GEMEENTEKIEZING VAN 16 OCTOBER. 43s jaar Woensdag 28 September 1887 !Nr 39 Kandidaten van het Bewarend Verbond. MM. De Tremerie Henri, schoolop- ziener. Feys-Van Daele Emerlc, ad- vokaat. Missuwe Karel, eigenaar. Simpelaere Benoit, notaris. Verraes Oscar, geneesheer. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlinien per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Betgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pcblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgevér. Zwarte Nonnenslraai, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. niet toeiieien aanzienlijke doen, is het stadsbestuur niet te kort gebleven in al wat Veurne kan vet be let en en de neeringen der lastenbeialers kan opbeuren. Despreker deed eene korte opsom ming van al de werken; dan vervolgde bij met te doen zien met welke uitslui tendheid de neeringdoeners en am bachtslieden, bakkers, timmerlieden, enz., behandeld werden al voor de liberalen, niets voor de katholieken. Het gemeentebestuur heeft eene andere leus alles voor de lastenbeialers zon der onderscheid, doch te beginnen met jegend. Hunne zegepraal is de zegepraal der katholieke partij, de goedkeuring van ons bestuur en de sterkte om te volheiden in de stipte uitvoering van het programma welk de kiezers van Veurne in 1884 hebben goedgekeurd. De beer voorzitter doet mededeeling dat de kiezers die voor de eerste maal zich tol de stembus moeten aanbieden of onderrichtingen begeeren over de manier van stemmen, zich de week voor de kiezing zullen kunnen oefenen of onderrichtingen ontvangen in hel lokaal dtr katholieke associatie. Daarna wierd de zitting, te midden der geestdrihigste stemming van al de legenwoordigen, geheven. Het luidruchtigste handgeklap en de warme toejuichingen hebben opvolgent- lijk al de sprekers beantwoord. Het is wet te zien aan zulke voorteekens van iever en moed dat de strijd van nu af als gewonnen moet aanzien worden. Verslag der vergadering van het Bewarend Verbond op Zondag 25 September. Zondag waren de leden van deze 1 om kandidaten voor te stellen voor de aanslaande gemeentekiezing. Rond de honderd leden hebben dien oproep beantwoord. De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van M. Raphael De spot, voorzitter. In krachtige woorden deed M. de voorzitter Despot de noodwendigheid voor den strijd uitschijnen, en besloot uit de luidruchtige toejuichingen van eene zoo talrijke vergadering, dat allen deze meenin g deelden. Het is niet genoeg te strijden en kan didaten voor te dragen voegt de acht bare voorzitter erbij maar er moet gestreden worden met eendracht, on- vermoeibaren iever en volherding.’t Is deze werking die ons in 1884 heeft doen zegepralen; ’t is deze werking die onze eerste zegepraal in 1887 moet bekroo- ncn. Hel programma, welk wij in 1884 voorhielden, is nog ons programma van heden; en is hel ons misschien nog niet gegeven geweest, ingezien de omstan digheden, dit programma zoo wij het begeerden uil te voeren, de zegepraal, welke uwe iever en uwe moed ons ver zekeren, zal de volkomene uitvoering van onze gedachten en strevingen be werkstelligen. Daarna vroeg de seki elaris, M. de ad- vokaat 'August Pil, bel wóórd, en be wees in eene korte en welgezeide aan spraak, dat de katholieke kandidaten getrouw gebleven waren aan hun gege ven woord; dat het vol vertrouwen was en het hoofd omhoog, dat de nieuwe kandidaten welke de vergadering zoude aanduiden, zich tot het kiezerskorps mochten wenden. Het onderwijs dat slechts verzekerd werd voor dezo die trouw hadden in de officiële scholen, is verzekerd geweest voor alle burgerkinderen, voor alle lastenbeialers; zelve deze die meenden meèr tqouwe te moeten stellen in het uathöliek onderwijs. Gemeentescholen, officiële scholen en aangenomene vrije scholen.’ voor hetgpen bet lager onder wijs aangaat, staan nu op’dènzelfdën voet van bescherming bij het gemeente bestuur, dat het'bestuur is van alle bur gers. Op een ander oogpunt, de rekenin gen van 1882 en 1883 sloten met een te kort van-rond de 14.000 frank; er ble ven bovendien nog eenige duizenden franken te betalen, als de katholieken aan 't hoofd‘kwamen, over werken ver richt meestal aan ’schoolgebouwen ten jire 1883. liet stadsbestuur heeft het geluk te kunnen zeggen dal deze schul den al betaald zijn geweest en het te deze die zoo lang zijn \erget<n ge weest. De spreker zegt dat al de toehoorders ook maar al te wel onthouden hebben katholieke vereeniging samengeroepen hoe de armen verdi ukt wiei den die bun .luiian I geweten volgden en aan het vrije onder wijs hunner kinderen den voorkeui ga ven voor dezen geen stuk brood uil de dischkas, die de kas van alle armen is. Nu vraagt men niet meer naar welke school de kinderen gaan van dezen die hunnen nood klagen; men vraagt alleen als zij nood hebben en is zulks bestatigd, zij ontvangen allen troost voor hunne noodwendigheden. De heet sekretaris besluit uit deze daadzaken dal de gekozene aan hunne beloften jegens de kiezers hebben vol komen en dat hel programma, welk de nieuwe kandidaten ook aanveerd heb ben, op 16 October zegepralend uit de stembus zal komen. De heer voorzitter neemt het woord, om mede te deelen dal het komiieit van de katholieke vereeniging pogingen heeft aangewend bij de burgers, ten einde hen aan de leden als kandidaten te laten voordragen. Deze heeren zijn Hendrik De Tre merie, Emeric Feys, Kniel M ssuwe, Benoit Simpelaere en Oscar Veria s. M. de Voorzitter vraagt of iemand der leden het woord begeert om opmerkin gen op deze kandidaten te maken of er andere voor te stellen. Niemand het woord nemende, zijn deze heeren door een langdurig handge klap als kandidaten van het Bewarend Verbond aanveerd voorde aanstaande gemeentekiezing van 16 October. M. De Tremerie vraagt liet woord, en bedankt de leden der vereeniging voor het vertrouwen dal zij hem schen ken, met hem als kandidaat voor te dra gen. Hij zegt uil al zijne macht te zullen werken om dii vertrouwen ie verdienen en rekent op de medewerking van allen zonder onderscheid om de zegepraal der katholieken te verzekeren. Eendracht maakt macht. zegt hij; de kenspreuk van ons geliefd vaderland weze ook onze kenspreuk; zij zal ons leiden tot eene zekere victorie. Daarna vraagt de beer advokaal Feys hel woord. Hij bedankt de aanwezigen voor hunne genegenheid jegens de kan didaten die zij zoo ev m komen ie aan veerden. Hij zal steeds weken om de vrijheid aan allen te verzekeren, en bo venal de vrijheid van ouderwijs voor alle ouders Dal alle ouders vrij wezen hunne kindeieh het onderwijs te gever, welk zij begeeren. Dat zaï hij overal voorhüudt-.n en bewerkstelligen. Voor de neeringdoeners en ambachts lieden geene lie-dingen, zegt l.ij, en geene uitsluitendheid, dewelke maar.al te lang geheerscht hebben, zelve tot in het beheer van het armbestuur. Laat onze tegenstrevers maar praten kort gedekt, zoodat de rekeningen se- van cadeautjes doen aan pastours en dert 1884 sluiten met eenen boni Niet- nonnen die vodden zullen niemand be- tegensiaande dat de stadsgeldmiddelen driegen; bet geld welk wij uiigeven - -werken ie voor hei onderwijs, is voor de burgers- kinders gegeven, zoowel in de eene als in de andere scholen. En leven de ka tholieken!!! Mijnheer de notaris Simpelaere neemt naderhand het woord, en zegt dal bij de kandidatuur hem zoo welwillend aange boden door de tegenwoordige leden, welke hij uit ter herten bedankt, slechts aanveerd heeft, niet voor de eer, welke dit bijhrengi, maar omdat hij het als een plicht aanziet ie beantwoorden aan den uitdrukkelijker) wensch der katho lieke partij, waaraan hij geheel en gansch verkleefd is. Hij zal steeds werken voor het zede lijk en stoffelijk welzijn van Veurne. Door het zedelijk welzijn beduidt hij bijzonder het onderwijs, dat godsdien stig of ongodsdienstig is, zonder mid delmate. 't Godsdienstig onderwijs is de steunpilaar der maatschappij en zon der hetzelve ware de maatschappij on- mogelijk. Het stoffelijk welzijn van Kiezers en medeburgers. Den 22 October 1884, drie dagen na de kiezing, hebben wij het volgende ge- schreven Het slavenjuk is verbrij- zeld Nu mogen de burgers ten min- ste vrij en viank en ongehinderd ade- men, na dertig jaren dwang en slavernij Wij hebben het gezeid, de geuzenpartij, zoo laag gedaald in de openbare denkwijze, moest vallen ouder de algemrene verachting. Vrije onafhankelijke burgers, nu hebt gij eindelijk verslaan waar uwe belangen waren, en wal uwe princiepen van u vroegen in deze gewichtige kiezing, waar er ging beslist worden van do eer, van den bloei van de welvaart van ons teergeliefde Veurne! Het voo: beeld onzer voorvaderen indachtig, hebt gij gestreden, gelijk zij altijd deden voor Godsdienst en Vaderland Dank aan de kiezers die ben heb- ben geschaard onder hel vadetlandsch vaandel, waarop te lezen siaat recht en vrijheid voor iedereen, slavernij voor niemand, de arme zoowel als (ie rijke koning in zijn huis! De kiezing is wederom aanslaande, en wij hebben groot betrouwen dal gij hel schoon wcik, waarover wij u over toi heden betaald geweest, en wij dur ven hopen dal, in plaats van een oor sprong van uitgaven, de tram een oor sprong van inkomsten voor de stad wezen zaï. Daar is de waarheid over de tiam- hisiorie en de zoogezeide uitgaven van stad voor de liamlinien. Mijnheer Van Hee nam dan het woord, om aan de aanwezigen te vernieuwen de hoop welke bij voedt over den goe den uitslag der aanstaande kiezing. Het is van heden af zeker, dat, indien al deze die gekend zijn en gerekend als zeker toebehoorend aan de katholieke partij de iwijfeiachtigen daargelaten volgens hunne overtuiging stem men, de meerderheid voorde katholieke lijst is. en de zegepraal voor ons verze kerd. Het is aan al de leden, elk in ziju vermogen, van te wei ken, opdat de katholieke lijst uil de stembus zoude komen, niet met 40 stemmen meerder- heid, gelijk over drie jaar, maar met honderd stemmen meerderheid. M. Cailliau bedankt de heeren kandi daten over de welwillendheid welke alle burgers zij geloond hebben van met zooveel zal hij uit al zijne krachten betrachten en j iever de hun aangebodene kandidatuur bewerkstelligen, indien de kiezing in He willen aanveerden Hij bedankt ook de vooideele der katholieken uitstaat. en j aanwezige leden voor de genegendheid zij zal het zonder, twijfel wezen, indien waarmede zij de kandidaten hebben be- ieder ouzei leden tot de zegepraal kracht dadig medewerkt. De heer ducioor Verraes vraagt het woord en bedankt al de aanwezigen voor de genegenheid en het vertrouwen welke zij hem bewijzen met hem als kandidaat uit te roepen. Hij zegt te meenen niet beier zijne, vei kleefdbeid aan de burgerij ie kunnen uitdrukken, dan met ie verzekeren dat hij vooreen ieder zal betrachten he'geen tiij zou willen voor hem zelven, en een ieder behandelen gelijk hij zelve zou willen be handeld wezen. M. Demeester sprak dan eenige woor den aan deloeuooiders, om hen op ie wekken geene persoonlijke belangen of moeilijkheden, welke een ieder kunnen overkomen, te stellen voor zijne over tuiging. Hij is ook neet ii'gdoener ge- wres en weet dat hel bij ten ieder nieialiijd naar verlangen kan gaan te genheden komt een ieder legen. Doch de plicht voor allen katholiek blijft toch van ie handelen volgens zijn geweien en zijne overtuiging. Mijnheer de Burgemeester spiak dan over de groote aangelegenheid van de toekomende kiezing De strijd is dezelf de alsof de meerderheid in stadsbestuur er zóu van afhangen is de zegepraal der katholieke partij, welke wij vooral moeten betrachten, en tol die zegepraal moeien, ieder van u. in den kring zijns vermogens, krachtdadig medewerken. De spreker meent ook nog een woord te moeten zeggen wegens de tramhis- torie. De lïamlinien hebben nog GEENEN CENTIEM aan stadsbestuur gekost, en wij durven hopen dal deze linien, hoe voordeelig zij ook zullen wezen voor de burgerij, NOOIT eenen centiem aan stad zulten kosten, maar integendeel een oorsprong zijn van inkomsten. Dit is zoowel onze hoop en onze over tuiging, dat wij zelve en persoonlijk met eenige andere aarzienlijke buigers, van i om* eigen eld heh'nn gestort om de linie van Veurne-Yper ie bewerkstelli- I gen Een kapitaal van 28 duizend frank hebben wij uit onze beurze gegeven, in de overtuiging dal zulks geld is dal wel geplaatst is tn winstgevend voor komt. Dus geen centiem is or door de stad '4 AAR Terechtwijzing. Aimable Coulier, werkman, te Wcatendc. is niet veroordeeld door de rechtbank voor diefte, m.ar vuo» flaxen op fijne vrouw. 4 fr

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1