TWlliA KLVVERS W s PARTIE GOEDE 1886/ Stad Brussel, leening van EXCELSIOR llr hrMe .liurriUuniiKCliv llnm lit-rwirlli rgeelt aan de grijze haren hunne vroegere kleur weder, doel ze op ■nieuw gioeien en zuivert hel vel. ge- wam borgde uitslag. GEMAAKTE BLOEMEN. T i-ljDl I'. SLH IJ.IkilGroutu V|»rkl, 4 te Vrtirn»», I maak’ en In r.te’t alb* alacli v»n I foemen; lawns zijn I rsie in^sldounn’ii voor de I i St.-Joorisstfaat, BEllICilT. ÏO* IIAIIIE dlEIIIWlDT, 'f o W STOÏÏÏn ËÏÏVEK ÏJ? “Ï|J r: w I I h VAN DE NATIONALE SPAARZAAMHEID 33nis O. Lcgros-Richir, Opvolger van R. H1CHALD-LEGROS, IJzerstraat, 5S, Namen (Belgie), H ANE i;E'illNI!IIHBSI’ltl.EV sjc'zuid MlAndacrtü pillen» pillen. mIoiii »ek«nd. Bijl» de xarhjsle a»i kriste purgeermiddel onder ul de tnvdr< ijitrnj *'j scrocrtnkrn nirl hel minst» uiij'cniak ei» m<q;*n op aile tijduu ril in* t rer.e gce<lr ms.iHijd g-m.mee W’»rdt:it. Zij voorkomen al de liékteii. omdat »ij mt liet lichaam dnjsen al de slechte vm’btr.n, <o»i xuak van allo kwalen. .y 1 3 FRANK PER MAAND Sl.-Joorisstraat, ■NG*-’ f 5 E H A MEI, HUISMAN -A UGDS T 4>i«eriliuuiiaelte Tniuliurrater, o uj H »- o n W R d d °s» F ss f -g ,?Q 3 ï.l ri BRIGG E. BlllGGF. ■jl«« i-O u j ry*1 t 60 a ct.halfwit, 50 cetiiim. I I I Kantoor van .W" SIMPELAERE, Notaris te Veurne. Eiers p. 25 Konijnen, 8 8 t ei .1 'I r n O CK a t? •o I I» r h. Belangrijk I II i r I i l< 1 o Hi w cC w O W. tc o g t ■o S -- o CD W 2 - 5 r 3 n s G- SÏ e Kapitaal 1.000.000 Ir. kunnende gebracht worden op 10.000.000 Ir. P 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL F -a- -a- -a- - a- a- 2 20 a 2 35 t 75 1 25 a 2 25 1 25 a 2 25 J NAAMLOOS VENOOTSCHAP MÓW/) 7 xx* TER BEV0RDER1NG VZ koopdag bij uilschritl.'n.j' van bedrijf. Menagiegoed, kuip-, kern- en laudsalaam, iters'.ialeu.eu Vruchten op stam. 2 S P o. E -9 C <t co •Z F. VERGAUWEN, Apotheker 1, Groote KdVDxrlieltnniraat, l (rechtover de Bijstand Kerk) te BR^SSBL. PRUS VAR Dl» DOOS 1 ft*. 50 ui m CC Cm KiiMbtlag 1» en Vluentnla^ 80 Juli 1 **1, t< ikens om 1 ure i.a m.ddag, Ier -hofstede van AujitsZ Bailleul, te Al vei irghem, gehechte klaren Wal. VENblTIE VAN Afenagicgoederen, Zool- en Wagenhuniar, lleestialen en Vruchten ie velde. Algemeen gekend voor zijne STOVEN. CM BBOOD.TE BAK KEN en de keuKen te doen, gebr^yeteet dm 1885. Be échte Ctn- sicIiht den molen der weduwe Seralin Bewiiie, te koopen. Te bevragen hij Rosalia Verhelst, Zuidsuaai, ie Viui ue. O~X7~Trl~R,F;T A Gr ■om 4 uie na middag, ter herberg 87. Juihs, bij de wed" AVonture, te fort- hem., van Alueringhem Foi them Woonhuis met 4 aren J4 cent, be bouwden Crond en llovcnierhoi, langs de l&ovaail, bij kadaster «eet ie B, num mers 284 en 285; seflens handslag. Maar ingesleld 925 Jr. Kantoor van den Notaris DEZ.REN, Alvcringhem. 4‘? 'V: i BRUSSEL. 5, BOULEVARD DU JAR01N B0TAN1QUE, 5 VERKOOP 0? CREI1IET VAN GE 1IEENTE0BLIGATIEN der steden Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, enz., enz. i tr. 50 ilc fl- sell f.&<i d.» (iul.b, ie deseh z*K- ,;Er ?i tsrVJPgrijs iu«n rre>- L.' LONDON duel liet grijze I vV*4y,/.'; r hj;ir ra 14 tliigeii vei Jvijne-n. ma.ikt bel li».*r za. hl n glanpi ijk n is geen verfslot. Bij j'ifv List. Oosistr. Veurne. Men vrangt een kleermn- ü.**r' lersheiling bij ALFONS HEN- DERYCK te Vcurne. Nuordsfraat. Tarwe, f' ld. nieuwe Rog^e Sucnoen Haver Boenen Erwten BobT p. kil. 2 10 a 2 30 1 Eiers p. 25 1 50 j 65 t 25 a 2 25 Kiekens L>ppel t 23 a 1 73 BE*o»dprijM i Bruin,.per 1 t/ilrilo, 38 V Kunsttanden te beginnen van 4 fr. 8 8 Volledig gebijt te beginnen van 80 fr. sisière, draagt sedert hare uitvinding hu’ fabriekmerk COIVSTAVT LEGROS. Niuutéu. Geen depot’s noch succursalen. Tegea “MAAGPIJN, M’ÜGZÏÊRrMÜis'- KRAMPEfl, GAL, SLIJMEN, VERSTOPTHEID. GEELZÜCHT, SLECHTE TERINGEN, SPEEN, BRAKEN VOOR OVER TE GEVEN, HOOFDPIJN, KREVE- LINGEN, PUSTEN, GE- LIAAKTHEID, enz. Zekere "tneriitg met de O 'Z Mii.l, pivl'tXMi van hel landenplaalsen en in de tandheelkunde, 5'^ Knianucl BB riSMANf-AUatlST.; Kunsttanden Ie he, i men van 4 hank Volledig gebijt ie bvginncu van 80 Ir. VfarUtprijM van Vrurne. per 100 kilos. 8 J'ini. 13 Juni. 23 a 24 50 I 22 50 a 23 50 HST GROLT LOT Q Q Q Q Q alen 13 duli ■5 o .Ê2»^ Gcmakkelijk en gesptorzaïm gebruik. Zeer groote fl-sch.: fr. 8-50. Te bekomen bij M“’ wed’ Bonur- Juuiitié, Ooslslraal, te Veurne. K ts -S IXonderdag 81 Juli 1»SJ, om 12 ure ’s middags, ter hotstede g. biuikt ■doer de weduwe.vau N'orbenus Sen.ive, te Alveringhem, langs d; Burgniuleusliaal, koopdag bij uitscli'-nl.'ii^ van bedrijf. \an yedip'omeeid door den llelgischen Gezondheidsraad, gebreveteerd bij koninklijk e s v s - 'pi van zl. VASACKF.R-VEnF.ECKE. te Dixmude, vertegenwoordigd door Pirtia SWSEN, ilvulmarkl te Vcuri-o. Vlr en M“' UI. MKKKK, Chirurgijns tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische gezondheids commissie. HOKTHIJM, Moikrornutraitt, KORTRIJK. 5 t i t— 3 c i sï -S 'll »l. nii^dug, co Vr«i M tiirl dr 00 di I hum geringe prijzen b<H/pl xij de gut st O.U. guude uitvul DEPOTS Tr Vriiti Alles «au -Q U4 T 9 tot a 1 «j Cu th It i i, 4 35 Ct> o O Hi fth K dl k Illi r II. I i I a ’d Spoedige vwlirii - lijkt* vri •i 3 om takende tanden. Ilrt vollen «net lo.-d, het overdekken uir< -l»tuwr goud der tanden. vQ g3 J Q mr* V* C P i kleinen eti'dpMniG. 0 e V “5 £3 ■f. -X’- i Dcrc *,u*n éry w WAartchou- won i/ok tetfen k -9° menige ziekten F dia voortkomen door eène’ ontroering van Lel bloed. Eikei huis zou deio waro fee zo nd* heidspillen moeten tiexitun. Dbtot In do Apotheek v»n d«*r. Bijstand, bij rinoht wel naam van F. Vorgauwcn, op alkar dooa. Men sendC franco tegen een poslmandaat van 1> Cr. CO of 16 poktzegt-ls vnn 10 centiemen. ^cdcrgclc'jd volgtas cU uvG Ik pot bij II RUÏS5ES. «poll» ker j- V.u ne, vrouwm nteh, too - I 0. rc pt fr;t 1 d obligatie m-rnit je deel d tnkking van Adpkeg de» Hiutviid. S3 «biiiii ijjn geniatig, doch irgelniHtl gebruik desor pillrn ia ile tv<L«trb(»rg cener kloeke [jéxotidln id. j verkoop '»i' l»C»> <luixe» d looien dc VLiandcrc.., boven iIk^JJ»-den waar de lurnscb zoovrrl roerzoi^cl* Oit.rl en om d«* f.rxond'nri tr hrw tien. t»>v t Kh. iio. gz,in d<‘ populariteit ri» d»- ^oede uihui <i»'Ar remedie Voor verder» uitlef,gingen. Vmmlttrr van den lla*<l D« U. LuW-gener1 DAUDBNART,Commandeur derl.4opotd»crd*; Arr.vnai-dlr.I. fc«h«‘.id.r De Heer J. BRBUER, ridder der Mopoldtord»; llnoftlb.*l.rer<Irr veil de con.rool tier titel. De Heer J.-H. BOUARRT. wlMclftceni UelKvrderx Do Heercn DE TIEOE. DE CODT, DE PREZ, DALEHKOUX, BELbKFROU»; - Cueiiul.Mrl» De Heet N. TKEMOÜUUUX, ridder der Leopoldsorde. i Aan den koers der Beurs van Brussel, verhoogd met de algemeens kosten en den interest aan J 6 p. h., gedurende gansch den tijd yan crediet, en een bankloon. <1 rv._. ...i:—la., nn.m.M zlz-ol tuin talriiVrt (rpkltinoan rpcht irpvonria nn nrf’iniAil Van De Algemeeno SpaarmaatschapplJ stelt deze obligation te koop znlts twee stortingen van vijf frank de twee eerste maanden, en de andere van IIIAII- luStlht i nsluu 1 jke t .fidrn 2 ïijiuiideir liuli.i^leling van de Hi<i|>dvrkteii en Let gord op hel adi«s L«t goed op het adres Niet te verwarren met alle ander huis van •denzelfden naam. W ebwinkels en'bureclcn, IJzerstraat, 53, Namen Mcdalie op de tentoonstelling van Antwerpen. Kan nlle dn«rn. iiilgruomcn de Zon u CrtKldagen, geraadpleegd wmdrn voor allrs wat het y vi*erdr;«*ii li* I xetleii Mwitgnat v-«n L ui>stlaii»!fii of grbijirii. xwiid-r haak nwh plaat, i och «•ren, m roi d»-r de wortels uil te hrkkrn of »f te Btiijden. 3 .Met dn kui sttaudrn ril gebijlen voortkomende uit het huis *«i« M I llliliilirl IKllilV- kan men de haidsle cvlwareil knauwvii «*h wi bi ijit*.«nn «v«*<i met de o e 5' alle tandt'iikwdlrn* jjrnexin* ran »iur/l»rr- r h»< brwvtkeii t|i»| pij «o nieuwste Kuiciila»iiM.*hr U«*lseU Bijxondei hrid der ifjcwrlmc wbcht op lij y.rpUatste Lind'ti l>i| dr Linders, v de niruwe Anicrikua ncbe wetcusi-liap *tt* /.♦’lijk w*lke mondkwaal all»*i. w «r I n vllnlnm no- lèti vulgciiS de iruvvv Aniri ik«Aiisclir v*lji« Al de k iHisttn' dr«i rn d*- kun*!;» hijlih dawir veivc rdigd. wmden iai bui _d voor het ^.xtiM'he lu»en. I.rt wel »»p lo t «dr»** FUGGE, 8, SI Ju«>ii»v!r« 8. N B h r* Iwj'iil hVIS t'-VI GUST «»l kunne»» grra»dpl*-«* »»l w «I n r» Vroaxr den Vr'jdgr vnn irdri»* werk, vin. 10 12'» tuuigeir.lol S t 1 ura hm imddig. in du Psm.xk»v«s<r, K’ 3! Ti Vrusmb. Ii I Jneinrn; l.i.us lijn ij rik. d....» ijk.. bij l/.iar ld bekomen vei**- 1 - in» itiiHtmd. voor kei ken clx.. Le evens ki^svon Ipiwclijks Trent* m»4efrlbnit^Mrl4. trouw vn i nicnh.indci uniijsU l.gen prijs. 3- -a- -a- - - 3 - - MiK 'i'liii»; k »n t j tr 'uoi i*-»l v.o V LI f K *cko-’ M Q. p j 4 W<W MOW ZONDKI TAKDkM. MOX 0 MI T TA N »KN tKhi-v**! slrnutNUJ8 In V« urne, uia.ikt brkmd dot 4ij Iiahi komt te vesli»» n voor hrl rrrwen vu lii hel ineiiw wiKschcn in alle kl men allci bande mans- en vrouw kleedt i en, zonder dcz«he te unl louiicn d.«t ie kiimpen ofv.m kleit? v»-r.u»dcrc«i. (•eldoumdc katorden, wollen atoRcn, witte fla nel»- saijctle. in.iiilcls, k.<p« linti'w, wille tokt, voile linnen. iieusdu<*\cn, gekleurde fl «oeilrn ol siij ttcn b’iiiis ol inks, tapijlrit, wilt.? kallen, zijden k»*i>lDri, spe|lrur»Akanten, r» cuxr-Lunteii en zijden foulards in •ill»* kleuren Z"ij gelast zicii ook mei het u'.isschéii eii 'fiisucren vair mIIc pluimen, ena Boor hain trouwe hrdieidng rn bovpl xij du -m st v .ti in t publiek Ir vuidiri mt. ai Verwin* rn (usUceri g vm schoon gebracht als ui*uw Verv ardirtingin* yyn Oii mantels, zeer souple en j-wA.wborgd tegen den re^eo. M«tige prijzeu cn spoedige bediening. Q w Br ja/trlijksulic d» sui pilUn in - - - j zeekant, ---- - - renichooiwt STANDAEHT. Steens» ipAwciijks froHt-r, i»>iwkruoiioii, f,il4ib!»frhlj«« en <l w»t «h-n llün'.u.ln.'bi) 'tU GlllSSVl.lO ..i 1 - f Alles «au «<n »»i g-!< oflijke P Aan den koers der Beurs van Brussel, verhoogd met de alffemeeüe kosten en den interest aan -J 6 p. h., gedurende ganach den tijd van crediet, en een bankloon. P Deze obligation nemen deel aan uirijke trekkingen, recht gevende op premién van m 100,000 frank f". no.ooo frank —I 25,000 frank 10,000 frank 0,000 frank I 1,000 frank I NOO frank 250 frank Jtohaast do eerste storting gedaan is, neemt de kooper deel aan AL DE TREKKINGEN. I zijnen uitMlultvllJken voordecle. »e echte coupons der ubllgalieu wor<eu hem j blJ|tlJ 'u»tde vol ul tin? tan ld© obligatie omnilddelijk aan 1 aijue erfgenuamen afgeleverd, wrik ook liet K» tal dor gedane stortingen <U en »si:NMnd.n»( v en grondige genrxing in ge - Z» kere vo’docniir; cn ••nrniddc- XMi hting in de ergste ge vullen Oitmtdd» lijkb slilsUiid en grncxing dur ^ci sukkiiigrii rn verplaatsing dor bitui moe der - - Speci de ri v.mdiging vmi (••«•stel len on» dr mixyortiqn^en vnn het lichaam te soul konten of Je genezen ulsnuk van ki.nsliuati^r h di ni.ilct», volgei s de b»:lté vooTfchtifh'n; hrl uizetten van knnttuogrn i uimr kenir Pehnhc dé 30 Medailles bi> diploma’s, brnvvrns de taliijke eervolle verme dingen verkreeg de uitvinder nog de gouden med.iiic op dciiilernationaleTentooi sleliing te Londen, hi Er is vooldurcnd eene damu aan de inrifhtin* aai.wcxir» Spreekuren v«n 4 uren, WABBSEGEBS, Breukmeester, 35, Pista Vsrtr, Amwkifrn. Verwin-» van vrouw- m m.irskleed»’ien, zonder drselvr In onhiaiien Verwing vnn lijden, wollen en katoenen stoflun. tapij'cn en dimnsten in uil» kunnen gcrLudpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor *»lles w»t dc heelkun- di'.rbewerking van den mond uungaat Uiltr» kking van tanben, welke verricht wordt met eene slajpnta- chieu (guxr prwtciyde d’uzole) waardoor dc gevoelige en vreesachtige personen grene pijn gevoelen. Niet nlleeti veroorsnukt dit stelsel gevnt* pijn, maar het laat niets te wenlcben over hrl gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudslopping der holle tanden, kunstmatige cmail- Irri ing; r-cht&cttiiig der ongrr» grlde tanden bij de kinderen van hum den dn twaalf jaar Behandelii g e« geurxiug van pijngevr i*d« tamlcn Kijzuiidcie werkplaats voor het vervaat digen vun laden «n ge bij ten (strkul M MEILRk B« grni.«ul tr tanden »>u vnlUdige g bijlen wmden ingezet tonder kaken, verren of Landen van weikrii aard hrl w«»k x»:n n»»»ge Zij tmudaaken greue uilhaling d*rwoi lrlen en vei ekken noch piju noch hiiiues ik l nuttige met I acln wi e pwienik, difliro dete tanden tut h»t veunalen drr hafdaty spij len; du kl.til del Stem ie helder Dil si» Hel is uó.uw uitgevonden en bestaat >n Bridie a.’lran bij d« n nilvindri; da.*.rd«»or is hrl mogrlijk kuh»t!<nden te k-ecirn brgii.nrii van 5 fr cw een volledig *aldjt wan 100 fr «p d w;b>vrn Be stuf Len die nil d«: i%rjI plaetirn komen van Mr co MFIER tiot- leriuti <nii i- u tv zeggen du weikendri imtuuin.eu s»-n met kunnen uitkeuuen, noch door glans, i n t*li d«M»i-de kleur. m<4i d»»oc den v<»tM» <l« r tanden, of hut u.aluui «ijkt zijn of niet Zij ondernomen do l'ristrdiig van adr ii.islukke stuk* en rn hrim.kri. ze wis nietïwr, <<»lg^v a hun nieuw stelsel. M. M EIIJ»W zal l<» r vlple-’.en xiju den »ri«trn Dinsdag van elku maand, van IO I 2 tot 4 nru na in h» t liwtvl DC NOULE F.4)SF. Gr»»«»tr Markt te Vrurne. l’nj» fr 150«lrJ.H>». - Lij •lm ••■f"“‘.<r II. --- ni II»,rr. bill. IH’C.l.tiS. di“ti»t. I rn VLKW AI Ri-E. <i..i.l. '|.L'1.m<u bij IUctv» HUYSSLK, Zuidairaai. Ie Vrume. c iv- Cl 23 K>

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 4