I Zaterdag 22 October 8887. Feys Missuvue Simpelaere Ferraes Leve dus de katholieke kandidaten Geachte Medeburgers De foire van Veurne. Onderrichtingen voor dc kiezers! Weg met de franemagonspartij. Geachte Medeburgers Katholieke Medeburgers! Veurne. J8 1 4 allen aard gebukt gaat, dank zij de Onze plicht is goed hebt gestemd! Heeren kiezers, wezen wij dus allen, tot den laatsten man, zondag aan slaande op onzen post. Men heeft dus alle gemak om zijne kiezersplicbten te vervullen. Wie den stembrief hem door den voor zitter van ’t buieel bebandigd, mocht bevlekken of anderszins bevuilen, ver zoekt den voorzitter den eersten stem brief legen een tweeden en des r.oods tegen een derden of een vierden te ver wisselen. Let ook wel op dat men den afgeslo ten pupiter niet besmuurd heeft met inkt of vuiligheid Dus. heeren vrije kiezers, naar geen liberalen geluisterd, allen als een man gestemd voor de katholieke kandidaten, voor de heeren wier belangloosheid, eerlijkheid, deftigheid, bekwaamheid gij, kent, en in dewelke gij al uw ver trouwen moogl stellen. 2 i Morgen, zondag, moet gij andermaal uitspraak doen over de lotbestemming onzer geliefde geboortestad! Gij hebt te kiezen tusschen het goe de en kwade, ’t is te zeggen Langs den eenen kant, staan voor u vrijheid, vrede, vooruitgang, en voortdurende bloei van Veurne, gezinnebeeld door de katholieke kandi daten En langs den anderen kant, slaan dwingeland^, godsdienstvervol- godshaat, volksverderf, öneenlgheid en dus bij gevolg ver nis stoffelijk opzicht, verbeeld door de gotische macounieke kandidaten. Wij heblvm u door onbetwistbare en onbetwiste cyfers bewezen hoe zeer onze lieve geboortestad zich on der alle opzichten ontwikkeld heelt, gedurende deze laatste driejaren, dal wij ’t geluk hebben gehad een wijs en spaar zaam katholiek bestuur te bezitten. Wij hebben u ook door menigvuldige Komt, vrienden, komt Die vreugde wilt genieten, Op de groote markt, ’lEn zal u niet verdrieten, Ziet daar Te gaar De vrienden die zich minnen En gaan En slaan Tol ’s avonds in de maan En zijt niet bang Voor een gedrang Er is nog kans om een oordje te winoenf Zoo 't was foire te Veurne! Geheel de markt stond vol met kra men en barakken. Was dat een leven vau al dat gedruis en dat muziek, dié trompetten, die trommels en die klari netten En binst dat ik daar ronddraaide, belette ik daar een speelkot, waar dat mensehen voren stonden zonder einde... ’k Ging ook gaan kijken. Van vooren aan de barakke hong er eene groote schilderij die de helle verbeelde. Wat er daar al op stond en kan ik niet wel meer zeggen. T Sionden daar duivels van alle slach duivels met hoorns, dui vels zonder hoorns, duivels met eenen zwijnskop, andere met eenen kalfs kop, duivels die vleien en lamoezen. duivels die grijnzen en ijzerbijten van haai en spijl; duivels die gaan jagen, ’k en zal niet zeggen wal; duivels d.e peerdebataillon dronke zijn, duive a in een woord, duivelsvan alle slach, groote en kleine! Nu, hier en daar, tusschen de duivels, krielde net van mensehen libera e gazetscürijvers met de Chronique, den Peslclanunyhel Advertentieblad, Smet- Smée en anderen vuilen buclit in hunne handen, een martje ko die keek naar ’t noorden of 't zuiden niet en brandde, een rijken drogist en een brokke vau ’non schuifelaere of drie, mei een hoep wijsstergaais eu wisje-wasjes, en ecu zachtmoedige peerdemeester, lieftal’i'r Heeren kiezers, u beden nogmaals de wijze van stemmen uitleggen, schijnt ons overbodig, aangezien de overgroote meerderheid van u reeds meermaals aan de kiezingen hebben deelgenomen, en de jongere kiezers genoegzame onder richtingen zullen ontvangen hebben om aan niets meer te twijfelen. Wij willen beden slechts uwe aan dacht op onze plichten inroepen. Wie christen mensch is. moet zich herinneren dat zijne plicht ja. zijne rlicht van eer, is voor gansch de katholieke lijst te stemmen. Men moet op 't oogenbuk der stem ming alle oneenigheid, alle onmistcvre- denheid,allen wrok aan kant leggen die men tegen dezen of genen katholieken kandidaat zou gevoelen. Men prenle zich wel in den geest dat men niet voor dien persoon stemt, waartegen men eenen he kel heeft, maar wel voor de katho lieke Bewarende Partij welke dien kandidaat vertegenwoordigt. Men denke wel dat, wanneer wij onze stem aan een der kandiaten wei geren, wij in de kaarten spelen van onze bberale tegenstrevers die wij, uil ge wetensplicht, hoegenaamd met mogen ondersteunen of bevoordeeligen. Ze ondersteunen of bevoordee lden zou een verraad wezen! Heeren kiezers! luistert vooial met waar de berekende voorstellen die ze kere liberale volksbedriegers u zouden ^Neen, verstoot al hunne voorstellen, •t is gelijk, dewelke. Wij herhalen het, wijst dan alle de voorstellen af, ’t is gelijk dewelke, gmg, oneemguviu eu uus mij guvu.g vw val van Veurne zoo onder zedelijk schandaligste geldverkwistingen. Wat ons betreft, geachte medeburgers, wij hebben de overtuiging dal gij u langs den kant van’tgoede znli scha ren... Gij hebt immers de katholieken hier reeds aan 't werk gezien; honder den daden van wijs en spaarzaam be stuur door hen daargesteld, staan u levendig voor oogen en geest. Onder zedelijk opzicht hebben onze raadsheeren aan God gegeven, wat aan God toekomt Zij hebben gezorgd dat het godsdien stig onderwijs zou verzekerd wezen en altijd betracht dat het weienschappelijk onderrieht ter hoogte van de heden- I daagsche noodwendigheden gehouden zou worden Zij hebben de godsdienstige overtui ging van elkeen, arm en rijk, geëerbie digd Zij hebben door wijze en voorzich tige maatregelen, het behoud der open bare zedelijkheid betracht en het volks verderf moediglijk bevochten. Onder dit opzicht dus hebben onze katholieke bestierders hunne plicht vol bracht, ja, ten volle hunne plicht vol bracht! En onder stoffelijk opzicht'.... De talrijke openbare werken van gezond making, van verfraaiing en tot voorspoed en gemak van handel en nijverheid, welke onder het huidige katholiek be stuur werden lol stand gebracht, zijn zooveel bewijzen dal onze katholieke raadsheeren zich gestadig bekommerd hebben met de belangen der burgerij. En wij mogen het zeggen al die tal rijke openbare werken welke wij, in onze artikelen hebben herinnerd, wer den uitgevoerd zonder dal aan de bur gers een enkelen centiem meer opcen- timen werd atgeperst, gelijk de libe ralen het voor ’t geringste openbaar werk deden Onder dees opzicht ook hebben onze katholieke bestierders hunne plicht ge kweten Onze mandatarissen hebben getrouw bet mandaat volbracht, welk wij hen onbetwistbaar van uil dankbaarheid hun dat toe te staan. In wie kunnen wij nu beter ons ver trouwen stellen dan in deze die ons reeds getoond-fa^bben dal zij ons vertrouwen waard En dat «e zes aanblijvende leden en de vier kandidaten ons vertrouwen ten volle waardig zijn, dat zal. denken wij, niemand durven betwisten Zij zijn eerlijke en deftige personen wier levenswandel onberispelijk, ja, on-; bevlekt mag geheeten worden In die omstandigheden, anderen kie zen of met ons vertrouwen vereeren, ware 't onzekere voor ’t zekere ver kiezen Uwe keus lijdt voor ons geenen twij fel Zondag aanstaande zult gij u tér stembus begeven en als een man stem men voor de katholieke kandidaten. Wij moeien aan de liberalen toonen dat de Veurnaars in overgroote meerder heid, Vlamingen zijn en blijven, getrouw aan volksaard en zeden en dal de libe rale leerstelsels ons nog zoo zeer niet verbas zerdhebben, om te willen dat de maconnieke liberhaterij over ons zou heerschen, of liever, ons onder hare dwingiandij zou kunnen doen bukken!.. Leve dus het katholiek. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Ilechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenslraat. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Neen Wn herhalen het, wijst dan alle de die de liberalen u mochten doen. Luistert nog naar hunne honingzoete woorden, noch naar hunne vuige las teringen.... Ja. weest getrouw aan uwe christene overtuiging! 'En dit kunt ge doen, heeren kiezers, met de meeste zekerheid en met de min- I ste rtioeite Maakt alleenlijk het wit punt zwart van ’t zwart vierkant dat ONDER *t rondeke (niet in ’t ron- deke) en boven voorbeelden bewezen hoe de steden die jaren geleden toevertrouwden. Katholieke kan waar .de liberalen meester zijn, in ge- Nu, heden komen zij om te vragen dat model hierhoogerj. durig verval geraken en hoé dé burgerij gij hen zoudt versterken en goedkeuren. geweten^ g aldaar onder de drukkendste lasten van Wat is onze plicht Onze plicht is 3 VEURNAAR I. Il --O

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1