I* Woensdag 14 September 1887 N’ 37 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt’ - Inschrijvingsprijs. S fr. ’sjaars; met do post 6 fr. Annoncen 20 cenlimeii per regel. De groote letters zeggen De wet légen de opstokers van den De Moniteur van zondag deelt het ministerieel besluit mede waarbij, te rekenen van iö September, de mest. De brusselrche doctrinairen en radi- kalen verstaan zich gelijk kat en hond. 1286 365 237 Onderijzersexaani. 25 leerlingen der noimale school van Thourout heb ben zich,, van den 16 tot 25 Augusli, i voor den jury door hel l, en allen hebben len, die de wet, indien mel’t Advertentie- blad op zijn woord van pet moe.-< ge- looven, na zich zou slepen, om de licht- geloovinpen hunne netten te krijgen en I 43' jaar hei bei gier.», ge- en oprecht genoegen doen naaien. Nietskan debeknibbelzucht der schrij vers van het Advertentie-blad bedaren. Zij vinden in alles reden om de liberalen tegen de katholieken en voor de liberalen te doen stemmen. Nu hebben zij in de wet op de dron kenschap iets gevonden dat zij ook als kiesmiddel bij den poot hebben gevat om de herbergiers tegen die wet op te ruien en tegen klerikalen te doen stem men. De bepalingen der wet, verbiedende op boet van 5 tot 25 Ir., aan de herber giers en alle andere dranksiijiers, die bedwelmende dranken zullen toegediend hebben aan een blijkbaar dronken per soon, ol aan een minderjai ige die min dan 16 jaar oud is, en het art. 7, dat met eeilte boet straft van 26 tol 100 Ir., alwie èeii minderjarige, die de 16 jaar mei bereikt heeft, zal doen drinken of drapk* zal geven lol dat bij blijkbaar dronken is. Volgens de opstellers van hel Adver tentie blad zullen deze bepalingen on aangenaamheden op den hals der her bergier» nekken, vooral in die gemeen ten. 'waar de strijd der partijen wal hevig is, gelijk te Veurne zeker, waar de liberalen in doodstrijd zijn Ge ziet van hier wat dat zeggen wil De liberalen zouden geern de herber giers bang maken met hun wal vei zon trek hem in brokken en stukken, ver nielt en verplettert ons, als gij kunt, maar dat is ook eene kunste, enzij zijn te groene niet waar? Allons, man nen van ’t vrij onderzoek, moed de fout van alle twisten zijn, en de radi- kaleii schreeuwen juist hetzelfde lol de doctrinairen. M Goblet d’Alviella, een der kop stukken der fiberale partij, heelt over eenigen tijd de mannen der liberale as sociatie van Brussel voor onverbeter lijke twiststokers uitgemaakt, hetgeen natuurlijk het geuzendagblad de Réforme in eene fransche colerie heeft doen schieten. De Réforme antwoordde aan M. Goblet dal hij eene vledermuis was die het licht vreeade. De brusselsche liberalen die in het Hotel Continental hunne zittingen hou den. willen de regeeiing van M. Buis omverwerpen, die volgens hen niet li beraal genoeg 's De Réforme zegt dal M. Buis een onbekwame administia teut en eene flauwe libetaal is. Plaatselijk. Ziel gij het nu? ’i Is gegaan gelijk wij hel voorzeid hadden !3TD stcrntn* n. met een schoon wachtgeld; van 1000; j>000 of 3000 frank, dal hei]..toelaat beter in weelde te leven dan menige «taats en.»tadsbedienden? De liberale Stad Nieuport, die sinds een jaar op sterven lag, is deze week wenden. De uitgevers kondigen bij omzendbrief van 10 dezer aan dat hel j kalen verstaan zich gelijk kal en hond, lilwraal pómizakj t tiiel meer zal ver- i De doctrinairen zeggen dat de radtkalen schijnen. Het Advertentie blad zou nn? ern waar mei de vcoinamen, laiirpen wcon- Klezlng te Bergen» Zaterdag heelt le Bergen (Mons) de kiezing plaats gehad voor eenen volks- veriegenwoorder, in vervanging van M. Pichuèque, overleden. Niet minder dan vier kandidaten ston den tegenover elkander. Van den kant der katholieken, M. Corbisier, en van den kant der liberalen. MM. Deghilage. Legrand en de Steurs. M. Corbisier bekwam 41 stemmen meer dan den meest bevoordeeligden liberalen kandidaat, doch geen kandi- d ai heelt de volstrekte meerderheid be- k men. Er zal dus zaterdag balloteering wezen, tusschen MM. Corbisier en Sleur s. Zie hier hoe de stemmen verdeeld waren Ingeschreven 1. - nietige briefjes64. MM. Corbisier bekwam Sleprs Legrand Deghilage oproer, zit onze liberale gazellen dwars in de maag. Met tegen die wet uit te vallen toont de liberale drukpers hoo haie partij de handhaving en de verdediging der open bare orde verslaat. Volgens haar, zou men sti atlcloós, in redevoeringen en schriften, de weiklieden mogen op hitsen lot brandstichting, plundering, aanranding van personen en eigendom men Er is maar -sue reden om uit ta leg gen waarom <11> hb Stale pers rao bang ie van die wet ‘t v da’ zij sieb plichtig gevoelt aan de gewoonte van het mis drijf du dio we: voor doel beeft te bet< ugelen Wat de katholieke pers betreft aan deze hindert de wet hoegenaamd niel. Eeenige geestige Brusselaars hebben eene maatschappij geslicht, voor doel hebbende hei bespreken van eenen nieuwen vorm vanhuwelijk In Italië woedt de cholera. De amb tenaars en rijken vluchten als bezetenen het land uil. Alleen de priesters en kloosterlingen blijven op hunnen post. Wie zijn nu de lafaards? De nieuwe wet op de dronkenschap is toepasselijk sedert vrijdag. De over heden hebben echter nog niei, zooals de wet hel vereischt, in de herbergen den tekst der wel doen aanplakken, welke met boelen en gevang de dro.n- kiezers 4437; aanwezige stemmers 3282; witte en volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 tr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in «le Poslkanlooren. Vertrekuren vim den ijzeren weg. ft Juli ft»»3. wordt voor het vagen der gemeente scholen, van - du gemeente Tinligny. ook door libera len bestuurd, heeft eenen onderwijzer in beschikbaarheid gtsleld met een wachtgeld van 1000 fr. Zou die laatste gemeente dan hel Ad vertentie blad, van Veurne, niet lezen dal, sedert drie jaar, zoo dikwijls en zoo veel kiokodillentraneu heelt gestort over het hröodroven en uilbongeien van onder- aangeboden wijzers...... .zonder.. Jeeilitigen, m;iar staatsbestuur ingericht, en allen hebben "~1'1 ,nnA het onderwijzeradiploma bekomen. On der de gidiplomeerden vinden wij C. Drinckebier, van Pollinchove, H. Cau- welier, van Beerst, R. Mortier, van Handzaeme, en IL Dumon, van Sl. Jacobscappelle. i Ja, de herbergiers zullen het geden- j ken; zij zuilen in de wet niets vinden van hetgeen da geniën van ’t Advertentie blad er in willen stellen, 't is te zeggen UCVeïUAdwrü“HÏ*e"blad had vier of vijf I willekeur der gemeentebesturen of der weken lang gesproken en geschreeuwd i P0'?.ie‘ onverdraagzaam- Elk verstandig man, zelfs de herber giers die t Advertentie blad van nu tot van October in zijn herte zal dragen, moeten eene wel goedkeuren die ver biedt drank te verkoopen aan personen die in blijkbaren dronkenschap verkeo- ren of drank te geven aert kinderen be neden de 16 jaar tot dat zij blijkbaar dronken zijn. 't Advertentie blad vindt noch slechter dal de wet straft 1° met 8 dager, tot 2 i jaar gevang, en tot eene boet vat: 50 tot ’l vrij het Geheel hel Advertentie blad van zon- dag is anders niet dan een kiesblad 't is al kiezing wat er in staat. Wij zul-, i len dat potje nog wal gedekt laten, wij 1 hebben nog tijd genoeg om van kiezing te spreken, ’t Is waar, de libera'en zijn over drie jaar met klank uil het stadhuis geborsteld, en zo zonden geerne bet "e? o;ia»t'genaambeden voor je sptege- overschot dat er nog >s. behouden, en wanhopig werken zij om dat dool te be reiken; maar zal 'ilukken? Onzeker, zei I Lahaye! ze voor de liberalen te doen stemmen i zij zeggen betimmer» I denkt hel u voor October aanstaande 2000 tr., alwie met inzicht een ander dronken gemaakt heeft, wanneer die dronkenschap voor gevolg zal hebben eene ziekte met onbekwaamheid tol per soonlijk. werk, en 2‘ indien de dood erop volgt, met 10 jaai opsluiting en 250 tot 5000 fr. boel. Tiens, om ons gedacht eens rechtuit te zeggen, al zijn wij geen geniën gelijk de Advertentie blad schrijvers, wij meen en dat die wetsbepalingen de volle goed keuring van elk rechtschapen mensch zullen verdienen, ’t En is maar 't liberaal papier van Veurne die vindt dat de wel op de dronkenschap een machtig wapen zal zijn in de handen der kleri kale gemeentebesturen, en datdaaiora de liberalen zullen moeten stemmen te gen de katholieken en voor de liberalen! Is tristig om zien hoe die gi rrr,oote liberale partij moet krinkelen en sparte len om door alle slack van middelen, eenige goedseugige kiezers te mislei len en ze aan haren kant te krijgen tot den 16 october en ze dan te laten schieten. Eerst was 't Advertentie blad de be schermer der honden die hei gemeente bestuur in de groote hitte heelt dóen loopen; dan schreef hei tegen het muil banden der honden aangedaan van ra zernij, en dus tegen de veiligheid der inwoners, en nu is de schrijver de vriend der dronkaads en toont zijne genegenheid voorde zatlappefi. En wij die meenden dat die schrijver niet een exempel van matigheid, maar de matig heid zelve is Hoe wij toch kuanea missen van vrijheid en heid en van nog veel andere schoone dingen, maar als het gevraagd is rekening te geven over zijne gezegden, als hel zijne beweeriugen moet verde digen. 'l kruipt achteruit! In den grond van de zaken gaan, en de grondvesten leggen van eene bespreking, dal en beteekeril niets voor 't Advertentie blad, maar schreeuwen in het wilde, en alzoo menschen verblinden en bedriegen, dat is de kunste! En dat b toeii de partij van onderzoek van de rede en van licht Ha, die huichelaars, en kwakzalvers van de vrijheid! Antwoo’d toch zaterdag op onzen I deren gevaar loopt. De policieageuten artikel over de vrijheid. Advertentie blad, nfuiAn oun Ivziriöri nf urq«)ra«in «ilt ii. ii i kaards straft, die zich iu zulken staal vau dronkenschap bevinden, dat hunne persoonlijke veiligheid of die van an- weten van heden af, waaraan zij zich te houden hebben. Allerlei. De liberale gemeente Chaspierre, in Luxemburg, heeft de som die betaald 20 frank verminderd, en verzonden met hoeveelheden van 10 000 kilog, ol voor dat gewicht betalende, ten vervoer wordt aangenomen legen de prijzen en voorwaurden van bijzonder tarief N’ 28. - J i i r?Mr A f'/rtvi/ln>>! i L-n tn n vnni’ 11 l/ajic ö)A H» 4 Hli 7 55 1 03 5 96 5 37 5 50 6 II 2 40 6 16 8 00 11 18 1 *05 9 42 Pruiael (aortrek) Cent Lichtettelrfe C-rUmureq HandiaeUM Zarren Keuen Dixmude Oottkerko Avecappeli» Veurne Adinkerke Ghyrelde Duinkerk, uak 7 46 1249 7 5» 8 09 8 93 nrrnwi-mw ws i—w> *H mort 5 53 8 06 9 26 11 15 (f 05 3 59 9 05 12 45 n 9 Cortumarcq naar Oostende. 28 U 10 22,. 1.18, 4 47. 5 10, 7, 10 Oostende-Coi ieinarc-q,6 02. 8 13, 12 11 3 36. 6 13, 8 10. Cortemurcq-IJper, 7 06.9 12. 1 52, 8 01 IJpei-Corlemarcq, 7 21, 12 22, 3 57, 6 22 Lichtervelde naar Korlnjk, 5 22 8 24 11 36, 1 27, 5 40, 7 27. Kortlijk naar l.ichtervelde en Bruggn. 540. 8 05, 11 02, 12 35, 4 23, 6 41, 9 10 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 11 1)4, 12 55 5 05, 6 42 Oostende-Brnssel. 5 30. 6 20.7 16. 9 07 11 22. 1 57, 4 24,5 51. 6 05, 7 34. 8 14 Duinkerke (nrlrek) Glipt? Ide Adinkerke Veurnê Aveceppelle Oottkerko biiMiude Betten Zarren Handieene Cortemarcq Liehtervdde Gent naArfirufttef 7 41 9 4V Brussel (aank.) 9 36 i 1 04 C20 5 40 7 47 1IO2 12 00 4 09 6 01 7 35 I 49 5 9 7 46 857 9 OO 5 «9 00 9 10 906 8 6 911 8 II 919 9 18 x 8 18 2 27 5 54 826 9 31 236 «35 241 »45 953 6 15 8 50 953 3 10 10 10 540 10 19 407 1050 Duinkerke (vertr.) 10 43 Atrecht 2 25 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avond» Parijs (vertrek) 6 50 Duinkerke(Aank). 12 30 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerks. Nieuport (stad)*Dixmnde, 7 06 12 05 1 51 4 22 7 01 I)ixmude~Nieuport »o 7 45 2 30 6 06 8 42 9 49. 6 02 1047 6 36 11 *7 348 5 43 7 U6 19 93 4 16 6 11 5 04 7 14 12 15 9 03 4 25 6 19 711 7 21 1292 - 7 29 12 30 4 40 6 34 7 40 19 43 9 98 4 54 6 47 5 00 6 55 7 41 7 5J 1256 507 700 7 48 J 09 5 13 7 v6 7 54 1 19 9 50 5 94 7 16 8 i>4 1 50 5 39 7 55 8 16 4 15 435 8 11 9 34 945 5 99 5 57 9 35 10 41 10 50 308 5 07 1 4 16 6 11 4 39 6 26 Duinkerk» tuar Parijs en Parijs naar Duinkerke. 5*45 8 66 9 17 II 03 moxgmorg, 8 00 1 28 8 00 8 58 9 45 9 38 000 300 3 00 5 58 6 56 90S 2 8 7 10 9 16 1291 7 16 9 22 7 91 9 27 7 28 934 7 39 9 45 12 49 7 48 9 59 7 56 10 00 8 04 10 89 8 16 10 22 8 26 1051 8 57 11 18 •!a V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1