i 1 Ik hoor hem knarsetanden. Hij grijnst gelijk een hond. Hij ging.... 'ken weet niet waar En 'k zet't is voor den Frurenoar. gelijk het in liberale sleden gaal, heelt uitgesloten gewees uil reden van zijne denkwijze of helling langs den eenen ot den anderen politieker» kant. liiczeru, Medeburgers, Ziet daar zonder in Kleinigheden en in andere bijzonderheden te treden die ook werklieden en neringdoeners doen leven wal, voor den korten tijd, dat zij aan hel bestuur zijn, de katholie ken verricht hebben. In een toekomend nummer zullen’wij spreken van de feesten die zij hebben ingericht, jaarlijksche bestendige feesten en feesten van gelegenheid, feesten voor iedereen Geen .feesten van eene partij, maar voor de algemeenheid. Geen ófli- ceele schoolfeestjes, bij voorbeeld, ge lijk de liberalen deden over eenige jaren. Wij zullen ook zeggen wat het be stuur gedaan heelt om de stelselmatige uitsluitendheid van neringdoeners te doen ophouden en de armen hunne vrij heid weder te schenken, en veel andere punten bespreken, alle tol eere van het katholiek besiuur lot schande van hel bestuur, dat gij zoo plechting aan de en al die nesten nooit bemerkt? ot deur gezel hebi over 3 jaren. Kiezers Sedert 3 jaar, hebben wij u altijd een verslag gegeven van de besprekingen op bet stadhuis; wij hebben u onderl icht over de beslissingen van liet bestuur, en gij hebt getuige geweest van zijne néerstigheid eu zijne oppassendheid. De* vergaderingen zijn openbaar. Wij geven een verslag. De vergaderingen van het vorig libe raal besiuur waren gehouden m 't dui kertje, 'i was gelijk eene frananacons- ivgie. Hel Advertentieblad, orgaan de libe rale pari ij, geefi nu zei Is nog geen ver slagen Hel is benauwd dal de bui gets zouden weien hoewel zij nu bestuurd zijn Gij ziel hel, wij houden ons met bezig mei prullen eu nietigheden, gelijk de liberalen in hun ga:e’je! Wij hebben een giooter en beter ge dacht van u, wij aanzien u niet als kin der» die men paaien kan mei een ventje ol een preitje. De liberalen beboften term hunne kan didaten.' 7.ij hebben het noodlij van be- ‘boll te zijn, hidien goó ware baar zelven prijst, deze die ntcl goed is moet geprezen worden Hilarius wil zeggen geestiqaard. En Joye wil zeggen leute. ‘Bijgevolg Hilarius Juye moei ievers heteekeuen leutige >geestigaard, of gees tige leutemaher. Vindt gij niet dal zijn pene of zijne 'meite gemist hebben mei hem Hilarius te hecten? De zon had sedert lang Haar laatsten straal gezonden; De nacht, in zwarten floers. Had d’aarde reeds omwonden. De werkman afgemat Van 't dagelijksche zwoegen Had hem ter rust geleid. In huizen en in kroegen Wierd alles dood en sli'. Van moedheid overvallen Was ik, rond middernacht, In diepen slaap gevallen. Mij dunkt, ik hoor op eens Een holde stemme klinken. Zij nadert.... cn haar klank Komt in mijn ooren zinken. Een man gaat daar voorbij, Heel mager, slank van leden. Met winen baard en bleek gelaat; Hij schijnt vol bezigheden En roepi op kwaden loon O vuige paapgebroedsel, Reeds heel mijn levénsbain Zijl gij mijn haat en vpedsel, En nog blijft gij bestaan. Heb ik zoolang gestreden Met dwang en mei gewpld. Om, op den dag van heden. Van kanl te zijn gesteld? Ja, gij wilt mééster maken Spijts al hetgeen ik zeg, 'K voel reeds mijn'zetel kraken, Ik moet var; T stadhuis weg. Waar is dc lijd gevlogen. Op welken men vóór mij Gebukt ging en gebogen, Als volk in slavernij ’T was ik die dan gebiedde, Van mij hing alles af; 'T was mijn wil die geschiedde En ik die orders gal. 'T is waar, om baas te blijven, Gebruikte ik vele list. Ik het der burgers schijven Te nutteloos verkwist. In mamzels en lokalen Verspeelde ik menig cent; Dc kiezer moest betalen En was niet meer content. Drie jaren reeds... drie eeuwen... Ben ik geen meester meer. Maar toch ik kon nog schreeuwen En laslren hun beheer En nu... o wee... osmens.. Ik moet noch meer noch mm, Met wraaklust in hel herte, Voor goed den ketel iu. Hij zwijgt, hel hoofd gebogen, En beeft van woede en spijt; En in zijn vlammende oogon Staat niets dan haat en nijd. Hij stampt en wringt zijn handen Eu kijkt vervaarlijk rond. Dc liberale partij had hier 'eene zeker sterkte over tijd, omdat zij voor scholen, gilden, enz. in de sladskarse zat gelijk de wormen in eenen boUaudschen kaas. Kiezers, bevrijdt ,dien kaas legeu dc wormen'. Dé lib'êralen komen wat legen op hunne ronde bij de kiezers! Hoeveel keoren hebben zij reeds moeien hooien dat de liberalen broodróvers zijn, uit- sluilers van neringdoeners, dwingers van de slechtste soort, cn daarbij nog stouicrijks en onbeschaamde kerels'. Van ’t eene en van ’t ander! De liberalen liggen mei den daver van gepijndheid en benauwdheid, en niet zonder reden Zij geven een prulbladje uil, waarop er slaat dal bet .verschijnt «als’inoo- dig is T is, te zeggen <iat zij in nood zijn! Ja in groolen nood! Men heeft ons gevraagd van ook iets uil lo geven in denzaltóen zin Er zou slofte zijn voor een gcfirel jaar; maar neen, wij achten d t hei niet noodig is Als de man mei den langi-n arm, de rijke man, de milde man leefde, hij was de steun van Ue Vein n- eclie liberalerij. Hij heeft veel puiten gemaakt, maar hij vulde toch altijd de putten van de liberale associatie! Die schoone tijd, die goude tijd voor de liberalerij is vervlogen. En een die peisde op dien schooneu vervlogen lijd hoorde ik op eenen avond zingen igsschen zijne landen Leve Menounkel, Eu hij mocht er wezen; Leve Menounkel, En hij mocht er zijn. 11 i i r i r-raara wrest San do hoofdwacht, in vorigen Irani hermaakt, en lot een bewoonbaar ibouw heringerichtalzoo is aan de fótitie eene beiamelijke woonplaats ge geven. Het Stadhui* Het Stadhuis is opgesierd geweest door het aanbouwen van de brelèque of afkondigingsplaats welke honderden vreemdelingen, die loch al neering in stad brengen, hebben komen bewon deren. r - wö kón ons stadsbestuur zijn advies zal moeten geven over de richting, weest verzekerd dal de belangen der burgers zullen verdedigd worden. 'Deze linie belooft eenen bloeienden toestand. De Dixmudenaars beschuldigen bun liberaal beslubé, omdat bel zoo wakker niet geweest is als ons katholiek bestuur, dat van eerst en af. alle pogingen heelt ingespannen om de tramlinie le hebben van Veurne op Yper- Deze tramlinie zn! ’de grpote gemeen ten van den builen hiel'onze stad ver binden, en van ons schoone Veurne eene ware hooldslad van VeUrnambacht ma- keri. Dan zal men nog met moer reden mogen zeggen, hetgeen reeds de libe rale vreemde gazellen schreven tijdens onze kermis, dat onze stad, zoo wel be stuurd. de schoone koningin is van Veuru- ambachl StiailHwan «Icllns! De lindondreel, langs stadswandeling, was nóodig gekuischt eu bezorgd. De linden zijn gekapt geweest, eu wal er tan kwam is ion deele benuttigd ge wéést, om do versiering van de stads wandeling te helpen bewerken. De groote oude hoornen zijn uitge leerd' en verkocht. Hei was hooge tijd! Zij hadden reeds veel van hunne weer de- veHoren, eri indien men nog wat gewacht had, of in twee of drie keeren ze hadde verkocht, T zou een aanzien lijk nadeel geweest zijn voor de stad. Beplantingen Nieuwe beplantingen zijn gedaan ge weest overal. Verloren hoeken en kanten, weinig aangenaam voor de wandelaars, en dik wijls ver van proper en nel, zijn ver anderd in kleine perkjes beplant mei hoornen en struiken aangekocht bij Véurnsche burgers. De stadswandeling is veel verbeterd, veel verschoond. De Vérkoopi’ng van de boomeu heeft eene schoone som opgebracht voor de stad, waarmede hei bestuur een deel van de schulden en hel te hnt, gelaten door 't voorig bestuur, heeft kunnen dekken. Voor den werkman. Al dié verbeteringen rond stadswan deling, gelijk ook de andere die wij booger noemden, hebben de werklieden ECcn voorbeeldig bestuur. Dc liberale disch van Veurne was en is overal fameus. De vermaardheid is eene schoone zaak als zij steunt op eene reclitveerdige en treffelijke manier van handelen. Maar voor den disch van Veurne, ei laas. De liberale uitsluiting der gebrood roofde armen is gekend. De liberale uitsluitendheid tegen bak kers en andere neringdoeners is gekend En de staat van (ie kasse, en de re gelmatigheid van dat voorlieeldig li beraal bestuur begint ook gekend te wor den. Sedert lang reeds was het beheer van den disch niet regelmatig meer. Sedert jaren en jaren waren er van tijd tot tijd commissaires spéciaux bezig met do zaken van den disch, om er eene sperke klaarheid in le steken! Maar de liberalen durfden geen slrenge maatregels nemen, uit vreeze voor de op- sprake tegen dat bestuur. Zij peisdeh ten anderen van voor eeuwig »n ’t bestuur te zijn De katholieken komen boven in 1884. Een katholiek lid wordtin den disch ge kozen, en de liberalen zien dat eerst of laatst alles zal moeten uitkomen Geheel de liberale partij is in repen roer! Men dwingt den ontvanger zijn ont slag te geven, want men vóórziet dat, indien de katholieken in meerderheid ko men, zij het noodzakelijk zullen moeten doen, en dan een katholiek zullen kiezen. Men verstaat dus geheel gemakkelijk, in welk inzicht de liberale partij dat ont slag heeft doen geven aan den ontvanger. Maar alles, of ten minste veel, werd alzoo geweten; de nesten begonnen te voorschijn le komen pachters wierden Wie was de vent die daar hing De liberalen zijn toch zoo onvoor zichtig in 't geen zij schrijven iu hun prulbladje In hel vuurwerk, zondag 11. afgescho ten, kwamen er eenige nieuwigheden en schoone veranderingen bij hetgeen tol hiertoe somtijds gezien heeft. Onder ander, was er daar eene fan- taisie, een arlcquin allerknnslig ge maakt en die allernatuurlijkste toeren miek. Hebben de liberalen de onbe schaamdheid niet van ie schrijven dat er gezinspeeld wierd op den Gouver neur 1 Neen, liberalen, wij hebben andere dingen gehoord iu hei volk, dal geperst op de tliarkt stond. Wij willen in geneel dezen kiesstrijd niet droef ol inéchaht zijn, alhoewel wij zou.len kunnen, zonder te liegen en te lasteren, gelijk gij! Maar als de liberalen wal voort doen, wij zouden wel kunnen van verre toone.i dal wij zouden kunnen méchant zijn, indien wij wilden. Ten. anderen. l en is niet noodign Alzoo is dal wij wij verschillige dingen hoorden over dien vent, die daar hing aan eene stake. De eene zei T isdie daar hangt maarwij willen niet méchant zijn! De andere zei wij zullen dit zeggen 't is de liberalerij van Veurne die aan de schandpale hangt! En in derdaad, zij verdient het! een schoonen stuiver laten winnen binst beschreven zoogezeid voor twee drie eenen merkehjken lijd dut er anders jaar achterstel Van betaling, en zij kwa- F? LW1‘Ff ".iffT*men °P ,I,et huriIie kwitancien I Boeken, registers bestaan niet, of men i geraakt er niet door! i Achterstelling van pachten vindt men niet alleenlijk van 1884, maar van 1883, 1882 en 1881, beloopende te zamen tot eene somme van bij 18,000 frank! En eindelijk in de kasse van den ont vanger is er een te kort van rond de 8000 frank. Zijn goed moet verkocht zijn om de schuld te dekken In een volgenden artikel rullen wij voort doen, want 'ten is nog niet al, verre van daar! Maar overweegt dit Dat gebeurde onder een liberaal be stuur van den disch, onder een liberaal j stadsbestuur, onder een liberaal schepen- collegie M. De Smet, veearts, die nu rondloopt met de liberale kandidaten, was voorzitter van den disch. M. P. Ollevier (iaZueaJ was lid en later voorzitter. M. De Hoon wasschepen van de stad, en had het opzicht van alle besturen En zij hebben die onnauwkeurigheden I vrees den zij er aan le roeren? Lezers, Die mannen, die voorbeeldige be stuurders, komen nu uwe stem vragen, en zij zouden willen nog eens bestuurders worden Is dat redelijk? Neen, neen, geen zulke mannen meer! Zandstraten Zandstralen zijn op Bewcsterpoort naegelcgd geweest en voltrokken tot groot voordeel en gemak van veel landbouwers, en van schier geheel de wijk van Bewcaterpoori. Tram Veurne-'Meuport. Eene tramlinie, zonder dat zij eene ceiiiiem aan de stad kostte, en met vooruitzicht van een schoon inkomen voor de stad, verbindt ons met Nieuport en Oostende. Werhindlng met Oostende. Dank aan de verstandige handelwijs van ons echepencollegie, dat, gelijk wij eertijds zeiden, alle moeilijkheden heeft weten uit den weg te ruimen, welke legen dc verbinding der linie Veurne- Nieuport met de linie Oostende Nieuport opkwamen, zijn wij verzekerd nooit geen centiem te moeten betalen. Alzoo heeft het katholiek bestuur Véurne begiftigd met eenen butirspoor- weg die honderden vreemdelingen in de stad breng» tol grooi profijt van de Burgerij Tram Veurnc-Tper De linie Veurne Yper is op goeden ■welg. en als de lijd zal komen op den -O --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 2