1 7 43’’ jaar Woensdag 28 Januari £387 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centime» per regel. De groote letters Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk slechte gevolgen aangeduid der wetge ving, waarbij de hoven van beroep ge last zijn met het onderzoek der kiesza- ken. Andere leden hebben eene vermin dering gevraagd der vervoertarieven voor de meststoffen. M. de minister meende dit voorstel, in belang der schatkist te moeten bestrijden, doch op aandringen van M. Doucet beloofde bij de kwestie te onderzoeken tegen de bespreking van zijn budget. M. Pictiueque, radikaal van Bergen, heelt de algemeene genade gevraagd der veroordeelden voor onlusten in het Walenland. Dit voorstel vond geene on dersteuning in de Kamer. den eed terug te zenden naar de her- zieningskommissie van hel wetboek van strafvordering. M. DeSadeleer heeft den strijd ertegen begonnen. In eene hoogst merkwaar dige redevoering heeft bij gevraagd dal de formuul van den eed zou behouden blijven. Ilij hield terecht staande dat de eed, die eene godsdienstige daad is, maar op alle godsdiensten toepasselijk, van alle buigers zonder onderscheid moet ge- eiscfil'worden en dat men den vrijden ker met mag loelaten, ouder voorwend sel van gewetensvrijheid, den eed te vervangen door eene belo/te, hoe plech tig die ook gedaan worde. De wel, zegde hij, moet dezelfde zijn voor allen en eene bijzondere denkwijze kan den voorrang niet hebben op maat schappelijke noodzakelijkheden, welke door alle beschaafde volkeren erkend en geëerbiedigd worden. M. De Volder, minister van justicie, na betreurd te hebben dal M. Tlionis- sen, verslaggever, door het afsterven zijner moeder belet was aan de beraad slaging deel te nemen, heelt gemeend het stelsel der kommissie te moeten ver dedigen. Hierbij vond hij geene andere ondersteuning dan die van MM. War- nant, llanssens en Neüjean, leden der linkerzij. Hunne redevoeringen, opzettelijk met goddeloosheden en godslasteringen doorzaaid, zijn geene vermelding waar dig. M. Neujean heeft, op onbeschaam de* wijze, bekend dat hun inzicht niets andere was dan den eed alle godsdien stig karakter te ontnemen. M. Coi nesse had reeds in eene krach tige redevoering, het eediormuul ver dedigd. M. Woeste heeft, op zijne beurt, hel woord genomen om ie verklaren dal hij hei stelsel der commissie was bij getreden, in de meening dat het de ge wetensvrijheid der viijdenkers gold. Doch de verklaringen der linkerzij hebben hem de oogen geopend en M. Woeste erkent dal de dubbele formuul, die de burgers laat kiezen tusschen den eed en de belofte, de leiielijke afschaf fing van den eed moet na zich slepen. M. Woeste beek zelfs bekend gemaakt dal in den school der kommissie zelve een liberaal lid M. Dirmez de for muul der belofte verworpen beeft, vin dende dat men ie ver ging op den weg der verwereldlijking. Uit deze beraadslaging blijkt dat de j meerderheid van zin is haren eersten misslap le herstellen en den eed te behouden, zooals hij altijd en bij alle volkeien heeft bestaan. M. Bara, die bij de beraadslaging aanwezig was, heeft het woord met genomen. Deze onthouding werd alge meen opgemerkl. Ejc Kamer. Dinsdag 18 dezer heeft de Kamer dor Volksvertegenwoordigers hare werk zaamheden hernomen. Hel belangrijkste der zitting is de neerlegging geweest, dom hei gouvernement van eene gan ache reeks wetsontwerpen, welke voor doel hebben de verbetering van den toe- siand en de verzedelijking van den werkman. Wij laten hierachter de lijst van die wetsontwerpen volgen; eerlang zullen er no" andere neergelegd worden, be treffende de ambachtsvereenigingen, de spaaikassen, enz. De neerlegging en de aankondiging dezer verschillende wetsontwerpen is door de rechterzij gunstig onthaald ge worden. De linkerzij daaienlegen, heeft geene tcekens van goedkeuung gege ven; zoodra een vooislei of ontwerp niet in do logic uitgebroeid is en door hare grt rooie mannen aangeboden wordt hoe nuttig en noodzakelijk het zijn mo ge, kan de geuzerij zich daarover niet verheugen. Ziedaar de vaderlandsliefde en de liefde voor den werkman van de partij die op economisch gebied nog niets anders gedaan heeft dan de per soonlijke en geldelijke lasten der be volking verzwaard! M. De Volder, minister van justicie, heeft ook een wetsontwerp neerge legd, waarbij de wetgeving wordt go- wijzigd op de burgerlijke en geeste lijke pensioenen. Dat woord geeste lijke was voldoende om een gegïól uit de linkerzij te doen opstijgen. Het overige barer zitting heeft de Kamer besteed aan de bespreking van het herziene wetboek van strafrechts pleging. Deze beraadslaging welke ondanks hare gioole belangrijkheid schijnt voorbehouden te worden om de verloren oogcnblikken der Kamer bezig te houden, heeft plaats gehad on der het gewoel van geruchtmakende samenspraken, zoodat geene de minste aandacht aan de sprekers werd ver leend. Woensdag is do Kamer teruggekeerd van den weg dien zij, in zake van den gerechleüjken eed, welken zij in eene vorige zitting vervangen had door eene plechtige belofte. Na eene langdurige en levendige beraadslaging, waai in de viij- metselaars der Kamer zijn tussebenge- kome;i en maar al te duidelijk hunne inzichten hebben doen kennen, heeft de vergadering besloten het vraagpunt over volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Mag dalenas Ir aal, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BOM1ÏOMME-RYCKA.SEYS, drukker-mlgever. Zwarte Aoniienstraat, 4, le Veurne, en in de Postkantooren. Landbouwersbond De leden van den landbouwersbond van Veurne-Dixmude, die begeeren als koopmans van vette zich aan de voor waarden van konlrool door het bestuur vastgesteld, te onderwerpen, zijn ver zocht hunnen naam aan den sekretaris d’heer Vanden Abeele, te Alveringhem, kenbaar te maken. Piautseïijk. Eene kat met twee gezichten. Komt, vrienden, komt, Die vreugde wilt genieten ’K wil u vandaag berichten Van een kat met twee gezichten Die Veurne wil verlichten ’l En zal u niet verdrieten O ja Eene kat met twee gezichten Wilt gij ze zien Leest Reeds in twee artikels hebben wij getoond hoe het Advertentie-blad, wetens en willens, zijne kortzichtige lezers be droog, met op dezelfde kwestien, in twee opvolgende nummers of'in twee artikels van hetzelfde nummer wit en zwart le zeggen. Op onzen eers'en artikel heeft hel ge antwoord dat het somtijds artikels over neemt uit andere liberale gazetten, wier denkwijze kan verschillen met de zijne, en dal alzoo zijne lezers kunnen oordee- len over de verschillige zienswijzen van de liberale partij Kale verschooiiing, hebben wij ge- zeid in onzen tweeden artikel hel Advertentie blad, dal die artikels over neemt, zou mouten zeggen indien het die zienswijze aanve'erdl of niet, of jeu ministe de gevolgtrekkingen niel mogen aanveeidcn en opdringen, welke geheel en ganscli strijden met zijn eigen ge- dacht en artikels Van deze week, geene antwoord, maar de comedie en bet bedrag gaan voort Hoort liever In eeneu eersten artikel van hel Ad vertentie blad van Zaterdag laatst vinden wij bel krijgsplan door den genei aal Drialinont voorgelegd, dat uitkomt op verzwaring van militaire lasien, en wal vöegl hel Advertentie bad er bij, wat is zijn gedacln in eeuen eersten artikel Ziet hier letterlijk Hoe gewichtig deze meening ook zij, uu welken Milicie. Bij omzendbrief van den heer Gouver neur wordt er aan de milicianen herinnerd dal zij, luidens de wet over de stof, acht da gen hebben, te rekenen van de beslissing van den inilicieraad om ten hunnen voor dode le reklameeren, en vijftien dagen, te rekenen van de eerste afkondiging door art. 46 der miliciewet voorschreven, om le gen derden te reklameeren. Het beroep moet door den belangheb bende zelf, door zijne ouders of zijnen voogd gevormd worden en de redenen waarop het gegrond is, duidelijk opgeven. De handtekening van den in beroep gaanden belanghebbende, of hel merk dat ze vervangt moet door een lid van het sche- pencollegie der gemeente wettig gemaakt woiden. De beroepsakte moet goed gefran keerd aan den Gouverneur der provincie gestuurd worden. De personen die gelijktijdig zond0!) re klameeren tegen milicianen die ontslagen zijn uit hoofde van lichamelijke gebreken en gene voor alle andere redenen, worden uilgenoodigd om onderscheidene beroepen op te maken; de eersten voor den her- zieningsraad. moetende gebracht worden en de anderen voor hel hof van beroep. Donderdag beeft de Kamer de bespre king van 't budget van justitie aangevat. MM. Begerem, Pinnez en Woeste heb ben de herziening gevraagd der wet op de ondersiandswooiist en de herinrich ting van hel gemeenzaam fonds. Se dert lang is het bewezen dal beide in richtingen, zooals zij thans beslaan, noodlottig zijn voor de finantien der buitengemeenten, ten voordeele der groote sleden. Ook heeft M. de minister van justitie erkend dat het onderzoek over dit vraagstuk gedaan, de alge meene en reclnveordige klachten der 1 de vraagpunten welke door de Kotn- buileiigemeeuten heelt aan 't licht ge- j i./_„_ bracht. alsook ontwerpen M. Curlier, een liberaal, heeft de tengewone inkomsten. Vrijdag heeft M. De Bruyn, van Den- det monde, den minister van justitie aan gespoord tol het nemen van krachtige maatregelen met het doel de exploitatie der spaarzaamheid te beteugelen. Hij bedoelde de agentschappen van ver koop van obligation mits inaandelijksche stortingen. Verscheidene sprekers hebben nog maals aangetoond welke gioole gebre ken de wel op bel gemeenzaam fonds heeft. M. de minister van justitie heeft beloofd in den loop van den eerstko- mendcu zittijd eene wel voor te stellen om die gebieken weg te nemen. De gemeentebesturen van het platte land zullen dit met genoegen vernemen. De nieuwe wetsontwerpen. Ziehier de lijst der verschillende wets ontwerpen, door hel gouvernemeenl in de zitting vat! dinsdag neergelegd M. De Volder, minister van justicie, heeft neergelegd 1" Een weisontworp regelende de be taling van bet loon der werklieden; 2" Een wetsontwerp tol beteugeling der openbare dronkenschap; 3° Een wetsontwei p, bepalende dat de openbare loonen niet kunnen in be slag genomen of verkocht worden; 4° Een wetsontwerp, voor doel hebbende eene wijziging toe le brengen aan de wetten van 24 Mei 1838 en 21 Mei 1844, op de burgerlijke en geeste lijke pensioenen. M. de Moreau, minister van landbouw^ nijverheid en openbare werken, heelt neergelegd 1" Een wetsontwerp, bepalende ver- deeling der uitgave, tusschen den Staat, de province Henegouw, de. gemeenten en de belanghebbende eigenaars, aan gaande de verbetei ingswerken aan de rivier de Hene; 2“ Een wetsontwerp, bepalende de verdeeling der uitgaven tusschen den Staat, de provinciën Antwerpen en Bra bant, de gemeenten en de belangheb bende eigenaars, aangaande de verbe- teiinswerken aan de rivim de Zenne; 3° Een wetsontwerp tegen de verval- sching van metstoften. M. Beernaert, minister van financiën, heeft, zoo in zijnen naa n als in dien zijner kollegas van oorlog, binnenland- sche zaken en justicie, een wetsontwerp neergelegd regelende de militaire pres tatiën. Behalve de neergelegde ontwerpen, heelt M. Je minister van financiën er bijgevoegd, zullen er weldra nog andere i neergelegd worden, namelijk belreffen- missie van hel Werk worden onderzocht van uitgaven op bui- V’ Si t 'X - - - -- - -J -» J 1 d L» wk w.B It V j 1 V fiurumïriiririintwmg-n—auirmiliii» - i —agamic—- van Veurne die aan de loting hebben deel geno- óo Kesteman Pieter. 174 Lecot Gustaaf. 74 Los Juliaan. 35 Louwyck David. 167 Madou Edmund. 118 Markey Achiel. 158 Pauwels Hendrik. 43 Pintc Arthur. 83 Pintc Juliaan. 98 Prophete Julius. 99 Rabaey Jeroom. 139 Reynaert Alois. 1?9 Schottey Arseen. U7 Tytcca Thcoficl. 3a Thiry Hendrik. 34 Vandcnkcrckhovc E4 97 VanderstraeteJuliaan II4 Vanhouckc Karei. 5o Vanmassenhove Kar. )o8 Vanzeebrouck Hcnd. 90 Vermeulen Telesf, loo Viaene Arthur. !3o Vinck Jaak. 161 Visage August. Autio.tale IKilicic. Nummers heden getrokken door de jongelingen men. Het laagste Nr was 34, het hoogste 179. 13a Allaeys August. 163 Bogacrt Milo 137 Boogs h'lorimund. 101 Borgo Edmund. ó5 Borre Arthur. 85 Bosschsy David. 104 Bruloot Gustaaf. 1.0 Cailliau Jozef, 49 Cossaen Hendrik. 153 Danze Eduar 1. 100 Dcbaenst Emeric. 113 Debergh Benedikt. 1Ó9 Deburehgraeve Al. 37 Degrauwe i'rans 102 Degrootc Julius. 3q Dcklerck Alton». 105 Delanocye Arthur. I33 VDKerckhove Emile 119 Depagie August. - 173 Depoortcr Gustaaf. 4! Vandevclde Jozef, cö Der00 Emile. 171 Dcwaele Dcsiré. 48 Duforct Karei. 104 Hancke Hendrik. >53 Hartcel August. 94 Houbaert Karei. 82 Houckc Emile. 128 Kempe Hendrik.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1