GEHEEATEKIEZIW VAX 16 OCTOBER. JL JL S I BBS 1V 40 Woensdag 5 October I8S7 A bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk i J 8 co juichten toe en wrochten mede r hare 7 r,o Kandidaten van het Bewarend Verbond. MM. De Tremerie H., schoolopziener. Feys Emeric, advokaat. Missuwe Karei, eigenaar. Simpelaere Benoit, notaris. Verraes Oscar, geneesheer. 43 jaar 5 11 't Minste dat doen, die 'l is van - i gaan. Hewel, van Janson en C*‘, die hand in baud zij“ gaan met de socialisten, anarchisten, enz., schreef ons geuzeribladje Wat zij wenschen, dut wecscben j Vertrekuren van den ijzerenwe«t>» lijk opzicht. tegen bet goede gevoerd, heviger dan op onze dagen. Er bestaat sedert wal meer dan eene eeuw eene helscbe sekie. eeno donkere verdokenc samenzweeringsparlij met name Vrijmetselarij of franemaponnerie. Het doelwit van de vrijmetselarij is op godsdienstig gebied niet alleenlijk de vernieling van den christenen gods dienst, maar van alle godsdienstig ge dacht en gevoelen, de godloochening of brutaal atheismus. Op zedelijk gebiedde vernieling van alle zedelijke wellen, de verdierlijking van het menschdom, de loochening van het bestaan der ziel, van het toeko mende leven, en bijgevolg van loon of straf naar dit leven! Niels, niets meer dan bel stoffelijke, aanbeden als eene godheid, bel laag, vuig, verachtelijk materialismtu. Op burgerlijk, politiek en maatschappe lijk gebied voor hun eigen zelven niet de vrijheid, maar de losbandigheid, maar voor anderen die niet denken zoo als zij, de afschaffing van allo ware vrij heid en de vervolging tot uithongering of nog erger de kassen van staat en gemeenten qitgeput om hunne plannen I en samenzweenngen uit te wei ken, en de burgers en gehcele landen in ar moede gebracht alle wettejijk gezag, alle overheid afgeschaft, het socia- lismus of uitzinnige verdeeling van de fortuinen de opstand, de revolutie geheel de wereld door, alles weg, alles vernield en den niet nihilismus! Daar is in 'l korte, in bovengestelde Belgie zijn vrijmetselaars! JEr bestaan geen liberale gazetten van belang in ons land, of de opstellers er KiczcrH cu medeburgers. De strijd voor de gemeentekiezing is zeer gewichtig. Hij is van groote aangelegenheid. De liberalen zouden geernedien strijd I van zijne wate bediedenis afwenden, en hen alleenlijk bezig houden met aardige kwinkslagen, nietigheden en onnoozelen praat en belachelijke personaliteiten in hunne prulb'adj‘s Zij zijn Irenuuwd voor grondige besprekingen voorover- 1 denking van zaken van ernstiger) aard, geene frauemavons onder de liberale zoowel onder zedelijk, als onder sloffe- kandidaten! Dat is onzeker! Men heeft lijk opzicht. i inden lijd gezeid van ja, maar in de Nooit was de strijd, door het kwade naamlijst geheel onvolledig voor i ’l geen bijzonderlijk de laatste jaren be treft hebben wij er geen tegenge komen. Men zal er nog bijvoegen indien er i zeker alles niet willen wat hier hooger het, maar hoe slim zij pêizén ie”zij.i, er er duivels boven duivels zijn, engelen pralerij, juicht toe en staat daarvoor j- Wie en heelt er nooit hooren spreken van Garibaldi, die vrijmetselaar, die - -r—j van zijno zeden niet die baastrooper in te, die de Pauselijke Staten, enz., over- j weldigde, enz-, die gestorven is zoo hij geleefd-heeft? Hewel, na zijne dood r j i v ft'’iöicuu( zijn, moeten wij daaruit besluiten dat sproken en noemde hem.... 6 ecu held! Over twee jaar was er kiezing in --waren* 5®Pl’,'l,Jop.tege“.de opportunisten, ra- en communards, Een N’ l5 cent. - ’tbuitenland n arden ontvangen door hel Office ver. Zwarte Nonnensiraat. -5, te Veurne, i <kcto»nr t«l 9 ^©veBfiiher 1 h’arTji Mi». D<>inkr-r1<W' l van zijn bene dat die li- bei alen van alle tinten zouden geko- Aizoo .“prak B. zon zijn Wat zegt gij daarvan kiezers? 'l Is schier, ongeloovelijk, maar 't is Hettiberahsmus zal WIJ zijn WIJ alzoo! Over acht dagen reeds hebben wij ook, wat zij willen, willen wij ook, maar wij willen nu nog zoo zeer niet loopen, uit vreeze van de beenen te bre- ken. i Zoo gij ziet, volgens het Advertentie- J Nouvelles du over lijd schreel men moet j i om te zeggen dat er tusschen de liberalen verschil van pril.- Neen, ai eene liberale partij die be staat uit alle linten! En als dat zoo I n A - L I 1- -- Eene kurieuze bemerking al de kerels die maar het sirop weerd zijn, van de priesters. Dat is Van eenen anderen kant, de bravo *-u:r. _1 wie eerlijk is. eerhied- enz. zijn omtrent ai katholiek! De liberalen zijn dan in slecht ge zelschap voegt die liberale gazelle er bij, want, gaat zij voort indien zij niet zijn gelijk de andere, in alle geval ’t en is geen goed teeken. Als men geen woli is, men huilt met de wolven niet! Kiezers, Hierboven hebben wij de slechte dwingelandsche liberale politiek doen kennen. De liberale kandidaten zijn er i voorslaanders van. Zult gij voor hen o.j..v stemmen, en alzoo medewerken met de in'tgroo- liberale vrijineiselaais partij den vijand n? n„o.< van God en Volk? Zult gij stemmen voor eene godde- looze en geldverkwistende politiek, die j noodwendig- heid van ons geluk en van de samenle ving, alle vrijheid an allen invloed op de zielen ontzeggen wil, en door aller lei plagerijen onmogelijk maken of uit- dooven? Kiezers, Tot hier toe hebben wij nog niet ge sproken van de personen der liberale kandidaten Onder andere opzichten laten wij ze voor den oogenblik zooals zij zijn, maar dit mag en moet gezeid worden en wet overwogen, ’t geen ten anderen om zoo te zeggen overal geweien en publiek is Hoort t een christen mensch kan nog een sperke religie heeft. 's zondags naar de misse te Hewel, van de vijf liberale kandidaten zijn er ten minsten drie die van s le- vens jamais nooit des zondags naar de misse gaan. I Is hei peizelijky .„z na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. i'r. uicl de post 6 fr. Annoncen 20 ceniimen per regel. De groote Etters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Al/.onderiijke nummers voor artikels, enz. 20 i'r. het 100. He Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ntvangen door hel Office de Publicitö, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukke.r-uilgcvcr. Zwarte Noniiensiraal. I vo....™ f.n jn ,le postkanloorcn. as»1?. waren van Veurne, zij en zouden toch zeker alles niet willen wal hier hooger te lezen staat! '(Kan zijn, wijgelooven bet, maar hoe slim zij peizen te zijn, er n...v. zijn daar meesters bovenmeesters gelijk vertentie blad,^ orgaan der Veurnsche er duivels boven duivels zijn, en velen jü.ch' hebben zelfs nooit geen kennis van de bewondering, meeste en veistooielijkste wandaden die er beraamd worden. Zij dienen tot speelbal en werktuig van de hooge godslasteraar k en spreke graden en dat blindelings, die vrienden van *l licht!» JEcne Veronderstelling. Neemt nu nog daler onder de Veurn- het Adveitentie-blad zoo Hunne boeken bestaan, hunne regle menten, hunne gazetten, hunne schrif ten Hunne geheime vergaderingen zijn somtijds ontdekt, en hunne helsche plannen en samenzweeringen in T licht gebracht Veel bijzonderheden zouden wij daar over kunnen geven; bij honderden do cumenten hebben wij voor ons liggen, 1 wij hooger zegden. De gedoemde schoolwet van 1879 met ’l Is eene gedurige samenzweering hare geldverkwistende gevolgen was tegen al dat goed is, edel en treffelijk, het werk van de vrijmetselarij in hare tegen alle orde, alle gezag, legen ge- logien gereed gemaakt! En de liberale heel de maatschappij partij van Veurne, De bloedige fransche revolutie van at verleden eeuwe, de commune van Pa- Wc ïlber»l« ^Hndidaten rijs in'l jaar 1871, de brutale overwel- hebben loegejuichl, hebben meêge- diging vande Pauzelijke Stalen, waren wrocht met hen en ziel aan dat werk het werk van de vrijmetselarij! dat voor doel bad zielen aan de Kerk Ju uiaar, 1 zal men zeggen Er zijn hier in Veurnc var. zijn vrijmetselaars! Al de liberale associalien in ons land, tol de kleinste zelve, kiijgen hun orde- i woord uit de fraricmaconslogien De liberale partij is de logiepartij! i Hier de harde koppen weten hel wel. blad, eri gelijk de liberale Als het liberaal viijmetselaars gouver- j Jour over tijd nement al de vrijheden een voor een j waarlijk dom zijn van de katholieken wilde inkorten of tusschen de liberal 1 die het bewijs zouden geven van ’t geen juichten toe en wrochten mede. 1 N““" -1 klaarbhjkend is, en bewezen door feiten i:i-1- ver_ gazetten, eenen lijkheid en de afschuwelijkheid Namen, l'Opinion libérale: Eene kurieuze bemerking al de schavuiten, al de communaards, enz. al kerels die maar hel strop weerd zijn, Jju vijanden vnn d« priesters. Dat is zeker! menschen, al weerdig en delicaat, sche liberalen geen vrijmetselaars »n I J -- Mvuiunvu vtM* zij liet werk der vrijmetselarij niet uit oefenen, en den ondergang der samen leving niet bewerken? w -- »*»VM»»l O neen! Frankrijk. Te Parijs kwam de bew; De llberalerlj de, P?rl,j.0P tegeade dikalen. progressisten er. xz i««M4u»icu ua en de vrijmetselarij zijn maar een. waarófadèr-Basly en Camelinat, en het Het Advertentie blad zal dat niet loo- Advertehtiè blad naamde drie waanschep- chen! Ten anderen, wij geven rechtuit seis; 'übebalen hoort wel libera- eenige bewijen Bet ts de vrijmetse- len v'an.alle tinien, en het wenschte uit larij die de liberalen ingelijfd heeft, die den grond hun een vaandel, leiders en een uit te voe- bei alen va ren plan opgelegd hee/l. - - -r Dotacqz die lang de leider van de libe ralen in Belgie was Nog een 1 ’•’k 'l >ulle11 2,J>1 btdaihl zijn, zijn leien, wij wij een ander slaalije gegeven van de iet a e ige innen Hbeiahsmus zijn m een woord. princiepen ij!) van'i Adverlenlie blad, or- Aizuo sprak viiiuietselaar Grisar. I gaan derVeurnsche liberalenSprekende Al de kopstukken der liberale partij in van Janson en C‘‘, die hand in hand V3» nuns t a!/I a D-.I— i— - reken, hel doelwit van de vrijmetselarij! ’t En is wij niet, die hel uitvinden! toegejuicht, dal voor doel bad i te onlli ukken De verdrukking en de vorstooling der gebroodroofde armen die vrij wilden blijven, was een maatregel nogeens be raamd door de logien en opgedrongen aan alle liberale dischraden! En gij, burgers, kent de handeling van den li beralen Disch van Veurne! Mannen zonder godsdienst en dikwijls zonder zeden, sterven gelijk zij geleefd hebben, hardnekkig blijvende tot het einde toe, en worden, zoo men dat heel, burgerlijk begravenEn hel Ad- - 1 li- in Ml *11 5 04 5 S6 CD 2 46 C 16 11 18 1*05 0 42 8 09 23 5 45 8 06 9 17 V 5 40 6 50 7 10 7 16 7 21 7 28 7 59 7 48 5 9 58 lüOO 1 42 2 00 2 1« 227 236 244 2 55 3 10 5 40 4 07 Frussel (vertrek) Geul Liehh'rvcldc Lort, mat »:Q Handt teint Zarren Lessen Dixmude Ouslkeike Avecappclle VeurDe Adinkerke Ghyvelde 620 7 47 9 03 9 16 9 22 9 27 9 54 9 45 9 52 7 56 '000 8 04 10 01» 8 10 10 22 8 26 1051 Duinkerk, mk. 8 5? 11 6 02 1047 - - 0 36 11 27 3 48 5 4o 7 00 12 03 - - - 7 14 12 15 4 25 6 19 7 21 12 22 7 29 12 50 7 40 1243 7 46 '1249 5 37 7 53 12 56 7 59 1 o2 5 50 8 09 1 12 6 11 8 23 I 50 4 15 5 22 6 01 7 46 8 00 2 06 8 06 8 11 8 18 8 -iO 8 55 8 43 8 50 9 53 10 10 t U n 10 itt 10 50 I Duinkerke (vertrek) Ghyvulde Adinkerke Veurne Avecappclle Ooslkerke Dixmude Ersseu Zarren linndzaeme Cortcinarcq Lichtervdde - - - Gent naarBrussel 7 41 9 40 Brussel (aaïik.) 9 36 11 04 Duinkerke naur Pm rijs en morg. Duinkerke (vertr.) 10 43 Aliecht 2 -5 Amiens 3 55 Parijs (aankomst). 5 25 ftvoDda Parijs (vertrek) 6 50 Duinkerke(Aui k). 12 30 Nieuport Dixmude Gent t.. u Nieuport (stad)-Dixmude, 7 06 12 06 I 51 4 22 6 10 Dixmude-Nienport 7 45 2 30 5 05 8 28 f Zoo In ht t. zii m hufi3i.uimr.ii ubi' in h uicrg. 5 53 8 06 9 26 11 03 11 15 morg. m»rg. 8 00 6 v5 1 28 3 59 en Vi urne Duinkerke. - 8 00 9 05 9 0» 9 45 12 45 1 en liberale gazetten zelve, is het te wonderen dat liberale VrVllVM oogenblik verschrikt van de aanstote lijkheid en de afschuwelijkheid van hunne partij, nitroepen gelijk een li beraal blad van F’ - «vsztzr C4><</ - i V.C, Vtl/4. <U Co; tsr.iai^q >r Costcn^s, 28 12 10 22, ris, 4 47, 5 10, 7, 10 Oost- dc-Co: temnrcq, 6 02, 8 13, 12 11, 3 36, 6 13, 8 10. Corlrinarcq-IJper. 7 06 9 12. 1 52,8 .01 IJper-Coriemurcq. 7 21, 12 22, 3 57. 6 22 Lichteivelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, 11 36, 1 27, 5 40, 7 27. Korlrijk naar I.ichtervelde en Bruege, 540- 8 05, 11 02, 12 35, 4 25, 6 41, 9 10 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 11 04, 12 55. 5 05, 6 42 Oostende-Brnssel. 5 50. 6 20,7 16, 9 07 11 22. 1 57, 4 24,5 51. 6 05, 7 34, 8 14 5 58 7 35 857 9 10 9 19 9 51 3 08 5 07 4 16 6 11 4 32 6 26 4 40 6 34 4 54 6 47 5 00 6 5-5 5 07 7 00 5 13 7 06 5 24 7 16 5 39 7 55 8 11 9 54 955 1041 cronnn a rl-.— J_ V VZW» VJUW atschaffen, de liberalen van Veurne j ciepen bestaat. I wii hnAffor roerrlon staat ujj a||e Linten! L.. «..o uui 4UU T- j -MT. viu^Cai ICCU5 UCDD6D

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1