J I H 5! 42** iaar de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters vloekte gelddorst auri sacra lames is, te> moeten aangelegd zijn. Moeten zij te nfwol nnnn i n vmul i vnn ctk* I d fn I d d P- I 011(1 VO Till Iff Zilll. 711 IIP CTPmnlr wende zich tot het postbureel voor Pitje Contrarie, die tegen de rechten gebonden ligt! Rots^bergtê’ OlJintugi Woensdag 22 December 1888. 1 Beurtspoorweg. in nood*waren! ’t Zijn de katholieken I Uit Oostduynkerke en Wulpen schrijft ij i :~t - -i- t schappen inlichten en in stand houden! ...Rechterlijke. KLrontjk. Zijn door de korrektioaneU rechtbank v? a Veurne’veroordeeld londvormig zijn, gelijk zijne «gemak- dicht te blij ven ofte niel?Dat zal hij zeker uiteendoen per naasten? Hij vraagt of het met zulk inzicht is dat hier op het oude gaaipletn, in de na bijheid der wandeldreef, ons sehepen- kollcgie dien slijkput liet aanleg ger! Wij zullen er bij voegen en vragen of hei met zulk inzicht is dat hei bureel der hospicen geneeie partijen land langs alle richtingen doel doorkruisen met wijde en breede grachten, hetwelk van weinig nul zal zijn en onkosten te weeg brengt, I waarop de uitvoerder zeker zou zien, ware het voor zijne rekening. Het Advertentie blad, dat buiten de artikels van Pitje Contrarie, sedert langen lijd, niets anders meer inhoudt dan uittreksels van andere liberale ga zellen, zou beter doen van wat meer op te letten cn geen leugens meer over te di ukken, gelijk de volgende De vrije scholen (met God) zijn doorgaans slecht, vooial die van West-Vlaanderen; de leerlingen leeren er niets, volgens de eigenmondige getuigenis hunner ou ders Dal is blaai; maar wal moet men dan zeggen van de officiële scholen die in het laatste konkoers voor de officiële en vrije scholen, onder alle opzichten verre onder de vrije scholen staan? Dit hebben wij geloond, volgens officiële cijfers, over zes of zeven weken! Hebt gij het vergeten Adverlentie-blad, of antwoord als ’t u belieft. sele, en Gouckuyl Karei, daglooner, te Po- peringhe. de eerste tol 8 dagen gevang en i 26 Ir. boet; de tweede lol 26 fr. boot, voor I Debergh Gustaaf en Vanzeebrouck Fran- boet voor slagen en wonden. Vanzeebrouck Alois, metser te Veurne. lol 5 fr. boet, voor overtreding, en tot 26 fr boel, voor smaad jegens de gendarmen. Dewulf Pieter, en Ramboer Emiel, werk lieden te Langhemarck. elk tol 3 maal 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor diet- ten- Papillon Paul, slachter, geboren Ie Abbe ville (Frankrijk), tol éene maand gevang, voor aftroggeiarij, cn tot 26 fr. beet, het dragen van eenen valschen naam. bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na l. ---rv. .v6v.. volgens plaalsi uimle. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr- E'-11 1» cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. be Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pubucité, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. Vertrekuren van oen ijxcreiïweg. 1 Oecember tot I 18aart Zitting van 2 December. Dewaele Ro_ nalus, schoenmaker, Concke Roberlus hovenó r, en Rommelaere Renatus, dienst bode, allen te Bovekeike, de eerste tot 15 dagen gevang; de twee overige elk tol 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Dewaele Renatus, voornoemd, tot 26 fr. beet, voor slagen en wonden. Vanstechelwm David en Vanstech<4man Modestus, dienstboden Ie Woumen. de eerste lol 15 dagen gevang, en de tweede tot 8 dagen gevang, voor slagen en wonden. Ma-ckeiberghe Camiel en Vannieuweu- huyze Pieter, werklieden Zarren, de eerste lot eene maand gevang cn 50 fr boel; de tweede lot 26 fr. boet, voor slagen en won den P'elers Leopold, Pieters Karel cn bc- wult Hendrik, weekheden te Clercken. ne eerste tot 15 dagen gevang; de tweede <-n de derde elk tol 23 ;r. boet, voor slagen eu wouden. Detnaerel Achiel. landbouw, r te Bev 6-n, lol 8 dagen gevang voor slagen en wonden. Vanbrabandt Hendrik, Abeele Frannies, Missi> n<‘ Karei en Conlier Napoleon, werk lieden te. Clercken, elk tot 15 dag n ge vang. voor slag-t, en wonden, en tot 26 Ir. boel, voor vernieling van afsluiting. Vanbrabant Hendrik, voornoemd. tot 26 fr. boet zoor slagen- Zitting van 3 Docember. Decouler Rosalia, huisvrouw Hendnk Vanhove, te Adinkerke, tol 52 fr 91 cl boel, voor on wettige uitoefening der vroedkunde. Top Florence, huisvrouw Amand Van- denberghe, teVinchem, tol 10 fr. boet, voor diefie. Kinoo Alexander, smokkelaar, te Ley- av* f1/-.«L-.4 iri j_ peringhe. de eerste tot 8 dagen gevang k■- o- slagen. Debe.8i. cu Tau/.eeuroucK rran- In 't zelfde artikel, spreekt het Ad- cies, werklieden to Veurne, elk lot 26 fr. veitentie blad van de werklieden, waar van dt« catechismusles in de scholen luisdieren maakt. Wacht maar, dom vuilpapiertje, wij zullen het u geven woensdag naast, en met u een wnnde- lingske doen naar Charleroi en omstre ken Verscliiilige tijdingen. Kij zijn eenig Mulheim, Eysden, 21 juni 1886. Nooit zou ik gedacht hebben dat er zoo weinig noodig was om zooveel pijn te ver mijden. Ik leed aan buikpijn en moeilijke spijvertering; sedert ik de Zwitsersche Pillen aan 1 fr; 50 gebruik voel ik niet de min ste opasselijkheid meer, ik eet alles met den besten eetlust. Men kan een zoo eenvoudig middel, dat zooveel goed sticht, niet genoeg aanprijzen. Dezeuro, Pierre. Handteeken ge- I wettigd door den heer Burgemeester. Zijna Hoogw. Mgr. de bist-ebop van Brugge beeft aan M. Pieter Desiere, p< loor le.Westende, de toelating gegeven in het Amerikaan-ch seminarie Ie gaan, om er hem te bereiden tot de z'etining van het Rots^ebergté" (Monf - gncs roe Ileuses' in Noor-X-Acicjika., nu eenen nieuwen middel uitgevonden om de landbouwers rijke te maken. Hoort liever. De paling was hier vroeger van zekere opbrengst en wij achten dal de landbouwers dien op- j biengst nog gemakkolijk zouden kunnon nc^’ klaar cn zormeklaar, vvaar de hond genietenIn onze omstreken palir.g- j putten aanlcggen, ware weinig kostelijk eu kan van goede <>jibieogst zijn! Alzoo scbn'jtt Pi j? Contrarie; maar bij vergeel te zeggen hoe die palingput- Plaatselijk. 't Advertentie blad begint allcngskens de (i.-iren uil te steken wegens de zaak van bei schiinpbriefke ter gelegenheid van den jubilé. Maar, vooraleer dit te toonen, eerst een hemerkmgske zegt dat wij zijne wederlegging wegens hei s;n .adschi ift verminkt hebben. Ei is daar niets van; wij hebben geheel den zin zijner wederlegging gegeven en zelfs liet voornaamste deel lusscltcil aart- iialingsieckens overgenomen. Wat wij beweerd hebben, ’t is dat het Adveitentie-blad in naam van hel libera- lisitius dat smaadschrift niet kan atkeu- ren, en zelfs sedert jaren artikels beval, die met bel smaadschrift mogen wedio- veren voor vorm en voor grond. Wij mogen dan zulk schrift de libe rale partij ten laste leggen; want, ten eerste, ’t zijn liberalen die hel geschre ven en rondgestrooid hebben; ten twee de, bet is schier maar een uittreksel, eene samenstelling van ’t geen dagelijks cn wekelijks in alle liberale gazellen, en ook in hel Adverlentie-blad te lezen staat; en ten derde, zoo wij gezeid hebben, niet een libeiaal kan bet afkeuren, in naam van hel liberalismus, in naam van de liberale partij! Dai't Advertentie blad daarop antwoord geve, als hel kan! ’{Advertentie blad dan, wat het ook zegge, keurt dat niet af, bijzonderlijk voor wat den grond betreft, maar bet kan kwaad zijn en spijtig en wij verstaan hel over de uitstrooiing van dit smaadschrift tijdens den jubilé,omdat het voelt dat zulks kivaad doet aan zijne paitij, en ze meer en meer laat kennen voor 1 wat zij is. Daar is de cenigc reden van zijne zoo- gezeide afkeuring; maar dat is niet ge noeg voor een treffelijk en rechtschapen tnensch. Maat hier nu den top van de ooren 't Advertentie blad wil ons herinneren dat zekere bijzondere omstandigheden van dat jubelfeest onder do behoefligen veel misnoegen heeft gebaard en gram schap ontstoken? en dat, omdat de aal moesen iti de offerblokken moeten ge stort worden en niet rechtstreeks aan de behoeliigott. gelijk in vioegere ju belfeesten!!! En ’tschijnheilig bladje.dat iu ’t begin het smaadschrift af keurt voor vorm en voor grond, komt, op ’t laatste van zijn artikel, zoejes en op zokskens, er: vraagt of die aalmoesen geen v4n ouds ver- De personen die een abonnement aan den Veurnaar nemen voor het j iar 1887, ontvangen I van heden. Men i.. of bij de brievendragers, als het blad door beu inoet besteld worden, legen betaling van 6 fr. ofwel eene inzameling van geldmidde- 1 len om onze (dc liberale) partij te be 1 putten van eertijds, om hèTbiad gratis strijden!!!! nf'a l';: Ziet ge nu? Het schimpschrift sprak van kiezin- gen vergemakkelijken en centen bijeen trommelen,en 't Advertentieblad spreekt van geldmiddelen om de liberale partij te besnijden! Welk verschil tusschen.’tsmaadschrift en T Advertentie blad? Geen! Het schimp- schrift sprak van geldklopperij, en bet Adverlentie-blad spreekt van van ouds vervloekte gelddorst! Welke uitdrukking is de zachtste en beiamelijksie? Wel, volgens mij, hel T Ailvertenlie-blad schimpschi ifi is betaineltjker dan het I Advertentie blad, en dat is toen T Adver- I tentje blad dat het smaadschrift alkeurt I voor den grond en voor den vorm! Wat nu dat misnoegen en die giamschap betrek van de beboetli- gen, dat al bestaat maar in ’t gedacht van de sétirtjveri' van het Advertentie- blad, die nachten, niet hetzelfde doelwit van dc icmijveis van liet schimp schrift, het volk op te hitsen, en den jubilé en andere godsdienstige werken Hatelijk te maken. Advertentie-blddje, spreekt toch nooit meer van afkeuring van zulke schimp schriften. De schrijvers zouden waar lijk mogen om lesse komen bij u! Ten anderen, wie dal er toch spreekt van aalmoesen in den offerblok stor ten De liberale schrijvers van het Advertentie blad, die hunnen jubilé niet houdeti. en bij gevolg geen aalmoesen in den offetblok storten, zouden daarvan moeien zwijgen! En om te eindigen, de behoeftigen weten zeer wel dat zij nooit te klagen hebben van de katholieken. Hot zijn de katholieken niet die de armen uitsluiten uit den disch Maar T zijn de liberalen, die gedu rende zeven jaar, hei geld en goed van van den disch, dat ’t hunne niet was, brutaal geweigerd hebben aan deze die die met eigen geld liefdadige genoot schappen inrichten en in stand houden En dc liberalen? Altijd met de hand op de giletbeurze! Als er kwestie is van behoeftigen en liefdadigheid, gij moet zwijgen, libera len! men ons als volgt Zal het nog lang duren dat de tram te Oostduynkerke voor eenige statie be houdt die plaatse builen hel dorp, de minst-geschikte var. alle die men zou kunnen kiezen? Wat zit er daar onder? Persoonlijk belang? f. 'fwt moet ophouden! De gemeente- 1 raderv-van Oostduynkerke .en Wulpen oo'heiVeïmd” g^a^'ën't^t'v^i^'hëefï reeds verschillige petitiën opge- op nci c js zonden om ten minste eene statie er bij i te hebhen aan den steenweg die naar i Wulpen leidt, èn ’L is altijd even vet re! Indien men ons nietaanhoort, wij zullen andere middels gebruiken en too- t :i. L L'/.TI X’r I fi pont A fvnnJnvlii L-.» .-i i ,-%a i 6 02 non 951 a n a O a o o no DB Geut Lichlei vehle CoHetnjirrq Hanji^eme Z ii i en E -ssru 1) ixm mie Oostkei ke Avecipp.dlc V- uiue Adtukerkö Ghyveloe Duinkerk a ink. D »D n n n o# n nO n Dö ne> fiuinkerkc naar Parijs en Parijs Duiukerke (verft10 45 Atrecht A miens Parijs (aankomst) Parijs (vertrek) Duinkerke (aank.) r Nieuport(s ad) Dixmude, 12 17, 2 01 Dixmude Niruport n 5 00. 8 28, n naar n 2 56 6 16 8 00 II 18 1 *05 9 42 en a i 4 15, 6 21, O n A DB» 55» 7 01 n n 9 33 Duinkeike (vertrek) Ghyveido Adinkerke Veurne AvecappeHo Oost kerke Dixmude Eesseu Zarren liandzaeme Üoi teiuarcq Lichfervtdde Gent (Aank 7 36 Brussel (aank 9 55 11 04 4 7 ƒ,0 5 50 8 09 6 II a 22 9 35 Duinkerke. i„. e 5 45 5 53 8 OG 9 17 11 03 ’b morg. ’s morg. 8 00 I 28 3 59 Vcurne-Duin kerke, 7 01, 9 07 rt v> 7 46,9 55, 12 50,2 40 9 34 no. 12 00 141 o 2- 2 06 2 11 en 2 18 - no 2 27 n n o 2 56 2 41 n na 255 8 50 3 10 5 40 407 955 1010 10 9 1050 Cortemarcq naar Oostende, 8 12 I 18 4 47, 5 19, 7 18. Oostei de-Corlemarcq. C Oö, 8 13, 12 22, 5 55, 6 15, 8 10. Cortemarcq-Llper 7 06, 9 12, 1 51, 8 01 IJpei-Corteinaicq 7 21, 12 22, 3 57, 6 22 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, II 56, 1 27. 5 40, 7 27. Korliijknaar Lichter velde en Brugge, 5 o» 8 05, 11 02. 12 55, 4 25 6 41, 9 15’ Brugge naar Kortrijk, 7 40, 11 12 40 5 05, 42. Oostende naar Brussel. 9 08, 11 10, 11 50 1 57, 5 5 51, 6 t>3, 7 50. 6 36 H-27 7 l>6 12 vJ 3 04 7 14 12 15 7 21 12 22 7 29 14 30 5 26 7 40 12 4.3 7 46 1249 7 53 12 56 5U? ï°2 I o2 1 12 I 50 3 15 5 27 5 58 7 55 857 3 09 6 01 7 46 8 Oir 9 10 8 t;6 8 11 9 19 8 18 8 26 8 35 8 45 t» n 9 <3 9 16 9 li 9 J 9 34 7 59 9 45 7-18 9 52 7 56 0 0» 8 04 10 «t» 8 16 0->2 8 26 10 51 8 57 11 18 morg. <>6 9 26 11 15 6 05 morg. 2 25 3 55 5 25 avonda 6 50 12 30 NiiiUport Dixrnudu Geut 12 17, 2 01 8 28, Brusnel (.trlrck) 5 40 7 46 6 56 7 10 7 16 7 21 7 28 308 5 07 4 16 6 il 4 25 6 19 4 32 6 16 4 4 a 6 54 4 54 6 47 B 5 oo 6 53 5 15 7 06 5 24 7 16 7 55 9 15 1070

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1886 | | pagina 1