43’ jaar Woensdag 17 Atigtisii 1887 1V 33 tai onderdeden, hel strijdt onder van op- Zeker nemen alle liberalen dit niet Maar 't zijn mij de van kom kijkt! hetgeen die tweede reden is dan de volgende vol gevolgd zijn geweest. En indien het de en maar dat louter Zeker, beweren er velen van hun. dat zij tot onzen godsdienst beüooren en zullen blijven bobooien. Maar in dit geval zijn zij verblind, ol wel zij huichelen. Zij zien dat hei liheralismus niet Èerst en vooral moeten wij doen ken, gelijk een trop uilen, of ’t huis te zitten blekken en grijnzen, bachten ’t gordijntje, dat en is onze schuld niet Dat bestaat in goeslen! Strijd tegen den waren Godsdienst. De tijden veranderen, de men- schip legen de priesters. i Zij strijden tegen dezen, maar niet tegen den godsdienst, zeggen ze. Sedert het katholiek geloof bestaat, eene de vijandige partij opgestaan legen het ge loof. Wie de inrichter, de ophitser, de aan voerder dezer partij, door de eeuwen van een land strijden zou, en toch dit land in zijn hert zou diagen. De liberalen van die soort kunnen slechts hen zelven bedriegen, maar niemand anders meer. Het gezond oordeel heeft sedert lang kort recht met die veinzerij gespeeld. Zij behooren wetens of niet wetens lot het leger der snijders tegen hel katholiek geloof, zij strijden meê onder het vaandel der hel, dat sedert 18 eeuwen, boven hel ongodsdienstig leger wappert. j)c Kamer. I - -- Dinsdag heeft de Kamer van volks- - - vertegenwoordigers haren langen en I vruchtbaren zittijd gesloten, gedurende schen in zeker punt niet, welken een groot getal nuttige maatre- f 1 gelen en wellen werden gestemd en een I is er, tusschen het menschdom, -1 aan ---■-u dringende werkmanskweslie. korte~bespreking, Let heen is. weet natuurlijk ieder wel- Maar dit belet niet, dal wij gerust zeg gen kunnen, dat in het liberalismus het heette ook communismus, socialismus, radicalismus, progressismus of doctrinal ïs- mus, alle haat, alle de vijandschap fcDlllv„. vm -r„- tegen de Kerk zich vereenigt. richt; kredieten op buitengewone in- En degenen die geen godsdienst heb- genen die er eenen hebben voigens hun eigen fabriekaat, al dezen zijn libera len, en noemen zich liberalen. De hoedanigheid zelve van het libera lismus is van 't is *t zelfde hoe en waar en waarom, tegen den gods- l dienst en zij willen blijven liberaal zijn. I Velen bedekken hunnen baat legen liberalen belieft van binst de leesten i den godsdienst door hunne vijand- 1 spelen in de wijken van de slad, vóór i de Esperance te zitten op elkander kij- i Omtrent gelijk men tegen een leger denkend katholiek gemakkelijk te raden. Sedert ISOOjaren, beslaat hel kamp der strijders legen het geloof van Cliris- tot beteugeling der ophitsingen tol mis- tus. Het is verdeeld in een groot ge- daad en oproer gestemd met 76 stem- tal onderdeeien, het strijdt onder van men tegen 47. allerlei vaandels, maar wei kt toch altoos Verscheidene wetsontwerpen wer- meê in den zelfden ongodsdienstigen strijd. 't Was hei jodendom. *t Was hei heidendom. *l Waren de schismatieken van alle soort, 't waren ketters van alle kleur, in hunnen haal tegen ons oud geloof, reikten zich steeds de hand. In de 16’ eeuw heeten zij gereformeer den of protestanten, inde 17* jansenisten, in de 18’ philosofen, sedert eene halve eeuw noemt men ze gewoonlijk liberalen en thans begint men stillekens dien naam te vervangen door progres sisten. Maar hun naam doet eigenlijk aan de zaak niets. Onder dier, naam, verbergen zij de ware reden van kunnen strijd, den haat tegen den godsdienst. - Wij spreken hier niet van de perso- i "J®®* bekibbe.ing zijn, anders men nen 4 r I allichte blijven peizen dat het liberalis- Bij hun allen, zelfs bij de progressisten mus hier dood en begiaven is! beslaan er, die niet in hun kamp zich ?ai’ l. z|jr, .cn|j te bedenkingen zouden bevinden, indien zij overtuigd waren, dal hunne partijschap geen an dere reden van beslaan heelt, dan de baat tegen hun eigen geloof. Want velen nog onder hen gelooven. Eene tweede reden waarvoor de ker mis niets beteekend heeft, en waarvoor ook de kiezers voor de liberalen moeien stemmen, is de volgende maar ’ken durve ze baast niet oveniemen uit het Advertentie blader is nog een» kwestie van zweet en hitte! en de nevens elkander-plaatsing van die twee redens is zoo aardig Maar nu. 'k en zegge maar 1 bet Advertentie-blad schrijft. begin van oplossing is gegeven ZOO In hare laatste zitting heeft zij voor eerst, na eene I ontwerp gestemd waarbij de tabakbe- lasting met 25 en des noods met 30 ten •100 wordt verminderd. Vervolgens werd het wetsontwerp U. daad en oproer gestemd met 76 stem men tegen 17. den tot den volgenden zittijd verdaagd. Daarna heeft M. de voorzitter aange- kondigd dat M. Bara, uil hooide van ee- i nen fami ierouw, de zitting niet kun nende bijwonen, vroeg dat zijn voorstel betreffende de voorwaarden van kies- baarbeid, tol den volgenden zittijd zou verdaagd worden. Men weet dat na de eedaflegging van M. De Malander, als volksvertegen woordiger van Audenaerde, M. Bara een wetsontwerp heeft nedergelegd en ontwikkeld volgens welk degenen die veroordeeld zijn geweest voor de teilen voorzien in de 2* afdeeling, 9* titel, boek II van het strafwetboek, bet recht van kiesbaarbeid voor de wetgevende Kamers niet genieten, en noch senator noch volksvertegenwoordiger kunnen blijven. Onder deze misdrijven komt dat voor waarvoor het vermaard hol van beroep van Gent gemeend beeft M. De Malan der te moeten veroordeelen. M De Malander heeft daarop, in krachtige taal, verklaard dal hij het ver langen van M. Bara inwilligde, omdat hij wenscht dat er voile licht kome in eene kwestie welke hem van zoo nabij belrelt. Hij voegde erbij dat M. Bara bewijzen dit op hun sterfbed, willen of niet helpen zal omdat j licht te verspreiden. De Kamer beeft, vooraleer uiteen te gaan, nog gestemd veischeidene na turalisation; eene wet waarbij te Bor- gerhout en vredegerecht vyordt opge- j komsten; een krediet van 32,000 fr. ben, en die er weinig hebben, en de- voor het slaan van stukken van een centiem; eene wet waai bij bet gehucht Méan tot gemeente wordt verheven; een ontwerp tot hervorming van den dienst der paketbooten tusschen Oostende en Dover. J - --- --o-- n Ten slotte heeft M Ranpsaet het gou- dienst of tegen zijne priesters te wezen, vernement ondervraagd over de be- -- smelting ouzer rivieren, door het water aan. derSpiervaart M. de minitier de Moreau heeft geantwoord dat het frausch gou vernement de noodige maai regels heeft voorgeschreven. Den 22 dezer maand moeten de fransche steden de zuive ringswezen beginnen, zoo niet zal bet i Zij zien dat hei liheralismus niet an- gouvernement iti hunne plaats handelen. I ders is dun de strijd tegen den gods- Plnatselijk. Hel Advertentie-blad schreef in zijn voorlaatste nummer dat bij gebrek aan plaats en lijd, liet zijne bedenkingen over Veui ne-kermis moest verschuiven lot acht dagen later. Zijne bedenkingen peisden wij? Wat zal dat nu zijn? Overjaar en over twee jaar had het niets te zeggen. Waarom die verandering nu? Ha! ja, waarom? 't Is kiezing van dit jaar! De geuzen moeten van alle hout pijlen maken, en al ware alles wel af- geloopen, en al waren alle burgers en neringdoeners ten uiterste te vreden, er i zou meiken dat, indien er iets te zeggen i viele over de kermis, de geuzen de eer- Zij bewijzen d t bij hunne zieken; zij sle zouden moeten zijn om te zwijgen, I en de laatste om te beknibbelen i Inderdaad er hebben geene aankondi gingen gedaan geweest in het Adver tentieblad, noch van de kermis, noch vanz qe processie! Alleenlijk heeft de drükkor-uitgever aangekondigd wij getven hem geen ongelijk de boeken, programmen, spraken wegens de pro cessie, die in zijne winkel te koopen .warén. Maar van ailikels, oproep, uil- noodigingen, enz., niets! niets! Zelfs wij weten dat zekere liberalen geen moeite gespaard hebben, om van de 'spelen, feesten enz. af te houden al wie zij konden, en om overal stokken in 't wiel te steken volgens loffelijke li berale gewoonte! En dat zijn die mannen die schrijven dat, buiten de zondagen, de herber gen ledig waren, de markt niet bezocht, enz.!I De waarheid is dat,op de werkedagen van de kermis, er volk geweest is gelijk andere jaren, en dat de feesten en spe len ten minste zoo tamelijk ingericht en Zoo, geachte lezers, gij zoudt nooit raden, wat de libeialen eerst en meest getroffen en geslagen beufi! Hoort De eeiste zondag al de be kommernissen, alle bui.ne gepeizen en gevoelens waren voor Mgr. Faicl, bis- schop van Brugge! Ja, zegt het Adver tentie blad met medelijden en kinder lijke teerhertigheid en genegenheid: «de oude bisschep Faicl bevond zich in de blakende' zon en vaagde gedurig de druppels zweet af die hem langs het aangezicht rolden!'. ’k Ben zeker dat al de lezers van T Ad vertentie b'ad zullen gekreschen hebben van aandoening Welke eerbied en genegenheid in die bovenstaande reken uit h *t Advertentie blad getrokken? De schrijver van die honingzoete woorden moet zijne penne in de hand genomen en gehouden heb ben met ontdekten hoofde en de knieën geprent in den grond En nogtans de schrijver van ’t Adver tentie blad vergeet eene bijzonderheid van den tableau T is dat veel liberalen van verre op hunne knieën zalen met elk een paar witte zakneusdoeken in de hand om de druppels zweet die Hem langs het aangezicht rolden, af te va gen op zijnen doorlocht zij niet durfden naderen uit, eerbied Ja, uit eerbied! Inderdaad, men moet maar eene liberale gazette openslaan om er dikwijls te lezen Baes of boer Jan van Leffinghezijne hooveerdigheid de visebkop. enz. enz.!» Niet waar, Advertentie-blad, gij kent dien stijl en dien schrijvelaar? Ha! die doorslepen huichelaars met hunne schijnheilige vleierijen, omdat de kiezing nadert zeker? In alle geval deze is de eerste reden om tegen het gemeentebestuur te stem men en voor de liberalen omdat de druppels zweel langs T aangezicht rolden van den oudeu bisschop Faicl! En als de kiezers dat niet en verslaan, zij en hebben geen menschelijk herte meer!! vertegenwoordigers haren langen welken een groot getal nuttige Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 tr. Annoncen 20 cenlinien per regel. Dc groote 1 tters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office n& Pcblicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren vim den ijzerenweg. I Juli VEURNAAR 04 1 03 5 37 5 50 6 it Drussel («trtivL) Gent Lichiervelde Cortemarcq Handiieme Zarreu Ees&cn Dixtnude Oostkerke Avecappelle Veurne Adinkcrke I Ghyvelde I Duinkerk, tank. 7 to 7 21 7 28 7 39 7 48 5 40 50 2 4G G 16 8 00 11 t8 11 *05 9 42 en 7 06 7 01 7 45 9 49 1» D 2 v6 2 11 218 n »d Lr rr: i> 36 2 4 1 9 55 10 10 10 I9 10 50 Corlemarcq naar Oostende, q8 12 10 22, 1 18, 4 47, S 10, 7, 10 Oostende-Cortemaicq, G 02, 8 13 1“ 11 5 56, 6 15, 8 10. Corteimrcq-IJper, 7 06.9 12, 1 52,8 01 IJper-Coriemarcq. 7 21,12 22, 5 57, 6 22 Lioliteivelde naar .Kortrijk. 5 22 8 24 11 56, 1 27, 5 4D, 7 27. Korliijk naar lachtervelde en Bru^e, 540. 8 05, II 02 12 55. 4 25, 6 4t“ 9 10 Brugge naar Kortrqk, 7 4), 11 04, 12 5,v .5 05, 6 42 Onstendi'-Briusel. 5 30. 6 20. 7 16, 9 07 11 *2. 1 57, 4 24, 5 516 05, 7 54. 8 14 620 7 47 11 02 12 00 4 09 0 01 9 05 '2 08 7 10 9 16 1221 9 22 9 27 934 9 45 12 42 9 52 7 53 10 00 8 04 10 09 8 16 10 22 8 26 10 51 8 57 11 18 Duinkerks (vertrek} Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixinude Ketsen Zurren Handzaeme Cortcmarcq Lichtervtlde Gent uanrBrussel 7.41 9 40 Brussel (aunk.) 9 3(5 11 04 Puinkerke naar Parijs en *a morg. Duinkerkc (verlr.) 10 45 Alrecht 2 25 Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 's avonds Parijs (vertrek) 6 50 Duiiikerke(Aa> k). 12 30 Nieuport Dixmude Gent Nieuport MadJ-Dixinudo, 12 U5 1 51 4 22 Dixmude-Nieuport 2 50 6 06 8 42 Parijs naar Duinkerko. 'a nwrg 5 55 8 06 9 26 11 15 ’s morg ’b inorg. 6 05 5 59 Vi urne Duinkerke. 9 05 12 45 9 58 V on 3 00 3 00 5 58 7 35 1 42 5 19 7 46 857 2 00 5 32 8 00 9 10 8 <G 811 919 I g e 227 5 54 8x6 9 51 8 55 8 43 2 53 15 8 50 3 10 3 40 4 07 368. 5 07 6 36 11 27 5 48 5 43 4 16 Gil 7 14 12 15 2 03 4 25 6 19 7 11 4 32 6 26 - 4 40 6 34 12 45 2 28 4 54 6 47 7 35 n. 5 00 6 55 7 41 7 53 1256 507 7 00 5 13 7 06 7 54 1 12 250 5 24 7 16 .r 5 59 7 55 8 16 4 15 4 55 8 11 9 34 9 45 5 22 5 57 9 55 10 41 10 50 7 48 8<i4 5 45 8 06 9 17 11 05 8 00 l 28 8 00 8 58 9 45 1 02 1 50 02 1047 7 06 12 05 5 04 7 21 12 22 7 29 12 30 5 26 7 40 1. 7 46 12 49 7 59 8 09 B 23

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1