J tl 1 43s jaar Woensdag 15 Jimi 1807- Vooraan anderen (de linkerzij) de hoop van nil ling van landelijke goederen, bet lang zonder werk en zonder dagloon i de grate, gelijk uwe partij in kunst, zonder wetenschap, zonder.... We zitten dus letterlijk in 't donker De werkstakers, de dynamiet, de op- zal het gemeentefonds i van de rechten op dén kofli. waai van het verbruik door de gezeten, terwijl hunne ophitsers zich ■achtct de schermen hebben gehouden. Vele werklieden zullen hun werk kwijt zijn; veel vreemde kolen zijn in het land gekomen; menig werkman zit Als de schrijvelaars van 't Advertentie- blad kortgeleid en den mond gestopt zijn nopens de eene kwestie, dan vallen zij op de andere, met uitvluchtsels alhier en aldaar, en tegenstrijdigheden onder malkander. Wal de eene goed vindt, zou stemming zou overgegaan zijn, doch M. Frère heelt er anders over I heeft eena hel woord te voeren. Gister zijn de kred.clen voor de forten ge- stemd nvi 81 stemmen legen 41 en G ont houdingen Hi t gcheele budget is aangeno men nu l 84 stemmen trg'm 19 en 20 out- hou lii g m. loopen dal alles brengt hel ministerie te weeg. We gaan naar de revolutie, naar het bankroet en we worden uitgehongerd! I En zeggen dat alles zou ophouden, als men de liberalen maar aan de kas liet komen! Dan zou in eens het licht in de duisternis schijnen; dan zouden de ge- biaden kwakkels in onzen mond vallen! IN» 24 die als toeken der overwinning op de fran- sche Ridders zijn buit gemaakt. Deze groep wordt door do stad Kortrijk ingericht. Het laatste tafereel stelt, op eenen reus- achtigen wagen, de verheerlijking voor van de helden van den slag der Gulden Sporen, Breidel en de Coninc, bekroond door het verloste Vlaanderen. Het getal personen tegenwoordig in geschreven om dit groölsche ontwerp uit te voeren, overtreft de dertien honderd. Bic werkstakingen in hel Walenland zijn geëindigd en de werklieden zijn nog al eens te meer bcdiogeu; zij hebben veertien dagen Dat, als die voorname Belg wie hij is, zegt hel blad niet vrienden had in nu j ten minsten loyaal meê te werken en den tijd, door hen verloren, zooveel mogelijk ip te balen. Niets is koi liger dan het lezen van onze liberale dagldaden. Te vergeefs zoekende naar eene ern stige, eene grondige kri'iek tegen hel gouvt rnement, hebben zij de rol van knaagdieren aangenomen. Men stelt België ongelukkiger voor I dan... Rusland, een land zonder vrijheid, i zonder.recht, zonder onderwijs, zonder Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de posl 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dogroote lettors volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Behjie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 't buitenland morden ontvangen door het Office of. Publicity, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-KYCKASMYS, drukke.r-iiilgever. Zwarte Aonmmslraal, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Dat het wel jammer is dat dc liberale partij, die zooveel jaren aan T bewind is geweest, niets gedaan heeft om het lot van den werkman te verbeteren; Dat zijn tegenwoordig gouvernement alles heelt moeten onderzoeken en dat de leden der werkende kommissie allemaal voor niemedalle gewerkt hebben, dus niet gelijk het liberaal school enkweH; Dat men nu druk bezig is met uit dat onderzoek, slechts verleden jaar begon- i nen,. wetten p te maken, die zonder twijfel aan het doel van Z M. zullen bc- ani 'voorden; Dat hot daarom heel wenschelijk zijn zou de blernlen geen stokken in hel Be iechten op de slei ke,dranken, den tabak, <ie vaart- Breydelfeesten. Men schrijft ous uit Brugge, over de Breidclfeesten die aldaar tegen Oogstmaand aanstaande ng>Tieht worden Jlni is nu in volle werkzaamheid voor den historische)) Stoet Men zou zeggen dat hij morgen moet uitgaan, zoo groot is de be drijvigheid in comiteilien en werkwinkels. En nogtans het is nog meer dan twee maan den 1 Onnoodig dus te zeggen dal bet plan van den stoel bepaald is vaslgestcld. Zonderde stormtuigen der XIV" eruw en de orsbare waarin Philippine zal gedragen worden te feil n, zullen er niet min dan zeven groote wag 'tis in voorkomen, die met do gioepen ruiters en voetgangers de volgende tafereelen zullen w< ergeven Optocht van de Engelsche Afgezanten, die Ie Brugge de hand komen vragen van I’hilippina, dochter van Gwijde van Dam- pierre, voorden prins van Wallis. R-is der prinses naar Corbie; hare peter, de Koning van Frank ijk, Fihps-de-Schoonc, onder voorwendsel van het bezoek dat zij hem schuldig is alvorens naar Engilaml te ver trekken, lokt haar verraderlijk in oenen val- s'rik.om alzoo het bondgenootschap tusschen Vlaanderen en Edward van Engeland te be letten. Intrede te Brugge van Filips denSchoonc en van Joanna van Navarra daar West- Vlaar.deren dooi’ de Franschen als een Win gewest behandeld wordt. Het tafereel is ge nomen op diet oogenblik dat de koningin van Frankr ijk, vol spijt en afgunst, uitroept bij hel zicht dn' pracht door de Brugsche Vrouwen tdn toon gespreid Ik meende hier alleen koningin te zijn en ik zie er meer dan bonder u rond mij 1 Met hel vierde tafereel komen wij aan het tijdstip van den strijd. De Klauwaarts ver lossen, de Conine, die dour de Leliaerls in hetgevan; geworpen was; vervolgens aan schouwen wij hel eerste wapenfeit van Brey- del die. aan hel hoofd zijner beenhouwers, zich van het Kasteel van Male meester maakten het fen pi ooi geeft der vlammen. De volg mde wagen stelt de B. ugsche Met ten voor, de ii tro 'rng der Sold.miers van d n gi haten de Ghatdlon et» van allen over w er fransche lippen het Vlaamsen Schild ende Vriend! niet kan. Deze gebeurtenissen hebben de woede vauEilipj di S.choone urn luppe dom stijgen. Hel lolv.i»r)’lj>andenm gaat beslist wor den, want (|e koning v,.n F.ank:ijk heeft gezwo ren tol den.mam toe vm du vlaamsch volk Ie vt rn ie liften. De Slag der Gulden Sporen (11 Juli 1302) is nakend. De vrienden van den Leeuw, de Klauwaarts, maken z.ch op leger.we r genod om weerstand te bieden aan de 6000 mannen die nar) e s den fran- sch. n honing, onder bevel van Robert d’Ar- tors, VI and. ren bitin ngemkl zijn Een ter beeevaart begevende om de van hel Vlaamsch L-ger en c des Vaderlan Is af te stneeken. Dan na zien Dit alles ten gevolge der versparingen door hel ministerie op zijn budget, die I hel te kort hebben doen verdwijnen en en een jaarlijkse!) overschot in de plaats gesteld. Men ste’le daar tegenover de belastin gen, do gedurige vermeerderingen der uitgaven, hel steeds aangroeiend te kort van het vorig liberaal gouvernement, en men make de vergelijking. Deze korte opsomming zal voldoende zijn om de burgers te doen zien welk het beste gouvernement is voor den i maatschappelijken vrede en den voor spoed van het land. Men schiijft aan den Piéeurseur! De koning heeft onlangs aan een voornamen Belg verklaard, tot twee- maal toe, dat hij ongeduldig was zijn gouvernement ernstige maatregels te zien voorstellen om het lot der wer- kende klas te verbeteren. En weet ge wat Z. M. er schijnt te hebben bijgevoegd? De vermindering der registratierech ten op de pachikonliakten zal toelaten •M.. dat iedereen, mei weinig kosten, van de hoeft ook te verstaan gegeven dat hel voordeelen der registratie zal kunnen - o-...„HD thans alge- versterking der Maas eischen. j meen verwaailoosd wordt, omdat hij Men dacht dat deze liespr. king waarin van den eenen kant (de rechterzij) de vrees doorschijnt om aan eenen hoo- Kcn en under. In de kamerzitting van donderdag heelt M. Beeinaeit, minister van iinan- tien, twee wetsontwerpen tot veimin- wiel te zien steken, zooals zij reeds zoo denng der belastingen voorgesteid Het dikwijls deden, eerste rchafl hel aandeel van den Staat j af iü de rechten op den kofli; hel tweede vermindoil de registratierechten op de J de linkerzij, hij hun moest t.anraden pachtbrieven. 1- Hei land zal dankbaar zijn jegens hel gouvernement, dal niet alleen de uitga ven heeft verminderd en hel jaarlijksch tekort doen verdwijnen, maat ook nog de belastingen verminden. De opbrengst der invoerrechten op den kofli vvotdi voor 1888 betaamd op 3.400,000 Ir. Deze som wordt verdeeld 75 ten 100 aan ’t gemeentefonds en 25 ten 100 aan den Staat. 'tZijudezo 25 ten 100die't ministerie voorsltli te laten j vallen. Voor den ongebrandsn kofli zou t achter dc grendels en kan er maanden blijven zitten. Is bel niet lijd dat men de moedwil lige opstokers trefle Indien er geene wel bestaat, dat men er eene make om hel te kunnen; de veiligheid en de iusI van het land eiscuen net. Die werksiakiogen ko'-icn aan het land eindeloo» veel geld; zij verminde ren de r. komsten en veine r ic.en de uitgaven, en wat het gouvememe.il met veel iiiueiiu verspaart, wordt verslonden door die onge.ukkige werkstakingen, die a.'i'igesiookt, wonlen do. r zoogezei- de vo’k-vi itmden mei g< ie hand- schoeoen. die l.n-' dooi liepen op de vioeren kussens te geraken. Plaatselijk. liet Advertentie-blad, sprekende van da kermisse van Veurne-Beweslerpoort, en zeker willende zinspelen op onze besta- tigmg, dat de liberalen van Veurne-stad daar zoo raar waren als de blauwe bon den, antwooidt het volgende Toen over drie jaren de liberalen met muziek maatschappijen en uitgenoodigden to Veurne Westeipoort feest vierden, wa ren de klerikalen daar zoo raar als de blauwe honden Dal is antwoorden! Welke betrekking tusschen eene jaarlijksche kermis, en eene andere politieke partijfeêste acht dagen vóór de kiezing? Ja, de liberalen hebben dan gaan feeste(?!) vieren, gedurende 3 uren! met t convooi van ten drieën er naartoe, en ten zessen weer naar huis En dat was 'lleestje! En dat waren de uitgenoodig-. den 'l puik van Veurne, dal schreeuw de en tierde, en alles overeinde zette, bij zooverre dat de bazen en bazinnen blijde waren als die liberalen met hunne uitgenoodigden hunne hielen keer den om weg te gaan! De bewoners van Beweslerpoort heb ben over twee of drie jaar eene aan vraag gedaan aan het stedelijk bestuur, om eene kermis te hebbe i jaarlijks, en op gestelden dag, hetgeen hun toege- staan is geweest. Bijgevolg, er is hier geen sprake meer van liberale of katholieke feest; er is feest, er is kermis voor iedereen, en indien de li beralen dat niet willen verstaan, indien zij, uit haat tegen hel bestuur, de nering- doeners van Beweslerpoort niet kennen noch bezoeken willen, viij aan hen, vrij aan de burgers van Beweslerpoort van daarover hun oordeel te strijken nu en later Wat aangaat T geen het Advertentie blad daar bij zegt, dat ’s nachts voor de kiezing er de zwarte jonge wachten met klinkende en andere middelen aan wezig en werkzaam waren, e wij ver staan gemakkelijk waar hei Advertentie blad wil zijn, maar wij mogen verzeke ren dal die klinkende middelen van ’s nachts voor de kiezing maar bestaan hebben in ’l gedacht van de liberalen, om hunne verpleiierende nederlaag ten beste mogelijk uit te leggen! Klinkende middelen! Maar, 't is tegen de wet, en geheel gevaarlijk, want de siri.ff j is groot voor de overtreders! Ten anderen, ’t ware eene dwaasheid geweest, vermits zelfs na dc klinkende middelen, de kiezer vrij blijft zijnen jkeus te doen volgens beliefte! Gij ziet wag-:t> steil dc Brugsch1 vrouwi n voor, zich ll(’! 1 IS h'd oud deuntje dat weder- z •gepraal kceit. Advertent e blad, gij zult moeten de Vrijheid wat anders uitvinden, want'l is versle- j ten lot wij de vlaaiusche leg-rb ndim, met mm Goc- i Veurne, dendag op den schoum r. hunne ooi logs- I tu’g.m omringende, voorbij’ Qkk<n. 1 Trimid! Vlaanderen overwint! Zedaar de Zegewagen m-1 d.m zegevierenden leeuw op: ijzende boven zijne gesneuvelde vij >n- dei'; hij !s gevolgd van Irit r der Klauw .arts, die. zijne intrede, doet te Kort rijk, mal zich de Guldcnsporeu voerende U.aaucr« ne-i nu ID Ir. per IB0 kilo betalen in i Geheel de week heeft de Kamer zich 1 plaats v.nn fr. 13 20. eu voor den ge- schoolmeesters. I branden 13 fr de 100 kil. in plaats van I 17-50. vierde deel dier rechten. Hel de 1 bracht 850,000 fr op oorlog getracht M. Frère I sterkten van Luik en Namen, in plaats van hel land, ondoelmatig en zelfs ge- i bezig gehouden :r>et do bespreking der I militaire kredieten voor de Maaslorten. In dc zitting van dinsdag 7* heeft c_ minister van n7- te wederleggen, die beweert dat de alleen gen oten sterkten van Luik en Namen, in plaats 1 b- L -nr. van nuttig ie wezen voor de verdediging vermindering der rechten zal vet meet- van hel land, ondoelmatig en zelfs ge- j deien. hetwelk eene vermeerdering zal vaarlijk zijn. Volgens de minister, is er, uitmaken voor de inkomsteu der ge- tijdens de versterking van Antwerpen, meenten, door generaal Ghazal en M Frère zelve verstaan geworden dal die forten moes ten behouden blijven. Generaal Ponlus l.„1... do vreemde mogendheden zijn die de genieten, welke pleegvoi zoo kostelijk valt. 1 Sedert het katholiek ministerie aan het bewind is, heeft het reeds een groot geren invloed te mishagen, en van den gelat belastingen vermindei d, te weien dien toestand nut te trekken vrijdag de rechten op geëindigd hebben en dat men tot de rechten, - de rechten op de verwisse- jn, doei) ni. i Eng v.ut landelijke goonoren, beslist. Hij zegehecht op de verzekeringspoheen. hel voornamen uitgedrukt nog i I ’■•BBSS RNAAR V j I?'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1