J toaat, i - 3 ST, p Woensdag 6 Juli 1887 1V 27 43* jaar CGE. Kost wat kost wil men Belgie den *0 van 80 fr. s u. t 75 2 25 Hel Advertentie blad gelooven dal wij de zaken 1 om deel ie maken van den r legenheid der inhuldiging Brief van dan Eerw. Heer Rietvelt, io Jl) 50 5 I g» •V filairen diens1) begonnen. Idilitaire lasten. Ten gevolge d.T stemming van de kredieten vaor de Maa.stortcn, loopen er geruchten, zegt de Court ier de Bruxelles, volgens welke men in huogere kringen hei gouvernement op eenen weg zou I i de Fransche Kamer is de beraadsla ging over de mililiewet begonnen. Het ont- en later hel alleman soldaat I werp breng^ de slmting der^ seminanen i te verwezenlijken. Volgns de Palriote, wil de koning den persoonlijken dienst, en later den ver plichtenden dienst, op zijn Pruisen’s. willen stooten die zou toelaten de plan nen der militaristen de persoonlij- 72 stemmen tegen 6. Daarna is men overgegaan tot de be spreking jvanj het eerste ontweip in T belang der werklieden, te weien dit waarbij de afstand of de inbeslagneming van den werkloon verboden is. Deze beraadslaging is gekenmerkt geweest door eenen bevigen tegenstand van we- ge de linkerzij, die alzoo meer en meer 3 s 1” i metie; hel belet allen roep tot het pi icster- schap. Alle man moet daar soldaat zijn. Te Brussel gait men ook handelen, van Dinsdag af. over den persoonlijken dienst; eenigen willen in de wei vaststellen dal allo jongeling d.e in de loting een slecht num mer trekt, naar de k.izern moet, zonder te mcg'D remplaceer™. Het is te hopen dat onze volksverlegen- wootdigeis dit noodlottig ontwerp zullen verwerpen Het ware immers het ongeluk van bel Vaderland, de vernietiging van onze kostelijkste vrijheden. 1 van 80 fr. 8 8 le dubbele flesch «ern Aar TiT’.r.i*"- *N doel het grijze ■>;,gi'n verdwijnen, l'ansnjk en is geen Ooststr. Veurne. Kt een klecrma- ALFONS BEN- ^ds’raal. 11 Wij lezen in dt Godsdienstige 'eek van Vlaanderen Betgische :°><inktijk K oo e hebben tot Rome, bij Z. II. den Paus. Kardinaal Jacobini zou geweigerd heb ben in deze kwestie tusschen te komen, teiwijl zijn opvolger kardinaal Rampolla, nog al genegen scheen den wensch van den komng in te willigen. Kost wal kost wil men Belgie den toont hoe weitrg zij den werkman ge- nek doen buigen onder het juk van het negen is. 1 Met 95 stemmen en 10 onthoudingen is de vermindering der rechten op den kofli gestemd. Na deze stemming i.t de geotdende wet op de sterke dianken aangenomen en een ander ontwei p he- tieftunde de bewaring der archieven van de hypulheekbuieeleii. In de zitting van Donderdag is Let wetsontwerp aangenomen waai bij de inbeslagneming en de afstand van den luon der werklieden wordt vei boden, evenals hetgeen waarbij het legisiiatie- reent dei paclilKoniiakieu woidt v< r- minderd. Eindelijk heeft de Kamer het wets ontwerp van M. Woeste, waai bij de pleegvormen voor bet aangaan vaneen huwelijk, in 'i belang der militiatten en dut beboeftigen, worden vereenvoudigd. Gister is de bespreking van het wets ontwerp d’Ouhrtmont (persoonlijken mi- dienstplicht Vcurn los. 29 Juni. -a- - a-- -a- -a- -a- a- a- 2 20 a 2 35 a a 1 60 1 25 I 1 25 a 2 25 Perl 4/2 kilo, 38 Deze weigering is eene echte versma ding, een affront voor hel stadsbestuur, eene openbare beschimping van het ge zag van de overheid! Het schepencol- legie moet dan geene beslissing meer ne men. Pitje Contrarie, zich steunende op de redevoering van baron de Contuck, die in T Senaat de kredieten voor de Maas- foi ten heelt bestreden, spreekt nog eens j van eenige werken die zouden moeten gedaan zijn in het arrondissement, ea I waarvoor van dit jaar geen credieten go- t stemd zijn. Onder een liberaal gouver nement zouden wij nog min krijgen, dat daargelaten, de natuurlijke ge volgtrekking van Pilje’s artikel zou moe ten gei'iclit zijn tegen de herkiezing van de heeren Visart en de Coninck; maar neen. Pitje draait dat anders, en T zijn, volgens hem, de gemeentekie- zers van Veurne, die in de naaste ge- Efe fiiamcr. De Kamer heeft in bare opvolgende laatste zittingen verschillige weisonl- ken dienst de, l'l‘* w.it hel Plaat, noch zou willen doen van sledelijk belang niet durven besprekenMaar dal het, in plaats van algemeene be schuldiging tegen het stadsbestuur in te brengen, eens bepaaldelijk spreke, hel zal meer antwoord krijgen of dat bol zou begeeren. Ten anderen, reeds dik wijls hebben wij geantwoord aan eenige dier beschuldigingen, en dan zweeg het Advertentie blad, om dan later uit te ko men met dezelfde zagerijen. Wij mogen zeggen, zonder vrees van tegensprake bij de rechtzinnige burgers, dat de stad nog nooit zoowel bestuurd is geweest als nu tegenwoordig door het katholiek bestuurGelijk het Ad- vettenlie-blad opgesleld is, sedert vie.’ of vijf weken, zou men zeggen dat do gemeentekiezing bij twee weken zal p'aats hebbenLaat ze maar schieten, - T is al met looze poere, en ze nu ver- schieten of later, T zal al overeen uil- Wtj laten de lezers oordeelen i komen In den Creuxol, in Frankrijk, verkoo- pen tegenwoordig de samenwerkende maatschappijen hei fransch wit brood aan elf centimen den kilo. Niet waar, dat het volk daar aan honger sterven moet? Plantselijk. Zekere gesubsidieerde maatschappijen, uitgenoodigd door hel schepencollegie om deel te maken van den stoet ter ge- maar legenheid der inhuldiging van den Eerw. lieer Deken, hebben geweigerd I te beantwoorden aan dat officieel ver zoek. Wat meer is zij hebben zelfs geen antwoord gegeven op den brief van uit- noodiging. Inkomende rechten. Het liberaal deuntje, over het duur vleescb, en hel veihongeien van den we-kinaii, is nog niet afgezaagd. Omdat de vieemde ons thans geld moet betalen, om hier zijne waar te mo gen ieveien, steelt men hel vleesch uit den mond van den werkman, luidt hel eeuwig refrein. In Frankrijk, heeft men inkomende rechten van 5 frank gezel op 100 kilos graan; welnu is het brood daarom aldaar zoo schrikkelijk erg duurder dan 1-0 werpen besproken. Het wetsontwerp waarbij de rechter lijke vacancien worden bepaald van 1 Augusti tot 1 October, in plaats van 15 Augusli lot 15 October, is gestemd met Niet alleen dringt hij op alie wijzen bij de Nationale veitegenwoo:diging daarop aan. maar hij zuu zich zelfs gewend Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rcchteilijke eerhersit Hingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen! en 7buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Alen schrijn in bij BO.iHOMME-RTCKASEYS, druKker-uitgévcr, Zwarte Nunnenstraat. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. |vrtr<‘knrcn vu n <lvn ijzeren weg. fl «Dnli -- - K «2 1047 308 507 tniliiaiisinus Welnu, dat mag niet zijn. Dat solda tenspel, dat lier.-cheppen van ons lan- dekeu in eene groote kazerne, is iets dal geheel en ai atindruisclil legen ons 1 nuuutiaal karakter, aan hetwelk de per- I soonlijke vitj ietd bo»en alles duut baar en de suldaieiidwang bjven alles hate lijk is Men venekeit dal er in de kamer geene meerderheid zal gevonden wor den voor het ontwerp u’Oultiemont, maar men voegt et bij dat de linkerzij zou kunnen beslissen liet piiiiciep van 1 den peiNüoiilijken dienstplicht naar eene kommissie ie ve<zenden, met last een ander ontwei p op te maken. Voor bet welzijn van het land en de eer der rechterzij, hopen wij dat deze voorspelling zich niet zal verwezenlij ken. De libeialen zijn den persoonlijken -i:-‘genegen en hunne bewe ging ten voordeele van dat machten is andeis met dan een middel om het huidig gouvernement omverie te wer pen, om dan later zelve het alleman sol daat in te vo’ien. S 2 s Q. s c - j t.1.<Z öq c Et aT 2 g 5 08 5 07 620 5 04 niiiitln» 7 55 5 26 U 51 5 37 8-4 I 50 12 45 i Sf) de flesch i®. - -- wv uuitvn, nan unui.1 ucii Het eerste gevoelen i at in mijn hurte sloop grond. Gij moogt mij gclooven, want ik heb met kt r> t ic i'tfr'n ’.'in R ril»» tininc <-»•* 4 Cl s F i) n i» 11 05 9 42 8 1'0 8 58 9 45 7 0G 7 01 7 45 9 49. Pat f Bedeiuptorlut, zendeling op het eiland St. Thomas. 3 o -o 5 50 G II 5 40 6 50 7 10 7 16 7 21 7 28 7 39 558 7 55 8 j7 9 10 n 9 19 oo x3 c 'ïq CV 5 Jw 3 4U 4 07 •I I 55 10 10 JO 19 10 50 on un ka I Oö on. n n 0 0 0» -i -- pen I Tot niets! t Is minder dan de pretestatie van j een kind tegen dender en bliksem. De donder robbelt, de weerlicht striemt in de lucht dat het kind ertegen protestere zooveel het wil, de donder zal voort rollen, en de bliksem zal voort de lucht in vuur en viatnme zetten, en het arme kind mis schien in flenters cp den grond slaan. Zoo zal het ook gaan m.t de protestanten! Zijn Drusael (vertrek) Gent Liclilervrlde Uortvniurcq Handzactne Z.irreu Eesscn Oixmude Ooslkei kc A leoippello Veurne Adinkerke Ghyvelde 46 1^49 .5 1^56 1 02 6 8 ll 8 18 1 "P het *S ,'’v»vm)en MJ *4, *"l <li- hrrlkuo- .l,’He sliupma- f’f'iielrn Niet vlugheid, eiiuil. h iinlflinfl i'll en gehijlrn bindf-n Viiij nocL pyn r hvirdbte >py* belgie af ken «en volledig MEIER tiot- .'.Otb duur glaui, J “''dernenieH de H. «re nu w Gclukkighjk kon ik mij doen verstaan; ik kroop in het rijtuig en na vet kwartier rijders was ik te Clapham road, in ons kt ’ostcr. Wat was ik er wel onthaald Onthaald als een bloeder, z >o wel ont haald. dat zulks alleen u den roep zou geven om Redemptorist te worden. Ik zou te Londen verblijven 'ot den donderdag. Een antwoord nu over dat verblijf. II. Verbluf te Londen. Londen is de grootste -tad van de wereld zoo groot in bevolking al# bijna geheel Belgie. en het is eigen aan een hert van missionnaris was een gevoelen van droefheid, zoovele men- schcn in het ongeloof gedompeld te zien. Die mcnschcn zijn protestanten. Zij prutesteeren! Te gen wien of wat? Tegen de waarheid, tegen God, -o-xj.eiuviu, maai wai is teecnde H. Kerk! Wat kan hunprotesteeren hel- dat, vergeleken bi) hetgene geschiedt te Londen! -Trt. t« minrb.r .Ion 1.. - P-» »lin n''1"""-'" H- - en gij zijt zeker van duizend menSchen 1 Groote Ooststraat te Veurne. Wat de meikwccrdighedcn dier stad betreft, 't gaat ook alle gedacht te boven. Natuurlijk, ik /--I-1 ge weest ben. De tijd ontbrak mij immers. Ik zal u Duinkerk» (virUek) G li y velde Adinkerke Veurne Avt'cappelle Ouslkerkü Ihxiiiudu Ecssen Z«n ren li <ndziirnie Co» lenttii c<{ Lichtcrveide Gent n.iai Btusse’7 41 9 Brussel (uank 9 30 11 04 Parijs caar Duinkfrkw 'b morg 5 55 8 06 9 26 11 15 morg. 6 1-5 3 59 4 15 4 35 8 11 9 54 945 522 557 955 1041 1050 J Cortemarcq na «r Oostende, 8 1- 10 22, 1 18, 4 47, 5 10, 7, 10 Oostende-Coi leriiaicq, 6 02, 8 13, 12 11, 3 56, 6 13, 10. Cortemarcq-IJ per, 7 66,9 12, 1 52,8 01 IJper-C ti tem .1 cq, 7 21, 12 22, 3 57, 6 22 Lichtervelde n ki Koilrijk. 5 22, 8 24, 11 30, 1 27. 5 4 7 27. Korf rijk naar Lie tr* velde en Brugge, 5 05 8 05, 11 02, 12 35, 4 25, 6 419 15, Biugge naar Kortrijk, 7 40, 11 04, 12 40. 5 05 6 42 Oostendr-Brussel. 5 50, 6 20,7 1G, 9 07, 11 >2. 1 57, 4 24,5 31. 6 05, 7 34, 8 14 i fc 5 45 8 06 9 i7 11 05 morg. 8 00 1 28 Nieuiiort Dixmude Gi-nt en Viurne Duinkerke. 9 05 7 21 12 22 7 29 Ik 50 40 12 45 2 28 4 54 6 47 5 00 0 55 7 41 5 07 7 0 i 7 48 5 15 7 06 7 54 1 12 -50 5 24 7 10 .r 5 39 7 51» 8 16 4 15 4 35 8 11 9 54 9 58 0 00 5 0'1 5 00 7 47 11 02 12 0Ö 4 09 0 0‘ 9 05 12 08 9 10 12 21 9 22 9 z7 9 34 9 4ó 12 42 7 48 9 52 7 56 10 00 X 04 10 09 8 16 10 -'2 8 26 10 51 Duinkerk, nuk. 8 57 11 18 1 in 't korte zeggen wat ik merkweerdigs gezien heb. Eerst heb ik de kerk van St. Paulus gezien, 't Is eene groote kerk, gebouwd volgens het plan der St. Pieterskerk te Rome. Elisabeth, (de booze koninginne die met Hendrik VIII de schuld is dat Engeland niet meer het land der Engelen is, maar het land der protestanten is geworden) Elisabeth, uit hoogmoed, gedeeltelijk uit haat tegen den Paus, maar nogtans zoo merkweerdig niet als de St. p:-- - L» --O ——--- iets is er in de St. Pieterskerk van Rome, wat in t’ ----uii ii.ucnuc cu M|scnue, oicct IK al l terskerke spreekt, zij leeft! Jesus is daar. St. Pau- donderdag in Londen. Den donder lag luslfprkft en «inrp/*Vt ni/»t /»n - het leven gec 't is daar afwezig t' seum, toogzale van kunstgewrochten, beelden, schilderijen, oudheden. Zoo machtig groot is dat, dat men daar twee dagen zou moeten blij ven. Ik ben er maar twee uren gebleven, en toch raad ik iedereen Gaat nooit naar Londen zonder het Britisch Museum te zien. Liefhebbers van kunst, ’t is waarlijk de moei e woerd. Ik heb ook het kristalen paleis gezien. Onmcet- meetbaar paleis, gansch in glas gebouwd, waarin verzameld is al wat de oogen kan strelen Daar vindt gij immers alles wat men ievers in eene toog- feestc ofte expositie vinden kan.... En a propos en tot bewijs van dien ik heb daar 'nen man die onder water leetde. Hij droeg een broek in “I tlllim- i* r. als niet de Sno-rlvi-r- "arkeu nu 1 1 "IIS ill >'mu.,, BnIIB. *kl;t,.(l ,J„.r I42 5 19 46 2 OU 5 52 t> Ou 2 ut» 2 11» 2 18 2 27 5 54 8 -M 2 36 8 3,5 24 i 8 43 2 55 0 15 8 50 al) 9 tf n Duuikerke naar Parijs en ’b worg. Duinkerke (vertr.) iü 43 2 46 Airecht 2 25 6 1G Amiens 5 35 8 00 Parijs'(aankomst). 5 25 11 18 avond* Pmijs (vertrek) 6 50 liuiukerke(A.n k). 12 3'J Nicuport (stm;)-Dixiuiide, 12 05 t 51 4 22 Ilixn.ude-Nieuport 2 30 6 06 8 42 7 7 ■r o 9 8 W n 25 4o 6 36 11 27 5 48 5 43 7 tü 12 03 4 16 6 11 7 14 12 15 203 4 25 6 19 7 II 4 52 6^6 4 40 6 34 caoutchou, een borstkleed van koper en caoutchou -L -- -- L_r4r.en glas. Maar hoe ademde hij Hoor, met zijnen mond! Ja, i - eenvoudig op z jnen helm - :r. cccctch Ji_ I uit het water keek, en hem gedurig versche lucht J.. IJ uiisaucill, Versc6'’6» O’, XI» I L:: - - zeg ik, heeft deze kerk doen bouwen, gedeeltelijk lang uit hoogmoed, gedeeltelijk uit haat tegen den Paus. van werken v< Zeker, wat zij heeft doen bouwen, is merkweerdig, grootelijks te p.r maar nogtans zoo merkweerdig niet als de St. ’„.uci van z. j, ik oen voui Pieterskerk te Rome. De grootte nog daargelaten, i gezien te hebben; 't kan mij misschien ook iets is er in de St. Pieterskerk van Rome, wat in de St. Pauluskerk van Londen niet en is. St. Pie- luskerke en spreekt niet, en leeft niet, want die Van daar zijn wij gegaan naar het British Mu- I St. Thomas. Wilt gij weten hoeveel ik t' het schip dat ik hebben ir. niet, maar te Southampton, niet te poerde, t- - voor de reizigers die weg moes’on vlakten, voorbij prachtige ’hofsteden velden. 1, ‘.„.j,,. ligging aangaat, is een schoon land. gezien en half? en op zijn hoofd een helm van kopci ar»mrlI-»t1 U.v,.- maar! Hoe, Ja maarl Er was o _r. eene pijpe in caoutchou die alboven I verschafte. Op die manicre kan hij uren en uren 3 onder het water verblijven en er alle slach van werken verrichten. Die uitvindinge komt tssc voor het vermaken d: r groote zeeschepen. Wat er van z:j, ik ben voldaan dav j nog te passe komen, wie weet het al. En rijdende en kijkende, bleet ik al ius lot den j... moest ik te Sou'hampton zijn, om van daar irt te schepen naar St Thomas. HL Reis van Londen op St. Thomas. Den woensdag had ik eene kaart genomen voor -r»-- mc>est be talen? Meer dan van Veu’ne naar A linkerkc. Doch het schip dat ik hebben moest en lag te t onden Daarhenen moest Ik. maar met conveoien uitsluitelijk lijk voor de reizigers die weg moes’en m t het schip. Ook 't pakte post, rijdende doorovcrschoone ,.ivi..~n -u:. uLr,_ L.„d.'.i en weel lenige Ja, Engeland, voor hetgeen landbouw ca Wij kwamen te Southampton rond den t vi ilvan (Vervolgt) zij in de goede trouwe niet, niettegenstaande hunne protestatie, de waarheid van het katholiek geloove zal over de wereld glinsteren, en zij, protestanten, zullen verbrijzeld worden door Dezen, tegen Wien zij protest geteckend hebben, door God. Anne protestanten! Bidt voor hunne bekeermg. Bij dat gevoelen, kwam een ander Ik stond verbaasd over de groote stad Lenden, zij is on schatbaar groot. Bresscl, wat netter voorzeker is er maar eene groote buitenparochic bij. Tc Brussel neemt men oen tram om van het het eene einde der stad naar het andere te rijden. Te Lon den zijn er geene trams maar konvooien. Hon derden treins zijn er, om in de stad, door de stad, rond de stad te rijden, 't Eene konvooi loopt onder 't ander. Nu is man boven de huizen, dan onder den grond.. Gij üioogi mij geiooven, want ik heb met die treins gereisd. Om tot ae bevolking weder te keeren, zij groeit nog jaai lijks van Go.ooo inwo ners. Ook welke werkzaamheidTe Antwerpen ziet men grooten handel, veel nijverheid, maar wat is -1-i i De straten zijn golvende volk wandelt er een uur, en gij zijt zeker van duizend menSchen tegenge komen te hebben.'t Is dus iels anders of in de icikwccrdighcdcn dier stad betreft, kan u niet alles opnoemen, daar ik niet overal o 5 k V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1