Woensdag 23 Februari 1887. 43e jaar Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote 1 tturs Vastenbullo. r mogelijk te maken, Die twee groote waarheden, die ter stroomendt vreugde gevoeld (2 Cor. VII, 4). bekoringen en hoe groot onze krankheid Een ander voorbeeld der te- de burgerlijke hulde aan de doodeii be sterfelijkheid. r» 4o (i 56 7 iu 7 16 7 21 7 28 7 59 7 48 1 "ia u gegeven wierden en die op uwe zielen een zoo diepen, zoo zaligen indruk heb- is eene ontbinding, eene scheiding van deelen; welnu, onze ziel een geest zijn de, een enkelvoudig wezen zijnde, is niet uit deelen samengesteld. Dus kan de ziel niet sterven. Verders is het ón mogelijk dal ons innig gevoel, hetwelk len overleven. Die ontsterfelijkheid der zielen eindelijk, die benevens het be slaan van God aan den grond ligt van ping en liefde betaald heeft. Evenals wij God gedenken, denken wij ook dikwijls aan onze onsterfelijke ziel. Hel staat besloten dat alle mensch eens zal sterven (Hebr. IX, 27). Doch gebed, opdat Hij ons ondersteune in den strijd, dat Bijonzen moed opbeure, alle gevaar van ons verwijdere en van ons dappere en vrome christenen make. krans, ons zelven en onze familien stel lende onder Hare moederlijke bescher ming. Een kind van Maria, zeide de II. Bernardus, zal niet verloren gaan. is de dood des licnaams zeker, even ze- mei uil ganscher henen ie kleven I zullen Wij u zeggen? Dal wij van u te ker is het dat onze ziel niet sterven zal, dat zij niet sterven kan. De dood immers wijsheid en liefde van Jesus Chrislus, ons ver- Joannes-Josephus FAICT, Bisschep van Brugge, AAN DE GEESTELIJKHEID EN GELOOTIGEN ONS BISDOM, ZALIGHEID EN ZEGEN. Zeer Lieve Broeders! Hoe merkweerdig hel jaar moge we zen dat wij ingegaan zijn, om reden van den priesterlijken Jubilé van Onzen II. Vader den Paus Leo XIII, mei welken dil jaar sluiten zal, toch mogen wij hel jubeljaar 1886 niet vergeten hetwelk komt te eindigen, en een jaar is geweest van buitengewone genaden en zegenin gen, wier heilzame vruchten wij moeien ’bewaren en wier zalig geheugen wij be houden moeten. Volgens de verslagen die ons inge zonden zijn geweest door de ijverige pastoors van al de parochiën des bis- doms, nooit wierden de oefeningen der zendingen met meer godvruchtige drif- tighed gevolgd, of met trooslelijkeren uitslag gekenmerkt. Overal, mag men zeggen, hielden godsdienstige en inge keerde volksdrommen niet op de ker ken te vervullen; schier overal waren de biechtstoelen lelteilijk belegerd; hel getal der heilige Communiën ging hel en er talrijke en iroosivolle bekee- de uitzinnige mijne welbeminden (Ibid.); bewaart de rraX^A rr r tl I 14 fl\ V J* I L’M 11 n lnl.il/» n rraLl’Unhi j blijti getrouw aan de beloften die gij ge- vrede zijn? Het is niet genoeg. Dat Wij gelukkig zijn u toe te behooren? Niet genoeg is het nog. Wij zijn trotsch over u; heiiigiijk trotsch, Z. L. B. over de levendigheid vati uw geloof, over uwe gehechtheid aan de 11. Kerk; trotsch over uwe heilige driftigheid om hel woord Gods te nanhooren en uwe ge trouwheid aan de godsdienstige gebiui- ken uwer vrome voorvaderen; trotsch eindelijk over uwe bekymmernis voor de christelijke opvoeding uwer kinde ren, en uwe onschendbare genegenheid vooi uwe priesters, spijts al de lasterin gen en beicedigingen die tegen hen wuelen. Ja, Z. L. B., Wij herhalen het zoo geerue. Gij zijt, en dat staat bewezen door de treffende plechtigheden van den Jubilé, Gij zijl onze vreugd en onze kroon (Philip. IV, 1). Ook onze genegenheid voor u, onze verkleefdheid aan u, aan uwe huisgezinnen, aan alles wat u duur baar is, kennen geenè palen. Deze genegenheid is hel die ons op wekt om ter gelegenheid van den heili gen vastentijd u le vermanen en u met den Apostel ie zeggen Blij/t wat gij zijt, Uberalc tweezakkerij. Dagelijks wordt, de strijd, dien de geuzen en de liberalen tegen de katho lieken voeren, al hatelijker en hatelijker. Zoo laag is hij sedert eemgen tijd afge daald, zoo kleinzinnig is bij geworden, dal men hem waarlijk, zonder iets te veel le zeggen, onbeschoft, ja, el endig -Njets hatelijker, niets volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen d fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (lei uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door hel Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Vertrekuren wanden ijzerenweg. 1 aieceinber tot 4 maart 1SS7 orde der genade. Hem ooit vergeten, of miskennen. Hem te wiens opzichte wij steeds in de nauwste en volstreklste af hankelijkheid zijn, dit ware tevens eene overmaat van onrecht, van ondankbaar heid, van uitzinnigheid Ja. Z. L. B., eene overmaat van uitzinningheid. Im mers de inensch die van God voortkomt, de menseb. wat hij ook moge doen, zal uoodzakelijk en eeuwiglijk aan God toe- behooren, ofwel aan Gods wraaknemen- de gerechtigheid, zoo hij geweigerd heeft Hem le ki nnen en te dienen; aan Gods berm1 ertige goedheid, indien hij L’«m den wet igen tol (zijner onder wer- verkleefdheid en eene erkentenis die nimmer zullen eindigen! En aan u allen Z. L. B., die, op wei nig uitzonderingen na, zoo wonderbaar aan hei vermaan van den H. Vader en aan Onzen oproep beantwoord hebt, wat Ten dien einde herinnert u dikwijls, Na onzen dank gesproken te Lebben aan Z. L. B., de groote onderrichtingen die God, Vader van' alle licht en oorsprong van hel billijk dat Wij onze gelukwenschin- ben gemaakt. Geeft alle dagen glorie tot hen allen die, in de hand des der eeuwen, aan den almogenden God tiglteid geweest zijn. Vooreerst waren hem die mij versterkt (Philip.. IV. 13). Onze zielen zalig maken, Z L. B met ons le wijden aan den eerdienst der allerheiligste Maagd Maria, door bet onderhouden van den H. Rozen- f gen en dankzeggingen openbaarlijk toe sturen t Héeien, de weiktuigen zijner bermher- hel uwe Herders met hunne medewer kers. die voor uwe zaligheid en uw ge luk geen palen aan hunne verkleefdheid gesteld hebben; hel waren ook cn wel 'bijzonderlijk die uitmuntende priesters, door edele deugden en manhaftige wel sprekendheid onderscheiden de weer- dige zonen van den H. Ignatius, van den H. Franciscus. van den H. Domini- nicus, van den H. Alphonsus, samen met lalrijke leden onzer wereldlijke geestelijkheid, die voor uwe oogen de groote en onwrikbare waarheden doen schitteren, uwe tienen ontroerd, uwe zielen geheiligd en gesteikt, en, als *t ware van zelfs, op menige plaatsen, openbare betuigingen van godsvrucht hebben doen ontstaan, zoo ais op de schoonste tijden der H Kerk. Aan ben allen, aan de onvermoeibare arbeiders van i el Evangelie, in ons geliefde bis dom van Brugge, zij onze plechtige dank en de hertiua.de uitdrukking van eene gelul der communicanten te boven, waren ringen te zien. Een deftig antwoord van ■een gansche bisdom aan uitdagingen der bedendaagsche godd'é- granen welke de Jubilé u gebracht heeft, loosheid’? I 3? Ook hebben Wij, in het midden der be- daau hebt, en volherdt kloekmoedig in drukkingen die Ons omringen, eene over- de voornemens die gij gemaakt hebt. alle volmaakte gaaf (Jac., I, 17) is I i aan God, aan den onsterlelijken Koning 1 die met een woord hemel en aarde heeft geschapen, die het sterrengewelf boven onze hoofden heeft uitgespannen, en den grond onder onze voeten stevig maakt; die het leven schaft aan al wat ademt, in wein, volgens de uitdrukking van den Apostel, wij leven, beweging en bestaan hebben (4ci., XVII. 28), van wien ons alles komt wat wij bezitten, zoowel in de orde der natuur als in de armzalige heken voert, en dal zelfs de waarde niet heeft van nieuw de zijn, wijl over honderde jaren hel reeds bij 4e en hatelijk is uit te maken wal men bij de anderen verheerlijkt en Inderdaad; hoe schreeuwen en tieten toevlucht te nemen tol God door het j katholiek ministerie liberalen, gedaan, toen zij aan het be- s unpppre en vrome christenen matte. Leer waren Als de persoonlijke d Onze zielen zalig maken, met spoedig I de afschaffing der remplacanten zijn,gedachtig zijndedathoegeweldigde ben zij dan het eerste niet al lang afge- bekoringen en fioe groot onze krankheid schaft Zes en dertig jaren, gelijk M. mogen wezen, de gratie Gods ons over Coomans onlangs zoo wel in de Kamer alles zal doen zegepralen, indien wij zeide, hebben zij hiertoe de kans ge- Onze zielen zalig maken eindelijk, 2 i aan de heilige Kerk, dal meesterwerk der aan de H. Kerk, onze Moeder, tegenwoordigd in den persoon harer opperherders en bedienaren, in hare Sacramenten, in bare plechtigheden en in hare geboden; wel we ende, dat hij God voor Vader niet zal hebben, die da een deel van ons zelven uitmaakt, ons Kerk voor Moeder niet heeft. bedriegen zou, toen het aan ons allen 1 Een van die geboden, en geen van de getuigenis geeft dat wij onze dood zul- minste, legt ons de verbintenis op van vasten en vleeschderven. Ofschoon jonge jaren, ziekte, weekheid, lastig werk, ontslaan van deze verbintenis, bijzon alle mènschelijke samenleving om die t derlijk voor wal het eigenlijk gezeide mogelijk te maken, wordt door het i vasten betreft, meenen wij echter hier gansche menschdom bij alle tijden en 1 te moeien indachtig maken dat dil ge landen luidop gekondigd; ja, tot de bod der H. Kerk een zwaar gehod is, en vrijdenkers toe, henzelven zonderling volle betrouwen hebben Wij dat gij, de tegensprekende, als zij hunne zoogezei- j voornemens geheugende die gij ter ge- i j legenhed van den Jubilé hebt gemaakt, wijzen, geven getuigenis aan onze on- aan de wet van den Vasten meer dan ooit getrouw zult wezen. Gegeven te Brugge, den 4 Februari i JOANNES-JOSEPHUS. Bisschop van Brugge, Op bevel zijner Door!. Hoogweerdigheid, E. Rembry, Kan. Secret. zelider tijde twee grondleenngen zijn 1887. van ons geloof, zwicht u toch die ooit I aan eenigen aansloot bloot te stellen, op I de goddelooze en verwarde tijden die 1 wij beleven. Integendeel, zegt dikmaals aan u zelven ik heb een God te dienen, eene ziel zalig te maken. j Ja, Z. L. B., onze ziel moeten wij zalig maken. IFal baat het den menseh de gansche wereld te winnen, zoo hij zijne ziel verliest (Matth., XVI. 26). Dat plechtig woord, door den mond van 0. H. J. G. uitgesproken is u gezegd en herzegd geweest, in den loop der heili ge zending die u gepredikt is geweest. Inderdaad, alles ligt daarin besloten onze zielen zalig te maken i mag noemen. Onze zielen zalig maken, met volstan- ellendige: en onbe^chofier d'an anderen dig alle vrijwillige naaste gelegenheid fouten en gebreken te verwijlen waaraan van dopdelijke zonden le vluchten. men zelf lijdt, of bij de eene voor alles Onze zielen zalig maken, met edel- wal leelijk u moedig onze kwade driften ie besti ij- i den hoogmoed, gulzigheid, gram- i tot aan de wolken verheft, schap, onrechtveerdigbeid. j Ónze zielen zalig maken, met onze zij sedert eenige maanden legen het om dat dit den per soonlijken militairen dienst niet wil in voeren En nogtans wat hebben zij, heer waren Als de persoonlijke dienst, .1 zoo op le staan als wij in zonde gevallen dringend noodzakelijk is, waarom heb- schaft Zes en dertig jaren, gelijkt. zeide, hebben zij hiertoe de kans liet Hem ernstig vragen Ik kan alles in i gehad en het niet gedaan I Een ander voorbeeld der 1 polemiek die de logic tegen de kaïho- ca r ik u< 5 04 VAN 5 50 6 11 n ro n o R» «n oo l> DI> n n i morg. 2 25 3 55 5 25 arondi (5 50 12 30 2 50 6 16 8 00 11 18 9 42 7 59 8 00 8 22 9 33 n D I ru&sel (vcrlrrk) Gent Lichtervelde Lurtcmarcq Handxaeme Zarrca Cessen Dixmude Oostkerke Avccappelle Veurne Adinkerke Ghyvelde Duinkerk. *mk. Duinkerke naar Parijs en Duinkerke (verte.) 1 0 45 At recht Amiens Parijs (aankomst) Parijs (vertrek) Duinkerke (aank.) x’ x l»:_ Nieuport (stad)-üixinude, 12 17, 2 01. Dixmudo-Nieuporl 5 00, 8 28, 3 08 5 07 3 48 5 43 4 16 611 4 25 6 19 4 32 6 26 4 40 6 34 4 54 6 47 5 00 6 55 5 00 7 00 5 13 7 06 5 24 7 16 5 39 7 55 7 01 9 15 933 1070 Cortemarrq naar Oostende, 8 19 I 18. 4 47, 5 19. 7 18. Onstende-Cortemarcq. 6 06 8 13 12 22 3 35, 6 15, 8 10. Coi tefnarcq-I.lper 7 06, 9 12. 1 51. 8 01 llper-Cortemareq 7 21, 12 22, 3 57, 6 ?2 Lichtervelde naar Korlrijk, 5 22, 8 24. II 36, 1 27, 5 40, 7 27. Kortrijk naar Lichtei velde en Bru»i»e, 5 8 05, II 02, 12 35, 4 25 6 41, 9 15- Brugge naar Kortryk. 7 40 11 12 40 5 u5, 6 42. Oostende naar Brussel. 9 08. 11 10, 11 56 1 57, 3 5 51, 6 05, 7 50, 6 02 10 47 6 36 11-7 7 06 12 05 7 14 12 15 7 21 12 22 7 29 12 30 5 26 7 40 1243 7 46 1249 7 53 12 56 1 02 1 12 1 50 3 13 5 27 Duinkci ke vertrek) Ghy velde Adinkerke Veurne Aveeappeile Oostkerke Dixmude Cessen Znrren Hundzaeme Cortemarcq Lichtervelde Gent (Aank Brussel (aank.) 0 35 11 04 3 00 5 58 6 01 7 35 7 46 8j7 8 00 9 10 8 06 8 11 9 1') 8 18 8 26 9 31 936 8 35 8 43 2 53 8 50 9 53 10 10 10 19 10 50 6 02 7 16 9 03 9 16 9 22 9 27 9 34 9 43 9 52 7 56 10 00 8 04 10 09 8 16 10 22 8 26 10 51 8 57 11 18 5 45 8 06 9 17 11 03 morif. *g morg. 8 00 I 28 7 01. 9 34 1 2 00 141 2 2 06 211 2 18 2 27 241 r 3 10 5 40 4 07 «ivivu U1UOLU, UiGV UII4Ü i 4J Parijs naar Duinkerke. norg. 5 55 8 u6 9 26 11 15 6 05 3 59 Niauport Dixmude-Geut en Veurne-Duinkerke. 7 01. 9 07. 4 13, 6 21, 7 46, 9 55, 12 50, 2 40

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1