DROOGE DARIN van dienstige werklieden, weien scbilligi ue ver e vervroegde op Wij hebben het genoegen onzen lezers met met Veraclilliixe tijdingen. Ronzon, 2 februari 1886. Ik ver een een twee mot acht met drij met 50 de doos voor en er volkomen IJp r. Proost van Clytte, onder Reninghelst, - I M. Bernaeit, onderpastoor te Oostvle- teis die zooveel trouw in hadden als in -- hun eigen persoon, was hij van iedereen bemind en geëerd. staan gezin, waar hij ais koning heerschte, te midden van vrouw en kinderen die hem met liefde omringden; geitouw aan de christelijke plichten welke zijn staat van hem vereisente, ïechlvcerdig in geheel zijn gedrag; liefderijk jegens zij na mees- in de dorpplaats, op het land van M. Poupeyr-Vanhafcke. Te beviagen bij Palfliet, herbergier in den Snoek, te Bulscamp. geschreven er zal afslag komen. Er is tusseben de Bt ugsche gazet ten eenen strijd ontslaan wegens den datum der Breidelleeslen. De eene be- weerenmetde Breidel-commissie, dal het echt feest plaats heelt op 11 juli naast, terwijl de andere die feesten op half Augusti stellen. Wanneer zullen die feesten plaats grijpen? Er zullen op die twee datums feesten zijn. Den 11 Juli de onthulling van het standbeeld, en den 15 Augusli zal de historische stoet uiigaan. Die zich wil te vreden houden met eene gordijn van voor het beeld te zien wegtrekken en wcér er voorhangen, kan 8. Giyson Jozef, z. van Julius ui Van- haeckc Horlcnisa. Sle. Walburgasir.nl. 12. Malsacrl Maria, d. van Desnó en Sarra- zyn Melania. Bcwesterp. 13. Billool Lrbania, d. van Frans en Vandcna ucclo Florencia. Bewesterp. 7. Vandewalle Leontina. lm. 14d. Be- weslerpoorl. 8. Dupon Eduard. 33 j. 6 m. 23 d., labakweikcr. vehg. van butlou Josefma. Hospitaal. te kondigen dat wij den eersten te verkoopen.-Het is dus te hopen dat ontvangen, g Pater Hendrik Rielvelt, i Redemptorist, aan zijne schoonmoeder, waaiin hij de gevarenissen verhaalt zij- ner reis als zendeling naar hel eiland St. Thomas, gelegen in West-Indien. Woensdag zullen wij dit verhaal in feuilleton in den Veurmar drukken. Zijne lloogw. de Bisschop van woonplaats, tot IJS dagen gevang en 26 fr. 1 “en 11 Jum naar. BruggC gaan. Maar die büci. Vuur biuaau jegens den wachtmeester l»cvcr csn van die prachtige hisiuï iscuü j uc JiuuimjuuRto - der gendarmerie enden poheie-komraissaris feesten bijwoonl, waar Brugge alleen het Begraving van ucn iLCrw. xit-ti duwende. I var. Nieu"i...........i i.n„i. nni Onderlusschen waren wij op hel kerkhof j OpStand. gekomen, de prie-ler bad de laatste grb - d-n, de koorden krijschlen langs deschiijne, met eenen doffen slag viel d» aarde neer kruiswijs in het graf gestrooid door 's pries ters hunJ, m«t den laaUlen requiescat in pace. Bij niste in vrede. Ja! Vaarwel Eer- weerde Deken, tol wederziens hierboven. 1869. Monseigneur Van Hove hieft, in éón woord, mei waarheid hel gansche lev. n af- I ver geten, ten zij zijn eigen zeluen en hij laai meer achter dan hetgeen nood.g is om de onkosten van zijne begraving te be- tal' n. Eindelijk hel oogenblik was gekomen dal de II. Kerke haar kind een laatste uitgeleide t ging do. n tot aan den bootd van hel graf. Hoe treurig was destoet die traagzaam door de stralen liok, alwaar bij zoo dikwijls had voorbijgegaan, elkeen'nen vaderlijken groei biedende, hier en daar etn woord van ver troosting aan de bedrukte gevende en aan de noorilijdende eene almoes in de hand I Vrijdag laatst hebben wij tegenwoor dig geweest aan de begraving van Ed. Dupon, die brave en eerlijke weikman, die er nog zoo uoodig was voor vrouw en kindeis. Dooi de minzaamheid en de vriende lijkheid van zijn karakter, maar bijzon derlijk door zijne rechtschapenheid, had hij de achting en de liefde vim zijne medebuigers gewonnen. Hij was een ware cürisiene vlaming, rechtveerdig in zijnen handel en wandel, goedheilig in zeden i zijnen godsdienst en zijn geloof, die bij overal en jegens een teder opentlijK dorst belijden. Vele burgers wat en in die droevige plechtigheid tegenwoordig, zelfs becien en viouwen van lioogeren rang, die hierdoor een laatste bewijs wilden gc- ven van hunne achting en genegenheid die Ed. Dupon ten volle weerdtg was. Deken. Vrij dage laatst heeft de christelijke bevol king der slad Veurne de treurige pl.chtig- heid bijgewoond der begraving van onzen hooggeachte» heer Deken. Nog nooit en hebben wij zulke rchoone, zulke grootsche begraving gezien. Van m den vroegen morgen teeds z.ig men aan de beweging in de slad dat er iets plechtigs ging gebeuten. Al met eens de klokken lieten traagzaam er. treurig hunne rouwkladden uit de lorre zinken. Ah zij hadden zoo dikwijls op hel woord des Eerw. Heer Dek»» de blijde kt-r- kelijke feesten aangekondigd en hunne zoete akkoorden tot veire buiten slad en vestin gen dom weergalmen. Nu eilaas, nu treur den zij, en met w< erende stemme brachten zij de droevige mare :n i'der huisgezin dat het lijk van den Eerw Heer Deken allichte voor de laatste maal op d m drempel van zijn huis ging verschijnt n en. geschraagd op de schouders van ingeiogene christenen, voor de laatste maal ook de kerke zou bin nentreden. Een voor een kwamen de uitgenoodigde genootschappen ten stel I hu.ze. terwijl dat de nieuwsgierige menigte op markt en >tia- ten gedurig aangroeide. T.diijke priesters, van alle kanten des bisdoms loegestrooind. waren reeds in de dekenij vergadcid en stortten nog een vurig gebed voor hel lijk des overledenen. Hel heilig Kruis, het teeken van verlos sing en teeken van zaligheid, komt uit de kerke cn de priesleis gevolgd door hunne dienaren met hun blink en schitterend ge waad komen op al zingende om het lijk van den afgeslorvt n christen lei kerke te gelei dt n, Hoe treffend is dal schouwspel! De H. Kerke noodigl hare kinder* uil om in den tempel des Heeren te komen, en daar hulp cn troost, klockte en sterkte te vragen in den lastigen strijd dien wij het lev> n noe men. Maar als de dienaar uiigeput van krachten zegevierend op 'l slagdvel t is neer gezonken, dan komt zij zelve, die goede moeder en draagt hem alwaar hij niet ir.rtr gaan cn kan tot voor den autaar des Heeren in zijne laatste gezegende rustplaatse. De staet trok traigziam voort on Ier T zingen der kerkelijke rouwgezangen van aan hel sterfhii's tot aan de kerke. Ver- sebillige genootschappen, waaronder ’t mu ziek, die eene zit hoerende doodenmarsch speelde, een 70 nriesteisrn veel voornam in gezetenen van de stad mieken dm stoel ml. Du kei ke was in rouwe In rouw het preekgestoelte alwaar bij, gedurende zijn f8jarig dekenschap, zoo dikwijls hel Evangelie had veikondigd en Tzaad der deugd in den vruclrluren giuiid der chris’elijke bevolking ha 1 g zaaid. In rouwe de bieehtsloil, waai hij den on- gelukkigen zondaar met opine armen out vong. den verdoolden den rechten weg naar den hemel toonde en iederem hulp en troost wist in te boez unen. In rouwe het zitten, waar hij den lofzang des Heeren zoo mein gtnaal had g-zong 'ii. i In rouwe het altaar, waar hij met diepe godvruchtigheid het heilig Misoffer zoo dik wijls had opgedragen en voor ’t lijdelijk en eeuwig welzijn van zijne paiochian m had gebeden. Onnoodig te zeggen dat de kerke schier to kleine was; want iedere ware Vminaai wilde zijne erkentenis en gem g ndh ml be- toonen met een gebed voor de z eleruste van den E. H. Deken te storten. Na den pleclitigen dienst heeft Mon seigneur Van Hove, vicaris-generaai, in zielroerende en treffende bewoording hal le ven en de verdiensten uitoengedaan van o azen diepbetreurden Deken; hoe hij van jongs af een voorbeeld was vin deugden en t werkzaamheid; in 't seminarie reeds tot raadsman diende aan zijne medematen; in *1 collegte van Oostende met zoove.l iever voor de opvoeding der jongelingen zot ge droeg; later, të Korlrijk stond als hulp De atideie, integendeel, de ongods- dienstige werklieden, weten van geen geluk te spieken. Zij zoeken hel wdiir i het niet te vinden is. De helft van hun werkloon wordt in kroegen verleerd en I vrouwen kinderen lijden gebrek. Hunne meesters aanzien zij als eenen dwinge land eti zoeken langs alle kanten hem te bedriegen Zij benijden zijn geld en goed e.i zouden uil baal tegen hem en legen i alle overheid het land met puinen be dekken. Ongelukkige inentchen die niet willen verstaan dal het waar geluk te vinden is in de voldoening die men geniet var. wel gedaan te Lebben. Mochte de Heer onzen afgestorven vriend in genade ontvangen en de ach- tei blijvenden onder zijne bescherming nemen zamen-t werklieden, van de welke wij van lijd tol lijd hooren spreken, bijzonderlijk in 't orilcbrisiend Walenland Tevreden met den loon van het werk zijner handen, dal hem een eerlijk be- sewcghe sedert h j verschafte; gelukkig in zijn huis- l’“' icrstea i i Pastoor te.Lissewrghe, M Willacrl, bs- i Muurder vun de Zusters der II. Familie, te klaar dat ik mijnen toevlucht genomen heb tol de Zwtlserscbe Pillen aan 1 Ir. eene maagontstekiiig, van genezen ben. Par- Wclk verschil tusschcn dezen deugd- k,u7 Handtseken gewettigd door den tnetkch en die ongodsdienstige *leer Burgemeester, Brugge heeft benoemd Pasloot deken van St. N colaus, Ie Veurne, M. Scrva<’s Moersseman. pastoor te Lis- j ui’. Te voren was hij ge durende e-n 20i.il ju- 'ii leeraar v .n den eiste i koers in de normale school keurt de andere af, in hetzelfde nummer priester des dekens en er blijkens gif van aan t_ zoovele bekwaamheid; naar Rruggc gerot- brief hebben pen wierd om eeneder moeiliiksle parochiën dnnp ,ifln zouucuw.j uus .U^.. io besturen, en eindelijk naai Veurne ge- “00r Üen hen zeggen z j I zonden als Deken in de maand December u; maar wij geestigheid teren, in vervanging van M. Surmont, i ontslaggever. Onderpastoor te Oosivleteren, M. Lootens, oud hulppriester van M. den Proost van Clytte. Nationale maatxchappij van buurtspoor wegen. Te rekenen van 1 Juli aan- I «taande, zal er ter kasse van hel bestuur betaald worden 54 fr. 39 cent, legen afgifte der vereenigdc inteiesibriefjes 1 en 2 der winstaandelen voor het dienstjaar 1886 der aktien van do baan Oostende-Nieupoit. Een pension van 780 fr. is verleend aan M. Amand Vaneecke, gewezen pas toor te Stavele. Emiel Houck, hulponderwijzer der aangenomene school van Wulveringhem, heeft, voor den jury van Gent, met zeer goeden uitslag zijn exaam van onder wijzer afgelegd. De gaaibolling te Forthcm. ten her berg de Forthembrug, bij Frans Liephout, eerst vastgesleld op 26 Juni, is verschoven op Woensdag 29 derzelfde maand. Hrrlcht. M. Emasuel Huisman-Aucust, Amerikaansche tandmeester, woonende te Brugge, in de Sint-Joorisslraat, n' 8, zal kunnen geraadpleegd worden tc Veurne, dm Vrijdag van iedere week, van 10 1/2 ure ‘s morgens, tol 3 1/2 ure na middag, in de Pannestraat, n* 32, te Veurne. Voor nadere inl.chlingen gelieve men te lezen zijne groote bekendmaking op de vierde bladzijde. Kofli. Vrijdag laatst scheen er op de koflimarkt van New-York een echte schrik te heerschen onder de bezitters van koflt. Men poogde aan alle prijzen Wij vernemen dat onder de obli gation der Antwerpschc leeningen, ten burenle der bank Staesens, alhier ter stede uitgewisseld, versphillige num mers met premien in trekkingen uitgekoinen zijn, te welen - Een met fr. 100,000 van 1874 30.000 van 1867 5,000 van 1867 1,000 van 1874 250 van 1874 150 van 1874 geheim van bewaard heelt, zal wachten tot den 15 Augusti. Maandag nacht 6 dezer ontstond te Dixmude een begin van btand ter Weststraal, door de omstandigheid dat een burger ter estaminet eene nog brandende pijp in de beurs gesteken had. Bij het te huis komen had hij da pijp ter zijde gelegd en zijne kleeren in de kas gehangen. Maar te midden van den nacht vervulde een dikke rook het gansche huis, die dreigde de bewoners te versmachten, welke verschrikt uil het bed sprongen. Een begin van brand was in de kleerkas ontstaan, die met spoedig toegebrachte hulp gedoold werd. De aangeiichte schade wordt op 800 fr. geschal, gedekt door verzeke ring. Vrijdag tusschcn 9 en II ure s morgends bestatigdende echtgenooten Pieter Jonckheeie-Timmerman, land bouwers te Couckelaeie, dat (.ene dii fte van eene som van 595 Ir. en eenigo juweelen in hun huis begaan was bij middel van braak. Men kent tol I iertoe de daders van dien stouimoedigen diefstal niet, maar men denkt dat bet ruiidzwei vende. koop lieden zijn. Het gerecht is op zoek. Diefstal van 250,000 fr. Een nieuwe dielstal op den ijzerenweg heelt dezer dagen plaats gehad te nadeelc van van twee bankhuizen. De weerden kwa men van Parijs. Wanneer de licin te Antwerpen aankwam, bestatigde men de verdwijning van de weerdijen. Hel bestuur der spoorwegen zegt dal Int pak verloren en niet gestolen is. Het parket onderzoekt de zaak. Een pursocn, dooreen zei r eenvoudig middel gi ucz n van doolheid, zal kosteloos deszelfs beschrijving med< dcelen aan allen die er de aanvraag van doen aan L. SIMP SON, 4. tui: Drouol, Parij-. Ilcchterlijke Kronljk. Zijn door de korrektionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van ’6 Mei. Neslany August, kleermaker, geboren te Gent, en laatst ge woond hebb *nd<* leCoxyde, en zonder vaste boet, voor smaad jegens den wachtmeester i l’ever cen van die prachtige historische van Nieuport, cn tot 15 dagen gevang, voor Depoorter Karel, landlooper, geboren te Alveringhem, zonder vaste woonplaa’s, tot 8 dagen gevang cn 26 fr. boet, voor smaad jeg-“ns dc pobcie. Vermeesrh David, landbouwer te Cler- cken. lot 30 fr boet, voor eerroof. Eerrebout August, scheepstimmerman te Oostende, lot 15 dagen gevang en 26 fr. boet, voor eerroof. Vroome Theofiel, wei kraan te Nieuport, tol 26 fr. boet, voor vernieling van afslui ting. en tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden Dibrtiyne Bruno, werkman te Woumen, lol 26 fr. boet, voor nalatigheid van ge- boorte-aangifte. D'Stoop Alexander, comtnissionaris te Vturne. tol 8 dagen g-wang cn 26 fr. boet, voor slagen, en lot 26 fr. bo t, voor scheld woorden. Claeys Hrndrijk. kleermaker te Hoog- slaede, 'tot 26 Ir. biel, voor slagen. Vunacker Adolf, li'rb'Tgier Ie Dixmude, boet, voor overtreding der wel op en manieren, getrouw aan t|c vischvangst. b 1 Beurtspoorweg Veurne-Ostende, kt 30 Juni 1381 Vcurue-Xir upui l-Oiteii<te. van T Advertentie blad. In zulk geval, zouden wij ons mogen onthouden, en willen nog eens de klein en de belachelijkheid van hunne beknibbelingen tegen ons ge- geschetst van den E. H. Deken; i hij I meentebestuur k'.aarblijkend doen uil- sprak hij, voor alles gezorgd, niemand schijnen voor dezen die rechtzinnig zijn, en de zaken willen verstaan. Hier zijn weinig onza korte bemerkingen, (Heer Plaatselijk, hoe kort uwe be merkingen die nog volgen mogen we zen, zij komen noglans te laat; en noemt het niet kwalijk als ik zeg dat ik er niet spijtig om ben, want 'k cn zou ze niet meer welen waar xetten.Tot woens dag). De Uitgever. 7XM Coxyde Nieuport Oiteudestatie 7 28 9 OU II 42 Burgerlijke Stand v»n Veurne. Geboorten. Sterfgevallen. --Fti1—11111,1 ii-i-i.- - r --j .v, .•'luiij rku^u.n, kleermaker, geboren te Gent, en laatst ge- V... nui. »i. VJDAJUV, Cll tUIIGCl T4OIC j r. j. /jy Thouront. Ann dr doovrn. Vcume-lUtie 5 50 7 33 10 05 1» IS S 07 4 15 6 55 ld. Soord.tr. 5 55 7 30 10 10 13 17 112 <50 6 30 Kloinu KwinlsG 01 7 30 10 16 IJ 13 SIS 4 ïf> G 30 Coiyde 0 07 7 4i .0 21 12 29 2 24 4 5) C 42 Oostduiukrrk II 15 7 50 10 30 12 57 3 32 4 4') 0 50 Groenendijk G 23 7 58 10 38 12 45 2 40 4 18 6 58 6 33 8 00 10 40 12 55 2 49 4 58 7 08 1 50 3 46 5 55 8 05 Oostende-Nieuport-Veurne. Osteude ttatio 5 40 8 05 10 25 12 25 2 20 4 30 0 10 0 57 9 07 11 27 Groenen dijk 0 43 9 13 11 33 651 921 11 41 6 59 9 29 11 49 Kleine Kwint 7 04 9 34 11 54 7 15 945 1205 Nieuport 1 27 3 21 5 30 7 10 1 33 3 27 5 36 7 16 1 41 334 5 43 7 23 1 49 5 42 551 731 1 54 5 47 5 50 7 33 VeurneiMrd.l. 7 10 9 40 12 00 2 00 3 55 6 02 7 42 ld. «talie 7 15 0 45 1205 205 358 007 Oortduynk. Cniyde

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 2