1 k i i 1 I Tl I Woensdag 13 April 1887. iXr 15 o -^L En de millioenen door hel gouver- afwachten. cessie le schrijven. I aan do lastenbeialers geehe de ministe gansch hetsteld; eetlust en krachten schijnen te zijn. Zijn de lasten welke de liberale minis ters op den tabak stelden, om hunne de andere verdwijnen. Is het niet waar dat de liberale gazet- zaak is die wei was ongodsdienstig en heeft bij de bevolking van het platte land en zelfs in de stad oenen haat te gen dezelve doen ontstaan, bij zoo verre dat die wet en de geldverkwisting die er het gevolg van was, den val van het liberaal ministerie hebben beweikt. Het Advertentie blad spreekt hier van koorden in hel huis van een gehangene. Rechterlijke EAroziljk. Zijn door de korrektionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 24 Maart. Desmoutiez Julius, zonder gekende woonst, geboren te Rijsel, tot een jaar gevang, voor gekwali- fieerde diefle. Cocquyt Eugenia, oud 18 jaar, te Nieu- 43" jaar 't Advertentie-blad zegt dat er genaamd niets komt van de beloften bil blad «rschijnl den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post G fr. Annonccn 20 cenlimen per regel. De groote letters '4 De werklieden zijn thans bezig de steenen trappen en hetgeen men i port, tot drie maal zeven maanden gevang; j Nieuport, tot 7 maanden gevang, voor ge- kwaldieerde dieften. Drhatse Drsiderius, rondleurder te Veur ne, tot eene maand gevang en 26 fr. boet, voor b( Itediging jegens de gendarmen. Sinnaghel Pieter, werkman le Clercken, en Mourisse Karei, werkman te Zarren, tot i en wonden. Vanhaeren August, Vanhaeren Karei, werklieden le Vladsloo, en Vanhaeran Pie ter. koopman le Vladsloo, de eerste en de derde eik lot 10 fr. boel, voor vernieling van mobilaire voorwerpen, de lwe°de tot 26 'r. b e‘, voor vernieling van afsluiting. Delahaye Winoc, bakker te Nieuport, tot 10 fr. boet, voor vi ij willige slagen. Dalle Isidoor. werkman te Lombartzyde, lot 50 ,fr. boet, voor jacht met stroppen. Desbucquois Aug., touwslager te Beerst. tot 2 maanden gevang, voor slagen, en lot 15 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad j. gons de policie. Zitting van 31 Maai t. Wispelaere Ka rei, werkman te Houthcm, tot eene maand gevang, voor banvei broking. Vanacker Adolf, herbergier; Debicre Pie ter, schoenmaker, beide le Dixmude, en Dekeyiel Silverius, metser te Caeskerke, de eerste en derde elk tot 52 frank beet, en de tweede lot 100 fr, boet, voor overtre ding der wet op de vischvangst. Vandenberghe Ledewijk, schipper te Rousbrugge, tot 26 fr. boet, voor overtre ding der wet on de vischvangst. Geusson Maria, hui vrouw Dedrye. te Roifsbrugge, tot 26 fr. boet, voor huis- diefte. Mahieu Julius, d:enslknecht te Crombrke, gevangene te Veurne, tot 3 maanden ge vang. voor huisdiefie, en tot 2 maal 8 maan den gevang, voor gckwalifieeida dieften. Wersehilligc tijdingen. Door ziekta ondermijnd. Wul verg hem, 1 Oogst 1886. Ik ver kwijnde, ondermijnd door eenekwaal die ik met kende en wier ergheid ik niet veronderstelde. Een vriend ried mij de ”0 aan, ten nog zullen houden staan dat de kie- Die misslag die, tusschcn haakjes ge- keiis llpoieten. Minister Thonissen heeft in de kamer J van zestien .edige en dus nulteiooze scholen aan de handteekening des konings beeft blad gaat putten! Als Pietje nu aandringen en zijne leugens voor Kiezing van Oostende. Maandag heeft aldaar de kiezing plaats gehad van eenen volksvertegenwoor- dig« in vervanging van M. Carbon, over leden, welke den volgenden uitslag heeft geleverd M. de Stuers, liberale kandidaat, be kwam 587 stemmen, en M. Paul Carbon, katholieke kandidaat, 569, zoodal eerst genoemde gekozen is met 18 stemmen meerderheid. In Juni 1884 bekwam wijlen M. Car bon, vader, 14 stemmen meer dan zijnen tegenstrever; 18 en 14 maakt 32 dus hebben 16 kiezers van denkwijze ver anderd. Dn is betrekkelijk weinig, en de katholieken mogen voor de kiezingen van Juni 1888 eene zegepiaal le ge- moet zien. zegd. kan en zal hersteld worden, geeft aan Pieije gelegenheid eene zoutelooze scheits tegen de aanslaande boctpro- j aangekondigd dal hij de afschaffing j de vervolging der geestelijken tegen hoe- ouders en leerlingen. Wij integen- deel vinden dat de hatelijkheid der libe- der katholieken, voor of tijdens de kie- rale schoolwet alléén daarvan de oor- zingeti van 1884 gedaan. W'elnu, dat is weer eene onwaarheid om niet te zeggen eene leugen die Pietjes blad op zijne consciëntie heeft. Het gouvernement is begonnen met de belastingen te verminderen. Pietje zal hier mogelijks zeggen welke belas tingen Wel, is de vermindering der vervoer- prijzen van steenkolen, ijzerwerk, mest- enz., enz. geene wezenlijke Dat is dus eigenlijk eene lastenver- heid wil doen dooi gaan, wij zullen hem I mindering van een millioen 20 duizend Wat ons betrelt, wij kunnen het nut niet inzien van scholen te onderhouden landbouwers, en hetminiderie van land- I die geene leerlingen hebben en alzoo I vergelding opleveren vcor het geld dat Zoo haast het groot gat, welk de liberalen in de staatskas geknaagd heb- in 1 ben, zal gestoft wezen, zullen traps- waarheid den nek omwringen om zijne lezers te paaien en te kunnen blijven voort bestaan. Om nu te bewijzen met hoeveel goede trouw Pitje Contrarie uit het Morgenblad mag puiten, willen wij een voorbeeld aanbalen Een katholiek blad van Gent had over zoo wat eene maand aan de organen van de partij van hel licht de vraag gesteld of het waar was dal de bestuurster van het meisjesweezenhuis van Gent afge steld was en waarom? Hel antwoord tieefl zich nog al tame lijk lang laten wachten; toch eindelijk is s.offen, er een gekomen; maar welk antwoord? lastenvermindering bouw 't ministerie van rapen en karo- ten noemde? En zulke krabbelaars willen ernsiig zij daai voor moeten opbiengen. I de Zwitsersche Pillen aan lfr. 50r““, liet Adverlentie-blad geelt als reden ik nam zo en om do vijf dagen was ik van de ontvolking der ledige scholen I gansch hetsteld; eetlust en krachten ’t fransch noemt het bretèque van helstad- gewijze al de belastingen, door hel libe- huis le vernieuwen. Op ’t arduinwerk is ’t wa| enschiki der stad gebeiteld. De kunstenaar, een misslag begaan heb- j dwaze uitgaven te dekken, de bende, heeft een kruis, in plaats van een klaverblad op de borst van den leeuw gesneden Wachtgelden. M. Van Gl' empu’.te heeft in de Kame1' van volksveitegenwoordigers een voor’ stel gedaan om de verhtuding te wijzi gen voor welke de Staat, de provincie en de gemeenten thans tusschenkomen in de betaling der wachtgelden van de inbeschikbaarheid gestelde onderwij zers en onderwijzeressen. De gemeenten zouden, volgens dit voorstel, maar één vijfde meer betalen in plaats van twee; de Slaat daarentegen, zou drie vijlden ten zijnen laste nemen, in plaats van twee en de provincie een vijfde. De aanneming van dit voorstel zou eene vermeerdering van 237,500 fr. meebrengen op het budget van onder wijs, doch eene ontlasting zijn voor de iinanlien der gemeenten. Pluatselljk. Wij hebben woensdag geschreven Indien het den mensch onmogelijk ware le liegen en te bedriegen, wij vragen wat de liberale gazenen in algemeen, en ’t Advertentie blad in ’t bijzonder, zou- den doen en hoe zij zouden kunnen voort beslaan? En om te bewijzen dat de liberale ga zenen, en ’t Adveitentfe b/nd in 't bijzon der, hunne goedseugige lezers gedurig allerhande vodden wij* maken, hebben wij uit het Veurnsch geuzenbladje uier onwaarheden oveigeschreven. Pitje Contrarie heeft gevoeld dat wij hem vast hadden; hij draait nu rond den pot om hem te verschoonen met te zeg gen dat hij hem kan vergissen. Maar dat bewijst niet. mm. dat uwe vier leu gentjes geene leugens zijn. Ge inoogt ze rille vier uil het Morgenblad hebben over gedrukt met de meeste goede trouw van de wereld, nog zult gij ons niet wijs maken dat uwe vier aangehaalde punten niet wereldbreed van de waar heid al zijn. Ten andere, het Morgenblad is een liberaal blad en diensvolgens moet bet, gelijk al de gazetten van dien kaliber, in vele omstandigheden, de volgons plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalena.draal, 46, te Brussel. Mrn hi ijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Noniienstra.it, 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den ijxerenweg. fl Aprai tot 32. Mei IQ&'S O 58 en den naam hebben verstandig raai gouvernement op den nek van boer en burger gelegd, om zijne zotte en i eene na geus tiaie beschuldigers, een kind zou geslagen hebben, en over de a/slelling van Mgr. Baltice, hulpbisschop van Gent, j die, voor gezondheidsiedeiien in 1883 zijn ontslag heeft gegeven, en hel ein digt zijn artikel met de volgende leu gen Zulke gemijterde vogels (de hulp bisschoppen) kosten duizenden en dui zenden (ranks per jaar aan de belastmg- scinddigen, terwijl het blad weet, gelijk iedereen, dat tie hulpbisschoppen, in die hoedanigheid, geenen centiem trek ken, nog van den Slaat, noch van de provincie, noch van desiad. Ziedaar, lezers, uit Over de kiezing van Oostende spie- i onder worpen. kende, schijnt bet Advei tentie-blad een Natuurlijk spuwen de liberale gazetten traantje te hebben voor den lijdenden j vuur en vlam legen die rechtmatige toe- toesiand van den landbouw. i passing der schoolwet, hoe laattijdig I O liberale tweezakkerijHoe lang is 1 ook. het geleden dat Pitje Contrarie, in twee opvolgende nummers, spöite met de Ge meent lezer, met de redenen te ge ven dier afstelling? Gij zijl er wel tneê! Het doet juist gelijk Pietje Contrarie, zotte schooluitgaven te bekostigen, door voelende dat net genepen is, draait hei de katholieken niet verminderd ge rond den pot, en vult geheele kolommen weesl met le babbelen over eene non die, vol En de millioenen door hel gouver nement verspaard, om het te kort in de staatskas aan te vullen er. het evenwicht Scharre Pieter, oud 55 jaar, werkman ïa i in de buigenen te brengen, zijn dat eigenlijk geene lastenvei minderingen I En nu weer komt het gouvernement eene aanzienlijke lastenvermindering in de kamer voor te stellen. In 1883 «lelde hel liberaal gouver nement eene aaizienlijke belasting op 26 frïboe^"voor*1 slagen de polissen van verzekeringen tegen brand en van de verzekeringen op het I leven. In de begrooting van 1887 werd de opbrengst dier belasting geschat op een i,niilio.m 20 duizend frank. i M. Beernaeil, minister van finantien, welke bronnen j heelt over een 14tal dagen een wets- Pieije zijne artikels voor ’t Adve It ntie- i ontwei p voorgedragen, waarbij deze blijft rechten gansch worden afgeschaft, waar- I j' frank. fesai o 5 04 7 40 12 45 5 26 n n 5 50 6 11 >1 n n o 5 43 8 U6 9 17 11 05 fcruuel (vrrirttk) Gent lach lervelde GortrRiureq H a i) tl x.t c «i u Zamen E essen Dixmtida Oostkerke Avecappdlü Veurne Adinkerko Ghyveldo Duinkerk, a ink. r. 40 6 56 7 10 7 Ifl 7 21 7 28 7 59 7 48 «BB 2 40 6 16 X 00 II 18 1 *03 9 42 6 20 9 05 9 ir. - 9 41 9 17 9 34 9 45 9 52 7 50 1 0 00 8 0410 09 8 10 10 22 8 2(5 10 51 8 57 11 18 3 08 5 07 5 48 5 4.5 4 IG G 1 l 25 6 19 4 32 6 26 Paiiji en Parijs naar Duinkorke. s worg. 2 25 3 35 5 25 's H.ullds 6 50 üi.uikerkr (aai.k.) 12 50 5 (.0 7 O 5 .5 706 5 24 7 10 559 7 55 8 11 9 51 9 55 10 38 I ■<- J' -- in.MMB i Cortu.naix-q naar Oostende, 8 12 1 '8 4 47, 5 19, 7 18. Ooste. dc-Coi lemsrcq, G 02, 8 13, 12 22, 5 35, 6 13, 8 tO. Coitenuicq l.lper7 06, 9 12, 1 51, t 04 l.lpsr-Cortemiucq 7 21, 12 23, 3 57, 6 22 [achtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, 11 36, 1 27, 5 40, 7 27. Kortl ijk n.nr Lichte. velde en Brugge, 8 05, 11 02. 12 35, 425641,915- Brugge naar Kortlijk. 7 40, 11 12 4* 5 05, 6 42. Oostende naar Brussel. 9 08, 11 06, 11 52 2 55, 5 51. 6 05, ti n 12 22 4J34 1 2 uu 14t 3.» 3 06 311 313 327 3 36 2 44 8 43 555 310 340 4 07 8 50 9 53 1010 1019 10 50 Dutiikarke (verlrek) Ghy velde A t.'ii) kerke Veurne Avceappelle Ooslke rk« Dixinud» Eestten Zarren Handzaem* Cortemarcq Lichtervelde GentaarBtwssel 7 39 9 40 Brusrel (uank.) 8 48 i 1 04 «zorg, a 55 8 i 6 9 26 II 15 's morg. morg, 8 OJ 6 (15 1 28 3 59 Yeurne-Duinkerkc. - 7 01. 9 07. 4 12, 6 21, 9 09 7 46, 9 55, 12 50, 2 40 1 (.2 I 12 1 50 4 15 5 22 b <1(2 10 47 6 36 1 I 21 7(6 12V3 7 II 12 15 7 21 7 39 12 36 4 4i( 6 3 i o» 454 6 47 7 46 lx-49 5 0J 6 55 7 53 12 56 7 59 8 09 t> 22 5 00 6 01 7 46 8 00 8 «6 811 X 18 8 26 931 8 35 - - - -a—m—i !!■■■-■ —-c ll’>» *"*-* 8 57 9 10 9 19 Dfiiiikerfcc na«r Duiiikci kc (vuj tr.) 10 45 Atn ent Amicus i’at ijs (nankeiusl) Parijs jvertrrk) ujiorl Dtxinudc (ie.it er. NicujOrt (sffld)- Dixiniiile, 12 17, 2 01 Dixiriude-Nitiiporl b 5 on, 8 28, 9 Si

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1