te winnen zullen wij, een F Onbeschoftheid Versmading. De bewijzen Tap, Tapscholen! Alles weten de Hospicen! drie bobijntjes garen l en ’t kind ging naar den winkel, waar het ook van tijd tot lijd gegaan had een katholieke winkel, parbleu! Om drie bobijntjes garen!!! Om te eindigen, schandeleus af zetten. Keen, nooit meer! Lijstje. Nr 4i Zaterdag 15 October 1887. J 1 nu, omdat mannen van verslaafde liberalen op 43- jaar Kiezers en luedchiirgcrB, Mórgeii op uw stembriefken staan de namen van de liberalen slinks. Van éigen, zij zijn slinks in alles, slinks in religie, slinks in bestuur! Zij staan onder eene omgekeerde uitge doofde sterre, zinnebeeld van het zakkend liberalismus en van de loyicpartij, de francmaponspartij, die de duisternissen zoekt en er in werkt en wroelelt tegen gansch de samenleving 1 De katholieken staan rechts. Rechts in alles, in godsdienst, in bestuur, treffelijk, eerlijk, mannen van den ouden waren eed! Zij staan onder eene ronde, het zinne beeld van de eendracht, de broederijkheid, de verbetering. Voor dezen, uit gij stemmen; maar P AST OP niet ts stempelen /.V het ronde ken, maar OP HET WIT PUNTJE VAN HET ZWART VIERKANT (hl ONDER liet rondeken staat. Niet te stemmen voor de franenm^onspartij. Noch M. Barbier, Noch M. De Hóón, Noch M. Joye, Noch M. P. Ollevier gaan zelfs nooit‘naar de misse’szondags. Zijt gij van die mannen? Volgt gij ze na? Wilt gij wat zij willen? Neen? Hewel, stemt er niet voor, stemt niet tegen uw geweten en handelt niet onredelijk. Men spreekt altemets van geuzen. Hewel, als die mannen geen geuzen en zijn, wie is er toen geus? Wat is het toen geus zijn? Gij zult zeggen 'k en ben ik algelijk geen geus! Proficiat! 'Maar, waarom dan willen bestuurd zijn van geuzen, en hun de macht in han den geren om te doen wat gij niet zoudt durren noch willen doen. Neen, neen, gij zult niet,stemmen voor eene francmaconspartij, die met alles lacht en spot wat godsdienstig is en tref felijk, die tijdens den jubilé, opentlijk, in ,‘en schimpschrift gekte met de H. Com munie! Gij zult stemmen voor de KATHOLIEKEN die tevens beter dan de liberalen <lo belangen wan de stad en de uwe beherligcn, die dc over- p-roote schuld hebben moeten dekken win bet w.vig liberaal bestuur, en niette genstaande dat, veel werken gedaan heb ben zonder verheuging van lasten, en zonder leuning aan te gaan; gelijk de li beralen besloten hadden van te. doen, als ■zij van ’tbestuur zijn geworpen geweest. Van vermindering van lasten hadden zij gesproken, maar zij voegden er bij tgw'ii 1 Advcrtentle-blad altijd opzettelijk achterlaat voor zooveel die verminde ring samenstaat met den bloei van d( jdarf. Maar zij hebben wat gevonden m de atfairen van de stad, zoo gij weet! Zij hebben allés gedaan wat zij konden, en de vreemde liberale gazetten spraken over drie, maanden met lot van de stad en van haar bestuur. Volgens de stadsrekeningen, krist, hel onderwijs dooreen nu 3000 frank min ‘sjaars dan voordozen, en AL de arme kinders k.iijgen van de stad het kosteloos onderwijs. Eene peerdemarkt heeft het bestuur ingericht, reeds door de Duitsche koop- liiilen bezocht. Voordeel voor de land bouwers en neringdoeners. Feesten zijn er ingericht geweest die veel volk in de stad trokken. Den zondag van de kermis Ja, ,een tippel opgesmeten Had voorzeker met geweten Hoe ten gronde neergerocht. L’w geweten dan, uwe belangen, alles wekt u op alles praamt u om te stemmen voor de ka’thpliekc kandidaten MM Dg Tremerie H. schoolopziener» Feys Emeric, advokaat. Missuwe Karei, eigenaar. Simpelaere Benoit, notaris. Verraes Oscar, geneesheer. BURGERS, In Veurne gewonnen en gewiegd, ge voed en grootgegroeid, ware het voor ons geene eeuwige schande van eene francmaconspartij op ons stadhuis te brengen! Dit zult gij niet, wij weten het, en met volle overtuigingpeggen wij gelijk woens dag laatst DE KATHOLIEKEN GAAN WINNEN Iedereen moet zijn woord houden, hem niet laten misleiden door beloften! De liberalen kunnen niets, niets niets in de tegenwoordige omstandigheden, en 't zal nog lange zijn Mannen zonder religie, mannen, zonder trouwe, zij zullen u foppen en dan laten loopen. Zij beloven wat zij niet kunnen noch zullen volbrengen, 't is zeker! Belofte is schuld en telt niet voor zulke mannen! Als zij er maar kunnen aankomen, zij lachen wel met de reste! Zoo dan kiezers, houdt u kloek, en wij zeggen het u, de liberalen liggen zonder hope, zij moeten weg met de lanteern aan den dijscl, en En de leute komt achter Ecu voorbeeldig bestuur (vervolg). In twee opeenvolgende nummers heb ben wij laten blijken bij middel van ofli- cieele stukken, wat de diseb, de fameuze liberale disch van Veurne was, tijdens dat hij uitsluilelijk door liberalen was bestuurd I)c IVIuizencBtcn» die wij ontdekt hebben, en in *t licht gebracht, hebben eene algemeene op schudding en veronlwecrdiging ver wekt bij alle rechtschapene büigers, ja j zelts lot bij veel libeuden die nu de waarheid klaar en onbeneveld hebben kunnen zien. Men spreekt ervan schande overal, en de af keer voor die broodrovende dwingerspartij is ten top gestegen! Wij zullen niet meer spreken van de achterstelling van pachten van 1884, 1883, 1882 en 1881, beloopende tot de som van 18,000 fr. Onnoodig ook van nog verder te steu nen op de 8000 fr. te kort in de kasse van den ontvanger, en de verkoopir.g van zijn goed om dit te kort te dekken Van de weigering van doodkistjes te geven voor arme kinderen spreken wij ook niet moor. T Roept wrake tot den hemel, en ook tot dc kiezers! Van al de oflieieele stukken, getrokken uil den deli- beratieboek van den disch, en geteekend door den toenaligen voorzitter Desmet, waarin alle slach van dwangmiddelen en onttrekkingen vermeld staan, zullen wij er maar een wederom onder de oogen van onze lezers brengen, opdat zij wel zouden overtuigd zijn! Zitting van den 31 October 1879. Tegenwoordig de heeren Desmei voorzitter, Bricoult en Pedro Ollevier, leden. Den beer voorzitter doet een voorstel van niet meer te laten leveren voor be hoeftige van dit gestich door de WIN KELIERS, BAKKERS, KOOPLIEDEN IN KOOLEN en ANDEREN die hunne kin deren naar de gemeente gemeenteschoo- len niet zenden. Dezen voorstel word MET ALGE MEENE STEMMEN aanveerd. Gedaan te Veurne date ais boven. Den Voorzitter, (get.) II. Desmet. De liberalen, die nu beleefd komen hunne excusien maken, liegen veel af, maar zij zullen die wraakroepende maatregelen nu toch zeker niet meer af liegen Wij er. vinden dal niet uilDie twij felen mogen gaan kijken ter plaatse. Winkeliers, bakkers, Kooplieden in kooien en underen, Er was daar ook En als men op dat lijstje niet en Wij kunnen niet beter doen dan nog eens te zeggen leest dat nu, bekijkt dat nu, en oordeelt! Dddr zijn de mannen van de Vrij heid, op heeter daad betrapt! Wat zegt gij van zulke mannen, van zulke bestuurders, die u komen schoone spreken om nog eens te mogen zoo onpartijdig zoo broederlijk besturen! Hewel die maatregelen wierden genomen in het jaar 1879; maar peist gij dat de dischmannen er toen op sliepen? Wij hebben bijzondere brieven in handen, wel onderteekend, die geschreven zijn geweest naar de slachtoffers, maar die wij niet mogen mededeelen, op aanvrage van de slachtoffers zelve, uil vreeze dat zij hier en daar nog in hunne vrijheid en belangen zouden te kort gedaan zijn door de liberale partij Zoo lang of dat de liberalen uitsluite- lijk meester waren in den disch, zelfs nog een geheel jaar na de stemming van 1884, hebben zij dezelfde hatelijke rol gespeeld. medeburgers, in openbare besturen, moet men de burgers behandelen en eerbiedigen al gelijk; de eene niet bevoordeeligen bo ven mate, de andere niet verstooten noch misprijzen! en' Ja, de disch was onbeschoft, en had niets anders dan misprijzen voor een groot getal bugers? Hier zijn ze, nog eens OFFICIEEL! Op de inschrijvingslijsten en registers van den disch, die nog beslaan, en te vinden zijn in eene van de dischkamers, slaan er daar als teekens van verstooting, langs de namen van Veurnsche burgers, de volgende woorden Gaat dat niet alle permissie te builen? Dal ze dat schrijven op de registers van de liberale associatie, of in hunne liberale prul- en schimpgazelten, maar op de registers van een openbaar bestuur, dat voor al de burgers is! wat daar gebeurd is, zal men nooit! Veel dingen staan voor eeuwig op den DOOD BOEK geschreven! Maar Tgéen wij hebben laten kennen, is reeds genoeg, en zegt veel! Indien wij moesten spreken van het maandegeld en weekgeld waar en aan wie Indien wij moesten spreken van on derstand gegeven of toegestaan aan lieve kinders door iemand aan het bestuur van den disch niet toebeboorende, buiten de wete van de ware leden van dit bestuur, zelfs als er reeds katholieken in waren, enz. enz., 't ware zonder einde! De zaken zijn te delicaat, om in bij zonderheden te treden. Gij, Burgers, zult dat verslaan Moeten wij nog daarbij zeggen, dat er in hel sekretariaat van den disch een lijstje hing van al de leveranciers van den disch, en dat bet uitsluilelijk mannen van verslaafde liberalen waren die erop stonden? Juiste gelijk in niets te kort was'van die en andere soorte? of de zout la nog voorzien was, en de pepeibusse nog striévélde, enz.! In ’t eerste dat de minnen weggejo- en w aren, ging eene der weezen, uit commissie, zonder dal men gezeid had. waar, om Ja maar, ’t kwam aan de onpartijdige ooren van de hospiciemannen en ’t was prutstens Een groot onderzoek, bijna gelijk het geusch schoolonderzoek dat een mil- iioen aan ’t land gekost heeft! Er wa ren maar de gendarmen meer, te kort, en dal al In die liberale Hospicen, was er geld gebroken met hamersschilderen ventre a terre, nog eens, zoodanig dat de ve.r- we dikker lag of dat T hout dikke was! Geheele stukken land of weiden door trekken met dijken, lijk vaarten, en toen nog dikwijls door vreemde werklieden mi n als in de voorwaarden van aanne- ng voor de levering van kolen de bepaalde hoedanigheid van kolen vast gesteld was, heeft men nooit gemist van soorten en hebben de hospiciehee- ren altijd wel gekeken en onderzocht of het de ware vereischte soorte was? T Is spijtig dat ik maar zoo late ge- peisd en heb op do liberale Hospicen, want er gebeurden daar ook geheel rare dingen Overweegt toch wel hoe onredelijk de liberalen zijn in hunne prulgazetten, als zij den gemeenteraad beknibbelen’ omdat hij voor de openstaande plaatsen in die besturen, katholieken noemt, in plaats van liberalen Ja, waarlijk, als men ziet wat in den disch ommegegaan is er waren redens genoeg, om geheel den boel met huid n haar En die kerels schreeuwen er alle jare eeri uitvliegt Ah! die libérale besturen! En zeggen dat, indien de liberalen wederom aan ’t roer kwamen, en dal de verdommelijke schoolwet van 1879 nog eens in voege gebracht wierd, dezelfde geldverkwistingen, uitsluitingen, brood- rooyerijen nog eens zouden, en mis- ^en *?et nog meer razerniR gepleegd Geen wormen in den kaas meer. Bericht. Men vindt altemets kiezers die zeg gen maar zal men niet kijken voor wie wij stemmen? Wij antwoorden neen, en om dit ie bewijzen, zullen wij uiteen doen hoe de kieskotjes geschikt zijn en wie daar tegenwoordig zal zijn. De kieskotjes zuilen veel beter ge schikt worden dan over drie jaar, en niémand zal iets van den kiezer zien binst dal hij stemt hij zal geheel en ganscli verdoken zijn. De leden van het bureel zijn de zes katholieke leden van den gemeenteraad, dio niet moeten herstemd worden M. de burgemeester. De Haene, voorzitter, MM. de schepenen Despot on Pil, leden Cailliau. De Grave, Dcmoester. Een katholieke en een liberale getuige zullen zich nevens hen plaatsen; zij mogen noch schiijven, noch opteekenen, T is gelijk wat, noch rondwandelen in de zaal. M. Cailliau zal de namen afroepon De sekretaris zal binst de kiezing stond, men had schoon bellen! Maar voor de lieve kinders die c; 't lijstje stonden, er kon niet te veel gekocht worden ventre a terre Hun ne bezorgdheid voor nichtjes en kozijn tjes ging zooverre, dat zij schier alle dage inlichtingen namen om te weten of er van dit niets en moest zijn, of er - WT—II I.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1