KERMISFEESTEN j Juli en 7 Augusti uitgaat. zullen de beslu- t r I I 12 tri STAD VEURNE shit, ?- S. 5 s w T, e I 43’ jaar Woensdag 20 Juli 1887 V 29 ge. I i i a 3 «o van 80 fr. 1 *»rne. »V Juli- -a 23 Zaterdag; 30 Juli, om 8 ure ‘s avonds, zal het feest aangekon- digd worden door hel geluid der triomf- klok. Zondag 31 Juli, Nluandag 1 Auguktl. oin 4 ure, Caneeri in dm lustiiot van M. Despot-Verwaerde. door de maatschappij de Mi lomanen. J f-e.!. J - a. g t 5 c s P 5 EMnudiig 9 Augusti, WoeuNtliiK 3 Augusti, om 4 ure na middag, in de Wandeldreef, KincotekinK in rechte lijn met puurdeniHKrnpannrn. I^ondcnlas 4 AuRuwti, oin 4 1/2 ure na middag. VolkMpelen (Tuiiiliolling) aan de Panneb u en ten 5 1/2 ure Kiernl»sing bij hel Spa msch Kwartier. Vrijdag; ft Augusti, Prijskamp voo Duiven, door de maatschappij de IVare Liefhebbers zonder vrees, gevest gd bij K. Tfiiry. Kutcrdag O AugtiMi, luiMirrriJkr prijskamp voor tialrn en jaai lijk.-che Pam-tlrnmarnC. Zondag; 7 Augusti, om ft me ’s morgens, toneer* door dc Melomanen. in den lusthof der familie De- rpot-V-TWaerde. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk van 1887. 'an 80 Ir. onderste van zijne tuggraie. C6 O ■o Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevel de Sekretaris, I. DE CA.E. rk«n nut 1 «n« de K<-ne- l**’H door 2. den katholieken godsdienst, zegt dat is goed voor de katholieken. Wij hebben het zoo dikwijls gezeid, om- N - r» S ’P het 1 Belgische IJK. •I dc herik un- slitapm.i- flwvelrtn Niet i du 5 luiheid, talige cmuH- Miaiidrliiig ril en ^ebijtcii t bnndrn ken noch pijn r hardt to »pü* lUlgie nlkeii een volledig *JIF,IER trol- door f3n1'** Hiderneiuen do ir? nn middag* <Jnn r 1 70 a 0 00 1 *10 r! Uzze anstaende kerrcmlsse. Onder dezen titel ontvangen wij van cenen m-eringdoener der Zuidstiaat het onderstaande eigenaardig wenkje aan den heer politie-kommissaris. Wij deelen het letterlijk mede Minheere den Veurenaere ’k ^t; hoon tl zeggen dutter zoodanig vele plekke Avrargd is voor kooien, kraemen en Ipakken dat de Grooie Mark gaél te kleine zijn. 2 70 1 80 o no a 2 00 h'i Wö. 38 Zoude minheere den commesaris die nog al goê vim is. nia wat kunstekooten en an dere dyngeo kunnen op onze vissema; t zet ten? Der zou du er ook veele volk konimr-n, en vvaê dalter volk is isser ook ntynnge zei uilsprgel zaliger, en wijder verkoopen ook geeren êbitje, en wijd r moeien ook grooie pattmlle belarlen alle jaere. Wyder allemaelé neyrinkdoenders watten slytcon tent os me tuineere Sossenwn zagen kom men me ze maneeze. maar ze. zeggen dalti n niemtêèiueugt kommen, otnnie dat d’her- beigiers yande mart enklammeerd bon of' hun iippe èn laelen haitheit. en perlan z.ent, jaeruil jaetin olie male en al dalter is is al- tydt op de marl en ze zijn nognie koiVenl, en ze zottn derby krysrehen, osse zien dat en ander ook èbitje verkopt ên pertan we moeten wyder ook leeven, het en vliegt ook in uzzen mond nie. Zoodus me vragen ollcmaele van de Zuid- straete en van de vissemart omdat mineere commesaeris ook èbitje op uz zou peizen. En ouden neyntikdoener die nog geeren verkopj. X. gen van iels te doen tegen hun ge- H nd) t i l dal. als zij gezond zijn; maar als ’t be- W,j gaan nog «order, maar wU lw,j- 1(j Vm al de liberalen die in Veurne geweest; zijn, is er nog geer, een liberaal gestor- ven; al katholiek op laatste! Met wien spotten zij dan binst bun leven? Met hunne kortzichtige en blinde aanhan gers! Mochten deze van meer tot meer hunne oogen open doen en de aanhan gers niet meer zijn van die schreuwers die op hun stei tbedde hun hberalismus in de handen van den duivel wedetge ven, ronder hem te bedanken, en indien zij konden, mei eette gioote befte in het V Aan de scholen en 't onderwijs zouden wij hetzelfde princiep toepassen! Ieder een zou dan vrij zijn en nooit gedwon gen! Is ’t Advertentie blad nog van ons ge dacht? -■ Maar, om weder te keeten op de gil den, beslaat die volstrekte vrijheid en onafhankelijkheid hier in Veurne voor de gilden? Neen! Slaat het uildrukelijk in hunne statuten niet, de gewoonte, ingebracht onder de liberale besturen, en die om zoo te zeggen eene wel geworden is, vereischt dal de gesubsidieerde gilden al tijd beantwoorden aan de officieels uit- noodigingen door het schepencollegie gedaan 'l la waar, de vrijheid en on- afhankelijkheid van die gilden kan daardoor gekrenkt zijn, maar dat is de I gewoonte die wet geworden is, en 't kan gebeuren met de katholieken gelijk met I de liberalen. Heeft over tien jaren eene katholieke gilde bare subsidien niet zien aftrekken, omdat zï\,officieel u'.tgenoodigd zijnde, niet wilde beantwoorden aan hol officieel verzoek En dan, is het aan de gilden van te beslissen of eene feesle een ol/icieel ka rakter moet hebben of neen? Indien liet alzoo ware, de overlieden zouden de onderdanen worden, en de onderdanen de overheid! 't Ware een schoon be stuur! Wij weten en verstaan wel waar, in deze omstandigheid, de zake vast houdt de inhuldiging van eenen pas toor of deken, zegt tiet Advertentie-blad is eene bijzondere feest, voor de katho lieken, er is geen gemeens tusschen de liberalen en hem, lusschen de burger lijke overheid en bem. Dat is nu ’t li- beiaal stelsel geworden! De liberale gemeenteraad van 1864 redeneerde alzoo niet, maar stemde eene beslissing, bij welke de gemeenteraad en al de gilden den heer deken gingen welkom wenschee in naani van de stad Gij ziel daaraan hoe de liberalen van nu geprogresseeid hebben. De burgerlijke overheid en de geeste lijke overheid zijn verscheiden, ja, maar niet uil hunne natuur vijandig, gelijk in hel stelsel van de liberalen. Elkeene is vrij en onafhankelijk op haar gebied, en de overeenkomst is bet beste dal men wenschea kan. De liberalen willen van geen geestelijke overheid hooren; maar zou eene katholieke burgerlijke overheid die liberale pretentien en zottigheden PROGRAMMA. liet Kollegie van Burgemeester en Sche- penen der stad Veurne heeft, ter gelegen heid der kermis, het volgend programma vastgi'sicld. Om 8 1,2 ure, Velkaeonerrt op de Grooie M n kt, door de koninklijke maat schappij Sic G- cilia. om 6 ure morgen». Prijskamp voor ■iliodr Vinken, gegeven door de maat schappij der Blinde Vinken, bij P. Fiorine, in den Anker. Om 10 ure 's morgens, openincten stad- buizi! v.h: de TrulaoiiatclU«B «i« r erhililrrijrn, atM*l**nt enz., van den h.M-r A T'Schaiimr. Kunstschilder. Om 11 ui«. eknid I*ee«t m den lusthof d t familie Dtspoi-Ver- wrtarde, <ioor de koninklijke maatschappij S e. Cecilia. Om l ure namiddag, rrrnte l'ltinnu der «Juhilé-rroecaaie van dr bu- dalUrii. Om 3 ure na middag, Prijskamp voor dr Idj viaxeherM. Ou 4 me, l’elkaspelen (Scho- telkrnslest n) aan de N.eupor brug. n <->>t«iholiittK door de IFarc Ambachts lieden. bij Ghailes Pil, Rozcndaalsiraai Plaalselijk. Omdat het Advertenlie-blad gedurig wil wil wasseben wat zwart is, zullen wij, voor eene laatste maal wederkeeren, op de weigering van zekeie gilden van deel te maken aan eenen stoet, waai toe zij officieel door het schepencollegie wa ren uitgenoodigd geweest. Wij hadden geschreven in ons laatste nummer Waarom krijgen de maat schappijen hunne subsidien? Is bel niét om de feesten op te luisteren, als zij daartoe officieel door de overheid van de i stad uitgenoodigd zijn? Dit officieel ver zoek mag hun aanstaan of niet, de gil den hebben daarin niets te zien; als zij gevraagd zijn, zij moeten gaan, ’t daar voor dat zij hunne subsidien ontvan gen. ’t Adveitentie-blad deelt ook dit uit treksel uit onzen aitikcl mede aan zijne lezers, maar 't rechtzinnig bladje laat twee keeren het woord officieel ach ter, om de armtierigheid van zijne rede- i neering te duiken! Als men zulke mid- i delen gebruikt men bekent zijn onge- lijk Nu, liet Advertentie blad antwoordt het volgende, op onze bovenstaande reken Dit stelsel van den Veurnaar kunnen wij in geener wijze aanvaatden zijne toepassing zou geheel en gansch den eigentlijken aard en de gevoelens van vrijheid'en onafhankelijkheid misken nen, welke onder onze maatschappijen heet schei) en ze kenmerken, enz. Wij zullen nu i beralen zal verwonderen Wij zijn ten volle van't gedacht van Advertentie- fIrsch 'd’b Ie tfe.-ch u Heem’’ ‘él bet grijze Sbüerdwijn^n, 1 Lk en is geen *b)lr. Veiirne. kiechïia- Ff)Ns HEN- Naf. Bfe IbiiniT. De persoonlijke dienst. Donderdag is in de k<mer over hel wets voorstel d’Oultremoni, betrekkelijk dt-n per soonlijken tkitjgs lienst, de beslissende slag geslegen. Met 69 stemmen tegen 62 en 4 on-houdii’gen ishel hatelijk princiep validen p -iMionlijktn dienst verworpen.. Die meerderheid is befrekblijk gering, doch xij is te danken aan d emsgezind- heid der rechterzij en aan nare trouwe na leving van hel program dei ka holirke partij De 69 leden, weke den persoonlijken dienst, et>rsle stap naar het stelsel alleman s Haal, h bbeu verwoipcn, behooren allen Hebben voor gestemd al de aanwezige van 40; elf leden der onafhankelijke bank van Brussel, vijf minis ters en zes led'-n der techierzij. Ib bb,n tegen ge. temd 69 leden der rech terzij. Waren afwtzig MM. Janssens. Crombez en Tesch. Deze laatste twee zijn liberalen. De beraadslaging welke deze stemming heeft voorafgegaan was langdurig en woe lig. en de stemming geb-urde onder een diep stilzwijgen De uitroeping van den uitslag v. rwi k'e ten - gtöoie opschudding in de zaal. D-* linkerzij was terneergeslagen; al hare r I "3 va» het ministerie de verd-eling der rechterzij was in eens du g n ge.albm. M. d’Öultremont trok m en de zuinig weid onder de levendigste opschudding geheven. nlijke ontlasting zijn. I Vrijdag heeft M. de voorzitter lezing ge geven van een voorstel tol herziening der a’iikels 47 en “>6 van den grondwet, onJcr- te kend door zes liberale leden. Het overige der zi.ling werd gewijd aan de bespreking van hel wclsontweip fiif bft‘ teugeling der openbare dronki nschap. In d' n loop der beraadslaging hreft M. Bcern.ert aangekond'gd dat. hij eene wet vooibercdt op den verkoop van sterke i dranken. "’iklijk Xfin- C/1 i' 5’ ttuiN. m 5 'I-rl.rr- J OO o M <Z) C - J C - s g «S S «S •3 -4 na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Aimoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office i>e Pi ri.iche, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. 'Zwarte Nonnenstraat, 4, te Vcurm-, en in de Postkanlooren. Nog eens, heeft hel Adie'tentie-blad, zonder bel te willen, getoond wal het liberalismus is er bestaan geene be- bad, in tnnn^pjnhetaigeniïere^ j trek^i.nge^,l\U1S'?hei' heL*i:beralismi13 strekt gesproken! Men zou moeten den i !>n eigentlijken aard en de gevoelens van iet’ vrijheid en onafhankelijkheid laten ALGEMEENE SCHIKKINGEN. Ter gelegenheid dw vermaarde proces sie eer Sodalileit, welke de Zondagen 31 ren van slaat en bnurispoorwegen buiten gewone treim-n inrichten. 1 De leniooiisb'lling di r schilderijen. <nz., van den heer T’Scharner zal open zijn van den Zor.d.ig 31 Juli lot en met den Maan dag 8 Augusti. dagelijks van 10 lot 12 ure 's morgens en van 2 lot 5 ure na middag. Do schikkingen en prijzen der feesten zijn bij afzonderlijke programmen aangeduid. De schoone lusthof der familie Despot- Verwacrde zal geduiende geheel de Kennis werk voor het publiek to< gatikelijk zijn. Gedurende de kermis is ht l toegelaten feesten, danspartijen, speler, en andere ver makelijkheden te geven, mits afvraag aan het Schepen Kolbgm. G durende Kermisfeesten zal de poli- lieklok niet geluid worden. G taan ten slachuize. te Veurne dm 4 Juli 1887. - moeten bijtreden? iels zeggen dat de li- 1 volle van ’t gedacht S tal dr kalboli-ke p r ij. n 4 ure na middag. Groote Schijf- I' l - «rliirtlns met hel karabijn op St. Dmij»- libir.len. ten g-talie plein. b Prijakump voor Huiven, door de Maatschappij St. Esprit, gevestigd bij S. Zoete. Om II ure's morgens, op stadsschouw- bmg. plrehtice Prijadeelins aan de l.-i rl ngen der Teeken en Nijverheidsscholen Om 3 .ure, Valksaprlen (mastklim- ming). op hel einde der Duinkerkslraat. Om 4 ure, aan de statie. Ring en Ganibóllin* door de Bolders-maat- sch ippij de Vrije, Burgers, in den Tulipaan. Om 4 1/2 ure na mi linie in de Nieuwe Sterre, bij P. Delanghe. Om 4 Ure na middag, (-iiuihotliiir in de Fluit, door de maatschappij AJtld en Ge- spaarzaam. Om 4 ure na middag. Tweede uil- 1 Ben v dor Jubi'é Proe^tnie «ter Me- I dalitei*. 1 aan de maalschappijen en ze nooit dwin- ^iTzetden Geene betrekkingenZij schreeuwen i dat nU -zii crpznnri »iin- ir j t ”-j «...j felen of hel Advertentie, blad ons zal vol gen in onze liefde voor de viijheid en de onafhankelijkheid van de maatschap pijen Om ze nog meer viij i n i nafhankelijk te maken van 't is gelijk wi Ik bestuur, wij zijn van gedacht, in princiep, en in 't algemeen gesptoken, dat in deze eeuw van verdeeldheid, en onder den invloed van de Grondwet, die haar onbevoegd vciklaail in zake van wijsbegeerte, let teren en schoone kunsten, men geene subsidien zou moeten geven aan 't is gelijk welke maatschappij, maar alles zou moeten ovcrlaten aan de vrijheid. Om'3 ure. Velkovprien (mastklim- de statie, Rins- atrkins me* bonden ingespannen D-* linkerzij was Hoor de Bolders-maat- I hoop op de omverwerping P!1 (,zv nn rl**p p*»nh Om 4 1/2 ure na middag. Hr«eihnl- I )n rre, bij P. Delanghe. I tijn ontwerp Drze stemm ng zal voor bat land eene wezenlijke ontlasting zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1