moet door de burgerlijke ambtenaars geëer biedigd en uitgevoerd worden. Sche pen Ronvaux, maakte er, in zijnen heil dronk, eene moordenaarswet van, die den Koning, de Kamers en het Gouver nement lot schande strekt Eenige katholieke dagbladen riepen daarop de aandacht der hoogere over heid en vroegen eene voorbeeldige straf voor die bloedige beleediging der wet gevende en uitvoerende macht. Schepen Ronvaux weid bij den heer Gouverneur en do bestendige deputatie ontboden, om, gelijkvormig aan de bepaling van art. 56 der gemeentewet voorat gehoord te worden, en daar hij bekende dat zijne heildronk, door het dagblad [‘Opinion libérale medegedeeld, nauwkeurig was, heeft de Gouverneur, bij besluit van den 17 September, M. Ronvaux van zijne bediening van sche pen afgesteld. De liberale gazetten, tot zelfs bet Veurnsch Advertentie blad, vallen uit te gen dien krachtdadigen, doch rechl- Veerdigen maatregel, en de liberale ge meenteraden, associaten en maatschap pijen profesteeren ertegen bij middel van karrevrachten adressen van toege negenheid aan M. Ronvaux. Een enkel liberaal blad, le Drécurseur, van Ant werpen, heeft begrepen dat de zaak Ronvaux en zijne aanhangers onverde digbaar is, welke overigens gewettigd is door verscheidene voorgaanden daar- gesteld door de liberale ministers Ro gier, Pirmez, Rolin-Jaécqemyns, en den liberalen gouverneur Liedts. Welnu, al dat gerucht rond M. Ron vaux gemaakt, is enkel het bewijs dat de liberale partij niets ernstigs legen het gouvernement heeft in te brengen. Als de liberalen aan het bewind wa ren, ging het anders. De partij-aansla gen, de daden van willekeur volgden elkander op en verwekten in het land eene diepe maar wettige ontroering. Hel vreedzaamste gedeelte der bevolking werd dagelijks in zijne duurbaarste ge voelens gekrenkt en gekwetst. Het liberaal ministerie had alleen voor Joel en zending eenen onverzoen bare» oorlog te voeren tegen de katho lieke instellingen, tegen den gods dienst, zijne werken, en zijne bedie naars; zijne eerste daden waten daden van geweld, en de ongelukswet kwam weldra de kroon op het werk stellen. De brutale en willekeurige uit- na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 Ir. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz, 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-urlgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. le Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren viunten ijzerenweg. - Ui September tol 14 October. JOANNES-JOSE PH I'S FAICT, door de bermnertigheid Gods en de genade van den II. Aposto- lischen Stoel, bis- Zeer l.iere Broeders! Bij het naderen der maand Oolobcr, bijzonderlijk gewijd aan de feesten en aan de godvruchiigfieid van den lieili- gen Roozenkrans, komt Onze Heilige Vader de Paus een besluit tè doen af kondigen, bij welk hij al de bisschop pen opwekt om de godvruchtigheid hunner kudde te doen ontvlammen. De lijden zijn hard bij de algemeene rampen komen schier overal bijzondere onheilen gevoegd. De 11. Stoel wordt standvastig aangerand en gekweld, en de H. Vader is verre, zeer verre, van zijne volle vrijheid heroverd te hebben. Hoe grooter deze kwalen zijn, hoe meer zij, menschelijk gesproken, zonder hul- pe schijnen, hoemeer, zegt de II. Vader, wij met aangroeiend betrouwen, onze hulp hierboven moeten zoeken, in de bescherming van Maria, welke het God behaagd heeft de uitdeelster te maken van de gaven zijner bermheriigheid. Luisleiende naar de opwekkingen van onzen Opperherder, Wij noodigen u, Z. L. B.. om met eene vurigheid, zoo groot als de kwalen aan welke wij lij den, de zielroerende feesten van den H. Rozenkrans alsook de gausche maand October le vieren, die bij uitmuntend heid de maand van den Rozenkrans is. Met zooveel te grooter betrouwen wek ken Wij u daartoe op, omdat in den loop van dit jaar van jubilé, overal waar des-_r zelfs oefeningen reeds hebben plaats ge- heeft gelijk wij reeds gemeld hebben had. Wij getuigen zijn geweest van uit- le Namen een onderwijzerskongres schijnende godvruchtigheid, en van bekeeringen die ons hert met vertroos ting hebben vervold. Die zalige uitslag geeft ons goed vermoeden voor de ste den en parochiën, waar de jubilé nog gepredikt moet worden Tol meerder gemak, schrijven wij hier nogmaals Je schikkingen uit die Wij de verleden jaren voorhielden, en die alle jare verplichtend zullen blijven, lot dat Zijne Heiligheid de Paus de vol heid zijner vrijheid weder zal bekomen hebben. 1. Te beginnen met den eersten Oc tober tot den tweeden November, in alle kerken en openbare bidplaatsen, even als in de kapellen var. colleges, scholen en kloosters, zal men onder de misse of onder het lof', luidop vijf tientjes van den Rozenkians lezen, gevolgd van de litanie van Onze Lieve Vrouw, 2. Eene plechtige Processie zal plaats hebben in al de parochiën, op den eer sten of tweeden Zondag, onder de oc tave van den Rozenkrans. Daar waar meer dan eene parochie is, zal de pro cessie uitgaan uit de parochiekerk waar het broederschap van den Rozenkrans bestaat; zoo niet, uit de bijzonderste kerk der plaats. De wereldlijke en kloos terlijke geestelijkheid wordt genoodigd in deze processie deel te willen nemen. 3. De heeren pastoors en bestuurders var. kerken en kapellen zullen uil den predikstoel deaflatcn afkondigen, welke de II. Vader aan de voorschreven oefe ningen vaslhecht, le weten a) Een a/laat van zeven jaren en zeven maal veertig dagen, te winnen van den I October tot den 2 November, elke- maal dat men in de openbare oefening van hot lezen des rozenkrans en der li tanie van Onze Lieve Vrouw tegenwoor dig is, en men bidden zal ter intentie van Zijne Heiligheid. Dezelfde aflaat is te winnen voor allen persoon die, wetiig belet zijnde in het gezamenlijke bidden deel te nemen, deze gebeden op zijn eigen lezen zal. b) Een volle a/Iaat, gedurende het zelfde tijdvak te winnen door al degenen die ten minste tienmaal, in het openbaar of, in geval van belet, binnen huize, de voorschreven oefeningen zullen plegen, en gebiecht hebbende, weerdiglijk ter heilige Communie zullen gaan. c) Een volle afloat, eens gedurende de octave van den 11. Rozenkrans, op de gewone voorwaaiden te winnen. Zullende deze tegenwoordige brie ven uit den predikstoel worden afge lezen in alle kerken en openbare bid plaatsen van ons bisdom, op zondag 26 September. Gegeven te Brugge, den 16 Sept. 1886. t JOANNES JOSEPHLS, bissgiiop van I 5 5 04 o n t 5 27 O 00 5 45 8 06 9 17 Nii upotl. Gr<*4n. dijk Ooitduynk. Com de Kleine Kwinto Veurne u'mk. w H X»» 9 55 5 <9 3 ‘25 3 55 'm worg. 2 25 3 55 5 25 't avond. 6 50 12 30 7 50 55 9 00 9 13 0 55 9 29 9 35 5 18 3 25 5 38 Veurne Kleine Kwinto Coxydc Oortdiiénkerke (■roeiicndük Nieuport Oostende aank. Brussel (vertrek) Gent luchtervel du Cortcmarcq Handtaotne Zarron Eesten Diimudo Oostkerkc Avecappello Veurne Adinkerke Ghyvcldo Duinkerk, nuk, Parijs naar Duinkerke. niorg. 5 55 8 oG 9 2G 11 15 Onze stadgenoot, M. Joseph De Haene, student bij de universiteit van Leuven en oud leerling van het bisschoppelijk kollegie van Veurne, komt zijn eerste exaam van doctor in de rechten met onder- scheid af te leggen. viicvi u eiui DhUli I CD 9 51 12 00 6 01 i 2.. 206 211 8 11 2 18 2 27 8 20 2 36 244 2 55 3 10 3 40 4 07 Duinkerks (verlruk) Ghyvelde Adutkerke Veurne Avecappelle Oo.sl kerke Dixtnude £essen Zurron iiaudzaeme Cortemareq Lichtervelde Ouiukerkc naai* Perjja est Duinkerke (vértr.) 10 45 Atri-cht Amicus l’arijj (uunkomst) Parijs (vertrek) Duinkerke (anuk.) Nieuport (s‘ad)-Dixmude, 1“ Dixinude-Nieuport 5 00, 8 28, 6 03 i 40 7 46 <156 9 05 7 10 916 7 16 9 22 7 21 9 27 7 28 9 34 7 39 9 43 7 48 9 52 7 56 10 00 8 04 10 09 i 8 16 JQ 22 8 26 10 51 8 57 II 18 441 6 54 4 55 6 47 5 01 «&.- 5 08 7 oo 1 02 5 14 7 06 1 12 1 50 12 10 4 15 1 13 1 20 1 35 1 45 5 5 1 49 5 51 1 55 Vertrekuren van IS Sept, tot 15 Octob. Vcuine-Nicuport-Ostende. 7 05 11 10 1 00 7 10 11 15 1 05 3 05 7 14 11 19 1 09 7 25 11 53 1 25 7 38 II 45 1 55 7 45 12 05 1 40 8 45 5 24 7 16 5 59 7 55 5 13 7 05 9 1 9 33 10 70 Cortemareq naar Oostende, r> 8 I 18. 4 47, 5 19. 7 18. Oosteiide-Cortewiarcq. 6 06, 8 13, 12 22, 3 35, 615, 8 10. Cortemarcq-IJper 7 06, 9 12, 1 51, 8 01 IJper-Cortemareq 7 21, 12 22, 5 57, 6 22 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, II 56, 1 27, 5 40, 7 27. Kortrjjk naar Lichtervelde en Brugge, 5 8 05, 11 02. 12 55, 4 25 6 41, 9 15. Brugge naar Kortrijk, 7 40, 11 12 40 5 05, 6 42. Oostende naar Brussel. 9 08, II 10, 11 56 1 57, 3 5 51, 6 05, 7 50, 5 00 5 58 7 35 Ml 7 46 857 8 00 9 10 8 06 9 19 8 18 931 8 55 8 48 8 50 953 10 10 10 19 1050 uu G Oi 1015 5 08 5 07 0 30 11 28 -• 3 48 5 45 7 06 12 03 4 <7 6 11 7 14 12 15 4 26 6 19 7 21 12 22 4 55 6 2G 7 29 1330 5 26 7 40 1243 7 46 12 49 7 55 12 56 7 AO 5 50 8 09 0 II Gent (Aank.) 7 30 Brussel (aank.) 9 55 II 04 SCHOP VAN BRICGE, UUISPRELAAT VAN Z. 41. DEN PAI S EX ASSISTENT BIJ DEN PALSELIJ- ken Tjroo.N, aan de geestelijkheid en de geloovigen van ons bisdom, zaligheid en zegen. BIXGCE. 2 51 6 16 8 00 11 18 11 05 *a morg. ’a inorg. 8 0l> 6 <10 1 28 3 59 7 01. 9 07. TB 7 46, 9 55, 12 50, 2 40 11 10 11 15 11 19 11 33 11 45 12 05 1 05 O..s lm <lv-Nieuport- Veurne. Ontlemle xertr, 5 30 7 50 10 10 6 10 8 55 11 13 6 17 9 00 11 20 6 50 9 15 11 55 6 II 6 25 II 45 6 45 9 29 II 49 6 50 9 35 11 55 Nieuport Oostcuide. Vertrek van Nieujiort 7 10, 7 45, 10 05, 12 03 1 i'i, 3 40, 5 40, 7 10, 8 50. A.irikomst te Oostende (st .lie) 8 10. 8 45, II 05, 1 ('5, 2 40, 4 40. 6 40. 8 10, 9 50. Oostende-N import-Veurtie. De treinen geteckend met een rijden maar tot a in Nieuport. Vertiek van Oostende 3 30. 6 00’, 7 50, 8 50’, 10 10, 12 10, 2 15’, 4 15, 7 15’. Oo,stciid--8lai>kei.iM>re|><! en turu-kon>st. A'e.trek s ut Oostende, 5 50 (alleen den Myaridfy, D-mder'lajt en iterdo;;), 7 10, 9 10. 1 I 10, 1 10, 3 hl, 5 h'. 7 10. Vei mk v-tn Hlo-tkonbcrjBt. 7 10 (.-tllecn den M im h Donderdag en Z.-iteril.ij), 9 10, 11 10, 1 in, 3 10, 5 10, 7 10, 8 30. 3 00 6 30 6 55 6 49 6 55 7 05 5 40 7 10 2 40 4 40 8 10 KV. 1. 05 9 42 Nieuport Dixinude-Geut en Veuriie-Duinkerke, 12 17, '2 01 4 15, ’6 2l' 8 28,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1