1' I 1 1V 40 Buitengewoon nummer bestemd voor de kiezers alleen. Zondag 9 October 1887 43'” jaar T 1 De Tremerie Hendrik. 2 2 Feys Emeric. 3 3 Missuwe Karei. 4 Simpelaere Benoit. 5 hun eigpn neeld t Beziet •\!s en X Verraes Oscar. De stad uit hare schulden trek en en van meerdere schulden eerste werk, -A. 9 4 sa wat hij is Be jcerstc zou tien grooic kruisen maken en vijf scapuliers talen uithangen al alle kanten als er kwestie is van vleien, te zoemen, te la'moezen, van 1 ten gegaan. De inkt waarin doppen, droogt seffens. briefje bij onbedachtheid geplekt of be- een nieuw vragen aan den voorzitter van het bureel Welk L..„ -_v.v,..j.. .vniicu^u zul worden. Niettemin is het geraadzaam het i mannen komen die onze voorvaderen, die de sliciaers van onze nationaliteit, u' i en verbannen hebben als tiet uitwerpsel, hel grondsop van de sa- Als dé kiezer zijne stemming heeft geschandvlekt Aen in net uuwe.-p met den I menlevtng! mugs ouiten, toont het aan den Niettegenstaande de verdeeldheid van voorzitter en steekt hel in de bus; daarna het ''^dtsmus zijn nogtans al die r.;: i I mannen eeus in den grond', 't Zijn a liberalen van alle tinten zegt het Advertentie blad om de schuld te kunnen dekken. Het katholiek bestuur is opgekomen a. ;3 jaar> voorzichtig, zuinig be- Vroeger rekeningen en schulden ‘d, en in de rekeningen van Manier van stemmen. Hierboven geven wij het model van den stembrief die den 16 dezer zal moe ten dienen voorde gemeentekiezing. Ter linkerzijde geteekend met eene Mcr, staan de namen der liberale kandi daten; aan de rechterzijde, onder het zwart vierkant, waarboven een rondeken is, zijn de namen der katholieken, die wij aan de kiezers aanbieden en bijzon derlijk aanbevelen. Boven de namen van elke reeks kan didaten bevindt zich een zwart vierkant met een wit punt in ’t midden. Om voor de GEHEELE katholieke lijst te stemmen, moet men met eenen stem pel alleenlijk hel WlTpim/jc ZWAKT ma ken dal te midden van het zwart vierkant staat, boven de namen der kandidaten, «an den rechterkant van den stembrief, gelijk de hand het hierboven aanwijst. Dit is de gemakkelijkste en de beste mid del om gauw gedaan te hebben. De i kandidaten moeten dan WIT blijven. In de O boven het zwart vierkant mo- gen geene teekens gemaakt worden, an ders ware de stembrief niet geldig. bene stempcldoos met inkt moet vast- Men moet den stempel maar op het inktkusje doppen en dan het wit punt zwart maken. Volgens de wet op deze nieuwe- ma- nier van stemmen is elke indruk met den stempel op het wit puntje gemaakt, geldig, zelfs al zou deze indruk onvol ledig onduidelijk ot anderszins gebrek kig, zijn, ten ware het voornemen om den stembrief erkenbaar te maken, klaarblijkelijk zou zijn. Eventwel, ra den wij aan het wit punt geheel zwart te maken, vermits de zaak toch gemak kelijk is. Men moet zich zooveel mogelijk hou den bij het zwart maken van het wit punt en daarrond geene vrijvingen of merken met don stempel maken. Wij raden ook ioderen kiezer aan, eer hij stemt, den stempel met inkt te hekleeden, oin alzoo do zwartmaking van het wit punt door cone enkele druk king te bekomen. Bij het zwart maken van het wit punt moet men zorg dragen dat de ojipervlakte I Kiezers en Medeburgers, i i Woensdag hebben wij u getoond boe de strijd voor de getneentekiezing ge wichtig en vangrooie aangelegenheid is. Wij hebben u gezeid dai de liberalen dien strijd van rj zouden willen afwenden mst ventjes en prentjes in hunne onnoozele prulbladj-.:.-;Wij hebben u geloond boe de liberale kandi daten, of ie wel vrijmetselaars zijn of te wei uiizendelingeu en werktuigen van dc vrijmetselarij, die maar eene s.-kie uitmaakt met de liberalerij, mei het libe- ralismus, vijand van Cod cn Volk 1 fi>c vrljmetaclarij 2e(ve 0(n en de lihcralcrij zjjn dragen in hunnen schoot, het sociali*- mus, hel anatcliismus, ’i is te zoggen die revolutie- plunderaars- en brand- Dit ’is de gemakkelijkste en dc beste mid del om gauw gedaan te hebben. De vijf witte punten nevens de namen der kandidaten moeten dan \M1 blijven. voor 12 ure plaats hebben. Deze manier van stemmen zal dage lijks, tot den dag der kiezing, aange loond worden in het lokaal van den gemaakt zijn aan den lessenaar die zich katholieken Kring (Gaft! francais), of’t is ..it n-i,.z.r Ltoch.itvAknn hnvmdf gelijk bij welken katholiek. vleien, te -- stemme te winnen! 1 Beziet ze maar, zijne ware bediedenis hoe de hoofdmannen van het liberalismus in in band etpaden zijn ge- -1 en langs met hare ongelukkige gevolgen. En als wij alzoo spieken van de libe rale kandidaten, moeten wij min zeggen van den liberalen kiezer Een liberale kiezer indien hij wel verstaal wat hij doet, cn wie is er nog zoo blind hedendaags trekt eene schrikkelijke verant woordelijkheid op hem. Hij geeft de macht in handen van an deren die willen en zullen uitwerken, wat hij zelf niel zou willen doen, waar voor hij zou achteruit deinzen Maar aan anderen de macht en de zending geven van kwaad ie doen of zelf het doen Waar is ’t verschil Vermits wij lol hier toe spreken van de liberalerij, bijzonderlijk onder gods dienstig opzicht, mag en moet hel ge kend worden dat noch M. Barbier noch AL De Hoon noch M. Joye noch .V. P. Ollevier I vier van de vijf liberale kandidaten jamais nooit ’s zondags naar de misse gaan, bet minste dal een christen mensch die nog een sperke religie heeft kan doen. En die mannen verheffen zich als toonbeelden voor Veurne en zijne bur gers. En die mannen zouden willen Veurne herscheppen naar hun eigpn neeld en gelijkenisse Is ’l peizelijk Is ’t mogelijk Is ’t redelijk Slechte politiek slechte finantien. De liberale politiek, slechte politiek, onvaderlandsche politiek. En slechte politiek, slechte finantien, zegden wij in ons laatste nummer. Het vorig liberaal bestuur van Veurne volgde eene slechte politiek, en wij heb ben u geloond dat. in de laatste jaren, hel jaarlijksch tekort op de rekeningen van stad van jaar tol jaar vermeerderde; - het zwart vierkant niet worde te bui- onder wil brengen met bare grondves- rrormnn ten, godsdienst, orde en wettelijk ge inen den stempel moet zag, uil te loeien en van de aarde te i doen veidwijnen. een stem- I In de steden en in de streken van Belgie waar de liberalerij heerscht als heer en meester, waar die verdelgende partij het ongelukkig volk bevrucht en bekneed heeft naar haren zin, ziet men op dc Hbcrale lijste Dit blad verschijnt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen ner re^el De croole 1 tiers volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100^ b De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Plbi.icitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren MMlirwn—TMIMi—aKMMMIW>»lliri«1--- ie willen hberalc. kandidaat Dal hangt al aan een liberale kandi daat zijn hier ol ie Brussel, ’t is werken i en strijden voor een en hetzelfde groud- slichlêrspartij, die de samenleving ten stelsel, voor de- goddeloo. e vrijmetselarij i - - van Veurne ten laste te leggen dan hètg< waarheid i v dienstig opzicht, Barbier en Joye - meest geavanceerde dan Buis en Jinson van Brussel! J - den stempel moet Indien hef gebeurde dat dort en wieid, moet men seffens vragen aan den voorzitter .1 en het geplekte teruggeven, dun onmiddelijk vernietigd zal stembriefje licht te plooien aldus zal er geene vrijvingof overzetting ontstaan. vastgesteld, plooit hij zijn briefken i“ vieren, gelijk hel geplooid was, i zegel langs buiten, toont het 1 verlaat bij de zaal. De kieswerkzaamheden beginnen kiezers die niet aan de t....p van hunnen naam beantwoord hebben, eene dubbele heroproeping plaats heb ben. De tweede heroproeping mag niet uu RicswerKzaamneuen beginnen ten negen ure 's morgens. Er zal voor de jaai venneeruerue; Ij eerste oproeping Zonder de liberale kandidaten van Veurne I niettegenstaande dal het ’s siadstitelen niu-nnwi icl8 meer ten laste te leggen dan hetgeen en eigendommen en goederen verkocht zij verdienen, zouden wij nogtans in der 4 1 waarheid mogen vragen boe, onder gods- de I sedert drie beter zijn stuur -uoovlVan zijn betaald. i i/ixuiiiuguu van de twee bovengenoemde liberale kan- i 1886 en 1886, komt er een boni, een didaten van Veurne, wij verdragen tien schoon batig slot, zoo wij gezeid heb- keeren beter den tweeden dan den ben! eersten. De tweede is rechtzinnig en toont wat hii is iten i bevrijden, ziet daar hel eerste werk, I een belangrijk werk van het katho- te i lick bestuur! en eene ze inaar, zij zijn abijd te gare. Burgers, ziel hoeverre het liberalis- men ziel hoe de i de gebieders reinheid zijn er onderaardsebe gaangedrevendoor hunnen der Duinkerkstraal en langs de godsdiensthaat met deeigste ;i;au- j straat, cn andere maatregelen z den van de samenleving, moet men niet i nomen geweest, in belang van d< dwaas, onbegrijpelijk dwaas ot zoo god- i l)a,e gezondheid en sierlijkheid, loos, ongodsdienstig en erg zijn als zij j Woejpadeu zelve om te willen iiherum NieuWe trottoirs of voc.r„dD leid geweest in de Noordstraat de groote Markt. E>c Ëi«aofclwaclit Schoone herstellingen zijn gedaan ge inen WerCiciB en verUïeteringen. Veel werken en verbeteringen zijn ge- daan geweest in de stad. OpenEuare ^ezondlieid remigheild* s..uio men ziet noe de leiders van de liberale partij in Belgie, I '■oor de openbare gezondheid en i en de gebieders reinheid zijn er onderaardsebe water- Bolgf.iilaud band loupen gemaakt geweest aan het einde J 1 en langs de Vesten- maatregelen zijn ge- de open- j' z- I U - iv;;- I .....I 1 in elk alsluilsel of kieshuizeken bevindt. - UUCVW mus gekomen is, als I - ^ciUUUl I 1 1 - i I D'«-V i n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1