J f, raat, ’OEDER 'i s - B -s -n -g de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groole letters ;r. ililijk c •«r n*». ons Nr 9 :bck Kiezingen in Duitschland. De kiezing voor den Rijksdag heeft Een druppeltje in een glas water. Meei niet. Slechts hier was het de natuur die verdelgde, omdat dn in de geheime t, en in net volk mcê te vermaken. De gioote veldslagen van Napoleon I, 5 Zuidslmal. 't losbei sten van oenen oorlog waarmee men ons bedreigd beeft. 43° jaar Woensdag 2 Maart (887. oud ijzer weggeworpen, liet buskruid i op zijn (je paUZen, de bisschoppen en de pries ters het venijn van laster spuwde, die zelfde Leo Taxil was bekeerd en wilde de rest van zijn leven wijden aan bet uitboeten van liet kwaad dat hij deed. De slechten wilden in den beginne aan die bekeering niet gelooven 't was onmogelijk!... En toch moesten zij ’t wel, toen de boeteling, in ’t openbaar, aan de gansche wereld, liet weten dat hij nog hoopte terug een kind te wor den van de Kerk die hij bestreed, liet was door den walg die zijne eigene partij hem inboezemde, zeidc hij, dat hij tot inkeer gekomen was. O, toen haddet gij de slechte pers, de geuzenbladen, de vrijmetselaarslogien moeten hooren! Maar hij, de berouw hebbende, ging ongestoord zijnen weg; an 80 fr. 1 a 10 a 4'ï a 30 a err ver- nu weten Belgische SU. hebben we niet vandoen. Wij verbergen on onze grenzen sta pels, melinite en roburite. Een vijandig leger treedt er over Hop! de elckiriek spreekt, en zwaard Let o de dynamiet van allerlei soort. De moed eener natie ligt in de be- voelige slag voor den rijkskanselier is ook de neerlaag van M. Kiupp, den kanonnengieter, die ie Essen dóór een kandidaat van 'i centrum overwonnen is. Behalve in drie distrikten, zijn de uit slagen der kiezingen van Duitschland volledig gekend. Weiden beslissend gekozen 13 pro gressisten, 73 konservativen, 30 leden van piiestérs gesmeed worden, om bij het volk den eeibied voor den gezalfden des Heeren uit te dooven; nu weten wij hoe het ordewoord uit de logien komt om een of ander punt op de snood- I ste manier te behandelen, tot vei derf het van bet volk. Zij knarsiandén nu tegen Leo Taxil, zijne opvolgers eu navolgers in hol En avaul de roburite! En avant de melinite. Do mensch moet vermoord worden ii: 'l groot. De forten mogen hemnite meer dienen. Eene bom die in een regement valt, moet het in eenmaal vernielen. Dal is de kunst. Dat is de moed. Dat is do oorlog De huizen moeten ineenstorten onder het vernielend uitvindsel der moorde- 11:11 ij-wetenschap, erger dan bij eene hij zou met de pen hel kwaad herstellen aardbeving. j De soldaat, indien bij er nog in lukt van zijn geweer gebruik te maken, moet, op eene halve uur verre, GO kogels in minuut naar de borst van zijnen medemerisch kunnen werpen. Dat is het ideaal. Weg met den sabel, weg met het Uil de overmaat van hel kwade moge hei goede spruiten. - ---- Leo Taxil. Over eenigen lijd stond de gansche wereld verbaasd toen men ’t nieuws ontving van eene bekeering Leo Taxil, de goddelooste, de vuilste schrijver die tot dan toe op de Kerk van Christus, op -* i vernieling. De kracht van een volk, bestaat in den overvloed robin ite of melinite, dal het te zijner beschikking heeft. Hel zijn geen soldaten meer die liet doen, geen forten meer die weerstand bieden! Dat alles behoort tol het oude. Welnu dan ook, als het zoo is en zoo zijn moet, leve ook hel nieuwe! Weg met hel groot leger dal men zullen hel kunnen lei ugbekomen door i eene eenvoudige vraag aan hel gouver- den ouden tijd, nemenl van hel distrikl waar zij hun verblijf zullen vestigen. De oiders zullen gemachtigd worden de weezenhuiaen, gast- en godshuizen j en andere gestichten ie heropenen, welke zij bezeten of bestuurd hebben vóór de Meiwetten, eu zullen er nieuwe mogen openen. De katholieke bladen bejegenen dil wetsontwerp zeer wel, doch doen op merken dal al hunne grieven er niet door weggenomen worden. Zoo be- houdt de Staal een zeker toezicht over i de seminaiien en blijven nog eenige I geestelijke orders uil Pruissen geban- nen, onder andere de Jesuielen. Het centrum zal zijnen strijd maar eene -W -vr F 1) a- a- a a 17 2 23 a 3 1 i/2 kiio, 38 kunstmatig en onophoudend af doen schieten. Luchtbailons, die duizend me ters boven de vieemde legers zweven, en bommen mei roburite er in neder- ploffen, die sleden vernielen, en forten slechten. Leve de wetenschap! de wetenschap der vernieling Zij moge ons geven de ónmogelijk- vrijheid ten volle hersteld is. Frankrijk. De fransche Senaat heeft woensdag met 210 stemmen tegen 26 besloten den post voor de ouder prefekturen, die de Kamer verminderd had, tot hel vroegere bedrag terug te. brengen. Hierdoor valt, ZIJ"e‘’ weelku,ldl£en in de om zoo te zeggen, hot ontwerp tol op- I heffing van eenige onder-prefekturen, i dat door de regiering werd ingediend. De oorlog. S 2. s e 2 lirt dn fm Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na c 1../j j j volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr." het WO. De Annvncen vuur Licljie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den ijzerenweg. fl txeceinbcr tot UKSaart IS»? der Rijksparlij, 89 liberalen, 90 leden van het Centrum, 15 Polen, 15 Elzas- seis, 2 Wellen, 1 Deen, 6 socialisten. Te zampii 197 partijgangers van het 7jai ig legerbudget of Seplennaal legen 137 die er vijandig aan zijn. Het duitsch Staatsblad kondigt een keizerlijk dekreet af, waardoor de Rijks dag tegen 3 maart aanslaande wordt bijeengeroepen, de balloteeringen zullen den 2 maart plaats hebben. worden van hunne I voor de veiligheid van het land, en ten, meer Een koninklijk besluit in Pruissen deelt den tekst mede van den eed die door de katholieke bisschoppen moet mogen slaken, wanneer de godsdiensl- afgclcgd worden. Die eed bevat de ver bintenis van gftiouw te zijn aan land en Koning en dozellde gevoelens bij hunne oiidei hooiigen aan ie moedigen en levendig Ie noudeu. Iltiiziening der Meiwetten in Pruissen. Hel welsontwerp dat iiei Pruisisch goiivernemeiil aan de Heerenkatner In-i ft onderworpen', strekt lot eene grondige, doch niet geheele herziening der Mei- wetten, welke nog in voege zijn. De oude wet, voorschrijvende dat het bestuur der bisdomen in handen valt van siaat.-mmbteiiaan, bij liet openval- len van eiken bisseboppelijken zetel, zal afgeschafi worden. De Anzcigep/lucht aanduiding door den bissc'iop aan hel gouvernement, wordt sfgeschafi voor de benoeming van vi zij zal in voege blijven voor de benoe ming van de pastoors en der hooge geestelijkheid. Stoel aan hel gouvernement gedaan, dat ook een recht van veto op deze be noemingen zou bekomen. Er zeilen Een aanta: mnzeti s tortten in, en iedereen I tiert, iedeieen treurt. Men slaat de ban- Dit is eene toegeving door den H. den voor oe oogeu. en men lammert. En wal is nogtans die ramp, bij regiment vliegt in de lucht. (jeen so[(j;nen meer, chieoen, die kanonnen en geweeren, I kwaad en m hunne woede icckenen zij meenten zullen terug in’l bezit gesteld omm^t worden van hunne c J voor zooveel deze niet reeds aan deide De oude karabijnen zijn kinderspel gewotdeu, De kanonnen, die in den frarisch-duitschen oorlog van 1870 te Reisclioffen in eenige uren duizenden meutclieiiicveiis wegmaaiden, zijn als c ij... j Het verbod aan de kloosterlingen in dal U11nioem'ii menschenlevens maandag 21 dezer door geheel Duitsch- land plaats gehad. De kiezers kwamen overal buitengewoon talrijk. Rusl en orde werden noch te Berlijn, noch in eene andere dei duitsche hoofdsteden gestoord. Er zuilen een zestigtal balloteeringen moeien plaats hebben. Van nu at reeds mag M. von Bismarck rekenen op eene iiieerdei heid van 50 h 60 stemmen, om zijne militaire ontwerpen te doen aan nemen. De katholieke partij heeft bijna geen verliezen geleden; de vrij zal daarentegen een veertigtal zetels ver liezen. In Elzas-I.otharingen zijn de beschouwd worden als eene neel ’t vereiscni exaa.n hebbe afgeiegd. i I' 11 J 1 1 de openbare scholen te onderwijzen zal geweten heeft, is nog enkel goed om i nieuwe seminarien opgericht worden te Osnabruck en te Limburg (Nassau). Al de katholieke geestelijken, zoo priesters als kloostei lingen, zullen om- j geestelijke orders behalve de jesuielen, jen oorlog is hel den meikch zelf die mei uitsluiting der kloosterlingen van ikzuc|lt. «L js de mensch zelf die aan vreemde nationaliteit. De kloosterge- (je aU| je ;laie krachten, bare machten die de geheimen der natuur heid des oorlogs om den mensch te vermoorden, zoo talrijk en zoo gauw slagen zijn van den krijgsdienst. Al de itizichten der Voorzienigheid ligt zullen in Pruissen mogen terugkeeten, vermeil om te vernielen, uil heersch- en met uitsluiting der kloosterlingen van ikzucht. «L js de menjch zelf die aan dat hij door de pen bedreef. Nu, dat kwaad was groot en de herstelling zou hoopen boeken vragen; maar de moe dige bekeerling sloeg de hand aan 't werk en nu schrijft bij dag en nacht i omdat de waarheid, het licht, bet be rouw hem vuur en krachten bijzetten. i Die man, natuurlijk, wist veel hij was een der bijzonderste gazetschrijvers geweest die leugens opeenstapelen le gen al wal goed is, hij was een der dignitarissen der vrijmetselarij. Hij zou dan eens bekend maken hoe die satanskinderen uit slechte drukke rijen en logien het aanleggen om te be kladden wat zuiver is en vuil te maken wal onb wiekt bleef. Och nu weten wij wat wij vroeger maar vermoedden Leo Taxil leert ons 1 hoe de geschiedenis vervalscht minkt wordt tegen de kerk; cu W’l opdringen. Een vrijwilligersleger wii hoe de leugenachtige schandalen Eene ramp is gebeurd in’t zuidenvan daarbij een koips machinist Frankrijk en in balie, I Uoude dti umi.sclicn verongelukten. oude, gestichten, naci,t te omdekken, personen verkocht zijn. De kloostei gemeenten zullen het recht ijzinnige hebben bijzondere scholen en kostscho lente stichten, mits zich te gedragen naar bel officieel pi ogrim der openbare kandidaten der protestatie herkozen, het- scholen enmiis hun ouderwijzend pc .-o geen moet I neerlaag voorM. von Bismarck. Een ge- i opgeiieven worden. De geestelijki n en kloosterlingen die in den vieemde het Duitsch inboorliiigscbap hebben ver oren z^n inaar beurr.elarij^mecr. Sadowa en Sedan behooren reeds tol W.4’. 5 04 no» na nwMag. 5 26 1) r fii m» l s lift er '12***’ fb'scii oo co 5 50 6 II 2 56 6 16 8 00 11 18 non r> »n i russet (werlrt-k) Geul Lirhtervrlde Lurtemarcq Uundzicuie Zurren Kr.Uen biitnude Ooblkei ke A veen ppellft Vvurue Ad inkerke btiyrcidc - Duinkerk. &&nk. 8 01) 1 28 worg. 3 2 25 5 55 5 25 avouda 6 50 12 50 5 45 8 06 9 17 11 05 ■-o 5 931 1 3 OO OOI 7 46 8 00 8 06 8 11 8 18 8 26 835 8 43 .■s banden v«n rn noch pijn hardste •]«]- X*ic alleen een volledig MEIER hol- i door glans, ‘tlei nemen de ’t loit grijze verdwijnen, k en is u' n •tr. Veurne. matimunwrii i..iijü«ao>i«yscKunra^^ 7 29 12 30 7 40 1245 7 46 12 49 V) liet 3 08 5"07 Ü48 5 45 4 16 6 11 4 25 6 19 Ij <lf herik im** :nu shi.)pn» i- svoeleu Nit-! •Ir vlu,;lirid. •uiige einart- 602 n 7 46 9 05 n n 5 5 Cf. X c ■f Z Duinkerke (vertrek) Ghy vetdc Adinkerke Veurne Avecappelle Ooslkerko Dixmude Eessen Zurren Ilundzacnie Cortemarcq Lichtervcide Gent (Aank Brussel (aank.) 9 55 l 1 04 öq CD an 80 tr. 11 «5 9 42 Mvuport l)ixi<iu<le-Geiit en Veurne-Duiiikerke. 7 ül. 9 07. 4 13, 6 21, 7 46,9 55, 12 50,2 40 a a 18 J9 - 2 90 t GO 4 50 Parijs naar Duinkerkc. arorg. 5 53 8 06 9 26 11 15 ’b uiorg. ’a morg. 6 05 3 59 Cortemarcq i:aar Onatende, »e 8 12 I 18 4 47, 5 19, 7 18. Oostci-de-Cortemarcq, 6 06, 8 13, 12 22, 3 33, 6 13, 8 10. Corteniarcq I.lpei-7 06, 9 12. 1 51, 8 01 IJper-Cortemarcq 7 21, 12 22, 3 57, 6 22 Liclitervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, II 36, 1 27, 5'40, 7 27. Korlrijk naar Lichtetvelde en Brugge. 5 8 05, 11 02, 12 55, 4 25 6 41, 9 15- Bi ugge naar Koi tiijk. 7 40, 11 12 40 5 05, 6 42. Oostende naar Brussel. 9 08, II 10, 11 56 1 57, 3 5 31, 6 05, 7 50, u uw hui "ai aaïriêmg—mramma I Duinkerkc naar Paiijs en Duinkerke (vertiI O 45 Atrecht Amiens Parijs (aankomst) Parijs (verb ek) Duinkerke (aank.) Nieu.iorl(s*ad) Dixmude, i2 17, 2 01 Dixmude-Nivuporl 5 Oü, 8 28, n» - ’.WriTTH - Bij koninklijk besluit van den ï8 Februari is M. AugustKcmpynck, doctor in rechten en kan- didaat-notaris te Veurne, benoemd tot pleitbezor ger bij de rechtbank derzelfde stad. iiihitt nm 5 4« 6 56 7 10 9 16. 7 16 9 22 9 27 9 34 9 43 9 52 n. O •C C -t co S' 3 70 'hl hel r^. noch x l'FlVtl- Ft) Hlf-l 6 02 10 47 6 36 11 27 7 06 12 03 7 14 1215 7 21 12 22 4 52 6 26 4 4u 6 34 4 54 6 47 5 00 6 58 7 53 12 56 5 00 7 0 7 59 1 02 5 13 7 06 8 00 1 12 5 24 7 16 s 22 1 50 5 59 7 t>5 9 35 3 15 - 7 01 9 1 i 933 1047 953 1010 10 19 1050 I 02 1 12 1 50 5 15 5 27 9 34 3 00 5 58 7 35 1 41 7 46 8 57 2... 8 00 9 10 06 8 06 211 8 11 9 19 7 '28 934 2 18 7 39 9 43 2 27 7 48 952 ‘256 7 56 10 00 2 44 S 04 10 O'J 2 55 8 50 X 16 10 22 5 10 X 26 10 51 3 40 8 57 11 18 4 07 I’ oorloopige bestuurders der parochiën; -- maar ma- mogelijk. r, rx h nt n 11 I n r> 11 I AI I I I.’ 11 O tl i j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1