TAW. 69 w I •n EXCELSIOR LUGGEP0EDER f - I gt -s ■k’S ’C LT1 NJoratait, 8 EMANUEL II UISM A N-A UGU8T, Arnrrlkaauiehr Tandmeester, ALGEMENE SPAARMAATSCHAPPIJ —J 51 Belangrijk BEIUCilT, SL-Joorisstraat, 2 S - S Kapitaal 1,000,000 (ranken welü gebragt binnen worden op 1 0,000,000 fr. 6 I.* 'S r t w fl S o C-enpnp 150,000 fr. WAKE GIMNBHHDSPlLlliil gezeid N4andwer4i»-pill«-n. M.M e I Bloem, Ztiidstra it. Veurne. BHUGGE. BllVGGK. x -r van no no X 1 43 c_ o cn 8 8 August Debaenst, in de Heek van GeIron, oude Beestenmarkt, te Veurne, laat wéten dat er bij hem. gelijk vroeger, Kaaspoken te bekomen zijn. ï.-5 a t S u eó 5 z u Q O DW genaamd Marie-Louise, metende 44 ton, met (lesz.eltH volledigen inventaris, leneveti!- een Bootje en een Kruis net gi-saisicrd ten laste van steur Au- inste Calltvuw, schip|»cr, gedomicilieerd te. Inxiiiude. C'omptant en zonder verhoog. •tkiiueipaq j.tóiiuai ■U.» tiaxfiid aüipvtt.o lpJ|0<| <l«waaq ]-q ]um h.«I|k rij Ud|Uepl uua u.^umif ‘uauiuvq A;».A Uü|«fhiX ‘UUSbBAÏuS UVA U<i|UK|(l 'U.MJJV ui:a u.mjuzuq 'uuAoq ui’A u.)B3j(uec vq juoa tpijiqud )uq uva ib'utitf up ui quiz quUAeq 'oip>ddujj.iy oi 'Jsuuoopi kj ujiKj.iui/ jpwui»]dipj6 HOONX3U sinon Fiers p. 25 Konijnen, Tarwe, ld. nieuwe-a- Rogge Sucnoen Haver maakt het haar zat hl en glansrijk en is gr»-n verfstof. Bij jufv. Li st, Oustatr. Veurne. - Men vrai»g,t ren kleerma- d:«r'kersl<erling bij ALFONS 11EN- DERYCK to Veurne. Nootdstraal. 2 2 S Z. <4 a Hij verzoekt UEd. Mi|nh<eirn, hem met uwe zeer aangename orders, zoowel in'l klein ot in hel groot m terecreu, want zijn* magizijhen zijn altijd van Monssche Kolei »0'f voorzien. Élk zegge het voort. Maatschappelijke zetel ft, Boulevard du Jardin IBotnnlquc, te BiiihmcI. <5 2® 'cZ j J besluit, profettot van Simnnuel BI UISJ2AM-AIJGIJST. Kunsttanden Ie beginnen van 4 frank Volledig gebijt te beginnen van 80 fr. 2 a 2 20 2 25 a 4 50 Kieken» 1 25 a 2 50 1 25 a 1 75 UruodprijM i Bruin, per 1 i/ikilo, 38 ct.halfwit, 50 centim. iVlurktprljM vun %'eurue. per 100 kilos. 5 Oct. -a- 5 I na L g &- -3 c to ouo ui.) ve K« 50 2 Q H cc I 12 Oef. 18 a 19 50 -a -a -a- -a- a -- 3 50 W W tC w 3 r M Betaalbaar met S fninken bij <io in schrijving, ft franken do volgende maand en het overblijvendo door mini mum stuiting. M» /w. «a zw an w-W rwff i on Kruideiiiersuweu-, van f‘einde in vaten; van groot en klein Uier in baren; Assen, booten voor 11 agens. Voilureu en /‘loegs, Krtrmr. zturti’ I'lulen. Store potten en {{oos ters, Engelsche Slijpsteeueu. van ulle gro-dten en pi ijzen, 3 20 a 2 20 a 2 50 1 75 s 3 75 I fr. AO de flesch fr. ftO de dubbele flesch h GEEN IIAtlt MFFRÜ At l)e LONDON deel het jrij/e Tlhaar ra 14 dagen verdwijnen. De beate AmerikMunMelie llitwr- herntriler. geeft aan de grijze haren hunne vroeger» kleur weder, doet ze op nieuw gronen en zuivert hol vel. ge waarborgde uitslag. Gemakkelijk en gespaarzaam gebruik. Zeer groote flesch fr. V-4O. Tu bekomen bij M“’ w -d* Hoiioe- Jannné Ooshtraat, te Veurne IB ERI O M T STAD ANTWERPEN, laKFNIMCJ SMMT, Mits toezending van een post-inandaat van vijf franken, voor elke in gesclneveu obligatie, zal elke kooper recht hehb n aan de trekking van den 10 Novemlwr. NIr en NI"** Hl. NI KIKII, Chirurgijns tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische, gewndlieids-cominissie. kOHTHIJK, JIoukroe»»»*r»*a. KORTRiJH. Kunsttanden te beginnen van 4 fr. Volledig gebijt te beginnen van 8Ölr. 8 PRIJZEN CO’UTK.A.TSrT der alkrb’Shi Mims-che. Chuileroiaelt'.Marinumsche, Freine- «n Smidskolen Ook koh-n voor Machientm tt om biijkkeu te bakken, van DIMIKÉ 111IX' 'vFAkoopman tr- V-urne, belanghebbende en gevolmachtigden agent ib.-r allerbcs.e Hiolmijm n der omvtr- b-n van Mons. Per wagon .'<>inpi.uii (8 t 15 tf-ag. nl. Iransport door den kooper in <1* stati'-s U' be talen. Per schip op 3 maanden en ml zijne M twijnen, op >ijd van betaling. 4^ franken per niaund. Bericht aan de landbouwers. Onfeilbare en gewaarborgde uitslag, KAREL COUSIN-BUTEEL, NiiuwcsLr4«tr4i<it. lÜ. tu \curne, <T_ A-ISTTüOISrE, TitplHMier-GuriiiMHeur, XiBlilMtraut, te Veurne. Tc bevragen bij Hendrik Cunnoo^ in de Bloem, Zmilstra it. t'- Veurne. Jj Uj 5» --a- -a- -a- Boonen - a - Erwten-a Boter p. kil. 3 a 3 30 o tr n s E I? g 2. w S2 gediplomeerd door den Belgischen Gezondheidsraad, gebreveteerd bij koninklijk het tandenplaatsen en in de tandheelkunde, - 1 2 .E j S 2 i M i ui osiddag. I Fi|ui 41 II ■f ’C I ^T74V- iT t s s G.ll.it.n «I groote G.llattrrir Tout i«u«mI 1 2 (p. 10 000 til 115 115 »0 50 o to to S3 if 5 UJ C3 2 era CRJ cv Let fiord Op bet Mill Vk 00 K0 75 50 14 II 50 -3 W Let jjocedmakou vuu Preaid nl ran II raad M V Or Tltr.l. ii.enieiir. eigenaar, te Bruwel. Vlminirtraiin's HU ai Copy; Ihnimuiix; J B. Bosuit; A BaiLiraoïS; J. Btrassj J. Dav>ii; a o tu H S|>oedigi< en grondige (nn.-aufg in Be lijke ^EiJJ •rj MORS XUBVBS TARSBN. MOS» NST TSBSSS. Cm MONS'HU K»H Gullid frn Tout Venhui <r 1 GrtiehM fijne Fijne <jio aan m AlACltlKK MOl.hR (p 10 000 kilw griiiiiirti,) lii ZfttT f.owlod ld. ld. Fijne GrnoM Cols Kleine Coks r~TTjiLZZ^£MMlVll!KMMMtC&MnV0MBBMMMBMVH3iaMKX9MMBMBMCnvaMV NAAML0OZE GENOOTSCHAP 00 QC E! kj," Knii alle <hi£rii in lijn buil te Brujgai geraadpleegd wwrd dagen,tour alles wat bel vrivecidigen of het aettrn aangaat van kunsttanden of gebijtei u. der baak nurli plaat, noch vroren, rn sunder do wortels uil te trekken of af te snij<lrn. l' I 11 m k .11 JI4 m a. I L .1 5 A. A 1 .a BA Bi w** ia M 1 3 kau men do hardste eelwarou knauwen en vwrbrtjsolen, «ven als met do Bijtuiidriu bdundaling van de inunduekten on alle Undent walen; grnesieg van amertver- oorsakcyde tanden, liet vollen niet lood, hot overdekken met glasuur en bet bewerken mui goud der tanden, vorens de nieuwste Amerikaantche sl**H*ds Bijsvudeiheid der afgewekene ut slecht op rij r.rplaatst# tanden bij de kindera, volgens do nieuwe Aiurrikaaipulie wetenschap 'lis gelijk Wrlko mondkwaal, allen wordtin volkomen geno> sen vulgrus de nieuwe Anierikaanoche wijte - Al dc kuii|tloi.den on do kunslgehyton door dit huis Vorvtivrdigd. worden ^ew«oi bored voor hot •anle^r l< ven. Let wel op hel «dr«** MIUGGK, 8, 51 •Ju«»rustraat, 8, Brugge. N D» h I.Mtat *l MVIS ’kv. IVGI’ST »’l kn’in»* ^«raadpl ’«gd worden tb Vmaa den Vrij tag van ivdorr* wrek, van IS t 1 tuurgvus. 1**1 3 11 ure na middag, iu de PsBMMTBaST, Nu 11 TB Vhusbb »(p. 10,OOG UI.) I'JH 150 140 110 100 aoodiit ii|u<1« o M 'f -c. OM Mllim T« .4MMMW. I .1 zPQ r--* nj E XVAüTxRh-DisrtB ’«••delfgecrden administrateur X C. Dkbmfï, eigenaar te Brussel. Comruissdiis UM. N Tskmousoux ridder der Ordo vau Leopold, oijvvraar te St. Gilles; A. Wstki, ingenieur to Brainè-FAIIeud VERKOOP op krediet der bclgischu obligatie*, aan hfn RsuasaoKas vax BaussaL, vcrmeerdeid metdc algwmeevw kosten, interest gemiddeld 4 112 p. c. pc» jaar lit don I'Htrrnsttrr, ApprImnrkt, tr Veurne. I lie Ho ISO 10 50 alle cenruientio la belattwn. AM'SIKrtIF.N. Gailleit» it 120 Tni)l un«ul 1 160 ToukVaudwi ld. f kunnen E'r>«d|>lveg'l wordrn illr d./,rii. Uitgeimnieu du Zou ru Fu.-itiUji'n, «oor alle, wit <|r h. elLuu- di/ebuwtrki«i|’ vau d< u mond ningadt Viltr kling vrii tunl»<*n, welk» verricht wurdt met rcur slaapmv chien (f.Jiiu pmltxvde d*usolr) wwuiduur dr gevo»-ligt un virrguchh^r putsonrn grene pijn griorfrr». Niet hIIcch verooiiH.ikt dit stekel gvvnr pijn, n.bhr hut laat uivts Ir wenhcben uvrr 'hrl gemak, dt* vlugheid, den duur, dat oiiSch*»dclijLhcii| der g« Vuelloushcid; fi*>uditupping der holle landen. kniMtm.«tifv email* leering; r« chlzclting der ongeregeld*» («iidmi bij de kindrirn van l>ei tien’d»* twmiir ja.tr Bcl«Miid«-linw en geimiing Vitn pijngttv«nde landen. Biiiundere werkplauU vuur het v»-rv*Ridigcn van fadeu en nehijtrn (stelsel M MEUR). Du grtnifiLte tanden au velhtfigr g* bijten wn»don mgeset luider hakm, verren of bandru van welken uard het nok weten mngr Zij noodtakan ge»*ne uitbuling drr wortelen »tr verwekken, noch pijn iioch hinder liet nuttige met lirt Schimnc paiend» dienen drie Imnlri' tot hM setinalfn drr hardste spy« ten; de kliink der slem is helder Dit slrlsrl ia nuuw üit^rvolidiu rb beatant in Xrlgie alleeu bij den uitvinder; 'daardoor is het rang«rlijk kuiiAtlandcn tv I» v>r-b*gi» «en vam X fr m Vm volledig gvbijl -aan 100 'fr en daarboven De stukken die ur| dr warkf^Ualaru‘ lonim san M» ru MLILR but- Weien om mo te leggen de werken det natnui; u rn b u ui» t Li nnen uillrn ru, n«*ch deur glans, «ech door do kleur, noch duurden vorm -drr landen. u( liet u aluin i,kc aijn ui niil Zij undernemen da herstelling ian allrf imsiukke stuklen en heruiakvn 1» ah uivuwe, wlgrna hun nirüw stekel, M. X El Elilal Ir raadplegen sijn den ueraten Dinsdag, van elk» umaud, vrii 10 I *J tot 4 ure ill het hotel DE NO11LE ROSE, Groote Markt I»* Veurne. Let goed op hut '«dros vn|lrii Z.rLflir voldoRiiiii^ «m uiimidd,- veriachtiiiK in de er^tte gevallen Onnuddelijke itilitand en griieiin£ dor vritalikhi|{en en verpleeUin); der baarmoe der. Speciele vervaardiging van loeitel- len nm de inilvoriuingen van hol liclia.ru te voorkomen of te (eneten alsook t.u kunsttig, ledematen, volgens de beste Vooriehilflrn; h,linsetten vau kuustuugru ruime keuse. llebalve de 50 Medailles en diploma's, benevens de talrijke eervolle venneidingou verkreeg de uitvinder nog de gouden medolie op deinternaliunalel'uiituonsteliing ie Londen, iu 1884 Er is vootdurend eeue dame aan de inrichting aanwesig Spreekuren v .n 9 tut 4 uren, WAF.RSEGF.RS, Breukmeester, 55, Plsci Vaan, Aarwaaraa. la.iHjit (p 10,080 'I I raaiasaocra (p. 10 080 til Gnillelinu (■Nill«tt<riou TOUI-X l'MBIll FijHR Zoodra dc e*TAle storting geschiad is (h*« ll dn konpur in «»l dn Irrkkiitgaii. i »l sijn uitsluitend voordeel. Be echte coupons der oblqpilicn wuiden hem bij eil» n vervaldag toegeëigend. «)f Lc'vuarniiddu! tegen den Louin »d »uw. brand, «pobr- er d odearon der tarwe Tn bekoman bij gemeenlijk gekeml ui der dun n;u.ni v«i»i Meeste»’. L- 'itil *41 gcbM-voteeid Uj besluit fati 30 Sept 1M D *m» piiedur isAtm voordeellg gekend in Veiirnam- HAt.dvl dot IhH-vruchteloos warn oc Lraiht ervan te Liwchrijven De'ondei vii»ditig van een. grout gHa laiidbuiiwers waaiuitdur wel leden <1»t laiidbotiw- eonimissioa vau Oost- en West-Vlaanderen, tiju er ho' aciioiinste bewijs vun- X l» de Mei In uikmg un daaKoe bijsondei Ijjk go* reed gemankte p ikkeii Karei Cüumii du II sour aun ge* orden opbrengst waarl»orgeii hel tH.ii;;iioii» voor t komende vsn akkers w«dkn hevig van «ie sirkU» sijii ).u*i»»el geweest. ledur pak diaagt een bjjsoudcr merk *’u xal tor- jje eld weaeu *an »u»n ond*rncbl er de wjjxa sail gu- bruikeu van aanduidende. leder pak i* bu»tumd voor W) kiloE xau.graan. Ald.iai is le bekomen oen xeuf schoono keui van Men bel papieren, te beginnen vair 25 coiihineii do rol, giijs o groen slvorprpier, dania'st cu euulils voor bedden et. stuurs, gubrod. orde, wille en ciemu stoers iii canevus. kleine uu Luigi wille ui; ei emu gordijnen, gekleurde guidijnen un fat.t «ujkIuIIuii. satiiiettrn. schoonu kuils Ulell.ipijteil in leulu, ^luHu un cauutcliuuc. tuil*’ ciree buoi puikutb n, t«»ule melr dessin* om op tafels l pl ikken, vhuT- u.u bupiapij* ten, carpetlen iu Loeibaar en i c«»coi, iQilu niclalli- que voor jalousiesschuun asm iltmenl spiegels van allu grootten en aan vuuéd**elig<* prijken, gale— ri;s, p-lures, ombrassen, kelens, alle sIhuIa van ge-s kleurde friiijun. iduulf ri tleii. b-dhuniels vu ruiguu, citii végéliit. xecr g<»cdu resthirlbakkeu. «hu o5 ir wollen matrassen en hoofdeinden, plu.iiien lustrus, stoorkoordenanrts. tinken roulelleii. rus-iccii, schoone keus staal vim s’oelen in net, le brgin*. nun vun fr. 5-50 tot IM fr fauteuik plia«iu, gegar- nierde stoelen, faut- uils t*n canapés, riix. Dij geUisi xich met hol hergarnieren van stoelen en fuulcml». a»»vuk met bel versla *i van yalruss^n. Door xijn goed werk, xijite gi‘i«a<)if,e orijxeiijCn q^oedige Irediuniug, hoopt bij de gunst vuA het pu- j pliek meer en meur Iu tullen verdienen, j tï kööpen Date pillen, alom f.ekend, lijn da iaehltl<( eu i« kerite purgeermiddel onder ul de medcvljneu; lij vorooriiken uiel het iniulla ongemak en mogen op allo tijden en inrt eanr goede manltijd genomen worden.7-ij wolkomen al de riekten, oïnd.t lij uit het lichaam drijven al de alechto voebtAi, oor- saak van ulle kwalen. Een geuiatig. doch regelmatig gebruik Heser pillen Is de waarborg eener kloeke gexmidheid. Dc jaarlijkscho verkuup vun tien duttend dooien duser pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den seekant, waar dr mensch sooveel voortui geit un»el gebruiken om de gexondheid te bewaren, loont gv- uoegxunm de populariteit en de goede uitval van duxe remedie Vuur verdere uitl«*ggingen. raadpleeg den uiiiAanu- brief bij elke dimt gevoegd. Prijs fr. 1 50 de doos. Rij dun eigan-ai H. 8TANDAEHT. Slrei.slraat, 51. te Brugge. hU’Ü JN Te Vrurne. bij G DUr.LOS. drogist, tv Dixmude. bij MM. GIIYSSAERT en VERWEERDE Hukte brkumen bij llacToa BUYMLN, aputhvbv» Znidsfraat. te Vruruo* Q) A.n .III-ilagrii n> lijn buil Iu Brugg. guraadplsagd word n. uitgenomen de Zon-en feett- dagrn.ruur alle, w.t hel «eiveeidigen of het latten aangaat van kunsttanden of gelajten, iun- -J V- w. al P Kol dr kni.allaudaii au gebylea isortkomanda uil hei buil v.u M. Fmunuel Huis- C. ia.u au tarbr^iutan, eren als met J* go es s- ■JS B OD fS C ualuuilijke l nd.n M B .Bn4 1» 5 -i 4=3 I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 6