KERMISFEESTEN van 1887 a I H STAD VEURNE 43s jaar Woensdag 27 Juli 1887 [X’ 30 Oil bUd «..r^hiiul J» WoMS*6. o.imiddolijk n» d« (raanmarkU - Inscbrijvinssprijs. 5 ft. 'sjaare; mot de real fr. - Annoaeen SO eendmen per regel. IM greole Gambolling door de Boluers-tuaat- I. DE CAE. Plaatselijk.. middag. Tweede uit- GEMEENTERAAD. Zitting van 20 Juli. Afwezig de heeren Houtsaeger, Bar bier en De Hoon. I. Bureel van Weldaad Gift Puppynck. Gesar Puppynck heeft 500 frank ge- Woensdag 3 Augusti, om 4 ure na middag, in de Wandeldreef, Itingsteking in rechte lijn met paarden ingetpanneii, Oonderdag 4 Augusti, Mclomaiien. in den lusthof der familie De- spot-Verwaerde. Om 4 ure na middag. Tweede uit- gnnx der JubiSé-Proees»ie dér So dallteit. ALGEMEENE SCHIKKINGEN. Ter gelegenheid d r vermaarde proces sie der Sodaliteit, welke de Zondagen 31 Juli en 7 Augusti uitg ial, zullen de bestu ren van staat- en buurtspoorwegen buiten- stort om als kostganger in T oudeman nenhuis aanveerd te worden. Goed gekeurd. II. Lager onderwijs. Rekening. van gewone snoeken en hebben dal voor recht bij andere visschen, dat zij niet alleen kunnen zwemmen, maar ook vliegen. Zij vliegen nooit verre en kunnen het maar volhouden in de vlucht zoolange hunne vliegers nat zijn. Zijn zij droog, dan valt de visch Soms vliegen zij op het schip, en, natuurlijk, dan zijn zij veiloien. Zoo varen wij voort, en moeten nog voort tot woensdag. Dan zullen wij te Barbados zijn. Barbados is ■•ene engel che bezitting Daar moet ik stil houden en veranderen van schip!... ’t Is woensdag en wij zijn te Barbades. Ik hid dal eiland in de oog-; van ’s morgens vioeg ’t was eene guheele sti iep groen, die haar vertoonde in de verte. Dat eiland moet schoon zijn, dacht ik. ik zal er naartoe varen. Van als het mogelijk was. een boot genomen, en in een twee drie was ik aan wal. Seffens miek ik kennis met den priester van het eiland en wierd door hem onthaald gelijk een kind van den huize. Hij bood mij zijn peerd en rijtuig aan om eene ronde in het eilaid te doen. (Vervolgt om 4 1/2 ure na middag, Volksspelen (Tuii.bolling) aan de panneb.ug, en ten 5 1/2 ure Klerslaging b:j het Spaansch Kwartier. Vrijdag; 5 Augusti, Prijskamp vuo Duiven, door de ina.itschappij de Hare Lief hebbers zonder vrees, gevest g>< bij K. Tinry. Om 4 ure na middag, Gnaibolling in de F’iuit, door de maatschappij Mild en Ge- spaarzaam. Zaterdag» Augusti, luisterrij e prijskamp voor Bers- tiaien en aarlijksche 1‘iiurilrniiiar.t. Zondag Augusti, om II lire’s morgens. Concert door de heen en weer geslingerd en het liep daar over de baren, gelijk een dronkclette op het va,te land, op strafe. Niets en kan weder staal) aan het element der zeeGod alléén is daar machtig; al wat mensch is of men- schclijk, is er machteloos. God. die over zjjne kinderen waakt, gebood dan ook aau de zee wal fatsoelijker te zijn. En zij ge hoorzaamde de regen hield op, de winden gingen slapen, er was ruste op zee en die ruste bleef voortduren. De andere dagen, niets bijzonders; al jeenlijk ’s avonds het schoon tafereel van zon.nenondergang. De zonne zien ondergaan op zee. Nooit heb ik iets schooner ge zen. Zulks overtreft alle inbeeldingskracht; daarom ook zal ik hel niet aangaan hel u ie beschrijven, maar bij het zien van zulke lafereelen. de ziele zwemt van genoegen, en men b’dt zonder het te weten. In den dag zien wij niets anders dan water. Van tijd lot tijd nogtans een wal- visch, die heele kolommen water naar bo ven blaast; nogtans die kerels blijven te verre van het schip af, om er u een klaar gedacht van te kunnen gevrn. Onder de visschen die wij hier veel ontmoeten, zijn nog de vliegvisschen. Zij hebben da grootte kostgangster wordt goedgekeurd. V. Kerk van St. Nicolaus. Rekening van 1886. Goedgekeurd. VI. ld. Begrooting van 1887. Goedgekeurd. VII. Proces-verbaal van verificatie der kas. Aanveerd. VIII. Lijst der kinderen voor het kosteloos onderwijs. M. de Burgemeester. Die lijsten heb ben hetzelfde belang niet als de vo rige jaren, omdat de gemeenteraad vastgesteld heeft jaarlijks eene vaste som te betalen voor het onderwijs dor arme kinderen. De disch heeft ons de lijsten wedergezonden, maar niet ge sproken van de somme voor dewelke bij zal tusschenkomen voor het kosteloos onderwijs. Eene aanvraag zal hem over dit punt gezonden worden. IX. Middelbare school. Rekening en begrooting Goedgekeurd. X en XI besproken in geheime zitting. Gedaan ten stadhuize, te Veurne den 4 Juli 1887. Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevel de Sekretaris, Brief van den Eerw. Heer Rietvelt, Pater Redemptorist. zendeling op het eiland St. Thomas. Nu was het zondag. Van dien dag moet verde niets bijzonders op.’ De dinsdag" ook ik een woord zeggen. Alles ging er gelijk 1 - j op da andere dagen, toen rond den elven ’s morgens, al de officiers, de kapitein aan ’t hoofd en in groolen unifoim, op het dek van het schip verschenen, 'l Ging revue zijn, en in e n twee drie, waren <ie bikkers, beenhouwers, lab ILimclimn. m.iho/.i n »m al de andere bedienden op hunnen post; zij stonden daar op twee reien; de kapitein ging van man lol man. Dal overzicht ge daan, trokken zij allen den salon bmt’tn. De passagiers de Protestanten volg den. Wat zal er nu gebeuren? De dienst der protestanten zal plaats hebben. Welk een dienst.' In plaats van oenen priester, een zeekapitein die de vergadering voorzit. In plaats van de H. Mis, de lezing in oenen vervalschlen bibel. In plaats van Jesus, metsIn plaats van Maria, niets!... Wat ben ik gelukkig katholiek te zijn Eu dwa zen, groote dwazen zijn het die souis in het openbaar leven hen schamen den naam van Roomsch katholiek tc dragen. De Roomsche gewone treinen inrichten. De tentoonstelling der schilderijen, enz., van den heer T’Scharner zal open zijn van den Zondag 31 Juli lot en met den Maan dag 8 Augusti, dagelijks van 10 lot 12 ure 's morgens en van 2 lot S ure na middag. De schikkingen en prijzen der feesten zijn bij afzonderlijke programmen aangeduid. De schoone lusthof der familie Despot- Verwaerde zal gedurende geheel de Kermis- week voor het publiek toegankelijk zijn. Gedurende de kermis is hel loegelaten ver- aan katholieke religie alléén is de goede; buiten die, geene zaligheid. Die’t anders zeggen, I zijn keilers! I De zondag ging voorbij. De maandag te niet, noch de woensdag Maar de donder dag een kleine storm Vliegt de Blauvoet, storm op zeeIk had het al willen bemer ken van ’s morgens, De zonne was opge staan gansch kwalijk gezind. Ik geloof' dal zij had willen wed rkruipen voor eenige uren, maar ónmogelijk, de lijd was daar. Wij moesten hel bekoopen Inderdaad, rond den tienen, h>-t goot water Waarom dal water in de zee? vraagt het aan Dezen die het doet rcg°n n. Hij weet het alléén. In alle geval, de visschen die daar sedert zoo lange gepekeld lagen in hel zoute water, morsten tevreden zijn eene zeupe versch te krijgen. Waren zij te vreden. de reizigers en waren het niet. Bijna allen verbeten het dek, en gingen binnen. Ik bleef buiten. En de winden loeiden, en de zee schuimde van woede, en de baren bee.ten gedurig in bet lijf van hel schip. Hel arme schip, dat groot ijzeren zeemonster, weel gij hoe hel er dan uilzag? Gelijk een kwajongen in de arm’s van zijnen vergramden vader, Het wierd Gezonden naar do commissie van fi- nantien. III. Aanvraag Florence Tahon. De aanveerding der Annuntiatenschool, gedaan zijnde onder den naam der vorige overste, wordt vernieuwd onder den naam der tegenwoordige overste Florence Tahon. IV. Oudemannenhuis. Aanveerding. Oe aanveerding van Joanna Cools als I ken hèbbraï En“ ffsSTbbe^r'de IBinsdag 3 Augusti, PrijMkuinp voor Duiven, door de Maatschappij St. Esprit, gevestigd bij S. Zo»‘te. Om 11 ure ’s mo'gens. op stadsschouw burg. pleclitise Pr'jMileeliitK aan de leerl iigeuuerTr, m-ii n Nijverheidsscholen Om 3 ure. VolKMMpcien (mastkiim- mina). op het cum* mjr Duinkerkslraal. Om 4 unaan de statie, KinK- Om 4 ure na middag. Uroote Meliijf. «chirtin* met hel karabijn op St. Denijs- p em volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een 'n^IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.’ het 100. De Annoncen voor Btlgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Plblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den ijzerenweg. 1 Juli ’t Advertentie-blad kan nog niet ver geten dal wij over eenige weken ge schreven hebben, dal, volgens alle rechtzinnige burgers, de stad nog nooit zoo wel is bestuuid geweest, als nu tegenwoordig door het katholiek, be stuur. Dat ging te verre voorde geuzen! Wal! De Veurnaar zulke dingen zeg gen, in t openbaar! De burgers mogen dat zeggen onder elkander, wij kunnen het niet beletten, maar wij zullen trach ten die waarheid te verduisteren en in twijfel te trekken en schreeuwen op de daken dal bel bestuur hatelijk en schade lijk is. Alzoo moet de geuzenklieke gespro- ri.. Sche- I derslad Veurne heeft, ter gelegen- j en Cunihollina; door de Liuluers-maat- r I schappij de Vrije Burgers, in den Tulipuan. i danspartijen, spe.eu en andere Om 4 1/2 ure na middag. Ke*elbol- zakelijkheden e geven, mits afvraag linie in de Nieuwe Sterre, bij P. Delanghe. het Schepen-Kollegie. J I Gedurende de Kermisfeesten zal de polt- lieklok niet geluid worden. PROGRAMMA. Het Kollegi? van Burgemeester en penen der stad Veurne heeft, ier ^vir^vu- v... - beid der kermis, het volgend programma stekin» met houden ingespannen vastgesteld. Hooi’ de l><>liiers-maat- Zaterdag 30 Juli, om 8 ure ’s avonds, zal het feest aang>“kon- digd worden door het geluid der triomf- klok. Om 8 1/2 ure. Volksconcert op de Groote Markt, door de koninklijke maat schappij Sie Cecilia. Zontlng 31 Juli, om 6 ure V morgens, Prijskamp voor Uliiide ViirUrn, gegeven door de. maat schappij der Blinde Vinken, bij P. Fiorine. in den Anker. Om 10 ure 's morgens, opmlncten stad huize van de TentownstrSiiaa; Her schilderijen, studten. nz.,- van d»n heer A. T'Schaincr. kunstschilder. Om 11 ure, .YluKlrkunl Feest in den lusthof der familie D spot-Ver- waarde, door de koninklijke maatschappij S:e. Cecilia. Om 4 ure namiddag, eerste Fitzitug der Jnbilé-Proeessie vun de Mo daliteit. Mhutntlng t Augusti, om 4 ure. Concert in don lustnot van M. Despot Verwaerde, door de maa schappij de Mclomanen. Om 3 ure na middag. Prijskamp voor de IJjnvisseher». Ou 4 ure. telk nstekm) nan <3a xibollioc 1 lieden, bij Ghaih met hel karabijn op St. D-mijs- Uil Uldu k! - r> AfvnnrlnvhiL'P nummers voor artikels. enz. 90 fr. het 100. 1 IllTS 5 04 7 21 7 5 26 741 5 37 I 50 12 45 BW» 8 00 8 58 9 45 Brutsel (vertrek) Gent I.ichtervelde Corteuiarcq Handzaetne '/.arren Eessen Diiriiudo Oostkerke A vecnppelle Veurne Adinkerke Ghyveldr 7 06 7 01 7 45 9 49. 5 50 6 11 5 40 6 56 7 35 857 9 10 9 19 7 59 8 09 a 23 on»» 1 03 O 5 00 0 53 5 07 7 00 7 48 5 15 7 06 7 54 2' 1 5 39 7 55 8 16 5 22 5 57 9 35 10 41 10 50 I --- t)- Duinkerks naar Parijs en mor?- Duinkerke (vertr.) 10 43 Atrecht 2 25 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’a avond» Parijs (vertrek) 6 50 Duinkerke(Aank). 12 30 I Nieuport (stad)-Dixmuda. 12 05 1 51 Dixmude-Nieuport 2 30 6 06 C 9 38 00 3 00 3 00 5 58 7 47 11 0/ t i 00 4 09 6 01 1 42 519 7 46 2 00 5 32 8 00 2 00 211 2 18 2 36 2 41 Duinkerke (vsrtrek) Ghy velde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zarren llandtaeme Cortemarcq Lichtervelde GentnaarBrussel 7 41 9 4t> Brussel (aank.) 9 36 11 04 Parijs naar Duinkerke. at. 'h morg 2 46 5 45 5 53 6 16 8 06 8 06 8 00 9 17 9 26 11 18 11 03 11 15 11 05 8 00 6 05 9 42 1 28 3 59 Nieuport Dixmude-Gent en Vi urne Duinkerke. uuuW, 4 22 t 8 42 8 ‘6 8 11 n n8 18 2 27 554 826 951 8 55 8 43 2 53 6 15 8 50 3 10 3 40 4 07 9 53 o 10 10 10 .9 10 50 Cortemarcq naar Oostende, ï8 1 10 22, 1 18, 4 47, 10, 7. tu Oostende-Coitenjarcq, 6 02, 8 13, 12 11, 3 56, 6 13, 8 10. Cortemtiicq-lJper, 7 06,9 12, 1 5 2,8 01 IJper-Covtemarcq, 7 21, 11 2?. 5 .57. 6 22 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, 11 36, 1 27, 5 4 7 27. Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge. 5 05 8 05, 11 02. 12 55, 4 25, 6 4l, 9 15, Brugge naar Kortrijk, 7 40, 11 04, 12 40. 5 05 6 42 Oostende-Brussel. 5 30. 6 20.7 16. 9 07. 11 22. 1 57, 4 24.5 31. 6 05, 7 34,6 14 VolkNmp (ScllO- an de N eup< r bi ug, en jloor de ll’urc Ainbachls- es Pil. Rozend.ialsirial. 6 02 1047 C - 7 06 12 05 7 1. 1- 7 21 12 22 7 29 12 30 40 1243 228 454 6 47 735 7 46 1z49 7 53 12 56 1 02 1 12 250 524 7 16 8<>4 1 50 C— 7 4 15 4 35 8 11 9 54 9 45 6 02 1047 308 5 07 36 11 27 3 48 5 43 :5 4 16 en 14 12 15 2 03 4 25 6 19 7 1] 4 32 6 26 i4 40 6 34 5 45 8 06 9 17 11 03 morgmorg. 8 00 - 1 28 9 05 6 20 9 03 12 08 7 10 9 16 12 21 7 16 9 22 927 7 28 9 34 7 59 9 13 12 42 7 48 9 52 7 56 10 00 8 04 10 09 8 16 .0 22 8 26 1051 Duinkxrk. unk. 57 It 1® •t ■-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1