i V 13 Iedere inschrijving gericht, op Zondag 3d'“ April zal ge- 20’ 21' 22' Woensdag 30 Maart 1887 32 36 19 43 jaar Bond der katholieke kringen. I)ö XIX' algemeene jaarlijksche verga dering van den bond der katholieke klingen en bewarende vereenigingen des lands zal dit jaar gehouden worden te Yper, op zater dag 16 April, om 4 ure na middag, en den hel bankei ten 1 ure. DAGORDE bleef on vertegenwoordigd, lielgie was et vertegen woordigd door den graat van Vlaanderen cn dezes zoon, piins Bau- douin. 30 man. Vrede. Het oog van Europa is voor het oogen- blik naar Berlijn gekeerd. Uit de feeste lijkheden, welke in de hoofdstad van Duitschland ter cere van den keizer plaats hebben gehad, en waaraan al de mogend heden deelnamen, leidt men af, dat er voor het oogenblik van geen oorlog spraak meer kan zijn, en wij een tijd- peik van duurzaïnen vrede mogen be- gt neten. In antwoord op de heildronken, die tijdens het diplomatiek diner bij prins von Bismarck werden voorgedragen, zegde deze leste: Het jaar 1887, dat teer slecht was begonnen, tal een jaar van vrede wezen, aangezien elke ooi taak tot onrust in het Oosten en in hel Wetten heeft opgehouden. IIc Kamer. In de zitting van dinsdag werd de be spreking van T budget van spoorwegen voortgczcl. Verscheidene sprekers heb ben het woord gevoerd, onder andere M. Woeste, die minister Vandenpeere- boom, namens de rechterzij, geluk heeft jewenscht over zijne hervorming, be tredende de zondagrust en de gelijkheid van hei vrij onderwijs met het officieel, voorde aanwerving derstaatsingenieurs. Hij wenschte dat deze laatste hervor ming spoedig in toepassing zou gebracht worden zoo wel door M. de Moreau, mmis'er van landbouw, nijverheid- en openbare werken, als door M. Vanden- peei choom. Hel geldt hier immers even goed de ingenieurs van bruggen en we- gen als die van hei spoorwegbestuur. Woensdag werd het budget der spoor- wegen gestemd met eeiipai igheid der 90 aanwezige leden. Donderdag werden, zonder opmer- kiugenj bijgevóegde kredieten gestemd op hot oórlogsbudget, alsook een wets ontwerp tot verhooging der invoerrech ten op den .vréémden azijn, waarvoor M. Beernaért de dringendheid had ge vraagd. (In den Senaat is dit laatste ontwerp donderdag ook zonder opmer kingen aanveerd geweest en viijdag ver scheen de wel in den Moniteur en is reeds uitvoerbaar). M. Beernaert heeft insgelijks een wetsontwerp nedergelegd welk de belas ting afschaft in 1183 doer M. Graux op de policen van verzekering of assurantiën ye'egd. Ziedaar oene vermindering van belastingen, zooals de liberale gazetten er gedurig vragen. Vervolgens werd overgegaan tot de bespreking van hel budget van binnen- landsche zaken. .MM. Buis, Jamme, Ensch en Umtssens (liberalen) spraken tegen de ahchaftlng der arrondisse- ments-kommisarissen, die door de mid- densektie der Kamer en door den ver- Verspreiding der dagbladen. j buiten stad moet worden gebracht E, Beroepsonderwijs. j ze. l'ez.<‘ vigmkring van den bond zal. ge- i len fj;ll 0[)gei jef' js fjjt ,~Og verlies hjk atn ziel, zeer belangrijk zijn. De vraag- (jm p„ „„Ua - punten der dagorde zijn van diegene welke jnonori de openbare derm wijze en vooral de katho lieke bevolking de grootste belangstelling inboezemen. i Duiten start moet worden gebracht om I ze op den beurtspoorweg te laden. Hui- i en dus schade voor de neering- 1 doeners: Wij ondersteunen de verzoekers en vragen met hen dat ons stadsbestuur :;1 zijn invloed bij de maatschappij zou be nuttigen om aan de bewoners der Zuid- straat recht te laten wedei varen. Hel verzoekschrift slechts op die zijde der slad ter ondertpekening aangebo den. is met een 150tai handteekens van neeringdoeners en bijZbnderen bekleed. Het exnam van kiesbekwaambeid welk alhier beeft plaats gehad, heelt voor uit- s.ag opgeleverd dat de vier ingeschre vene kandidaten voor bet fransch exaam allen een diploom hebben bekomen. Deze zijn Karel Cailliau, Victor Dambre, Emicl Vandenkerckhove en Karei Viare. Wij kennen nog den uitslag met van de kandidaten die de vlaamsche proef hebben onderslaan. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 tï. Annoncen 20 cenliinen per regel. De groote lettere volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 Ir. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het füO. lie Anuoncen voor Relgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Maydalenastraal, 46, te Brussel. M«n schrijft iu bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkcr-migever. Zwarte Nonnenstraat,' 4, te Veurne, en in de l’ostkantooren. IK achterlijke Kronijk* Zijn do-r de korrektionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 17 Maart. Mistiaen Hippoliel, werkman te iieerst, tol 3 maan den gevang, voor opstand, en tot eene maand gevang en 26 tr. boet, voor smaad woorden Beschuyt Hendrik, T'jaeckx Lodewijk en Pliiser August, werklieden te Nieuport. de eerste tol 10 fr. böej. voor scheldwoorden; de twee andere elk lol 8 dagen gevang, voor slagen en wouden. Denolf P eter en Denolf Eduard, werklie den te Nieuport. de eerste tot 8 d?gen ge vang on 26 fr. boet, en de tweede tot 26 fr, boet, voor slagen en wondon. Verborgh Emicl. hovenier te Lombart- zyde. tot 10 tr. boet, voor vernieling van mobilaire, voorwerpen, tot 15 fr. boel, voor lichte gewelddadigheden, en lol 26 fr. boet, voor .«legen. Stielen Karei, werkman tc Qlfitcken, en Alveringbem, Nieuport, Arrondissement Dixmude. 19' kanton, Dixmude, Handzaeme, Woumen, Loo rdan zullen de te verzenden koopwaren op tien minuten i Delioorao Htmdrik, werkman, toZa Beiii (spoorwegen. Algemeene ont vangsten op de liiernagenaatude- beurt- spoorwrfgen gedurende de maand Janu ari laatst Ostende Nieupoil, fr. 3.598-50 voor de reizigers en fr. 325 50 voor de koop waren. Nieuport Veurne, fr. 1,522-10 voor de reizigers en fr. 130 90 voor de koopwaren. Oostende-Blankenberghe. fr 1,318 05 voor do reizigers en fr. 232 60 voor de koopwaren. De algemeene ontvangsten sedert de opening der linie van Nieupo;t-Veurne (22 Juli 1886) beloopcn lot fr. 15,054-30 en deze der linie Ostende-Blankeuber- ghe. sedert 8 Augusli 1886, tot fr. 82.866 95. Inkomrechten. Na de invoerrechten op de vreemde granen verhoogd te hebben, beeft de fransche Kamer nu met 333 stómmen tégen 214, nieuwe rechten aangenomen van 20 fr. bp de koeien, van 8 fr. op de kalvers, van 5 fr. op de rammen, lammeren en schapen, en een recht van 12 fr. per 100 kilo op hel versch vleesch. Het recht óp de ossen is nu van 38 fr. Het oud inkomrecht was 25 fr. Kerkraden. Zondag 3 April is hel verplichtende vergadering van Ho Lprlrmifori Rc.rsi j ft! oilmen, en vooral wordt de Raad volledig ge- j maakt door bet vervangen van het li~l dal door sterfgeval, verhuiz.ng of anders reden eene piaais heeft opengelaten. Dan kest men den voorzitter en u„.. heï’beVüerTn' wvanging van" detï heer 'vordmi in ?s Stadsschouwburg, met de welwillende medewerking der muziekgenooischappen van onze stad en van versebillige uitmuntende muzieklief- bebbeis uit den vreemde, en gepaaid gaan met eene voordracht door den heer kapitein Van De Velde gegeven over zijne reizen in den Congo. Aanveeid Mijnheer de Uitgever, de verzekering onzer hoogachting. Namens het Comiteil P. S. Eene lijst zal insgelijks be rustende zijn ter inschrijving in de kot fiehuizen l'Espérance en le Café zijnen ontvanger cn zijnen schrij- Eiaitcnis. PlaatseSijk. Heer Uitgever van den Veurnaar. Wij nemen de vrijheid te durven reke nen op de dienstwillige ruchtbaarheid van uw geëerd weekblad, ten vooideele van een werk van liefdadigheid en va derlandsliefde. De heide politieke Kringen van onze stad, tegenover de noodwendigheden door de ijselijke mijnramp van Quareg- noi; veroorzaakt, hebben elk vijt hunner leden afgeveerdigd, dewelke, hel voor beeld volgende van zoovele andere sle den, zich voren stellen den liefdadig- heidspenning van hunne stadsgenoten, bij middel eener lijst van inschrijving, ten huize in te zamelen en aan hunne ongelukkige broeders van Henegauw op al de kerkraden. Eerst j le offeren. j Iedere inschrijving van vijf, drij of ’lid i twee ftanken geelt lecht aan eene in- gangskaart van eerste, tweede of derde plaats, tot een luisterrijk avondfeest, jen hetwelk onder zelfde samenwerking in schrijver van dea Raad, alsook een voor J wiens mandaat geeindigt is. Dan ware het goed de rekening van 1885 te sluiten, indien dit niet geschied is op 1 Zondag van Maan. Hel is immers redelijk dal d- rekening geslo en zij vooraleer men overga tot hi t xas stellen van de begrooting van 1887. Die begrooting dient in deze zitting vastgesteld te worden. Dit was eertijds eene verbindtenis; sedert 1870 is dit niet meer bepaald, maar het mot toch, of nu, of in de zitting van den 1" Zondag van Juli geschieden. Deze zaken en andere die op het dag- I orde staan, geëindigd zijnde, vergaart hel beslier alléén. Hei kiest zijnen voor zitter, ver. Eene petitie aan den gemeenteraad is zaterdag in de Zuidstraal en aanpalende stiaten in omloop gebracht tegen de ontworpeiie richting van den buurt spoorweg van de statie naar de Kalk oven- of Roosebrug naar IJper. De verzoekers vragen dal het sledelijk be.-stuur alle middelen zou aanwenden om de nationale maatschappij van beurt- spooi wegen ie doen atzien van deze richting, en deze te nemen die vroeger was aangeduid van de statie langs de Lindendreef, met eene halte of stilstand- plaats ten uiteinde der dreef en Zuid straat. De bewoners dier wijk beweren cn te,recht dat hunne straal, die epne der schoonsie en voor het verkeer de bijzonderste van slad is, merkelijk zal beschadigd en eene gansch verlatene straat worden, indien hun geene vol- zondag 17, ten 10 ure 's morgens; daaraa doening wordt geg ven. de gevraagde wijziging aan het i men Welkomwensch aan de afgeveerdigden door i inbrengen, dat er voor bet verzenden van verscheidene gemakkelnke vervoeimid- delen bestaan; maar eens den tram ge legd langs de Kalkovenbrug, verdwijnen al de vervoermiddels door hei afschaften der postmalen, en liet contingent van het leger van elk kanton van bet mililie-ressort Vcurne- Dixmude, voor de liqhting van 1887, is vastgesteld als volgt 4rrondissemenl Veurne. 23' kanton, Veurne, 37 man. 24' n Alveringbem, 27 25' Nieuport, 24 90’ verjairdi; van den keizer van Duitsoalnnd. Den 22 dezer is mei den grootsten luister de 9ll' verjaardag des keizers ge vierd geworden. Men heek vooral het gul onthaal be- merkt dal de oude keizer deed aan den oom van den Russtschen keizer en aan I prins Micbiiël, zoon van den czar. Niet minder dan 85 leden van regee- rende vorstenhuizen waieti te Berlijn, veieenigd. undei wie een zevental kroonprinsen en geen Europeesch vorst t missaussen vooi geze ter spraak gebracht. MM. lack en Som- zee hebben de schijnheiligheid doen zien van de liberale stadsbesturen, die schreeuwen over uithongering, wanneer er spraak is van rechten op het vi.eemd vée, en die zelve zware belastingen hef fen op hel inlandscli vleescn. Men verzekert dat de bespreking van dit budget ten minste acht dagen zal duren. Talrijke redens pleiten ten voordee'e I van r 1* Aanspraak van den voorzitter; 2* ontworpen plan. Onder andere kan Oen katholieken kring van Ypei; 3’ Adres aan den H. Vader; 4’ Verslag der ver bondene kringen; 5* rekening van de ontvangsten en uitgaven van 1886; 6° bespreking der volgende punten A Landbouwkweslie. B. Kieskwestien. C. OndcrJingen bijstand en Vó'ksbtmkcn koopwaren, thans dagelijks aldaar slaggcver, M. Melol. gevraagd wordt. M Simons heeft de liooge slachthuis rechten beknibbeld, welke de gioote sleden op bet vleesch heften. Deze rechten brengen aan de stad Biussel meer Jan 300 duizend frank ’s jaaisop. i Deze belasting werd verdedigd door M I Hanssens, een der hevigste bestrijders van de invoerrechien op hel vreemd vee. Dat heet men logiek Vrijdag werd de beraadslaging over de afschaffing der arrondissements-kom- t; ook werd de kwestie der booge slachtrechten wéér hebben de schijnheiligheid doen i wr iii^ «n;Tlt»gataai vad De Voorzitters, H. Joye, H. Despot. De Schatbewaarder, de Sekretaris, César Barbier, Aug. Pil. UdK iu viu v ii i g ii n luiuunu, cu uvn v

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1