EEN SCHIP, WOONHUIS te Watou-plaats. Ken gaan ERFGENAMEN. WIJ! SCHOOFE MEUBELS de katholieke partij, volko- ET\T O TT JD ZET kappe des hemels nder! Maar daar is Oor de kiezing ook n het graf! mijne geboor- K A N T O O R den Notaris CDKiEK KN, te Alverixghem. met 30 J A, groote letters !t*S, ’leiden door de .be lt A N T O O R van den Hotarls o»«aMrow. TE WATOU. Bij dadelijke uitwinning. taliteitde ver arm onnoozel log al nieuws, weg met die ging valt de ils ik peis dal onder een li- zijn! i, 't en is nog izen liberalen aan open- van partij Hes jze der Veurn- l ler gelegen- mieenlek.ezmg, allerlaagst ge apnleus komi! lij, en men ziel van onze stad, m met al wal ijk is.' stelijke en wa den godsdienst il de Kerk, met mkrans, en met is! annen door den ;e laffe ziel, ge- i de kerk zelve, gehoord en ge- »*U de wareplaat?, pO'tersparli] v..n m wensc'rön dat .eenen van dm n, die zij nu be et o n do kiezers kken, mannen zei ven •vilt aan ’i hoofd i willen Vem ne: lat zij \a) ons thuis maken of Artikels, allerhande correspondenten en inlichtingen die de burgers zoo wel willend öns ter hand stellen, moeten ver schoven worden tot zaterdag. Wij zijn waarlijk overstroomd van alle kanten! Goed toeken; de burgers doen al ineó. Burgers, tot zaterdage en dan tot zon. dage. In de tegenwoordige omskuidiglfeill knum u zij l-JI&TS! l’n t -iYanderen, de liberalen zijn man nen 'zomk r religie, en bij gevolg zonder trouwe! Bekent toen op zulke mannen en op hunne beloften! Zij zullen kiwijt maken; den dag der kiezing met trommel mi vaandel hunne fameuze gilde zenden gelijk eene troep slaven naar de Esperance! ’s Achlernoens zal er eene andere leute zijn; WINNEN ZULLEN Aadcre berichten. Die moeten geld hebben van de stad voor gedane werken, zijn verzocht zich aan te bieden bij M. den burgemeester of de schepenen, en niet bij den liberalen sekrcViris of ontvanger. Hunne aanvraag zou kumion verdóolen. Er is tegenwoor dig 4000frank in kasse. Die nog moeten betaald worden van dep disch mogen zich begeven bij den nieuwen voorloopigen ontvanger, of bij den voorzitter.Geld is er nu,alhoewel de liberale meerderheid van den disch er eerst geen wilde ontvangen! Over al deze zaken een woord uitleg- de gilde der bekwaamheidskiezers den katholieken kring reeds ver staan hebben uit de redevoeringen die de onvermoeibare heer Pil uitgesproken heeft in beide vergaderingen. Ha, liberalen, gij hebt willen de bur gers duivelen tot'tlaatste toe, maar gij zult de gevolgen ervan gevoelen. mo te zeggen, iel gevraagde j ld van den ar- O P 24 O K P van AMELIE WAELSGHE is overleden te IJper den 20 Augusti 1887. Zij was dochter van PIETERJACO BUS, geboren te Alveringhem en aldaar overleden den 25 Januari 1841. PIETER JACOBUS WAELSCBE was zoon van J EAN-BAPTISTE, geboren te Boesin- ghe, en overleden te Alveringhem den 24 September 4745, en van ROSALIE- VICTORIA CADEY, geboren te Renin- ghe. en overleden te Alveringhem den 9 September 1796. En van MARIA JACOBA DEDECKER, geboren te lloogstaede, en overleden te Alvei ii'.ghem den 28 Januari 1859; MA RIA JACOBA DEDECKER was dochter van PIETER DEDECKER, overleden te Duinkeike en van MARIE TIIERESE BECKEN, overleden le lloogstaede. De etlgenamen mogen zich aanbieden, met hunne bewijsstukken, ten kantoore van den Notaris Vandermeersch, te IJper. Men vraagt kleermakers gasten bij Arthur PYSON-DESA VER, te Veurne, Noordslraat N° 7. Versclillllge tijdingen Uiteen, 5 Juli 1886. Sedert eenigen tijd leed ik aan pijn in de beeuen, ik had een weerbarsligen hoest en hartzeer veroor zaakt dour het stof van den molen; ik heb twee’doozcn Zwflsersche pillen aan 1 fr. 50 genomen en ben volkomen hersteld. Lóón Jacobs. Lhnaeken, 3 Juli 1886. De Zwilser- sche Pillen aan 1 fr. 50 de doos zijn voor treffelijk, zij hebben mij volkomen genezen van hoofdpijn: Tans Duchateau. Handtee- keus gewettigd. Een koninklijk besluit van den 6 Octoberc aanveerdl hel ontslag van M. Desiré Hosten van zijne bedieningen van burgemeester der gemeente Coxyde. 1 Een koninklijk besluit van den 7 Oc tober bemachtigt de kerkfabriek van Adin- kerke de giften te aanveercten haar gedaan door mevrouw Etnihc-S fia Border, we duwe van M. G.-J. Calmeyn, en door juf vrouw Hortensia Gahueyn, beide rcnteuier- sler;- te Brussel. De gift van M>'V. C.ilnieyu bestaat in 1" 31 aren 43 cent, grond, gelegen ter Panne; 2“ de gebouwen die op dien grond geplaatst zijn en uitimkeiide St. Pieters kerk; En de gift van jufv. H. Calmeyn in Een kapitaal van xJO.OOO fr. on al de meubeb n die voorzi jde kerk bakleeden, als hel priesterlijk gewaad, lijnwaad, zilver- en koperwerk, beelden, sfoelrri, biechtstoel en andere voorwerpen, alles geschat op eene waaide van fr. 8319 55 et. j Deze giften zijn gedaan onder de voor- waarden’; 1" dal d- Sl. Pieterskapel eeu wig luiend moet dienen voor den Roomsch- kalholieken godsdienst en nooit, onder welke voorendsels ook, van bestemming mag veranderen; 2" dat dezelve baren te- gi nwoordigen bouwtrant behoude, 3° da1 de intresten der 20,000 fr. uitsluitelijk moe ten gebi uikt voor den dienst der kapel en naim rtllijk voor de jaarwedde van den ka- pellaar. usa-riebt. Da heer Emanuel Huisman- Augusi-, Aiuerikaansche tandmeester, woon- endeie Brii; g inde St.Joorisslraat, n- 8, zal kunnen geraadpleegd worden te Veurne, den Vrijdag van iedere week, van 10 1/i ure 'smoigens, tot 3 1/1 ure na middag, in de Pannestraat, n“ 32, te Veurne. Voor nadere inlichtingen gelieve men le lezen zijne groote aankondiging op de vierde bladzijde. Maandag na middag heeft men uit dc kaai het lijk opgetrokken van Eduard Loncke, werkman, die er waarschijn lijk den zondag ingesukkeld en ver dronken is. M. Verhuist, principaal van hel kol- j logie van O. L. Vrouw, te Oostende, is bij - •getwijfeld xijne mak; Z(jndert! opziener der lagere scholen dier b'«noemd, in vervanging van M. den -i kanomk Isacp, ontslaggever. i Vrijdag morgend is de gi’oo'e hofstede gebruikt door Louis Couchez* landbouwer te Zarren, en behoorende aan Mm’ Galo n, door, hel vuur vernield. Men denkt algemeen dat deze brand aan kwaadwilligheid moet losgeschreven worden. Dank aan de spoedige hulp der geboren, zijn hel woonhuis en eene remise kunnen gespaard blijven. I ging zaterdag naast, gelijk het de.Inden haar mets doen, - - •- I en van Openbare Verkooping van een K onder lias 13 October m 4 ure na middag, ier herberg Inou- werie der kinders Debruyné, te Watou, Zal de Notaris DEVOS, overgaan ol de verkooping van Gemeente IVa/oii, (Kleine Markt.) Een gerievig Woonhuis en verdere afhankelijkheden met pee'd- en ander stallingen daarmedegaande, s'aande op 1 are 50 centiaren giond toebelioornnde aar. de kerkfabriek van Watou, bekend bij kadaster sectie A. n"263c. Bewoond door Henri Kan E’.dande, mits 120 Ir. ’s jaars. Het kohier van voorwaarden alsmede alle andere stuks dezer verkooping be rusten ten kantore van den Notaiis DEVOS, te Watou. oor die bescliim- Jl>gie, die zij op !der hebben lee - men. de ondervinding ièlibcializeerde Belgie, dal waar Hes in wanoide udergang loopt willen van geen °p het stadhuis ■ie voorbeelden de hope en de jaren imperspartij! 'Uerspartij 1 godsdienstig is. kiezen die ver- verstandig han- 1 rede, de katho- Brs kiezers, len gebaren dat zij i EN ZIJ NIET! Gij spreekt zoo Ten einde aan de kiezers alle gemak te verschaf fen, om op Zondag 16 dezer hunne geestelijke en tevens hun ne burgerlijke plichten te kwijten, heeft de geestèlijkheid onzer stad de uren der Missen vastgesteld als volgt In St. Nicolaus. 1‘ Mis ten 5 <('2 ure (lezende); 2* ten 7 ure (Hoogmis). 3* ten 8 i s en 4° ten 10 1/2 (beide lezende). In Ste. IValburgis, 1‘ Mis ten 6 ure, 2" ten 8 ure; 3" (Hoogmis) ten 9 ure. Ze zijn te groen! De Deurwaarder Karei-Lodewijk CL.AEYS, le Dixmude risideereiide, zal op Vrljdng 14 October om 3 ure na middag, te Dixmude, de lloogebrug. ovetgaan lot de den lYBaandag 1,1 October bare veiling, bij Recliismaclit, ten 2 ure, ler herberg bewoond doo: de 22^3:iCIIT Als er kiezers zijn die geld uait liberalen in handen heulen, e>i die uit die reden lóór oj Innsl ue kiezing zouden VER PLICHT zijn van tegen hunnen wil te stemmen oj 'l huis te blijven, op straffe of Letlreitjing van dit geld te moeten afleggen, er wordt bij deze hun ter kennis gebracht, dat, om hunne vrijheid te verzekeren en te beletten dal anderen ze zouden krenken, zij zich mogen wenden tot de heeren die deel maken van het bureel van het bewa rend Verboird, of tol andere erkende hoofd mannen can mende hulp zal er daar te bekomen zijn voor de slachtoffers van den liberalen Zij mogen rekenen op de bescheidenheid en 'Jp de voorzichligheid'van de heeren bij de welke zij zich be<, even. KANTOOR van den Wotnrls te Wulveringhem. Vrijdag 28 October 1887, 3 ure na middag, ter herberg de Kroon, bewoond door Francies Kerckhove, le Sleer.kerkkhove, te Steenkerke, gehucht db Presende, Openbare Verkooping van Gemeente Steenkerke. Koon 4. Een groot en gerieflijk WOONHUIS, thans ten dienste van Herberg en verdere gerieflijkheden, gesticht op 3 aren 20 centiaren 40 milliaren mede- gaande. Erve, bij kadaster sectie B, num- ïnei 16'ia en deel van I63a. Gebruikt door Charles Hersoen, tol T* Mei naast. Koop 2. Woonhuis, i..«, centiaren Erve, bij kadaster sectie nu r.mer 1GG. Gebruikt door Francies Hosten, tol 4 Mei naast. Titels en conditiën bij genoemden Notaris CORNILLE. Namens de Koning do Wet en het Recht. weduwe Dcsclircvel te Alveringhem, van Gemeente Alveringhem. Koop 1. - De welgekalante Huide- vetlenj van wijlen den heer Allaen met schoon Woonhuis en groote erve. Maar ingesteld 10,000 fr. Koopen 2 en 3. Tlluis uitmakende twee wooningen, bewoond door Karei Deboom en Karei Senave. Maar ingesteld 2200 frank. Koop 4. ’iMagazijn staande tegen de Forthembrug. Maar ingesteld 300 frank. Gemeente Leysele. Koopen 5 tot en met 9. De welge legene en zeer goede Hofs'.ede, gebruikt door de gebroeders Hendryckx, groot H. 8-79-10 G. Maar ingesteld 23,700 fr. Koop 10. Den cijnsgrond in pacht gehouden door d'heer Jules Prooi. Maar inaesteld 400 fr. Koop 41. Eene goede Weide, ge bruikt door de weduwe Scholtey, groot H. 00-86 84 G. Maar ingesteld 3000 fr. Koop 12. Eene partij allerbeste Land, gebruikt in hovenierhoven, groot II. 00 67 24 C. Maar ingesteld 2,525 fr. De masse van Koopen 11 en 12 staat maar op 6000 fr. De koopen 10, 11 en 12 zijn slechts gebracht geweest op 8,450 fr. Koop 13. 'i Huis, ten dienste van winkel, bewoond door Vital Bailleul. Maar ingesteld 1000 fr. Gemeente Pollinchove. Koop 14 Nabij dé Loobrug, ’t goed Hofstedeken gebruikt door Albert Bail leul, groot II. I -51 96 C. Maat ingesteld 6,350 fr. Donderdag 90 October juist om 9 ure ’s morgens, ten sterfhuize van M. Napoleon Allaert, te Alveringhem- dorpplaats, van Z2LVËRWERK EIST OTTJD-EÏZSZDEZlSr Veur- >7 S* eurl. V lil til— lil Men schrijft uil WulTeringhem 1 <fo«er: llé wal geluk Hel A dvertentie-btad van ne vereert ons in lijn nuuimur v.m zaterdig met een beknopt verslag over de gewone feeilelijk heden, welke in ons dorp plaats hadden den Maan dag en den Dinsdag der tweede kermis 19 e.. 20 September liet is Je ecrstornaal dat zoogroote onderscheiding ons te beurt valt. Wij wisten waarlijk niet dat het sap wel de boonen weerd was. Ook versch .ft het ons veel vreugde eu wij b. danken daarom de Redac tie vat. lie gazet, dat z j ons, onder den vorm van cei> zo sierlijk geschreven artikel, gratis eene gun- sl<s® aanbeveling voo- de feestelijkhadeu van het toe komende jaar heeft verzekerd. l'ecl bijval en veel Volk, z. gt de correspond van het Aduertenüe-blad Uij hadife er nog moeten bij voegen alhoewel het kermis was in 17 gemeen- Lu.'Dus, a tout seigneur, tout honneur!.... Die I geestige schrijver ol oorblazer uioeste ook nog gezeid hebben dat er den Dinsdag 204 scholters aan den oproep hebben beanlwoo d, niettegenstaande dat het een wekcd ig was en dat het weder zich van in den morgen ongunstig toonde; maar hij heeft dat zeker vergeten, *t is algelijk spijtig. Een punt nogtans schijnt den schrijver straf te ver ontrusten. Raad eens. Maar neen, gij Zou It het van nu tot de naaste scUieling nog niet gevonden hebben* Ehwel, het is jtane kwestie vau. klakjes, Go moet niet aclien!... liet schijnt dat de Klak, welke de schotters van Wuheriughem op den dag de schieting aan had- deu (ge moet weten, *t is eene klak met galons), schrikkelijk op de zenuwen van deu correspondent heelt moeten werk *n. Zoude men niet alliehte moe- ten peilen ddt die teergevoelige personagie eens hoofdman moet guwerst zijn van de eene of andere maatschappij, vermits een eenvoudig kenteekvn van eenige schottel8 hem in den weg staal?.... Maar neen,’t is al dat niet. Te groen^ hé, mon ami!.„ Zulke k!adfe» zijn goed voor trosdragers, niet waar?!... Ziedaar wat er van komt van niet verders te zien dan zijn neus lang is, van zich aan anderen op te driagen om bun dc les le kunneu spellen, en van zich maar weinig verdraagzaam le loonen, om met meer ervan le zeggen; men komt ulzoo buiten alle verwachting tot eenen uitslag gansch tegenoverge steld aan dengenen welken men verwachtte. Déli gaai mogen schieten, dat was on; maar met een andermans - dat bou h« m veel meer 1 o - mogen on kunnen is twee, zeggen ze hier. Mu, nu, als de hond zich verbrandt, hij moet zelf de blazen likken. Maar koeien wij tot onze schaapjes.... *k wil zeg gen •klakjes terug, d.e volgens den schrijver in het Advertentie-blad9 eene schandvlek zouden heb ben, omdat zij over eenige jaren gvdregeu ziju geweest door de ledcu der alsdan beslaan de muziekmaatschappij van Wulveruighem; de ze na hunnen voorzitter afgedankt te hebben, zou den hem die klakken hebben weergegeven. (Ik wed tien tegen een dat do schrijver van het artikel de wuro hiktorie van die klakken niet kent, of anders bij zou (Kftpotje gedekt laten; het was immers te lofle- lykfcêRau^cId). En leggen dat de schotters van Wut* vei iogliwui’die klakjes nu somtijd» dragen. Is 't gflooBijk?!...- Maar sprekende van ontslag, ik zou wel aan d n schrijver van het artikel willen vragen of het ontslag over drie jaar aan jokeren iemand gegeven heai doet selooyeu dat icdeieen van hetzelfde laken ten broek kiijglp. De correspondent zegt ook zijn geducht over het muziek van llouthem dal la Wulveringhem speelde op den dag der schieting. bit spelen behaagde hem in geener dooie. Zou bij wel een fijn gehoor hebben, dan?.... Iletwaren web en wanluidende toonen; knoopt dut aaneen als go k unt. Het beknibbuleii van alles wat anderen dorn, s< bijut bij onzen J.iu vor- keerd zoodfinig iugewoileid lu zijn, dat hij spreekt van zaken die hij niet kent, dut hij wetens en wib lens Re» h gcnovergedelde van de waai heid u leen- dnet, rit het Advericntie-bladwaarvan hij sich bij geli’genht id de gedienstiglijke reporter maakt, met klrinarhhng behandrlt, linmeis g| rekende v«n da prijad««Hliug in de aangenomen school van Wuberin- ghem Vmchom, bevestigt hij onbcschuaiud weg dat het publiek niet uitgelezen va*. Wat wonders? Alhoewel d de Idjzond -rste huis gezinnen der twee gemeenten rr rrlegenwoordigd waren, misteer de pacha! (salueflj ru niet zonder leden (comme la plume au vent), alsook zijrie aanhangers... rari nantes. Hij .cvolgd al klein volkske, knechten en meiden, koewachters, dat spreekt van zelfs. Zou die boog «ehtbure correrpon- «leut wel zijnen naanr aun de Wuiyeiingliemn^rcu en Vnichviniiuren durven zaggen?... Ik peis wel van neen. Ten slolte, de schrijver van het artikel over de feesten heeft in pmza eene ongemeene Verhevenheid van >d»lk gevewlens an dm dig geleid, en zich bovend de groo c voldoming gegeven e^nen purnoon aim te randen, die hem zeker lond'.watr p hel hert moet wogen. In alle geval, hij heeft er waarschijn lijk niet oiu gedaan, maar al gelijk, wij hebben nen koer moeteu lachen. Quidam.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 5