42° jaar Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk 1 dat de eerste prijsvragen, beweren dat eene som van i- Er dient hier opgeincrkl te worden 1° dat, sedert 1884, eenige vrije scho len atgescbatt zijn en dut de kinders naar de gemeenteschool zijn overge gaan. 2U Dat sommige ofiiciele schoolmees ters, door ’t bereiken hunner jaren op pensioen gésteld geweest zijnde, of ver plaatst, de vrije onderwijzer gemeente- gouvernement de bijzonderste wetsvoor stellen zal aankondigen, en de bespre- i Senaatkiezing te Mechelen. De kiezers van ’i arrondissement Meche len zijn bijeengeroepen op Donderdag 11 November aanstaande, ten einde over te gaan lot de kiezing van eenen sena- teur, in vervanging van M. den graaf d'Ursel. Het is burggraaf A. de Beughem, I burgemeester van Lippeloo, die de kan didaat der katholeken zal zijn voor deze kiezing. ciele scholen men zegde aan die van Brussel of eene der voorsteden wa ren bekend gemaakt. In het Gregoriusblad vinden wij den l algimeenen uitslag van den wedstrijd tussjüen de leerlingen der lagere scuo- leu van West-Vlaanderen, waaraan wij de volgende cijférs overnemen De officiële scholen, met 525 mede dingers, bekwamen 217 certifikalen, /zijnde 41,33 per honderd van het getal mededingers en 111,96 punten per leer- ling. De aangenomene scholen, met 373 mededingers, behaalden 156 certifika- len of 41,82 per honderd van ’t getal mededingers, en 125,50 punten per leeiluig. De vrije scholen, met 45 mededin gers, wonnen 27 certiliKaten, of 60 pei uondeiG, en 421,07 punten per teer ling. He aangenomene en vrije scholen te zamen beiiaalden dus, met 418 leerlin gen, 183 certifikaten, of 43,78 per hon derd dérlmededingers, en 125,02 pun ten per leerling. Daaruit blijkt dat in geheel de pro vincie West-Vlaanderen de aangeno mene en vrije scholen op de ofiiciele zegepralen, niet alleen voor hel getal behaalde certificaten in evenredigheid der mededingers, maar ook voor hel iniddengetai der punten door eiken leer ling bekomen. Ook antwoordt deze uit slag zegepralend aan al hei geschreeuw der verlichte pan ij over de domheid van paters, broèrkens en vrije ouder wijzers. king van het adres in antwoord op de troonrede, zullen aan onze wetgevers de gelegenheid verschaffen hunne denkwij ze en hunne vooruitzichten te toonen. De werk- en landbouwonderzoeken zul len grooie stof leveren om met veel vrucht voor het land wetten te maken die voor d »el hebben de algitneene krisis tigen ie gaan. Ook drukt n en dat het op deze punten zal zijn dal de troon rede meest zal dragen. Het afgtibraijde paleis der Natie, dal uil zijne puinen heropgebouwd is, zal tegen den 9 November geheel gereed zijn. Men legt thans de laatste hand aan de inrichting der zaal. De beraadslaging over het adres in antwoord op de troonrede, zal waar schijnlijk zeer hevig zijn. De liberalen zullen, nr.tuui lijk al de daden van hel ministerie beknibbelen. De herstelling der grieven welke het gouvernement l aan de katholieken verleend heeft, zul len voorgesteld worden als daden van willekeur en dwinglandij. Men zal echter de liberalen laten schreeuwen en het ministerie zal zich niel bekom meren mei de ongegronde en partijdige beknibbelingen der Frèifc’s, Bara’s en andere mannen van denzelfden deeg. Volgens de inlichtingen die wij in de dagbladen aantreffen, is de wedstrij 1 i en de aange komene scholen hebben overal in 'i land eene schitteren Je zegepraal behaald. Die wedstrijd heeft op het gewoon tijd stip niet kunnen plaats hebben en werd lot eenige dagen later verschoven, om- ---men weet nipt door welk middel, aan zekere ofli- B&iezBug van Brussel. Donderdag is M. Guillery, lot volks vertegenwoordiger van hei arrondisse ment Brussel gekozen, in vervanging van M. Vander Smissen. De onafhankelijker! en katholieken waren overeengekomen om aan de kie- zirg geen deel te nemen. Er waren twee kandidaten M, Guilleiy, gewezen voorzitter der Kamer, voorgesteld door de docirinai- rtn en de radikalen, en gezel Eduard Anseele, de kandidaat der socialisten. Op 21 duizend 875 ingeschrevene kie zers zijn er slechts 5257 gaan stemmen, er waren 181 nietige briefjes. M. Guillery bekwam 4062 stemmen. M. Anseele 1014 Deze kiezing is te midden der groot ste onverschilligheid afgeloopen. Alle# voor de Priewtci s De Laat dien de liberalen tegen den katholieken godsdienst voeden, doet tien oiidei anderen de toelagen at keuren die het gouverrmmönl loe-taat voor hei- stelliitgswei'ken aan de kei ken. Volgens de liberalen, zou men de katholieke kei ken moeien laten tul puin vervallen, de begonnen h«röle!lings- werken staken en waarom?,.. Omdat die "idiouwén dienen lol de uitocleiiiug ,1,./"ceiemonien van eenen goJsdiensl waar zij, liberalen, vijandig aan zijn... Geen redelijk mensch, min of meei bevrijd van vrijnietselaarsch tanalismus, kan die liberale pretentie bijtreden. Immers de godsdienstige bouworde is een der gloriekronen van Belgie. /JJ heeft in °I1ZL‘ provinciën kathedrale- en knllegialc kerken doen oprichten die nergens in Europa hare weerga vinden, i Men viage aan de talrijke vreemdelingen die jaarlijks ons I-?-' wat zu van een gouvernement zouden denken welk deze prachtige kerken zou laten veivtilen, die grootsche monumenten vin 'i looi onzer voorvaderen en glo- i lienike getuigen var. alle de merkwaar- <li..e gebrunenissen die in onze vader- iaudsctm geschiedenis zijn aa"BesllP‘- In vroegere e?uwen was hel de laak der geestelijkheid voor 't onderhoud der kerken te zorgen, en men moet beken nen dat zij nooit aan bare plicht te kort bleef, ja, zelfs niet aarzelde grooie geldsommen op ie ofieren om de glorie van het huis Gods te behouden en te vermeerderen. Heden is het, dank aan de roovenjen der Sansculotten, de moderne Staal die met het onderhoud der kerken is gelast. Beurtspoorweg Veurne-Ostende, 0.2tr 1336 Veume-Nit uport-Ostende. 10 10 12 55 10 15 10 19 IC 50 10 40 na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncetr 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lö cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonren voor België- (Ier uitzondering der Vlaanderen en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Wertrekiireii vuiiucn ij «ere ui weg» Aft MfJctotoér tot Xovraufaer. Rechten op ’t graan. De douanen-commissie van Frankrijk Dit jam’ zai^eene plechtige zitting I beeft besloten een vast inkomstreebt i van vijf frank op de vremn- i. de granen, ’t Is dus eene verhoogit.g van 1 fr. 23 et. Wedstrijd der lagere scholen. Indien men de liberale gazetten had willen gelooven, moest de wedstrijd i tusschen de leerlingen der officiële en vrije lagere scholen het bewijs leveren AU men "t’êeld en ’t goed der kerken dat alleen de ofiiciele scholen op de roofdT moest men natuurlijk voor haar hoogte z.jn van hel onderwas. óXhoud zorgen. Overigens dat is ^>1^ de inlichtingen die wn t» de unn be^in af erkend geworden door o deze die de keekelijke goederen hadden geheel anders ui geviil.en deze uit, ui. j t, nnmarm scholen hebben o binnengepalmd. 't Is dus uil dien hoofde dat er jaar lijks in bet budjet der eerediensten, eene som wordt geschreven bestemd om kerken herop te bouwen of te her stellen- Zal men onderwijzer is geworden, en dat al de kinders van de vroeger vrije school nu Ziedaar hoe alles voor den jinesteis is. _<jeo| inilkjj[| van de gemeentescholen. Bijgevolg, indien men eene verge lijking wilde maken tusschen katholiek en libéraal onderwijs, men zou de be kroonde r leerlingen en de gewonnen cerlificalèn moeten afnemen van die bo venbedoelde ofiiciele scholen en ze re kenen bij den uitslag der vrije gestich ten, en de uitslag ten voordeele van ’t katholiek onderwijs zou nog anders doorslaande zijn 250 duizend franks als aandeel van den Slaat ovirdreven is?... De toelagen der pioviucien en gemeenten beloopcu niel hooger. Dus een half millioen jaarlijks voor 't onderhoud van alle de kerken des lands! Onzes dunkens, is deze som verre van oveidreveti te zijn, ie gering; zij is zelfs bespottelijk voor een land ge lijk hu onze, ’t welk zoo rijk is aan godsdienstige monumenten. l\at beeft 't proteslansctie Duitsch- laud, bij voorbeeld, niel gedaan voor de voilitkking der kathedraal van Keulen! 't is bij millioeuen dal men de toelagen uiuet opcijferen, die bestemd waren om dit roemrijk gebouw te volirekK.cn. Het reiigiehatend lepublikeiuscii traikcli gouvérnemeiit gum meer toe lagen voor hersiellingswerken aan de ke. ken van een enkel depurieuu.ni, aan ons katholiek ministerie er verleent voor alm ue kerken van gauscb Belgie. Wat al de beknibbelingen van de li beralen bet hoofd inslaat, ’l is dal de som heden, onder katholiek ministe rie, voor de herstellingswerken aan godsdienstige gebouwen vergund, ge ringer is aan deze die, vóór de onge lukswet viin 1879, door 't liberaal in - insicrie Frère-Bara werd loegestaan Eu uien weel hoe gebeten M. Baia was op de geestelijkheid en al wat er van verre ol van nabij aan raakte.!.... Eu nu ten slotte, zouden wij wel willen weten welk aandeel de geeste lijkheid opslrijkl uit de som dié door de liberalen zoo bitterlijk gelaakt wordt. Deze som gaai totaal over in de handen der ondernemers die de werken uil- 1 voeren. Velen dezer ondernemers zijn liberaal en nooit lot hiertoe, hebben land bezoeken, wat zij wjj een enke|e hooien bevestigen dat - rUnt-.-n hj. ,^ne winsten mel (|ei) pastoor heelt moeten doelen. Integendeel de waarheid is, dat vele pastoors, wa:i- I neer zij mei zekeie ondei nemers te I handelen hebben, gord toezicht moe- ten houden, zoo met zouden deze laat- sten, indien mogelijk, 0 steden en alles meéd ragen!.... De wetgevende zittijd. Den 9 November aanstaande wordt de wetgevende zittijd van 1886—87te Brus sel, ingevolge de giondwet, geopend. ci: j— -i UCT31l uool plaats hebben. De troonrede waarin het te stellen van 1 Ir. S3 et. 5 04 O r, 1- I r flc1 j’ 1> V i B 00 6 12 0 50 2 45 1 43 h U n u o i' n «rt W ft 6 10 7 20 7 27 7 40 7 5 7 5.1 8 00 5 50 11 en 'b luorg. 2 25 5 55 5 25 *8 avonds 0 50 7 10 7 15 7 19 7 30 7 40 7 50 8 55 5 40 C 50 7 10 7 16 7 21 7 28 9 00 9 07 9 20 9 31 9 35 9 40 6 30 6 35 6 59 5‘» 7 00 7 15 8 15 ’s av. 5 45 8 06 9 17 11 03 ’s inorg. b 0‘» I 28 3 45 5 50 3 54 4 .5 4 15 4 30 5 30 7 35 8 57 9 10 9 19 1 00 I 04 1 15 1 25 1 35 2 35 8 12’ ■girr wwi,ann3ec:tiiBaWMawm»aM»3«qM’Mi^arMK Tm—mtn—1 ineat Woensdag 3 Nove>n'j?r 1335 Veurne kleine Kwint* Coiydo Oui»hluink<*i ke Groenendijk Nienport Oostende uank. 955 10 10 10 19 J0 50 Parijs naar ’b av. 2 51 6 10 b oo 11 18 1 ’a av. 1. 05 9 42 Duinkerke (vertrek) Ghyvelde Aihnkerke Veurne Avecappelle Oostkerkü Dixinude fessen Zarren ilandzaeine Corternarcq Lichtervelde Gent (Aank.) 7 50 Brussel (aank.) 9 55 11 04 Brussel (verIrek) Geut Lichtervelde Lorlrniarrq liandz.ieme Zarren Djxmude Oostkrïk'* A vccappelh’. Vr«rne Adinkerke Ghy velde Duinkerk aank. Corternarcq vaar Oostende, I ’8 4 47, 5 19 7 18. Ooste 'de-Corte ituicq, 6 Oö, 8 15, 12 22, 5 55, G I5, 8 lO. CorteniHicq-Upei 7 06, 9 12, 1 51, 8 01 1 Iper-Cortemarcq 7 21, 12 22, 5 57, 6 22 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, II 56, 1 27, 5 40, 7 27. Kortrijk naar Lichtei velde en Brugge,5 <8 05, 11 02. 12 55, 4 25 6 41, 9 15* B. u «ge naar Kor Dijk. 7 4), 11 12 40 5 65, 6 42. Oostende naar Brussel. 9 08. 11 10. 11 56 1 57, 5 5 51, 6 >’5, 7 50, Duinkerks. ruorg. 5 55 8 t 0 9 26 11 15 ’b urorg. 6 <i0 3 59 7 01. 9 07 6 21, r» 7 46, 9 55, 12 50, 2 40 lyjga-JglWWWrmi mi Oostende vcrlr, 7 50 Nivuport CrfHiii. dijk Oostduynk. Cosydi* kleiue Kwluie Veurne ‘»k üuiukeiKe naar Parijs Duinkerke (verli1 6 43 Alrccht A miens i'ai ijs (aankomst) Parijs (vertrek) Duinkerke (aauk.) 12 56 .Sieuporl Dixiniulc-Geut eu Veurne-Duitikei'le Nieuport (s ad) DiXmude, 12 17, 2 01 4 '5, 6 Dixmude-N’ieuport 5 00, 8 28, 10 15 11 20 11 27 11 40 11 51 11 55 12 00 OoUondi-. Illaukenberghe Oostende (kaai) vertrek. Bi*ukeni>er;*lie aankomst Btaiikeiiberjlie vei trek Oostende aankomst 5 25 4 50 4 57 4 50 5 01 5 Oi 5 10 terugkomst. I 45 I (-0 1 '.0 9 34 1 tl 00 141 2.» 2 06 2 11 2 18 w 227 2 36 2 4 1 rt w 2 5 v 3 10 3 40 4 07 5 00 5 58 6 01 7 46 8 00 8 Ufl 8 11 8 18 8 26 9 31 8 35 8 45 «50 a n 6 02 7 48 9 05 9 16 9 22 9-'7 9 34 7 39 9 43 7 48 9 52 7 56 000 H 04 10 09 8 16 10 22 8 26 H> 51 -- 8 >7 11 IH n i> o 7 29 12 30 4 41 6 54 r 1 02 1 12 1 50 3 13 5 27 10 48 11 45 Oosten.le-Sieuport-Veurne. 12 25 1 50 1 57 1 50 2 01 2 04 2 10 en fi 07 7 20 7 5 8 48 6 02 10 15 0 56 11 28 7 06 12 03 7 14 12 15 7 21 12 22 5 26 7 40 1245 7 46 1249 7 55 12 56 7 59 8 09 8 22 9 35 3 08 5 07 5 48 5 45 4 17 6 II 42b 6 19 4 53 6 26 4 55 6 47 5 OJ 0 55 5 08 7 0) 5 14 7 06 5 24 7 16 5 39 7 55 7 03 9 1 9 53 10 70

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1