I g t* I i i 43’ jaar Woensdag 2 Februari 1387 Ni 5 na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote 1 diers i is de bespreking van ’t bud get van buitei.landscbe zaken begonnen. Bah ‘t is al wederom Raielaie Pruttelare Nooit van passe! Ratelare Ta t els re Pralelare Pitje Contrarie Moet altijd bassen Nogtans. wij willen wederkeeren een Nijverheidsschool. De sekretaris geelt lezing van het jaarlijkscli verslag i'4 dent in onze artikels pcist te vindon Wij zeggen dan, gelijk hel klaar te ver staan was in ons laatste artikel, dat deze, op die de vraag gesteld had, punt, wam 't schijnt dat bij gebaart nijveriieids;chool, drz llde Donderdag heelt de opening plaats gehad van het Engelse t Parlement. U hoofde van het mistig wrêr, was er weinig volk aan Parlement. De troonrede zegt dat de hetrekkin- Bara uilgesteken, grooler welke op bet budgel van komt. M. de minister heeft geantwoord dat er moet gespaard worden, maar dat hij hoopt langzame! hand hel gepleegde on recht te herstellen. Het budget van justicie is donderdag Kiezing te Luik. Maandag heeft le Luik cene kiezing plaats getiad voor een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in ver vanging van M. Fléchet, overleden. Er waren drie kandidaten voor de openslaande plaats M Fléchet, zoon, li- berual-radikaal. M. Vanden Berg, katho liek, en Ch. Robert, zónder politieke kleur. Er waren 5350 kiezers aanwezig; M. Fléchet is gekozen met 3124 stemmen; M. Vanden Berg, bekwam 2039 stem men en M. Robert 83. M. Fléchet, radikaal, gaat dus in de Kamer de plaats innemen van wijlen zijnen vader, een doctrinair. Int blad verschijnt den Woensdag, oniniddeliik io volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Relgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden Ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. An n schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. het een uittrek.ee! is uil andere gazetten, tn 2° luien weten imlien gij die ziens wijze aanveerdl of met, en de gevolg trekkingen niet aanveerden en opdringen aan uwe lezers, tegen de katholieken, ge- ml godsdiensthaat, dooi M. Bara alge- voltrekkingen, welke geheel en gansch strijden met uw eigen gedacht en artikels die gij ook opdriugl aan uwe lezers, en ook tegen de katholieken Tegenstrijdige gevolgtrekkingen in twee artikels van hetzelfde nummer, alle i twee gericht tegen de katholieken, daar is de arglistigheid en de trouwloosheid! Dal was hel geval in uw voorlaatste nummer op de krijgslasten, waar gij zelfs niet zeidet, dal uw eerste artikel uit den Koophandel kwam. Zult gij nu verstaan. Advertentie-blad, dat onze bemerkingen geenszins in duigen vallen? schaft, alsook dat bei gouvernement wal minder gierig zou zijn van zijne hulp gelden voor het herstellen of bouwen van keiken en pastorijen. Hij bei intier de er le recht aan Jat de som door M. was dan die 1887 voor liet pruisisch gouvernement bespoe digt de on Jei handelingen mei hei Vati- j kaan, betrekkelijk dc herziening der j Mei wetten. Hel is voornemens reeds in F^Menid geworden, mei ^enpm hen het T begin van Februaii, in den Land dag een wetsoniweip neer te leggen, geschikt om hel centrum, inden tegen woordige!) kiesstrijd, zijne wapens en zijne kansen van gelukken le ontnemen. Er zeu spraak zijn aan al de geestelijke orders, behalve datgene der paters Je- suieien. toelating te Verleetien in Prui sen ie komen. Gemeenteraad. Zitting van 26 Januari. Afwezig. MM. Houisaeger en Barbier. De sekretaris geefl lezing van het proces verbaal der vorige zitting, waar van de opstel goedgekeurd wordt Burge'ijke Godshuizen. Rekening van het gasthuis, het oudemannenhuis en t wce- zenhu'is van 1884. M. dc Burgemeester doet bemeiken dal de kommissie der burgerlijke gods huizen jam lijks eene begiooting en eeue rekening voorvraagt voor elkeen den ver- schillige diensten die onder hei bestuur der godshuizen vallen. Hij stelt voor de kommissie le laten weten dat bet de wensc.h van den gemeenteraad is’dat bet godsliuizenbestuur voortaan eene algemeenebegiooting en eene algemeena tekening zou opmaken voor de drie verschillige diensten, bij welke zij afzon derlijke tekeningen zou kunnen voegen van eiken dienst in 'i bijzonder. M heide, cq geeft lezing van zijn ver slag. welk goedgekeurd wordt. M. De Hoon komt in de zaal en M. de Burgemeester hei haalt de bovenstaande bemerkingen. M. De Hoon kan die maatregel niet wel bijtreden. Alzoo doende zou er maar eene kas bestaan voor de veischilligo diensten. Mijns dunketis moet elk be stuur, .ifhauge.ide van de godshuizen, zijne bijzondere begiooting en rekening hebben; iudien men voor een der afhan kelijke besturen een te kort heelt, gelijk hel nu 't geval is met 't weezengestichi, men zou in do algemeene kas moeten putten om dit te kort aan te vullen. Hij meent dal elk bestuur zou moeten afge- zondeid blijven, want, zegt hij, als het in publiek z tl gekend zijn dat er maar eene begroeting meer bestaat, de perso nen die genegen zijn eene begiftiging tè doen aan hel hospitaal of 't oudeman nenhuis, zullen hen onthouden en zeg gen de godshuizen zijn rijk genoeg, ze kunnen wel zelve in de kosten tusschen- komen. JL de Burgemeester vindt integendeel dat indien er liefdadige personen zijn die aan gestichten bezetten willen doen, zij in hel geval door M. De Hoon aange wezen, de oogen zullen wenden naar ure Kamer. Bij de bespreking van het budget van justitie, heeft M. Woeste de herstelling gevraagd der plaatsen van onderpastors, Plantselijk. De schrijver van T Advertentie blad heelt van deze week het voorkomen van iemand die, den Veurnaar van woensdag laatst lezende, hem met fijne dulligheid wegsmeet waar bij vliegen wilde, cn stampvoette van giain.-cnapMen zou zeggen dat hij goeste had van voortaan te* zwijgen, gelijk zooveel anderen, maar die mensch en kan niet zwijgen, en kA vö kè dat hij zijnen mond open doet, al boude het aan malkander niet wat er uitkomt, men heeft ten minste het voordeel eens zijne tanden te zien In zijnen kipkap spieekt hij wel van tien zaken en nog meer! Wij hadden eerst gepeisd ons met hem niel meer bezig te houden, vermits bij altijd zijn eigen gedacht alleen uitdrukt, en da' dit zijn eigen gedacht in vele dingen met alleenlijk strijdt m het onze, maar ook met het gedacht en de zienswijze van schier geheel de liberale partij van Veuine, waai van zij zekerl’enfant gaté, het troetelkind niet is! Inderdaad, 't ge beurt dikwijls dat men boort zeggen van i liberalen zelve drie nummers reeds, en bijzonderlijk in ons laatste nummer, hebben wij de te genstrijdigheden en de trouwelooshe den van het Advertentie-blad doen uit schijnen en gezeid Indien gij de ziens wijze van andere liberale gazetten mede deelt, jij moet ten minste 1“ zeggen dat woorden die nog al gauw uitgesproken der 103 aanwezige leden. MM. Fiére en Bara hebben niet alleen geene enkele maal het woord genomen in de beraad slaging, maar ook beide voor hel budget gestemd. 1 Dat bewijst eens te meer welk belang de liberale kopstukken zelve hechten I aan het geschreeuw der geuzeuLladen, die beweeren dal nog nooit een partij diger minister van justicie dan M. De Volder aan ’t bewind is geweest. Geene enkele daad vau den minister, geene i enkele benoeming is beknibbeld ge nei P win het i weést door M. Bara, die anders niet U veel hebben moet om in de Kamer aan hel roepen te gaan. gi n van Engeland met al de inogendhe- Vrijdag is de bespreking van t bud- den zeer vriendschappelijk zijn. de zaken m het zuid-oosteu van Europa eene vredelievende oplossing zullen hebben. De toestand is er nog altijd I onzeker, doch er valt niel le vreezet! dat de geschillen, welke ontstaan en nog niel geregeld zijn, den curopce- sctien vrede zullen siooren. Wat Bulgarie betreft, alle overeen komst daar omtrent zal moeten gegrond zijn op het linklaat van Beilijn. Aangaande Bulgaria en Egypte wordt gezegd dal de loc: land voldoende is. Er wordt geen woord gesproken van do ontruiming van Egypte. Walde binnenlaudsclie zaken betreft, do troonrede verbergt de onrust van bet gouvernement aangaande Ierland niel. De iersche pachters ondergaan eenen dwatfg, die hen noodzaakt zich te onttrekken aan de nakoming hunner verplichtingen jegens de eigenaars. liet gouvernement is van zin in zijne tegenwoordige politiek voort te gaan en de wetgeving te volledigen. Desnoods zal het nieuwe buitengewone machten vragen. De troonrede schijnt over hel alge meen een gumtigen indruk te weeg ge bracht te hebben. en geschreven zijn, en wal e/l'ekt maken, maar wij vragen het aan onze lezers, waar hebben zij dat al tegengekomen in onzen eersten artikel, in denwelken wij niets verzekerden, niets bevestigden, maar alleenlijk eene vraag stelden over hetgeen wij in dien zin gehooid had den Niemand zal denken dat wij zulke zaken zouden uirvinden 3° Nu hebben wij eene antwoord van dezen wien het aanging, gelijk wij het gevraagd hebben. Onze zoogezeide beschuldigingen zijn volgens hem geenszins waar. Wij zijn daarmê te vreden, en wenseben hem er zelfs geluk over. Buitenlandsch nieuws. Dü on’u.'twekkeude tijdingen der Daiiy News, over een aanstaanden oorlog tusscheu Duitschland en Frauk.iijk, wor den van alle kanten gslogenslratl. Ge neraal Boulanger zou zelfs aan eenen koriespoiideiil van de Dailg Telegraphe, te Parijs, verklaard hebben, dat hij lie ver als minister van oorlog zou aftreden dan de verantwoordelijkheid te helpen dragen van een nieuwe bloedige wor steling lusschen Frankrijk en Duilsch- land. De generaal vcizekeide bovendien dal er geen man, peerd of kanon naar dc grenzen wordt gezonden. r ropens de t Dc begiooting van het weezenge- nijverheidsschool, drz llde niei was sticht wordt aan de godshuizen-com- noch oogen noch ooien ie hebben. In die acht dagen later siyfireel Na ge- j missie teruggezonden, met verzoek de en dal r:::*- :u - hij, de opsteller van den eersten artikel, stad In onzen voorgaanden artikel over eene vraag die wij gedaan hadden no pens een leervak van de nijverheids school, zeiden wij dat wij geerne eenen brief zouden ontvangen hebben van wien het aanging. Wij hebben dit bandschrift gekregen. Hier is het Eerst een woordje over de schijnbare den disch en daar hunne milddadigheid tegenstrijdigheid die onze correspon- i plegen. I Eindelijk wordt de rekening goedge- kein i. Begroeiing der burgerlijke- godshuizen. sticht wordt aan de godshuizen-com- tnet verzoek do sommen te willen wijzigen, welke do I zou moeten betalt u aan het ge sticht, voor vorige verbeter iugs wei ken aan die gebouwen, die nu aan dé siad Aanvallen, beschuldigin- 'i toebehooren. zjjrr van die groote nomeiic inlichtingen.... enz en tint j 1 i liever eenen brief zou aanveerd hebben van wien het ‘aanging. En nu 2“ gen, lastertaal El nmi I F - Er wordt de hoop in uitgedrukt, dat Veurne, den 10 Januari 1887. Heer Uitgever, Op 4 Januari laatstleden heb ik u persoonlijk eenen blief afgegeten, bevattende een antwoord op hetgeen gij geschreven had over mijne lessen van staathuis houdkunde. Die brief is in uw blad niet verschenen omdat de heer Bestuurder dcr nijverheidsschool n ij verzekerde dat gij uwe beschuldiging zoudt intrek ken cu mij zegde er niet op aan te dringen om den- zelven in uw blad te deen opnemen Met die zoogezeide intrekking, welke onvoldoende ^ns, heb ik mij nogtans vergenoegd, en ik beschouw de deze zaak als geëindigd, toen ik in uw laatste nummer bemerkte 1° dat gij stoutmoedig durldet beweeren dat gij niets ingetrokken hebt; 2’ dat het het onderzoek niet ernstig geweest is; dal het niet bewezen is geweest dat de woorden dio gij ten laste legdet, niet uitgesproken zijn geweest en eindelijk 4° dat in plaats van die zoogezeide intrekking gij veel liever eenen brief zoudt ontvangen hebben van wien het aanging. Welhoe, mijnheer, gij die in uw nummer van I Januari zegdet dat gij na genomene inlichtingen met voldoening mochtet melden «lat de les in den leergang van staathuishoudkunde niet is gegeven geweest gelijk men liet u had aangebracht, gij durft mij nog beschuldigen? Gij die sedert meer dan drieweken mijnen brief in bezit hebt, gij zoudt durven beweren dat ik niets gedaan heb om uwe be schuldiging te logenstraffen? Ik wil zulke handeling niet besicmpeldn met den nuani dien zij verdient; maar uwe lezers laten oordcelen met den brief mede te deelen dien ik u op 4 Januari besteld heb. Ziehier dien brief. Mijnheer de Uitgever, Ik verzoek u zoo goed te willen zijn de volgende regelen in uw nieuwsblad van woensdag aanstaande 5 Januari ovar te nemen. In antwoord op de aanvallen die men in uw dag blad van woensdag laatsteden tegen mij gericht heelt, neem ik de vrijheid u kenbaar te maken dat die be schuldigingen geenszins waar zijn. Dit is klaarblij. kelijk bewezen geweest door het onderzoek dat de heer Bestuurder der nijverheidsschool, op mijne vraag, maandag avond gedaan heeft. Aanveerd, mijnheer de uitgever, mijne vriénde lijke groetenissen. A. Van Bellegliem. Gebruik makende van het recht welk de wet mij toekent, verzoek ik u, heer uitgever, mijn tegen woordig antwoord ep uw schrijven over te nemen in uw eerstkomend nummer, met verdere verklaring dat zulks geschiedt zonder hindering nnn het reclit dat jk voorbehoud u voor de bevoegde rechtbank rekening te vragen van uwe lastertaal. Aanxoerd, mijnheer, mijne groetenissen. August VanBelleghem. leeroar bij *s Rijks middelbare school en nijverheidsschool dezer stad.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1