43’ jaar Woensdag 31 Augusti 1887 iV 35 aango I De offliclele Weldadigheid. Heeds menigmaal is bet bewezen ge weest dal de nadert en zijne schrijvers moeten toch -u wat kost, met of zonder reden. godsdienst, dat het uitbieiding der vrijheid, hare drijfveer, en bet streven naar de volmaakte vrij heid baar doel, en dal, in De tramhistorie eaat voort in ’t Ad vertentie blad. Weór bijna vier kolommen zagerij.. Zoo is het dat gij, Veurnsche las- tenbetalers, zegt de schrijver, 22,000 fr. de algemeene priesterheerschappij betaal blad gezegd, en wij bethalen dat bet zéggen; zoo schreef het de Lamen- MC UVCMmUI^UCIU »UU MCI 1 11JUI d)|J U J U S j ,u<l zelve is van tegen de priesters of den gevallen, in onboelveerdigheid gestor- kwajongtnstreken uitgericf i. werkmansbelangen, hebben zij al hunne kleingeestigheid doen blijken. Als de liberale bladen zelve dit ge drag af keuren, wat zullen de kiezers dan niet zeggen? Men verzekert dat M. De Malander, volksvertegenwoordiger van Audcnaer- de, door tiet vermaard beroepshof van Gent van zijne bediening van notaris te Donse afgesteld, eeilang in die bedie ningen zal hersteld worden. De minister van landbouw, nijverheid en openbare werken heeft bepaald dat de cereingenieurs, vooraleer konduc- teurs van bruggen en wegen benoemd te worden, zullen moeten bewijzen dat zij vlaamsch kennen. De liberale Indfyendance valt tegen ■dien maatregel uil; maar de Vlamingen Wllen daaruit loeren dat hunne rechten beter geëerbiedigd worden door dén katholieken waal de .Moreau, als door liberale Vlamingen in den aard van Rolin-Zagemyns en co n soorten. Volgens het Advertentie-blad doet het i schepencollegie niets om de richting I van den tram langs de Lindendreef naar De dagbladen van Bergen kondigen aan dat M. Legrand, nijveraar aldaar, xich op rang stelt voor de parlemen taire nalatenschap van M. Pichuèque. Daar zijn er nu al vier Nu de zittijd der Kamer gesloten is, hebben de gazetten van alle kleur de werkzaamheden onzer volksvertegen woordigers beoordeeld. De liberale ga zetten, die een beetje rechtzinnig zijn, keuren Lel gedrag at der liberale leden. Volgens zekere inlichtingen, zal men de vrouwelijke post- en telegraafbedien- den afschaften. ’t Is te zeggen, deze, die vertrekken, zullen door mannelijke be dienden vervangen worden. De liberale Gazette bestatigt mei spijt dal hel mannelijk persooneel dal toe- juicht. Men weet dat minister Sainctelette de mannelijke bedienden verving door viouwelijke, voor den goedkoop, juist gelijk men de baanwachters verving door hunne vrouwen of zusters om de zelfde reden. In dien tijd had men altijd geld te kori voor de liberale scholen, en ’t waren de tegen de Kerk zich vereenigt. Houdt de I de priester natuurlijk omslagen zijn de gedoemde leerstelsels der liberalen te ken. Het c ericalism heeft geene andeie strekking noch drijfveer dan de alge* meene prieslerheersi hippijzegt Let Adverteutie-blaui Neen, Advertentie blad, uw schrijver heelt u eene onwaarheid, eene valsch- beiJ doen dtukken en hij weef dat bij 1 valsoh spreekt. De waarheid is dat de p iestei het liberalismus bestrijdt en zd blijven bestrijden omdat in net li beralismus al de haal, al de vijandschap tegen de Kerk zich vereenigt. Houdt de kleine bedienden, die ’’t moesten uil- strijd van hel liberalismus op, dan zal zweeten. d® priester natuurlijk ontslagen zijn de in den tram inoogt betalen, fetgeen ge- ^^bij d® reeds gestemde som van 80,000 fr. Leg ze me daar! O dat rechtzinnig Advertentie-blad! De schrijver weet dan nog niet dat de stad nog geen centiem heeft uitge geven, noch moet uitgeven voor den zoo veel besproken beurtspoorweg. De stad staat enkel borg voor de intresten dezer som en alsdusdanig ook trekt zij haar aandeel uit de voor- deelen, in evenredigheid der onder schreven kapitalen, wanneer de op brengsten de onkosten te boven gaan. Ten anderen, dank aan de verst andige handelwijs van ons schepencollegie, dat alle moeilijkheden heeft weien uit den weg te ru men, welke legende verbinding der linie Veurne-Nieuport met de linie Oostende-Nieuport opkwamen, zijn wij verzekerd nooit geen centiem te moeien betalen. Voor wat aangaat de linie wat poeier in de oogen te smijten. Nu zijn de I.heraten goede christenen; bet ~-j ^o^uc aUui liberalismus wilt geen kwaad tegen dé Ö8.0C0 fr het ronde cijfer maakt li. Kerk en haren godsdienst, hei is slechts eene politieke leerstelling die de vrijheid in alles betracht. O die schoone vi ijhetdsleer Maar wie is het die tegen de vrijhden opkomt! Wie besrijdt de vrijheid van onder- 1 wijs, de vrijheid van vereéniging, de vrijheid van godsdienst en denkwijze? zijn het niei de liberalen, dia maar van deze vrijhden willen, voor zooveel zij alleen er kunnen voordeel uil trekken? Ware het liberalismus den oorlog niet aan de Kerk en haren godsdienst, het zou geene reden hebben te beslaan en er zou geen verschil meer zijn lusschen eenen liberaal en eenen klerikaal. Maar nog eens, T is stemming en het heilig aangezicht moet aangetrokkén worden Moeten ze flauw zitten en vol wan- Veurne-Uper is een bloeiende toestand hoop om zulke lage middelen te gebrui- i verzekerd. Dus nog eens, er zal geen centiem let wel op geen centiem uil de stads kas moeien betaald worden; integen deel, ons stadsbestuur zal V eurne'be- gifligd hebben met twee buurtspoor wegen, de eene botidetd t -r> vreemde lingen in de stad Irengcnde, een oorsprong is van nering en vooruitgang, en de anoere, die de groole gemeenten van den buiten roet onze stad zal ver binden en van ons schoone Veurne eene ware hoofdsiad van Veurnambacht ma ken, en dit alles zonder do minste kosten aan de stadskas te veroorzaken maar integendeel met de verzekering van deelachtig te worden in de winsten, - -welk deel grooter zal zijn naar male bevech'en. De zending des priesters der inschrijving. is niet de politiek, maar als de ongods- p—>- dienstige sekten hem op dat terrein te werk gegaan? Hoeveel roepen, hodan heeft hij voor plicht den oorlog tegen die sekten en hare Allerlei. Er is te Brussel spraak van belang rijke veianderingen te brengen aan de politieke richting van twee liberale bla den, welke alzoo de dokirinaire partij zonder orgaan zal laten in de Brussel- sche drukpers. Dan blijft er aan de doctrinairen niets anders over dan den ouden Echo du Parlement m ontgraven ofwel de doctrinairen te laten schieten. Men veronderstelt dal dil laatste bel ge val zal zijn. j leekenu zijn, om dezelve aan bet be- „m voor te leggen tot hei vaststellen der nieuwe lijn op hunne plannen. W$lke richting beeft dit bestuur nu Advertentie blad! Ik denk van neen; en gelijk naar ge woonte klapt hij in de wind, aangezien de plans nog niet zijn nedetgelegd. En wat er ook wezen moge van de’aange- noidene lichting, wij gelooven zeker te zijn te mogen bevestigen dat de ge meenteraad, voor hetgeen zijre katho lieke leden aangaat, zal aandringen, wanneer er daarover zal ie beslissen katholieken zal zijn, als de tram langs I Nog eens nevens de waarheid Volgens men ons heeft bevestigd, beeft het schepenkollegie meer dan eene vergadering vastgesteld aan den ingenier der trammaatsebappij om de Wij hebben over veertien dagen ge- *'jn genót. al de goederen die de men- e‘8Cl“‘n- -'"der ander, is er geeischt loond hoe de snijd tegen den gods- seben 20b gretig najagen, te verwisse- i £ewcet al G,! tw®® richtingen, deze dienst sedert 1800 jaren bestaal; hoe al len tegen bedieningen wier uitoefening ?n?.s 'e a mfinhr|Jg en deze langs de vijandige sekten, 'l is gelijk onder bet hért doel breken en alkeer inboe- 1 cr'en £®me’-en en aange- welke beramingen en onder welke «aan- zörnt aan d® zinnen, en dat om mees- en 0111 deze ve ?an h“' dels aliijd den. oneodsdien.iigen «ot ïrunrn van zoo wl. opode- 1 strijd hebben medegewerkt het libera- ringen, niets dan verachting, ondank- Dat is de priester, 'ten is wij niet die -- I gekozen? Weet hel de sth ijver van het naii!, die belaasvan T waar geloof af- 1 dsdienst te zijn. vee is. Maar de stemming nadert dat is goed I flit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgen., plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Itelgie (ter uitzondering der Vlaanderen en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schnjtlin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-mtgever. ZwarteNuniien.tr.ini. -i. te Veurne, en in de Postkantooren. Zooals in Belgie ouder de wet van 1879, groote siedeu. meiiegenslaande hunne -s h(?l j ’c!l0ülmeesler3 aaast0I1dS aanzienlijk vermeerderd, tot grool na- deel der schatkist, en lusschen die onderwijzers waren er velen, zooals des tijds in Belgie, die geen leerlingen heb- n I ben. *e Er zijn thans in Frankrijk 10,800 offic'eele lagere scholen en 13,143 zoo gezegde schoolbestuursters meer dan vóór de verwereldlijking. Dus zijn er 2,343 van die schoolmees ters en schoolmeesteressen, die geene school te besturen hebben, en die dus niets te doen hebben. Die beerkens en jufferkes of madamen mogen zeer tevreden zijn, doch bet is te denken dat de belastingbetalers hun ne gevoelens niet deelen. welke beramingen en onder welke aan- *6rDl aan zinnen, en dat om - ..1....1 jn den ongodsdienstigen r strijd hebben medegewerkt het hbeia- ringen, niets dan verachting, ondank- ter is, wij zullen 't hem zeggen. Een priester is van plicblwege de vriend, de voorzienigheid van al de - Zijn schrijver heeft gezocht en herzoebt ten, dé'verdediger van al die van be- I is niet de politiek, maar als de ongods- 1 1 1 roepen, ho! dan heeft bij voor plicht leerstelsels te voeren. De. priester is geen politiek man in den eigenlijken'zin; en wilde schrijver van bet Advertentie-blad, wien de naam van priester verbittert, weten wat een pries- Een priester is ongeliikkigen, de trooster der bedruk- i iels ertegen le kunnen uitdenken, scheming beroofd zijn, de steun van z,uia>lraat le bekomen, en bet wil hij komt tol het besluit dat bet ii- d® weduwe, de vader der weezen, de oen v®rstaan dat het de schuld der idig is aan den hersteller van aide wanord van al 1 kaïholieKen zal zijrr.jils de tram langs de vrijheid is; de *^e kwalen, welke, de passien en de i ko1 eabrug wordt gelegd. den ongodsdienstigen lismus is immeis de vrijdenkerij of god- loocliei.ing of hel is nieis, heeft een li- j die dit jaar mets gedaan nebben dan de hoedanigheid van bel liberalismus kwdjoogenstrekeii uiigerictt. Vooral bij de bespreking der wenen op de godsdienst I van zien, ea na met religie, godsvrucht en priesters den spot gedieveti te Leb ben alle weken lot zelf in zijn voorlaat ste nummer, trekt het Advertentieblad, zijn «cbaapveEeken aan, om de kiezers maar integendeel met de verzekering welk deel grooter zal zijn Heeft bet liberaal stadsbestuur alzoo 1 heeft de steenweg naar Boitshoucke gekost en voor wien is hij nuttig 1 Nog eens, het Advertentie-blad weet dat zoowel als wij, doch de kiezing 1 ‘t stadsbestuur beknibbelen, kost Schoolmeesters zonder leerlingen. giooie uikomsien, gedurig mieren meer hi de kioigeraken en door de stedelijke besturen, '1 is ie zeggen door de iasieu- betalers. moeien geuolpen worden. De reden daarvan is min het aan- groeiend getal armen welke stichten moeten helpen, dan bet talrijk I leger buieelraiten wedte zich met bet geld van den arme vc mesten. Dezelfde oorzaken Lebben overal dezelfde gevolgen, dus ook te Parijs, de hoofdsiad van het land der onster felijke princiepen van 1789. De toelage, zegt een l’arijzerblad; welke de stad Parijs dil jaar aan de openhare weldadigheid zal moeten bijdragen om hel evenwicht in haar budget te brengen, zal niet minder beloopen dan tot zeventien millioen, 781 duizend frank. Nog nooit, voegt het blad erbij, is dil cijfer bereikt geworden, en wij zijn verder dan ooit van de uitroeiing der armoede. En '1 is om tot zulken uit?lag te komen dat men de katholieke gestichten van liefdadigheid beeft onteigend en de hospitalen, godsbshuizen en wee- xengeslicbien heeft verwereldlijkt.!! O die liberale vporuitgang, PlanCselijk. Hel Advertentie-blad heefi veertien da gen tijd moeten hebben om iets te kun nen inbrengen tegen onzen artikel Strijd legen den waren godsdienst. om iels er tegen te kunnen uitdenken en hij komt tol hel besluit dat bei li- ae weauwe, ue vaaer aer beralioinus niet vijandig is aan den hérsieljer van al de wanord valsche leeringen vóórtbrengen. r Zijn, gansche leven is niet anders heid baar doel, en dal, in tegen- i ^an eené lange en heldhaftige zelfsop- stelling bel clericalismus geene andere offering vqór t gebul van zijneneven- slrekking, drijfveer noen doei beeft dan menscli. Wie van u bereid zou zijn om, x>-—um - gelijk hij!, (fë huiselijke vreugden, al r,ch.UnF lan^ de Dree,f le bespreken zijn getipt, al de goederen die de QP.hftn t/Vn C/'roHcr n!4i!irrAn tn worn VEURNAAR l lf >Or;,| i 1 ue utycrrivpi, ••W’ V" ‘■«•Jvujfco tlCU^UCU, UI 'n - liamna ie 'uiimn,vfiirtonira-,; baarheid en smaad te plukken?» In I Frankrijk is men nog altijd bezig met bet lager ouderwijs te verwereldlijken. 11 aumijwi UCMlk CU UCréUUUl •v„, MC VCIMVMI^U, ,nu <11 MIC »rtu UC- j y --- 1 1 1 I iVACy POHQ nCtmno /irv Utonrhn,.! I -L-- „I L- J. ,4 1 - w igmaai is oei uewezen ge- weldadigiieidsbuieefcn der j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1