De Wl I I l ze als 'n De tr-f8 zij sp°r Als men tll! sctie iibctal6n va Geon t'< Eri leve <lc Rtitholiékcn EbJj" o ^1’’ H»e «lubiléprocèMblê» Kn overweegt JLicht, immer IlchU Feesten Laat u ‘g loften der11 De burgfj,1 Louieti! t“:U: mannen, v°ur Offïcieelc Ntukken. ie« langs Weg mV Weg van alles 'val 1 J» 1 !k vraag 13 zullen wim’1 Kaiczcrs en .Vlcdeburgcrs, '.‘2 Ain te inrtcboonen. h de geestige /•■ulemnker. gezeid hebben niets kan I feesten vu van neringdoeners, die alles van De liberate disch weigert een dood- 't t i5iii tr I doodkistje, na# dq| Vt.' 1 inij«* ,i> 1 tl .0- 6( 'ti >cd t» ietJ- m voorstel yohi dè’WIN- )l a vi ia ileJ der a^t mag daald is, da‘* B- l er van gerept, ot be schreeuwd van te voren, uit vrees dat er vreemdelingen gingen komen, Ja. N.m-ii! va1!, wij z*1 geen ge va: titel!!! met prentjes En ventjes, Maar zij hadden liever centjes En deze hebt gij bun willen ontnemen door al uwe stelselmatige, tegenktiniiir- gén! Scnande, drie maal schande voor u Een Veiiinesche turuigdueiier geelt» maar"n met spijt en I tegenwerken en dwarsboomen, die zelfs weigerden tegenwoordig te zijn bij tiet I bezoek van den k'oning, die den heer deken weigerden te begroeten bij zijne Zoo zckcf? '•'j liet een aaneeuSme en vreiJgdige dag. De vijftigjarige jutii.é’ van onze ver maarde boetprocessie beeft dit jaar plaats gehad, en twee zondagen naai een. langs vet.schillige wegen, naren doorfócbt ge-‘ nomen in de straten van de stad. On inodig te zeggen en te herinneren welke inacht van volk, bijzonderlijk den eersten zondag, er iu Veurne toege- stroomd heeft! ten minste 25,000 men- schen! Niemand, hoe oud hij wezo, had ooit zooveel volk in Veurne gezien! En wij viagen het, was dat geen pro fijt voor de neringdoenes? 'k Wil het wel gelooven Ook nooit zullen de neringdoeners en alle Veurnaars die dagen uil het ge heugen verliezen,. «Vaarlijksehe 3<.ermis op Beweslerpoorl, Wij hebben reeds gezeid welke shoone zandstraat, zoolang gevraagd en verwacht, en pok zoolang, gewei gerd door hel liberaal bestuur, sedert twee jaar is aangelegd en voltrokken geweest door het tegenwoordig katholiek bestuur. Welk voordeel en gemak voor veel landbouwers en van schier geheel de wijk van Dewesterpoort hi ■U a I Wat beeil hel AdvcrUnlif blad voor i onze leesten gedaan was en mei veel toe- i be.e s.,en konden gedaan wo den was J;-"”mdelil)Ken gillgwi ko(nen, oin j ons prolijt te;jonnen en achterna met alles scnimpen j Dal ziju toén de voorstanders van Een voorkei lldi ,i hrM,t«iur! (Vervolg) Gij weet het, er is kwesiiit van den I fameuz m liberalen Disch van Veurne. Zondag laatst hebben wij dearever bej neu te schrijven, en i J gezeid. Jat.aedml-da- katholieken nel sijtidsbiiaiuur gekomen zijn, en en daar wal de zaken onder; ochl hebben I meente school t iet «Ie mskizfnekten van daar van nebben begapen te voorschijn komen! j I nb.iek bij bc iiLcimc uiiivaiigcri gcuwoiigt-n uovc .ie libeiaie pajnj, ucell moeien zijn om- stag geven, met üet mzicui van recntuit ecu nieuwen hbciaal aan te stelien. t'uciituis wierden bescureven, hebben wij gezegd, zuogezetd voor twee dim jaai «cutuiLuil ren betaling, en zij n,re- men op mot i.unne kwilaucien iloch.cn, registers busman met, ol men gm-uaklur mei dooi - Aciimisieiling van puculuil vuml uien met alleenlijk van loö4, maar tan 1883, 1882 en 18öl ne.oopcnde te xainen ioi eene suurne van bij ib,ü(JO ifan^r. En eindelijk, in de kaSse ren den om vanger is er een te kuit van ioud de b,ÜUU trunk. Zijn goed heeft moeten veikvcul, zijn, om üet te kuit Lu dekiteu Dat gebcjide onder een lïberai^o.- stuur van den disch. onder een liberaal stadsbestuur, onder een libei aa( sclie- pbnColih'gm! Af. Dennet, veearts,‘dieinu rondloopt met de liberale kandidaten, was voorzitter tam den'Disch. Al Pediu Odevier (sulues) was lid en later voorzitter! De Hoon was schepen van de stad en bad bijgevolg het opzicht van besturen! En dat gebeurde! En dal geduurde jaien lang! maar er gebeurde nog wat andeqs; wij zullen tiet in 't licht blenden bouwen van de breteijue óf kondigings- plaats Zandstraten aangeiegd en voltrokken 'fiiuH t emoe .\jeuporl. Deze linie vel bannen met de linie A.eupuit-Ooslende, J'r.tui Veurne }/;er.' Stads..' uiae .ng versierd en beplant. Aleuo uuii den werkmiiu, zonder onder- sfheitl. eeiien langen lijd iverk veisch.ijt, ais er enleas geen mas. Hei. leggen van de' kalsijde naar Coxyde beeft veel weik geviaagd aan hei besHiur; sciiiér alles was nog ledoen ot te herdoen, ais nel op het stadhuis kwam, en ook nog veel ie betalen. De olfi le.e.le bewaarschool die aau.dc stad jaailijks 2 250 hank kostie, beeft het bestuui atge.-cbalt. e|i niet, zonder reden. Er bestaat eene vrije bewaar school, die 111 alle noodwendigheden altijd voorzien heelt, en van de welke vroeger liet liberaal bestuur den mee- .sten lot uilsprak. Goede asschafïing, die maar de gril- sen van eenige heetekoppen tegenkomt Zij hebben ook eene vrije bewaarschool ■opgerichl, maat zij zijn reeds moe van betalen, en indien zij aan ’t bestuur kwamen zij zouden ze nog eens officieel maken, 't is te zeggen, met .gebouwen en u.1/ opofferen aan de stad voor groot ge<d Wij verlaten dit punt om een woord <e zeggen over de feesten die hel kattio liek bestuur heyltingenclit, tot welzijn en profijt van deingezeienen.de burgers van \eurne. Over drie jaar, tijdens den kiesstrijd schreeuwde het Adi/cplenlie-btal, dat hi- dien de katholieken wonnen, Veurne ging begraven liggm 111 de iiacot der duisternissen; een di>m|>ers<iest ging’ worden, geen feesten meer ging geven, enz., enfin, jieste, oorlog, a.udebeving eu steen e patatten wal'en min teviee zen, <d helgeen dat voor VmiJoe moest uiibe'steii. iiidien de zatnoiitken won nen! En toen? tiniliuidkiijx van «ie«» I raHi. rKouist van «Ie Xliiiistvi’.s. Eene sc.nooiin teesio voor Veurne. V»cl volk was er 111 stad en bijgevolg veel nering! De minister Buermiert en prins de Chitr.ay hebben de butgers doen bedanken yoor tiun goed ombaat. Wat de liberalen zeggen of liegen, wij beweren tiet nog eens, dat de hoogo ambtenaren die ter dier gelegenheid’ m s’ad en n.mr het banket gekomen zijn, gt'ëien en hebben gedronken mei op do kosten van do stad, maar op de kosten van de nationale maaiscnappij van ex ploratie die te zameu aan ue stad 800 frank betaald hebben! SSrzrwU van den Bionh’jf Veuine heeft de eer gehad iiet bezoek van den Komng te ontvangen lot twee maal toe. E<) overjaar. ais hij luimen- trad, alhoewel net maiir korten tijd te voren geweten was en mei veel toe- beraul beslui, Zaterdags ‘•;j” niet al iDu'l disch Maar wat meer is, hel katholiek be stuur heeft voorde oewoneis eu uermg- doeners van Bewesterpooi t eene jaar- hjkseke kermis opgenci.t eu ingesteid op bepaalden tijd, iets waaraan de libe ralen nooit gedactit fiebbeti Of die jaarlijksefie kennis profijt en nering bijureiigl, weten debewonei- van Bewesierpoort best, zij, die vooi de boei alen woonden op den, ver laten en versteken koek En de liberalen, waai zijn kermis 111 Nievens te zien Nu, als ’l kiezing is, komen brassen voor eene uur ui twee, is wal men beeft van zulk volk Op den oogebiik dat wij begititien aan Het oïlicieel heiz.ocJ». vmi dem taOïivcmeur ontvangen wij juist eeuan artikel van eéiien bijzonderen correspondent, waai - in bovengemelde leesten verme.d staan, en waai ui liij ook van deze leeste spreekt, en te zelfden tijde eene vei ge- lljkiiig maast lusscnen de katholieken en ue tibciulen, onder opzicht van fees ten. 8clivoue :en grondige artikel l Is ecu geiriAk voor ons, en wij gaan met zijnen ai tikel voort lieer uitgever, Spreek maar van liet otHcicel bezoek van onzen wei-ijcmiudengouverneur Rid der Ruzetie. Nieitegensiaande het ongunstig we der, was er nogtaus veel volk uil het omliggende in onze stad gekomen, en het is er lang gebleven, mgezieii ons stadsbestuur het gelukkig gedacht ge- uad had van 's avonds een scuaon vuur- wei k te doen alscuieten, dat, niettegen- ue de mute, Wel gemote en Veel bijval Verwierf. Welke veiscml, bij de inkonistc van HcJ’vaert Ons Katholiek magistraat was in ofïi- cieeie kosniin. Het‘magisiiaal van eene sijid genjk Veuine' mocht daa.m niet langer meer ten achteren blijven, en ‘t is eene allerscboouste zaak die het gedaan heelt met u’lzó'o de tradition onzer voorvaderen wedeiutn in eeie te bre.egeii. Het stond de bui gets uitnemend r>..n Stellen wij nu «le vrire:*. Wat hebben ue libeialen nu ai voor die leesten gedaan, of welke feesten hebben zij gegeven, lot vooideel onzer laliijko nei ingddeners', die zij toch zoo in hun 0|Juq dragen A’tefs, niels,tnuls, ten zij dezelve op allerlei mamehm ■tcgeiivyerkcij. stokken in ’l wiel steken, hel volk trachten er van al te trekken, en wanneer de leesten voorbij zijn, eu veel profijt in \cume gebracht hebben, met alles den zot houden, alles’ door den inoddet en in j ’1 belachelijke trekken Wacht maar, mijn geestige leutemaker, broederlijkheid van dé li- beialer. zien uitkomen iu groote letters Wij geven hier o/]icieele stukken, ge- I trokken uil de deliberatieboek van den disch, stukken geti’ekend door den löen- inaligcn voorzitter M. Desmet, vicnrts. Wij geven die stukken zoo als zij zijn en staan, vol fouten en ellendig opgesteld door den liberalen ontvanger. deren f zenden. Dezen voorstel woxl MET ALGE- MEENE STEMMEX aanreed. Daar na de ko nmis~ie besluit van i maal's jaais piijhn te geren un de kindeis die met iiiersl n< estig’.ieid de scuool bijwoumm van M' Biu..uu t-udis... ge in ee n t e M e 1 j e s c h oI Gedaan te Vuuiuc date als boven. De Vooizilter, (gel.) h. Desmei. In dien tijd net proces vei baal van de zittingen wierd maar geicekend door den vooizitier alleen, alhoewel de be- sljftfingen genomen worden met alge meenheid van stemmen. Winkeliers, b ikkers konpiieden ai kooien en andere leest dal nu, bekijkt dat nu, en ooi deelt 't En zijn geen vodden die wij ver knopen inkomst, die den Burgemeester der stad niet wilden erkennen 0 huiclielaas, spreekt nooit meer van i doodc stad, en stomperspartij, want gij zijt de 'éérste om alle voordeelen aan i de neringdoeners tegen te werken en te doodigenGij wilt de neringdoeners nu paaien wij hebben te vei willigen dat AL HUNNEN ON ER- aan STAND ZAL AFGETROKKEN Ui.DEN hier 1 indien zij hunne kindeis nam d ge- ._t zullen zei.d. 11 en kennis te geven aan het j middel van inzettari m hel davert.ut.e blad (aanveerel mei alge- im e n* siemmeii). Gedaan te Veurne daele als boven, (eet.) Desinct Zitting van den 31 Oitober 1879. Tegenwoordig de lieercn Desmet vooiziiiui, Biicoult en Pedio Ollevier leden. Den Leer vporziuer doet een van .niet nicer te laten léveren hoelbge van dit gesliclil door KELI1.RS, BAKKERS. KOOi’LIEl.d.N IN KOOLI'.N en ANDEREN die hunne kin haar de gemecnio schoo'.en niet Drie dubbele schande!!! Eindelijk de reou v builen haar ztdven, kinderen naer de gemeente seaypl gaat naar den gemeenteraad, ol naar 1 - j ',i schepencollegie, of naar den liberalen Burgemeester van dien lijden bedreigt van het doode stijf lichaam van het kind te gaan leggen op de trap pen van hej stadhuis of van de discRzaal. En eindt lijk, ja, het geuzemas, ’ken weer met hoe.ol wie, benauwd voor de verontweerdiging van gar.sch de stad en geheel het land, ’k en zal niet zeggen Men hooi’t r in de hlJe,ateLr amk-rs niet go.d, eerlij1 1 Men «nlii'fiP J3 le'dlijke ove'1 1 en zijne b- de biecat.110 ai wal gd® Aiks mot modder v;’n trokken gelijk mei>( 6 Iedereen z^1 Is hei die bestieren ’•,7 stadhuis Die ,-zijn voelt kloppell'(, kante stelle1’’, ten zij voor 1 zij op bun - priester zfll!. J! spotten en De Veurnz’1v peis niet ''L den schoot I11 ren kennen Ztjz.juo* leert het, b’y waalsche geen gog' hK£en U" n Onze mannen zo'> t Zoude” zijn voor ||U' kroone van Wij zu'le” standig z'J"’ delen, volgf heken en 1111 ll'nim’»- Men zal l1 1 zeer! Ja, en ie'i‘‘ 11 De man via igt en smeekt Men wer- geit.' Dubbele schande! De man is zinneloos van droefheid en I weent hittere tranen!Men weigert. Er wordt bmdoten geen onderstand meer te geven aan de ouders die hun- ue I met doen gaen Gedaan te Veurne, date als boven (gel) h. Desmet Zitting vvi den 26 Iber 1879 Tegenwoordig de iieereti D,.-.ini)L voorzitter Bricoull en Pcdro Ollevier leden. Den heer voorzitter doet een voorstel van al de ouders der behoeftige kindeis De biouureiovei tj der ai men re n de uitsluitendheid der niet ver. la.dde nc- ringdoetiers, was g'-plcegd op eene brutale wijze. De li term et: zouden dal i.u willen af liegen. Inderdaad bet Aulv. rh ntwldad schi jt, in zijn nummer van I ociober la;; s ift- den Verders heëtt spreker (.11 Pd) nogmaals uiiwam lu-deti vo«i. geuouden als hij zegde dai vloeger de iiiuh’Ii vet drukt wierden. die hun geweien vólg den, en dat dezen dié'Vö h fiulnie kin deren den voouk tn* giivi n aan ’1 vrij uti- d'jrwijj, g’en siuk b>oüd uit de discir- kati kn’ueM. Me i ma 1! hebben wij die valscli- beden wierlegd. W;|cht maar, bedriegers, wij zullen hel sclitijvea '.dgronte litters! Volgens hel Adeci tentleblad ook zon Hilarius Jnye. de ieimge geesfigaai d, of 1 f 1. 11 I 1 in (ie liberale associatie dat het tegen woordig katholiek bestuur ie werke gaat op eene partijdige en hatelijke wijze,» 1 en dat de kiezers moeten een liberaal j bestuur aanbi engeii, dat brocderlijker n 1 zal zijn! ’7..„... gij zult de geen ventjes noch prentjes maar officieele stukken, geteekend door den gewezen voorzitter, Al. Desmet. Wal zegt gij nu van zulke mannen, van zulke bestuurders, die u komen sehooiie spreken om nog eens te mogen zoo onpartijdig zoo broeder- lnl;r?!ibesturen De libeiuien óm Api te v<rsclioonen, zeggen dat alleenlijk de gewone dtirfèr- .'•land geweigerd was, en niet de buiten-' geiijoiir Al |>i uilen En ten anderen, welk recht hadden zij dien gewonun onderstand te weige ren, als de arme burgers in nood zijn Hebben yl de burgers, hoewel er eenige arm zijn, géén gelijk recht Maai gij zuh gaan hooren IWclKcriptf van «SoodklNtjcH vnor arme kinderen Iets dal yoorzeker onder den buiten gewonen ouperstand moet gerekend, worden, is jen minste eepe doodkisle Een keer \an zijn leven heefi .een mcuseh dal. uoodig ’T is geheel. buitenge- WOWlil Maar, wat zeg ik eens in zijn leven O neen binst zijn leven z'e.fs niet Bijgevolg» icpn doodkisten is iets geheel Imitengcwpon. en niets kan er buitengewoner zijn Houden wij op van lachen, want de zake is te serieus en te hertesebeusend lie wel, hier in Veurne onder ecu 11 beraul bestuur is die schanddaad gebeurd! Eenïewijs te meer in passant Een arme burger, die zi.nn kinderen 1 ;.j naai de katliohdke soboien zendt, ver- hunne prelbïailjes; al de'ïibeulen j liest een kind, een onnoozel kind ,t„ lonnnrc /in>’ De libi-rafe disch weigert een dtiud- Wij laten de namen weg van de [eden kistje! schande! die overleden zijn ol hun ontslag heb- I ben gegeven. Zitting van den 20 Sept. 1879 Tegenwooidig de heeren De.-met vooizitier, Bricoull en Ollevier leden (ld hbeittl®® Zi'r'.- z'j dat zoo de liberalen schreeuwen in in I en de liberale ambtenaars,.pkeniaen zijn! men man! De dwang voiging zelfs kind, tot op denH k Ben besetó^ teslad. En van penne uil zulk.: dingen i!i)i toi •ju lei

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 4