Uitslag der gemeentekiezing van Veurne. BH Feys Missuwe Simpelaere Vrijheid en vrede indien gij voor de katholieken stemt. Francma^onspartij. De wet op de dronkenschap en het Advertentie-blad. Woensdag 19 October 1887. 43a jaar N' 42 1 2 3 -E Ferraes 4 23; vol- id. durven nog 273 stem. 275 272 271 275 277 270 273 Maar is er één treffelijke herbergier Aanwezige kiezers 578; Niettige strekte meerderheid 278. Hebben bekomen H. De Tremerie, Erneric Feys, K. Missuwe, B. Simpelaere, O. Verra es, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N* 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Mag dalenast raat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonhenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Hier in du punt tq Q stempelen. en witte briefjes beraal bestuur weggezonden hebt, geeft nu 4000 fr. boni, zonder de 6000 frank die nog.... wachten in het kantoor van den overleden notaris De Cae, den man met den langen arm Nuttige werken zijn menigvuldig uit gevoerd geweest! Óndenaardsche waterloopen, de Hoofdwacht en het stadhuis hersteld trottoirs gelegd -zandstraten op Bc- westerpoort aangelegd eene kermis voor Bewesterpoort opgericht eene peerdemarkt tot stand gebracht do stadswandeling verbeterd en beplant Menigvuldige feesten gegeven tot groot profijt der burgerij. De vrijheid van onderwijs aan alle ou ders en kinderen verzekerd met eene ver mindering op de schoolwetuitgaven van 3000 FRANK ’s jaars. GEEN DWANG meer voor de armen Geen uitsluitendheid meer voor de neringdoeners Haat en vervolging, indien gij stemt voor de Met een liberaal bestuur, gaat Fcunir, de koninginne van de streek, ten onderen Stemt voor de Burgervrienden, voor de katholieken: FEYS, MISSUWE, SIMPELAERE, VERRAES. De wet op de dronkenschap is eene wet van orde en van volkomen zede lijkheid. 't En is geene wet van partij. De liberalen ook hebben die wei gestemd. Treffelijke herbergiers hebben die wel niet te vreezen. Integendeel. De nieuwe wet zorgt voor de in tresten van de treffelijke herber giers. 278 stem. K. Barbier, II. Declercq. uitt. lid. 275 A. De Hoon, H. Joye, P. Ollevier, M. De Tremerie, alleen de volstrekte meerderheid bekomen hebbende, is als gemeenteraadsheer uitgeroepen geweest. Is zoodanig waar dat de treffilijke herbergiers van de nieuwe wet met te vreezen hebben, dat do herbergiers van Antwerpen, een paar weken eene petitie naar den gemeente raad van Antwerpen gezonden hebben, om in ’t belang der def tige herbergen de uitvoering der wet te vragen. De liberalen maken de herbergiers wijs dal zij nu zooveel met meer en zul- ....i mogen schinken als eertijds; dat KATiio- niemand meer en moet betalen en veel in de 20 ander prullen nog. Onze gedeeltelijke zegepraal. J Kieters en medeburgers. I --o o Ons eerste woord vandage is een katholieke kandidaten, alzoo ons verston- I woord van bedanking! J:~ J-'- -•v - Een woord van dank, gelijk wij het over drie jaar deden, voor de kiezers die in zoo groot getal hen geschaard hebben onder het vaderlandse!» vaandel, waarop te lezen stoat Recht en vrijheid voor iedereen, slavernij voor niemand, de arme zoowel als de rijke koning in zijn huis Dank aan de kiezers die getoand heb ben dat zij niet willen van de francmacönspartij de geuzenpartij de geldverkwisterspartij de broodroorerspartij Dank aan de vrije en onafhankelijke kiezers, die het volgende officieel stuk uit den deliberalieboek van den iiuer.m.ex disch door hunne stem hebben geschand vlekt en met roden Zitting van den 31 oetober 187!). Tegenwoordig de hoeren Desniet, voorzitter, Bricoult en Pedro Ollevier, le- den. 1 Den heer voorzitter doet een voorstel van niet meer te laten leveren voor be hoeftige van dit gesticht door de WIN KELIERS, BAKKERS, KOOPLIEDEN IN KOOLEN en ANDEREN die hunne kinde ren naar de geme. nte scholen zenden. Dezen voorstel word mét algcmccne stemmen aanveerd. Gedaan te Veurne date als boven. Den Voorzitter, (Get. U. DESMET). ’t Is wnnr. Onze zegepraal is niet volledig; veel kiezers zullen ons maar in twee keeren, opzicht van politiek geven, 'tgeen zij beloofd hadden in willen, gelijk wij gezeid hebben* dat de rrer» a< iv £vwu! j kiezers niet verder zouden kijken dan Wij zijn bedrogen geweest van eenige hunne neuze lang is! kiezers, die dank aan de maneuvers en i Er is alleenlijk kwestie van i uitkoopingen en de valsche beloften van belangen zeggen zij, die huichelaars! den laatsten oogenblik, met de liberalen En zondag reeds, als zij peisden hebben medegedaan, de ergste vijanden wonnen te j van alles wat zij eeren en eerbiedigen, j van 't ongediert derpajien; die zouden verrichten wat zij kiezers ix geweien niet zouden durven verrichten! gtóproken. Zij hebben, begoocheld door de schijn- heiligé vleierijen van de liberalen, ge- stem tegen de belangen van de stad en tegen de hunne. Mochten zij wederkeeren! Zij zullen wederkeeren wij kennen er reeds. Die hunne kxacixg ex wroeging niet kimden duiken en opentlijk hunnen spijt uitdrukken voor hetgce.i zij gedaan heb- beni Eenige stemmen meer, en de frantma- I fonspartij was boven, was op het stad- huis! Welke verantwoordelijkheid hebben wij op ons getrokken, bobben er reeasce- nige gezeid; maar ’t kan neg hersteld De liberalen, in hunne vuilbladen hot Advertentie-blad en Smetse Smée, en op hunne kiesdraverijen leggen de wet slecht uit zij exploiteeren de een voudigheid van de menschen. De liberalen leggen de wei uit alsof I de wel gemaakt ware tegen allo her- g reeds, als zij peisden ge- I bergiers, alsof al de herbergen van hebben medegedaan, de ergste vijanden wonnen te zijn, welk geluid en getier Veurne slechte koten zouden zijn ugediert dc; paper,; «welke Wij protesieeren daartegen, en de godslasteringen publiek op de Markt uit- herbergiers van Veurne verdienen eene ‘Er is kwestie van vrijmetselarij, van franfinaconnerie, van geldverkwisting, togen al wat eerlijk en treffelijk en gods dienstig is En komen zij uit met do belangen van de stad en van de burgers, de katholie ken zijn voren en verre voren, en wij - eens zeggen, met volle be trouwen hojjpndcdat de kiezers tot ons zullen komen Klevers, Uurgcrs, Geen ventjes noch prentjes, t maar daden, en OFFIC1EELE STUKKEN, len Gedenkt het wijs bestuur der i.iekex! De stadskas, waar er i duziixu frank te kort was als gij het li- worden, anders wij zouden er geheel ons leven op peizen! Schoon gt sproken, maar het goed voorneim n moet ten uitvoer gebracht worden De geuzenpartij i heeft eenen harden slag gekregen, in den I persoon van haren chej Joye, den voorz.it- i ter der liberale associatie! I Neen, de Veurnaars willén van geen francmacoHs, of francmavonsuitzendclin- i Scn’ Maar deze die overblijven van de li berale kandidaten zijn niet beter, niette genstaande de vleiende lamoezendo maniertjes van Babiertje Wij herhalen het nog eens noch M. Barbier, noch M. De Hoon, noch M. P. Ollevier, gaan nooit ’s zondags naar de misse. En peizen, burgers, dat die mannen door eenigen onder u op het punt gestaan hebben van gekozen te zijn Is ’t peizelijk? Is ’t mogelijk? Is ’t redelijk? Neen. ’t Advertentie-blad en de liberalen dur ven de kiezing niet beschouwen onder en princiepen. Zij Wij zijn bedrogen geweest van eenige hunne neuze lang is! kiezers, die dank aan de maneuvers en i Er is alleenlijk kwestie van gemeente- Wij protesieeren daartegen, en de betere reputatie dan de reputatie die de liberalen hun maken. j Dank in een woord aan al de kiezers I die hunne stem gegeven hebben aan de dig onpartijdig stadsbestuur hebben ge wroken over al de groeve leugens, die de liberalen er hebben tegen uitgevon den. n KATHOLIEKEN t DE VEURNAAR LIBERALEN t n J eenen keer te geven! kiezers niet verder zouden kijken dan

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1