43' jaar Woensdag 13 Juli 1887. 1V 28 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters lijker? i sie, opgeluisterd door eenen pracbligen historisclien stoet en twee praalwagens, alles van vroegere lijden verre overtref fend. De commissie, veel bijzonderen, in een woord ten alle kan e is men van over verschillige maanden druk aan bel werk om de praalwagens en groepen in I volle heid ü>e Hamer. Gelijk wij hel in ous vorig nummer welden, beeft de kamer dinsdag de be spreking van hei wetsontwerp d'Oultre- nmiil over den persoonlijken soldaien- ■dteiisi begonnen. Deze bespreking is de Brief van den Eerw. Heer Rietvelt, Pater Redemptorist. volgende dagen voorlgezel geworden. f‘redenaars hebben zich1 lot j scl;ikken; ',ne(| wedijverl Om of legen iet wc ■>Oh rP j |iel meesl 0|n |üjs grooisch aan de dui- 1161 ''/h./n^ T/.r'-i'iHPi- dn zenden en duizenden vreemdelingen voor le sielleu dai hun lang in hel ge heugen zal blijven Ook. vernemen wij dal bel bestuur der ijzerenwegen en buurtspoorwegen in hel binnenland, alsook voor Frankrijk alle "1 nemen, ten einde den weg en weervoer der vreemdelin gen te vergemakkelijken; want mochten wij het geluk hebben op beide zonda gen dooreen schoon weder begunstigd te wezen, gelijk wij het hopen,zoo mag men, zonder de minste overdiijving, van nu af zeggen dat onze stad op eiken der twee processiedagen vijftig duizend vreemdelingen zal bevatten. (Medegedeeld). Onze confraters der drukpers woiden vriendelijk verzoent deze regelen in hun blad te willen ovetdiukken. PlaatHcIijk. Over achl dagen hebben wij geschre ven dat de weigering van zekere gesub sidieerde maatschappijen van deel te ma ken van eetien stoet, waartoe zij door het schepen collegie uilgenoodigd wa ren. eene echte versmading was, een affront voor het stadsbestuur, eene open bare beschimping van het gezag van de overheid. Wij houden dat nog staan Waarom krijgen zij dim hunne subsidien Is bel niet om de leesten op te luisteren, ais zij daartoe officieel, door de overheid van de stad uilgenoodigd zijn? Dat officieel verzoek mag hun aanstaan of niet, die medcwctking aan de beste mag tegen steken van sommige leden of niet, die gilden hebben daarin niets te zien; als zij gevraagd zijn, zij moeten gaan, 'l is daarvoor dat zij hunne subsidien krij gen. ’t Is de overheid van de stad, 't is het schepencollegie dat beslist, indien eene teesie een officieel karakter zal hebben, en alhoewel wij aan de gilden en aan hunne leden het recht toekennen van deze beslissing al te keuren en te beknibbelen, nogtans hebben zij hel reent niet hunne medewerking te wei geren Wal is er klaarder en duide- Wij zouden willen weten, welke- niet 1 daartoe dat hei moet weten Heeft de hootdman I zlJr: uilgenoodigd geweest! Indien het of een van de hoofdmannen van C niet gezeid in de vergadering wij moe ten méégaan of wij zullen onze subsi dien kwijt zijn Wij vragen aan alle rechtzinnige Veur- naars veronderstelt eene katholieke gesubsidieerde gilde, die, uilgenoodigd door een liberaal schepencollegie, wei gert deel te maken van eenen stoei in eene feeste, wat zou er gebeuren Krak van ’s anderdaags de subsidien af Wij hebben er woensdag eene tweede bemerking bij gevoegddie gilden hebben zelfs geen antwoord gegeven op den brief van uituoodiging. 't Advertentie-blad wil die handelwijze verschoonen met le zeggen dat die gil den geen tijd gehad hebben om te schrijven!! De maatschappijen, zegt het, hebben maar den zondag kunnen bijeengeroepen zijn, ten einde eene be slissing te nemen over de deelneming aan eenen stoet die'moest ’s anderdaags om 10 ure ’s morgens plaats hebben En den zaterdag avond, konden zij niet bijeengeroepen'worden? En neemt nu nog den zondag was het zoo een groot werk van vier reken le schrijven? of hadden zij misschien eene scrupule op ’l zondagwerk? ’l Zal nog dat zijn Er was geen antwoord gevraagd, schtijyen zij nog! Natuurlijk *l scliepen- collegie had hem nooit verwacht aan eene weigering! Het verwachte hunne medehulp zonder antwoord, maar de medehulp ontbrekende, het schepen collegie had het recht verwittigd te zijn en ie weten waarom. Wal belieft, dat vroeger het schepen collegie niet zou beantwoord hebben aan een verzoek door zekere gilde ge daan om subsidien te krijgen, het Ad vertentie-blad, peizen wij, slaat wederom op zijn eigen volk Is de sekreiaris niet gelast geweest met te antwoorden aan den verzoekbrief dezer gilde, en om in onderhandeling te komen me: haar, ten einde schikkingen ie nemen voor dc subsidien, hetgeen bij beloofd had le doen? Antwoordt daarop Advertentie blad Volgens het Advertentie blad, zou het schepencollegie bijzondere liberale maatschappijen uilgenoodigd hebben om ter gelegenheid der kermis feesten te geven, ten uitsluiielijken kosfe dier maatschappijen en zonder de medehulp van stadsbestuur. Onze Jui»ilé-I*r occasie. Wij vernemen uit verschillige plaatsen van het land «lal men zich overal bereidt otn op den eersten en tweeden zondag ■onzer kermis de vermaarde Veurne-pro- ces.-ie ie komen bewonderen. Men zegt, dal er reeds van nu af in verschillige sleden zooals IJper, Pope- ritigha, enz., noch peerden. noch rij tuigen mo'T beschikbaar zijn voor die dagen. Fiaukiijk, dal jaarlijks, zoo tnachiig veel aanschouwds telt, zal dit jaar eeii nog veel aanzienlijk er contin gent leveren; want iedereen wil getuige zijn van dit grootsch vertoog, waarin de zielroerendstc lafereelen door meer dan 1200 levende persoonen zullen ver beeld worden. Zoo eene processie, zegt bet feest- plakkaat, die reeds 250 jaar in gang is, ziet men in de gaiische wereld niet, alleenlijk onze stad Veurne heeft het groot geluk du wonderpand te bezitten, en dit j.tar bijzonderlijk, ter gelegenheid van den SOjarigen jubilé, zal de proces- Dit blad verschijirt den Woensdag, onmiddelijk na volgens plaatsruimte. llechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. [)e Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door hel Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, le Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Het gouvernement heelt, door het or- 4?aau geopend om te verklaren welke houding het in deze beraadslaging zal aannemen. Het gouvernement verwerpt het ont- werp-d Oullremont, omdat hel in princiep «den algemeenen dienstplicht erkent; maar het is van gevoelen dal men den per soonlijken dienst moet invoeren door de afschaffing der plaatsvervanging. Voor den beer Beernaerl is de plaats vervanging eene maatschappelijke on- 1 echt vaardigheid en moet men, 111 dezen tijd, aan de werkende klassen zelts allen tchtju van grief tegen de rijke klas sen ontnemen. Maar hel gouvernemmu kan den alge meenen dienst triel aannemen. omdat men ofwel hel oorlogsbudget zou moeten vei dubbelen, of wel den duur van den •krijgsdienst met de helft verminderen. Verscheidene redenaars hebben zich lot nu toe voor 1 verklaard en hel is te ■nog eeitige dagen zal duren voor aleer de kamer lot de stemming zal kunnen over gaan. i(i 1 van M. Beernaerl, de bespreking I schikkingen zullen I Wij vragen aan hel Advertentie-blad gesubsidieerde maatschappijen Cecilia z«o is, wij verklaren vlakaf dat die maatschappijen bel recht hebben te wei geren. Maar zijn hel gesubsidieerde maatschap pijen, zij zijn verplicht in de feeste deel te nemen Is ’1 klaar? Wij doen nog be merken dat de brieven van hel sebepen- coilegie. die maatschappijen uitnoodi- gende voor de kermisfeesten, reeds ge- schteven waren tijdens de inhuldiging van den heer deken. Deze laatste bemer king zal misschien nog bare reden van beslaan hebben voor later! Om ons gedacht te zeggen, wij had den gepeisd dat hei "Advertentie blad nooit meer zou gespioken hebben over de onbeleefdheid en de minachting je gens de overheid van wegens die gesub sidieerde gilden, maar zijn artikei van zaterdag laatst is eene ware uitdaging, eene fijne spotternij van ’t begin tol t einde tegen de voorschriften en be slissingen van ’t schepencollegie! Men ziet dat de liberalen steunen en betrouwen hebben op de matig- van hei katholiek besluui Over veertien dagen hebben w;j eenen langen artikel geschreven over de zeden leer en de eerlijkheid der beide partijen, en een uittreksel genomen uil eenen brief van eenen vrijmetselaar, geschreven aan een zijner confraters, waarin er te lezen stond Onze partij is eene groote p^r- »tij verkens, wij mogen dat zeggen on- »der ons. Hel Advertentie blad zegt dat wij daar drie kolommen onwaarheden, leugens, uittreksels opeengestapeld hebben’, ooi te bewijzen dat al de liberalen ondeugen de menschen zijn en het liberalismus een sitjkpoel is! Wij dagen hel Advertentie blad uit op dat het ééne onwaarheid, één leugen, één valsch uittreksel in onzen artikel zou toonen. Wij hebben niet gesproken van al de libeialen, maar van de liberalen in hel algemeen, »en van de liberale zedenleer, de libeiale grondslelsels, in een woord, van 'ihberalismus, en dat dit een slijk- pocl is, hebben wij bewezen en houden hei. slaan. Wij achten ons te hoog om te willen aan zulke polemiek antwoorden, zeggen de schrijvers van het Advertentie blad. Buigt, lezets, de knie voor zulke hoog heden, maar wij verhopen dat zij op onze uitdaging zullen antwoorden. Dan i persoi ccldus; daarbij is er plaatse voor 400 passa giers. Oordjcll! Een huis voor 5oo mcnschen; ook *k wilde dat gij het gezien haddet't is 155 stappen lang, goed algeme en I Men vindt er van alles op. keukens, honderd kamers, smoorkainer vooiz en van piano en harmonium, een salon... ja, ja! Een schaapkot. een pcerdenslal, eeue ba, kei ij, eene beenhouwerij mat saucisse machine en kana rievogel. Dat was dan het schip waarop ik moest. En hoe heette het? Zijn name was Para. Ik was aan boord, en wat ik deed, was naar eene kamer zoe ken. Ik kreeg er ceno schoone, en wat zeldzaam is nog eens een voor mij alleen. Ik was gehuis vest in Nu 10. een kamer die uitkwam op den sa lon I Eens in menagie keek ik naar de andere passagieis. Zij waren vijftig in getalle, waaronder personen van alle landen Engelsche, Deensche, Amerikaansche, Zwitsers, Spanjaars, Eranschcn, tot zwarte toe. Ik was te vreden van onder de passagiers eene goede katholieke familie te vinden. Ik miek erkennis medeen bleef kennis tot teinde toe. Daarmede nogtans en vertrokken wij nog niet. De /‘ara moest de brieven mededoen en zij en waren nog niet aangekomen. Eindelijk rond den vijven kwam een tweede steamer naar ons gevaren hi; had de brieven mede en nu mochten wij voort. De kapitc n gaf zijne bevelen, en twee drie ma ro zen klauterden aanstonds in de toppen van de mas ten. Het schip aangedaan van dut bevel, verzuchtte e keer of vierc, spoog ronk en water en ging stil- lekcns vooruit. Onze Para ging statig en deftig, 1 gelijk eene machtige koninginne op haar uitge strekt grondgebied. Ik liet ze'gaan en ging zitten bewonderen het tafereel dat voor mijne oogen lag. 1 c Scheldeboorden zijn schoon, schoener nog zijn de kusten van de Maiche, zeeader waarin ons schip lag en die Engeland, ten minste lanes dien kant, pet .den grooten oceaan verbindt, 't Eerste dat wij zagep aan de kusten, was een groot hospi taal, dtipr Victoria gebouwd voor hare zieke sol daten. Verder op eene schrikkelijke versterking, volgens mij gansch bekwaam om den grooten hon ger te stillen der vreemde mogendheden. Verder nog t eiland ight. Hoe schoon, d,e bergen met hunne krinkelende paden, die bosschen... dit alles en vele andere schoone dingen zag ik nog aan den boord van ons schip. En wij vaarden voort, en ge rechten altijd van langs om voider van het vaste land. Eindelijk waren wij uit de Manche, in den grooten Atlantisschen Oceaan. Ik maakte nog eens mijn kruis en aanriep mijne goede Moe..er Maria, Haar zeggende Ave, Maris Stella, Dei mater alma. Atque semper virgo Sis Sancti Thomae porta. 't Was nu zesse op het schip, de ure van den dtner of noenmaal te nemen. Ik trok de ec’zaal binnen. Welke rijkdom van optooi 1 All.s in het zilver. Aan ieder teiloor drie vernetten, drie mes sen, twee lepels,.... Ik had willen op dien oogen- blik bij mijnen ouden confrater zijn, die in den tijd vele in de Kroon? wareerde te Veurne ik zondeling op het eiland St. Thomas. Waar ligt het schip voor St. Thomas? I don't unde, stand you! Niks now, kanni- versta Where... is... the schip for St. Thomas! Twenty minutes in sea. Twintigmmuten in zee, hcmclscho deugd! En zoo was het. Op dat oogenblik van den dag en was er geen water genoeg in de kuaie; en daar het schip zoo groot was, moest het wat verder in zee blijven. Gelukkiglijk lag er een andere steamer, •met name Alexandra, gereed om ons aan boord van het schip te brengen. De reizigers voor St. Thomas en andere landen van over zee namen er plaats op en ik ook, en wij vaarden naar or zen grooten kurassier. Welk een schip! 't Was gelijk eene donderwolke in de zee! Wij naderen, na eren, wij zijn er bij. Afgestapt in een twee drie en dan viel ik gelijk uit de lucht. Immers die kerel was grooter dan het marktschip van Veurne op Dixmu Ie. Eeest en ■oordeelt. Denkt op onze grootste huizen, zij zijn niets bij mijnen steamer. Een kapitein is er daar, twee onderkapitetns, en dan nog 97 mannen om het werk te doc.i. Onder al dié mcnschen, céne vrouw alleen, het overige al tnannevolk. Ik doe u dat opmerken om u te doen Zien hoe men op zulke schepen aan dc zedigheid houdt. Honderd man hadde hem inlichtingen gevraagd m pens het ge bruik van al die voorwerpen. Doch ik gebaarde van Karei en handelde als of ik alles wist en ging op mijne plaats. Ik was er im.ners om ‘den wille Gods en voor mijn geld. Wat zij mij daar opdien den en beven opdienen, kan ik niet zeggen en bij zonderlijk inhul Engelsch. Die engelsclien, volgens ik Z'en kan, zijn brave mcnschen maar zij etui hertelijk. Ik deed het ook d en dag, want ik had honger. O der de maaltijd en stond het schip niet slide, en z,o wa- het dat nievers geen land meer te zien was, als ik na eten terugkwam op het dek. Wi, warenden grooten Oceaan binnen gevaren. Dan gc.ioot ik voor den eersten keer de avond stilte cp den Oceaan. Heimelijke stilte was het, en 1 gmg zoowel om mijn avondgebed te zeggen ren avondgebed aan boord van een zeeschip, boveii u de sterrenhemel, onder u de afgrond! Ik bad en ging s.apcn. Ik sliep gelijk eene rooze. Nog ans s-oiid ik den vrijdag op. men hadde gezeid, maar half gebakken. En mi) docht, als ik over b ord zag, oc visschen mijne bewegingen te zien be spieden! Zouden zij willen dat ik hun den p.nnmp jonnefZoo was het. De zeeziekte bleef aanhouden en eindelijk deed ik wat zij verlangden; ik betaalde’ zoo niet eene klinkende, toch eene gildige muntc aan de visschen. Daarmede «ss ik veel verlicht- het schip ook, en 't bleef statig voortvaren d -n vrijdag en den zaterdag. (Vervolgt) -- 11 u w I J Vó

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1