I 4 I De Tremerie Feyi Missuwe Simpelaere Ferraes Manier van stemmen. I. IN' 41 Woensdag 12 October 1887 43“ jaar Dit blad I I 1 2 2 3 eiden aan hare I- 5 5 a» I maar dat de kijken of van het wit punt van zijne ware bediedenisse afwen den, met wat zottigheden en belachu- moet men zorg dragon dat de oppervlakte lijkheden te verkoopen! 3 Hier duiven geven wij het model van <Jen stembrief die den 16 dezer zal moé ten dienen voor de gemeentekiezing. Ter linkerzijde geteekend niet eene ster, slaan de namen der liberale kandi daten; aan de rechterzijde, onder het zwart vierkant, waarboven een rondeken is, zijn de namen der katholieken, die wij aan de kiezers aanbieden en bijzon derlijk aanbevelen. Boven de namen van elke reeks kan didaten bevindt zich een zwart vierkant met een wit punt in ’t midden. (hn voor de GEI1EELE katholieke lijst te stemmen, moet men met oenen stem- im‘I alleenlijk het WIT puntje ZWABT ma ken dal te midden van hel zwart vierkant slaat, boxen de namen der kandidaten, aan don rechterkant van den stembrief, gelijk de hand het hierboven aanwijst. Dit is de gemakkelijkste en de beste mid del om gauw gedaan te hebben.J)e vijf wille punten nevens de namen der kandidaten moeten dan WIT blijven. In de O boven helzwart vierkant mo gen geene teekens gemaakt worden, an ders ware de stembrief niet geldig. Eene. stempeldoos met inkt moet vast gemaakt zijn aan den lessenaar die zich in elk afsbiitsel of kieshuizeken bevindt. I Men moet den stempel maar op het j inktkusje doppen en dan het wit punt zwart maken. Volgens de wet op deze nieuwe ma nier van stemmen is elke indruk met den stempel ophetwft puntje gemaakt, geldig, zelfs al zou deze indruk onvol ledig onduidelijk ol anderszins gebrek kig, zijn, ten ware het voornemen om den stembrief erkenbaar te maken, klaarblijkelijk zou zijn. Eventwel, ra den wij aan het wit punt geheel zwart temaken, vermits de zaak toch gemak kelijk is. Men moet zich zooveel mogelijk hou den bij het zwart maken van het wit punt en daarrond geene vrijvingen of merken met den stempel maken. Wij raden ook iederen kiezer aan, «er hij stemt, den stempel met inkt to bokleeden, om alzoo de zwartmaking king te bekomen. Bij het zwart maken van het zwart vierkant niet worde te bui ten gegaan. De inkt waarin men den stempel moet doppen, droogt seffens. Indien het gebeurde dat een stem briefje bij onbedachtheid geplekt of be dorven wierd, moet men seffens een nieuw vragen aan den voorzitter van het bureel en het geplekte teruggeven, welk dan onmidaelijk vernietigd zal worden. Niettemin is het geraadzaam het stembriefje licht te plooien aldus zal er geene vrijving of overzetting ontstaan. Als de kiezer zijne stemming heeft vastgesteld, plooit hij zijn briefken in vieren, gelijk het geplooid was, met den zegel langs builen, toont het aan den voorzitter en steekt het in de bus; dparna verlaat hij de zaal. De kieswerkzaamheden beginnen ten negen ure ’s morgens. Er zal voor de c,c„uo kiezers die niet aan de eerste oproeping de francmjQonnerie is eene van hunnen naam beantwoord hebben, I 1 eene dubbele heroproeping plaats heb- i ben. De tweede heroproeping mag niet de voor 12 ure plaats hebben. Deze manier van stemmen zal dage lijks, tot den dag der kiezing, aange- toorn! worden in het lokaal van den katholieken Kring (Café francais), of ’t is gelijk bij welken katholiek. verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars: met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote 1 tiers volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘(buitenland worden ontvangen door het Office iie Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drtikker-uilgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Kiezers, Medeburgers, Onze zaken gaan goed vooruit. De liberalen die vreesden, vóór dat zij aan den kiesstrijd begonnen, liggen zonder hopeZij gevoelen’ dat zij weg moeten met den lanteern aan den dissel, gelijk bun groote man van eertijds, ei laas! de man met den langen arm, de rijke man, de milde man! zij voelen dat zij niemand kunnen be driegen met hun ventjes uul 43 ccu van Qe Kenteekens, van En prentjes. de karakters van eenen liberaal heden in hunne prulbladjes. 't En is zolls daags, gelijk geheel hel liberalismus dienst Neemt den haat en gen den godsdienst - - I i Ik aoor u zeggen ja maar, neen dat n!el U°e> dat niet Waarom zoudt gij u dan met hen vervoegen, en voor hen kiezen. als gij niet wilt wat zij willen Waarom hen de macht in handen geven Ware’t niet onredelijk ken” deü ^bben wij u veel gespio- de nunueknijzers, gij kent ze nog Be nunnen hebben zij weggejaagd uit een klooster, een weezegesticht, eene kapel voor haar gebouwd gedeeltelijk met hare eigen penningen, gedeeltelijk met de liefdadigheid van katholieke menschen. Uit het weezengesticht wierden zii verbannen; de wee zwi et den aan hare zorgen ontlr kken Kiezers, wij willen niet overdrijven, noch uit komen met veronderstellingen die met kunne» verwezenilijki worden; mZ wie weel moesten de liberalen weder- om aan t bestuur komen, indien de Zusters v«„ ’t JlosaiihMal die de zieken en ellendigen toch zoo- X °Pp?ssen* e" die aanbeden z.jn van al dat oud, arm of ellendig isin hm'ne' aW‘e Weet ze^ea 'viJ- hoe lang het zou duren eer zij ook zouden wcSScj1Wsd worden En dan nieuwmode zieken oppassers de"Wil,Tr‘e" Iiberale bh’ hei ziel in sommige liberale steden, stelen, geheele daeen en nachten uitzitten, den wijn uitdnn- ken bestemd voor de flauwe menschen de zieken verwaarloozen en laten vergaan, en nog veel andere dingen™ Droner nm m t ie ’S? ™.0&elijk zult gij zeggen gelijk elders in °P Jtel programma niet van In de eerste liberale gazette de ge- is’-t 1 mGj lael “La laüisation des hópüaux, die wij zullen vertalen door de ontsehristening der hospitalen De geuzerij en zou voor niets achterl uitgaan, als hei er zou op aankomen van bunnen godsdienst en priesterhaat te koelen Burger», Als gij deze en andere zaken, die wii I reeds uiteengedaan, hebben, wel over weegt in de rechtzinnigheid uws herten kunt gij m geweten voor zulke mannen stemmen bove°n alles T" treffeHjk ma"’ geweien Maar er mag hier in der waarheid gezeid worden, dat de partij die gii moet aamdeven volgens geweten, ook juist deze is. die best voor uwe stofje- lijke belangen en deze der stad zorgt •Ba, de helaug;cu der stnd en de uwe heeft het katholiek bestuur beherugd, en zullen de katholieke kan didaten bebertigen, veel beter dan het vorig hbeiaal bestuur en de liberalen die nog eens durven opkomen. In ons vorig nummer, hebben wii e’eniga werken doen kennen van het katholiek bestuur De stad uit hare schulden getrokken en zij zou van meerdere schulden bevt ijd. Ondei aardsche wulerloopen geinaukt Trottoirs of voetpaden geleid De hoofdwacht hers eld Het stadhuis opgesierd door het aan- Zij zouden geerne hebben kiezers niet verder zouden dat hun neuxe lang is! Hola! I>c libcralcrij moet haren masker afgetrokken zijn! Er moet getoond zijn dat de liberalerij de uitwendige vorm, het werktuig, de steert is van de vrijmetselarij, en dit hebben wij getoond, zonder te- gensprake van het Advertentie blad. De vrijmetselarij is maar éen met het liberalismus! Al de hoofdmannen van de liberale I partij zijn franemacons! Al hunne gazetten van bedied zijn aan fiancmacons verkocht en door franema- fons geschrevenEn de vrijmetselarij, Hö iron/» vv..3 gvuv»ViWbQ, helscbe sekte, die de samenleving doet noodlotiigste gevolgen geen goê papiei Zij voelen dat de Veurnscbe burgers en kiezers percies geen kinders en zijn, 1 gelijk zij hel eerst meenden Den tegenwoordigen snijd wij heb- j partij zou I zij sommige l wijn uitdrin- verwaarloozen proper om te melden Waarom hier niet liberale steden Staat dat i, het liberalismus 1 -- goddelooze, reedste, ziet -- wankelen op hare grondvesten en die da noodlotiigste gevolgen te weeg brengt voor landen en voor volkeren. I De liberalen kiezen, al waren zij zel- ve geen vrijmetselaars, is de vrijmetse larij ondersteunen Hier In Venrnc zijn er geene franemacons? Zijn er geen, onder de liberale kandi daten Zouden Barbier, Joye en De Hoon, zonder liegen durven zeggen dat zij geen frarlèmacons en zijn? In allo geval, wij zullen nog eens her halen voor de kiezers, al hadden zij maar eene sperke religie, dat noch M. Barbier noch M. De Hoon noch M. Joye noch M. P. Ollevier nooit naar de misse gaan ’s zondags En dat is een van de kenteekens J van eenen liberaal heden- a uiikomt op den haat tegen den gods- de vervolging te- weg, en de liberale meei bestaan. Kiezeis, is het daar hetgeen gij wilt volgt gij, ot zoudt gij die mannen willen volgen in hunne handelwijze? VEU A I - 11 W-«t I' 1 I I I L> I I..... K/XJiJ «UM II y /»IJ AUU V'.if ben het reeds twee maal gezeid willen geen reden van bestaan meer hebben van het wit punt door eene enkele druk- 1 urn n Ir zxl1 - - 1 -o---!-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 3