i Woensdag 9 Maart 1887. Nr 10 den gemeenteraad niet voorgelegd ge- de Donderdag en viijdag beeft de Kamer de bespreking van hei landbouwbudjet voortgeze t 43® jaar Met ontvangsten, welke jaarlijks ruim 15 millioen meer bedroegen dan tegen woordig, kwam het liberaal gouverne ment nog tol een te kort van verschei dene millioenen, dat door nieuwe belas tingen moest worden aangevuld. Ware hei in 1884 door de kiezers niet wegge jaagd, de gapende afgrond zou al dieper en dieper geworden zijn en.de belastin gen waren reeds verdubbeld. liet katholiek ministerie heeft, daaren tegen, zonder eenen openbaren dienst te verwaarloozen, ed uitgaven derwijze geregeld, dat er geen nutteloos geld verkwist wordt en heeft den geldelijken toestand zoover gebracht, dat er weer overschot in de kas is. Van tijd tot tijd geeft M. Beernaert aan de Kamer en liet Land rekening van zijn geldelijk beheer. Die mededeelin- gen, welke de veroordeeling zijn van bel verkwistende liberalismus, veroor zaken telkens eene groote verbittering in hei liberale kamp, omdat hel vruchte- looze moeite zou zijn die te willen weer leggen of valsch maken. Het land, integendeel, juicht de po gingen van het katholiek ministerie toe, welk kei van den ondergang redde, waartoe het onvermijdeijk gevoerd werd door de Iibetale schoolzotternijen en verkwistingen van allen aard. Scbeldesiad destijds inbrachten, welke hij toen zoo hoogmoedig van c_ 1 wees. Woensdag heeft M. Fiére zijne rede- voeiing geemdigd en verklaard dat hij bereid is eene vermeerdering van het leger te stemmen, aangezien bet te klein is om de linie der Maas legelijkmel Ant- weipen te bezetten, en dal bij er niets legen heeft (zich aan te sluiten bij het veiderlandsch akkoord der partijen, om de verhooging der krijgslasten te bekomen. Daarna heeft de minister van oorlog zeer geruststellende inlichtingen gege ven aangaande den polilieken toestand van Belgie, en doen zien welke de ver plichtingen van, Belgie zijn tegenover de mogendheden en de rechten welke liet put uit het Europeesch volkenrecht. Zich steunende op de gevoelens van aanzienlijke krijgskundigen, vei klaarde generaal Pontus dat de .Maaslijn aanzien wordt als van het grootste strategisch belang. Voor het gouvernement is het een plicht te volledigen hetgeen bestaat. Wal de forten van Luik betreft, zij heb ben, in de meeniag van het gouverne ment, voor doel alle gevaar eener be schieting van die stad af te keeren. M. Beernaert beeft dan de verklarin gen van generaal Pontus volledigd. Wat M. Fiére wil, zegde bij, is de slechting der vestingen van Luik en Namen,zonder deze te vervangen. De militaire commis sie heeft nooit bet voornemen gehad die forten te laten af breken; zij moeten dienen om aan ons leger de gelegenheid ie geven zich langer te verdedigen en niet onmiddelijk naar Antwerpen achter uit te trekken. Hij eindigde met deze verklaring ons land is steeds getrouw gebleven aan zijne verplichtingen van politiek ondersteunen met spoedig eenparig hel militair ontwerp aan nemen. Wanneer de natie baar voornemen zal te kennen geven al hare nationale sti ij<l- kracbten tegenover eiken aanval te stel len, zal die beslissing alleen, zelfs voor dat zij wordt uitgevoerd, grootelijks bij dragen tol hel waarborgen van den vre de, en den twijfel wegnemen waartoe de laatste beraadslagingen var. liet par lement aanleiding hebben gegeven. Al de uitslagen der ballo'.teeringen, welke woensdah in Duitschland hebben plaats gehad voor den Rijksdag, zijn nog niet gekend. De progressisten en de socialisten, die bij de eerste kiezin gen verscheidene zetels verloren had den, hebben er thans eenige bijgewon- tien. In alle geval, M. von Bismarck heelt zijne irieei dorheid om de veigroo- ting van het leger voor zeven jaar door te drijven, Die meerderheid zal zelfs nog grooter zijn dan men eerst veronder stelde. Plaatselijk. GEMEENTERAAD. zitting van 3 Maait. Afwezig de 1111. Houlsagher co Barbier beide onpasselijk. Bureel van Weldaad. Rekening lusschen den aftredenden en uieuwaan geselde n Dischont yanger. M. de Burgemeester. Mijnheel e i, deze rekening is aan den gemeenteraad voor- gedregen, ten einde goedgekeurd te worden. M. De Grave. Mij dunkt dat zulks on mogelijk is. Vermits de gemeenteraad nog zijn gedacht niet geuit heeft nopens de aftreding van den gewezen ontvan ger en de voorloopige aanstelling van die zijnen opvolger. Deze twee laatste kwes- I W.V.. VV..W.W. v w v.a .w.u.^yv. die goedkeuring plaats hebbe, en tot werpenaarslegen de versterkingen der hiertoe zijn zij nog aan de beslissing van den gemeenteraad niet voorgelegd ge- de hand weest! Uitgesteld. II. Bureel van Weldaad. Degrooting van 1886. M. de Burgemeester. Tot hiertoe heeft het bureel van weldaad eene fiulpsom gevraagd van 8,000 fr. aan het gemeen tebestuur! Ik kan dat niet verstaan volgens rekening van voorgaande jaar, heeft de disch een batig slot van 18,000 frank, en nu zou bij een te kort hebben van 8,000 fr.? Dus een verschil in de keering van 24,000 fr. M. Pil, schepen. Ik ben in onderhan- deling geweest met een lid van den discliraad, en heb gezeid dat wij nooit die toelage zouden toestaan, bijgevolg dat de begrooling moest verandeid zijn. Wij zijn overeengekomen van in de be- grooting eene som van 8000 fr. te zet ten, onder titel Vermoedelijke ont vreemding van kapitalen,» maar die ont vreemding zal niet noodig zijn, vermits bij M. den notaris Simpelaere 8000 fr. berustende zijn, voortkomende van de waarborg van den ontvanger Claeys, om het te kort te dekken dal in de kas ge vonden is. Zoohaast de rekening tus- schen den aftredenden en nieuwaange- stelden dischontvanger goedgekeurd is, zal die som in banden van het bureel van weldadigheid gegeven worden. De begrooling wordt goedgekeurd met algemeene stemmen. III. Ilospicen. Vei pachting van land. Een perceel land in de openbare ver pachting geen pachter gevonden heb bende, is daarna aan verschillige perso nen aangeboden geweest en werd ein delijk loegeslaan aan d’heer Luyssen, burgemeester van Adinkerke, mits 75 fr. Gunstig advies. IV. Ilospicen. Vermindering van pacht. file Kamer. Dinsdag heeft M. Beernaert, minister van finanlien, inlichtingen gegeven over den geldelijken toestand der staatskas. De rekening van 1885 is vereffend; zij sluit slechts met een tekort van fr. 760,880 24, in plaats van anderhalf milliocn, zooals te voorzien was. maai de ontvangsten zijn 13 milliocn 188,319 h‘. beneden de eerste beramingen ge bleven, en 6,700,000 fr. beneden de verminderde beramingen. Voor 1886 hebben de ontvangsten, geschat op 320 millioen, maar 315 tnil- lioen gegeven, ten gevolge eener ver mindering van den opbrengst der ijze renwegen, veroorzaakt dooi de onlus ten van Maart, in hel Walenland, en vermindering der tarieven. Ondanks dit aanzienlijk verschil, heeft het gouvernement door wijze spaar zaamheid weten te bewerken dat ervoor 1886 een overschot zal zijn. Dat zal ook het geval zijn voor 1887 en in 1888 zal hei ove schot 5 millioen bedragen. lu welken toestand zou de staatskas zich op dezen oogenblik bevonden heb ben, indien het libeiaal ministerie van vóór 1884 nog aan het bewind ware? M- de Burgemeester. Bij verzoekschrift aan het bureel der Ilospicen heeft een pachter eene vermindering gevraagd, liet bureel der Ilospicen heeft hem'ee nen afslag van 300 fr. toegestaan. .V. De Hoen. Ik kan de beslissing van het bureel der Ilospicen niet goedkeu ren. De pachter heelt zijn lafld duur gepacht, maar dit is het geval geweest met alle pachters. De eene' partij lands heeft hij reeds 13 jaren in gebruik en de andere 8 jaar. Na gedurende al die ja- ren zijnen hoogen pacht betaald te heb ben, vraagt hij nu afslag voor het laat ste jaar. Als bij afslag heeft, zullen andere gebruikers zulks ook met vra gen? M. Demcester. Die pachter heeft veel tegengekomen met zijn land, veel schade en verlies gehad. Ten andeien. andere pachters die maar voor negen jaren hun land in gebruik hadden, hebben reeds sedert vijf jaren afslag gekregen. M. de Burgemeester. Dat andere ge bruikers zooveel recht hebben of niet als de persoon voor wien er afslag ge vraagd is, gaat ons niet aan. Hét be stuur der Hospicen heeft de verminde ring met algemeene stemmen toegestaan en wij hebben alleenlijk de beslissing goed- of af te keuren. Goedgekeurd met algemeene stemmen, behalve M. De Hoon. F. Hefling van eene hypotheekgev.nde inschrijving. Goedgekeurd. 17. Openbare bibliotheek. Benoeming van een lid. Wij hebben vernomen dat, in ge heime zitting, M. de advokaat Noter- daeme lid der bibliotheek commissie is genoemd, in vervanging van M. der. no taris De Brauwere, die zijn ontslag heeft ingediend. VII. Wijziging van den tracé van den beurtspoonveg Nieuport- Veurne. M. de Burgemeester. Vroeger heeft de raad met algemeene stemmen de eerste richting van den tram, langs stadswan deling, gewijzigd en besloten van den doorgang te nemen in de Noord- en Ooststraat naar de statie van den ijzeren- weg. Voor de verandering aan de eerst vastgestelde richting was er geen on derzoek van commodo en incommode noo dig, ten zij in geval dat er zouden tegenspraken opkomen. Dan mocht de minister van openbare werken bovengemelde onde.zu k vast stellen. Tegenspraken zijn gedaan ge weest, en een onderzoek van commodo en incommuao werd door den heer mi nister van openbare werken bevolen Dit onderzoek is nu sedert heden morgen gesloten en M. de notaris De Brauwere alleen heeft bezwaren tegen de nieuwe richting gevonden. Ziet hier zijne bemerkingen die hij tot twee maal schriftelijk heeft toegezonden. M de Burgemeester leest den eersten brief, die begint met: In mijnen naam, en in naam mijner lastgevers (mes com- mettants). M. de Burgemeester, Zijne lastge- «en? Hoeveel zijn er wel? Tw.ee, drie, honderd, of duist? Dit stuk is door nie mand anders oriderteekr.nd dan door M. De Brauwere Volgens wij hebben kunnen verslaan, In knibbelt M. D Brauw< re dan hoi grondplan, dat, volgens hem, onvolledig is, veimits geen aistai.een vuo| biceditu noch doorsnedeaanwijs er op aangewe zen zijn. M. de Burgemeester doet dan, het twee de ingezonden stuk van M. De Brauwere Opening van den duitschen Rijksdag. De duitsche Rijksdag is Donderdag morgend geopend geweest. De troonrede somt de wetsontwerpen op, die in den laatsten zittijd werden voorgedragen en dringt aan op de nood zakelijkheid van nieuwe hulpmiddelen te'zoeken. Zij drukt de hoop uit dat men nu tot eene overeenkomst zal komen, aangaan de de hervorming van het stelsel der belastingen. De voorbereidende werken dezer her vorming zulten weldra worden aange vangen. De betrekkingen van Duitschland met de vreemde mogendheden zijn dezelfde als tijdens de opening van het voorgaan de parlement. De keizer drukt zijne voldoening uil over de tusschenkomst van Z. H. den Paus, welke bewijst dat deze den inwen- digen vrede van bet keizerrijk ter herte neemt. De politiek van den kiezer strekt voorl- durende lot het behoud van den vrede, onder ander met de naburige stalen. Het parlement zou die vredelievende nnlitiek ondersteunen met spoedig en te Na deze mededeeling heeft M. Frère zijne aangekondigde ondervraging ge daan over de versterkingen aan de Maas. Het doel van M. Fiére was te bewijzen dat deze versterkingen, en vooral die in de nabijheid van Luik, nutteloos en gevaarlijk zijn voor d.» --- stad. Lij deed nu juist voor Luik de- tien moeten opgelost worden vooraleer zelde redenen gelden, welke de Ant- I die goedkeuring plaats hebbe, en lot Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de. post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechte, lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland warden ontvangen door het Office de Pudlicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonneiislraat. 4, te Veurne, en in de l'oslkanlooren. onzijdigheid. De mogendheden mogen op onze loyauleit rekenen ('toejuichingen op alle banken). Wij moeten overtuigd zijn dat, in geval van oorlog lusschen twee mogendheden, onze onzijdigheid zou geeerbiedigd worden. Maar daarom moeten wij ook des noods ons kunnen beschermen. Belgie is te dikwijls reeds het slagveld van Europa geweest wij moeten nu trachten een sluitboom te worden, (toejuichingen). Wat bet cijfer van hel leger betreft, het moet niet ver hoogd worden. De forten aan de Maes kunnen door een klein eftektief verde digd worden. AA V,'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1