I 43e jaar Woensdag 19 Januari 1887 Nr 3 rijkspariij, huis, vóór 31 Januari naast. EJJn* der geldstukken die in de I. -m Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Insdirijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters en m,n- xcriijk besluit, waardoor de Rijksdag ontbonden wordt en nieuwe verkiezin gen op 21 Januari aanslaande bevolen worden. Het zal te zien zijn of de kiezers meer millittiigezind zullen zijn dan hunne afgevaatdigden waren. Prins Bismaick beeft reeds lallooze malen bet Parlement doen ontbinden over andere kwestien, namelijk over den alleenhandel van ster ken drank en alcool, en hij heell.er nooit iels bij gewonnen. PlnntsclijHi. Wij hebhen woensdag laatst eenige tegenstrijdigheden van bet Advertentie blad aangewezen en opgehaald, en alzoo doen zien hoe weinig geloof men mag hechten aan liberale gazetten die, op het zelfde punt, wit en zwart zeggen iu twee artikels van hetzelfde nummer! 't Advertentie blad antwoordt daarop In een klein weekblad, zooals bet onze worden gewoonlijk artikels uil andere nieuwsbladeren overgenomen en deze konnen natuurlijk min of meer ver schillen met de zienswijze of T gedacht onzer schrijvers, ’t Is te zeggen, met onze eigene artikelen; onze lezers kun nen alzoo, omtrent zeker zaken, de ver- schillige zienswijzen en gedachten der liberale drukpers oordeelen en waar- deeren. Dat is al geheel wel, maar als ’t Ad- vertentie-blad artikels trekt uit andere gazetten, 't zou het beter zeggen, dat is T eerste. Ten tweede, dat het Advertentie-blad de verscbillige zienswijzen en ge dachten der liberale drukpers aan zijne lezers mededeele zooveel bet wil, dat is 'i minste; maar ’t geen wij bij zonderlijk willen afkeuren, T is dat het artikels overneemt die sprekende van eene en dezelfde zaak, tegenstrijdige ge volgtrekkingen afleider), altijd in alle geval gericht tegen zijne tegenstrevers En ’t Advertentie-blad, aanveerdl al die Iqjenstrijdige afleidingen, zonder een woord uitleg, zonder eenige teiecht- wijziug, en gebaart van niets! Dat kun nen wij niet aannemen; daar is de wei nige rechtzinnigheid en de tnglistig- heid Deze die de artikels van andere nieuws bladeren uitkiest, zou ten minste moeien verstand genoeg hebben, cm maar deie legeering van Oostenrijk-Hongarie uiige geven zijn en krachtens de wet van 9 maart 1870 geslagen zijn. 2° De zilverstukken van 2 fr., 1 fr., van 50 en 20 centimen A. Van Belgie, met de beeldlenis van Leopold II; B. Van Frankrijk, met het jaartal 1863 en dat der hierop volgende jaren, die de beeldlenis dragen van Napoleon 111, ge lauwerd, of geslagen zijn mei het zinnebeeld der republiek. C. Van Zwitserland (mei de rechtstaande godin) en van Griekenland, zij die een jaar tal dragen dat op 1865 volgt. D. Van Italië, die met het jaartal 1862 en dat der daarop volgende jaren. 3* De nickelstukken van 20, van 10 cn van 5 centimeu en het kopergeld van 2 cen tiemen en 1 centiem. s'echts voor drie jaren toe te staan. Dat was zooveel als eene volledige verwer ping, aangezien de kanselier verklaard had dat hij van zijn ontwerp geenen man of geenen cent zou afdoen. Bij de naainoproeping werd het voor stel van M. von Stauflenberg aangeno men door 18G stemmen legen 154. Vrede of Oorlog Eene grooie staatsman beeft gezegd, dal onopgeloste vraagstukken geen medelijden hebben met de rust der vol keren. De tegenwoordige toestand van Europa bewijst zulksDe Oostersche kwestie ligt op den weg en zoolang die met voor goed afgedaan is, zal er geene duuizame vrede heerschen. Fiankrijk heeft eene vermeerdering vau zijn konlingenl in werkelijken dienst gevraagd. Engeland is lange weker, in eene ministerieels krisiè gebleven, juist omdat de leden van het kabinet niet overeen kwamen over de uitbreiding aan leger en vloot legeven. De Duilscbe kanselier heeft donder dag den Rijksdag (kamer) ontbon den, omdat hij geene 660,000 man jaar lijks meer in weikdadigen dienst beeft gekregen, gelijk hij het had voorsteld. Rusland is van top tot leen gewa pend hel heeft nu zijne troepen van de Duitsche grens naar de Hongearsché gezonden. Oostenrijk-Ilongaric is bereid om zich in de armen van Engeland te werpen en trekt Italië meó in een bondgenootschap. Italië heeft al zijne financiën, op de onmenschclijkste wijze aan hel uilge- putie land afgedwongen, verspild in kolossale wapeningen. Zelfs de kleine volkeren bereiden zich tol den strijd. Rumenie, naar uit Bucharest gemeld wordt, heeft eene gewichtige overeen komst gesloten met Oostenrijk, welko vooral van militairen politiek gebied is. Montenegro heelt 6000 achterlaadge- weeren van den Ciaar der Russen lol geschenk gekregen prins Nikolaas brengt zijn leger te voel, in de hoop, dat er iels van de Serviërs zal af te nem en zijn, Ziedaar de toestand. Eene vonk is genoeg, om die smeulende drillen in vlam ie doen opschieten en eenen alge- meenen oorlog te doen uitbarsten. Onze eenige hoop is, dat de mogend heden elkander zoo sterk ziende, van vrees zullen bevangen blijven dat de ruineerende gevolgen van overdreven militarismus haar tot ontwapening zul len dwingen. StautBkttMsen nurden ontvangen. 1» A. De goudstukken van 100. van 50, van 20, van 10 en van 5 fr. n de zilverstuk ken van 5 fr, diem Belgie. Frankrijk. Grie kenland, Italië en Zwitserland gelagen zijn Daaruit ziet men, dat de kuiK prijzen moes- i <?n dl! voc.i waarden veieemgen van gewicht, 4. 1141 tl z4 zxrt»- u orl z» zlsrv zlr>,ii»>lnm-niMnliA ten lijzen. Het lekurl wordt als volgt verdeeld 900,000 balen 700,000 1,500,000 650,000 150,000 De leden der bewarende partij, der j, en de nationaal liberalen i hebben legen dil voorstel gestemd de hebben socialisten en Denen onthielden zien. Onmiddelijk na deze stemming heeft zienswijze van de eigentlijke opstellers van T blad, of wil bij zijne lezers de verschillige zienswijzen en gedachten der liberale drukpers laten oordeelen en i bij moet zeggen, indién hij die zienswijze aanveerdl of niet, t l' "f l.'kii f.'en met i gehalte en doorsnede die de munlconventie van 6 November 1885 heeft bepaald. fie fransche en Italiannséhe goudstukken ofschoon in deccnventie niet vermeld, wor den véclal, bij wijze van vergunning', in de opi tibare kassen onlvangm. De beamblen zijn niet verplicht ze aan te nemén, doch zij moeien zich onthouden m dezelve te snijden. In de Ilaliaanschn zilverstukken zijn be grepen de stukken van Napoleon I. Re d’Ita- lia. en die van het vroeger koninkrijk van le rnSen^die overeenstemmen met 'de Sardinië, geslagen in delelide voorwaarden. I met beeldlenis van Vidor-Emmanuel I. Karel .Felix, Karel-Albert en Victor Em- Op Woensdag 2 Febmari (zijnde j n’^U' vim 100 en van 20 fr. Licbltmsdag), stipt om 3 ure na mid- die mei dé beddiemsv; n den prins van Mo- waardeeren ('"2 - gewone jnartijksclie lentoonsielling ge icbieden van tweejaaische jaarlingstie ren van gekruist Durhamsch ras. Om 5 ure zal er een avondmaal plaats i aan 1 fr. 50 per man. Alle lief- I hebbers mogen er aan deel nemen, mits i vooraf den prijs der inschrijving te zen- de kanselier lezing gegeven van eer. kei- den aan F. Lehouck, in hel Gemeete- Duitsche Kamer of Rijksdag. Donderdag heeft in den Duitschen Rijksdag de belangrijke stemming plaats gehad over de militaire ontwerpen van het gouvernement. Piins Bismarck eischic de gevraagde i W0Iden dat Java in 1885 reeds 600,000 volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen i en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Plblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den Bjxcrenweg. 1 December tot 1 Maart 6 (12 10 47 De opslag van de Koffie. In do laatste maanden is de koffie a:.n- 1 zien lij x in prijs vermeerderd. Hetgeen j echter weinig meuschen welen, is de oor- I zaak ditr prijsveihooging. In schier al de landen waar koffie geplant is, is dil jaar een gioot tekort in ue op brengst geweest. Tc Java hadden aardebevingvn en uit- bersiingen van vuurbergen plaats deze laatste vooral veroorzaakten groote schade, daar de wind de gloeiende assche lol op groolen afstand meevoert, waardoor alle plantengroei le niet gaal. Te Ceylan en in de Eidij-eilanden knaagt een insekt, ongeveer zooals de wijnluis, aan de wortel der koiin planten en doodt deze. In Brazilië heeft de koude grooie ver woestingen in de koffieplanlen aangericht. In Jamaica werden zij door veischrikke- lijke rukwinden verwoest. In .bidden-America Inefl de groote kou de, evenals in Brazilië, de planten veel schade aangedaan; schier overal weiden zij als verbrand door den vorst. Hel koffieboontje lijdt reeds als de warm temeter 4 graden boven O daalt; op 3 gr.,Utn begint het beviiezcn. Ehwel, de koude is lol 3 graden beneden O gi daald. Al de plan ten. welke aan die strenge koude blootge steld w rtn, zijn voor 3j«ren vernietig 1. Al die vereenigdc oorzaken hebben een tekort van dicht bij vier milfioen balen koflie in algemcenen opbiengst veroorzaakt, 'l is le zeggen ongeveer een derde deel dezer, r ten rijzen. Java C,jyl.in Brazillie Jamaica Midden America Te zamen drie milliuën négen honderd duizend balen. Daarbij moet nog gevotgd legei vermeerdering voor zeven jaren. Biazillic600 tot 700,000 balen koffie Graaf von Stauffenberg stelde voor haar I der opgehiacht hadden dan in 1884. Gemeente Coxyde. manui 1 II. B. De goudstukken van 100 cn van 20 fr. dag, zal, ler dorpplaats van .Coxyoe, de naCo geslagen zijn. C- De s’.ukkt ii van 8 en 4 I I di n k' ers v t: h ,u ie k'KOl FT t> a 5 04 951 OBI) p> '1 0B» 5 45 8 06 9 17 11 05 3 10 3 40 4 07 5 50 0 11 Frustel(vertrek) Geut Lichter relde Lortemarcq Hands. iein« Zarren Eussen Dixmnde Oostkerke Avecappell* V' urne Adiiikerke Ghy velde 1 Duinkerk, ,,-k. I 8 35 8 43 5 40 0 56 7 10 7 16 7 21 7 28 7 VJ 7 48 2 56 6 16 8 00 11 18 3 00 5 58 7 35 857 9 10 9 19 6 02 7 46 9 03 9 16 9 22 9 ’7 9 34 9 43 952 7 56 0 00 8 04 10 09 8 16 .0 22 8 26 10 51 8 57 11 18 en 2 25 5 55 5 25 ’g avonds G .50 Üuiiikei ke (aank.) 12 30 Cortemarca naar Oostende, 8 12 I »8. 4 47, 5 19, 7 13. Oostende-Corlcmarcq, 6 03, 8 15, 12 22, 5 35, G 15, 8 10. Corteniarcq-IJper 7 06, 9 12. 1 51, 8 01 IJper-Coi temarcq 7 21, 12 22, 5 57, 0 22 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, II 36, 1 27, 5 40, 7 27. Kortrijk naar Lichtei velde cn Brugge, 5 8 05, 11 02. 12 35, 4 25 6 41, 9 15- Brugge naar Kottrijk, 7 40, 11 12 40 5 05, 6 42. Oostende naar Brussel, 9 08,11 10, 11 5^ 1 57, 3 5 31, G 05, 7 50, 1 c2 1 12 1 50 3 15 5 27 Duinkei ke (vertruk) Gby tuide Admkerke Veurne Aveeappclle Ooctkerke Dixmudu Eesten Zarren Hundzaeme Coi’lemai’cq Licliler.elde Gent (Aank 7 36 Brussel (aank.) 9 55 4 54 6 47 5 0ii ObS 5 00 7 00 5 13 7 06 5 24 7 16 5 59 7 55 9 1 701 9 1 9 53 10 70 3 08 5 07 5 48 5 45 4 16 6 11 4 25 6 19 7 21 12 22 4 32 6 cö 7'29 1i 39 4 40 6 54 5 26 7 40 12 45 7 46 12 49 7 55 12 56 7 19 8 00 8 22 9 55 9 34 12 00 6 01 7 46 8 Oo 8 oG 9 53 10 10 10 19 1050 6 36 II 27 7 06 12 03 7 14 12 15 1 4l 2 c.6 211 8 11 2 18 8 18 2 27 8 26 2 56 244 2 55 8 50 Paiijs naar üuinkerke. 5”°55 8 v6 9 26 11 15 morg. ’u morg. 8 00 6 U5 1 28 5 59 Veurne-Duinkerke. .0, 7 01, 9 07 6 21. 7 46,9 55, 12 50, 2 40 o i ■■TTTT.TIWI Wie nijt gij? Wie zijt gij die gekt en spot Met de wet, het woord van God! Wie zijt gij, fier slijk der aarde, Gij die uwen God verlaat? Achteruitl man zonder waarde. Foei! gij zijt een renegaat! En gij die de Kerk veracht. En met brave menschen lacht, Wie zijt gij dan, vuilighedel Zie maar op u xelven neer, Onderzoek, en zeg. met rede Waarlijk, ’k ben een kale heer! En gij die den priester haat, Hem beschimpt cn hem versmaadt, Zeg, wat heeft de min misdreven! Welk’ is de oorzaak van uw spijt! Heeft hij in uw oog geschreven Dat gij vriend der klongels zijt! Gij die kostloos werdt geleerd, En uw’ meesters nu vereert Met verachting en misprijzen, ’k Vind uw’ naam in niet een boek. Gij doet ’thaar te berge rijzen, En zijt judas of een vloek! Wie zijt gij die brast en zuipt, Van ’t een kroegje in ’t ander sluipt, En daar zit te yeroreeren Tusschen glas en tusschen kan, Weet gij zijn’naam. Mijne Hoeren! Weldra dood of... arme man. Gij zijt allen sukkelaars, Knijzers, droomers, cijferaars Waarom hebt gij God verlaten! Hem die ’s menschen hert verblijdt! Dwazen, die u wilt verzaden Aan een bron van haat en nijd! Mensch, zoo rijk begaafd, bedeeld. Bloem, in Godes tuin geteeld, Laat u nimmer toch verblinden. Blijf getrouw aan God, cn lijd, Zoo zult gij de kracht wel vinden Om te toonen wie gij zijtl Z. Duinkerke naar Parijs Duinkcrke (vertr.) 1 O 45 Atrecht Arniens Parijs (aankomst) Parijs (vertrek) 6 50 li 05 Niuuport Dixiuude-Geut en Niéuport (siad)-Dixinudt, 12 17, 2 01 4 15, Dixinude-Nieuport 5 U0, 8 28, in o u- j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1