A K iV 44 Woensdag 2 November 1887 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr partij van En geen hond ot kat of muis Mocht er roeren rond een huis, 'l Woei geen windje, zonder dat Smetse Smee er achter zat. wal te veel ge- dat da kalan- Jhj is er wel, en laat er hem maar itl 1 Smetsen is algelijk geon sul, Maar veeleer een groole kul En bij bastte, en was zot Lijk een houd van 't Duivenkot. Maar een beelj.' later was Smotsen in hetzelfde cas En de g trd r Smelse Smet* (Jij en zij t geen k.ezeihé En met lopgebelen mond, Puiten kijkend in den grond, Trok ons Smotsen heele kaal Slepend uit de kiezerstal Smelse, die seiieuze man, Smetse die niet lachen kan, Smelse die noch nooit en loech, Loech nu dat zijn buikje kloeg! Smetse en kon het niet meer lijen o Zeventiene 1 zeventien Riep hij kraaiend, en hij zond Die depeche België rond. Ja maar, de ongestadigheid, En de wisselvalligheid Deden somtijds menigeen Ploislings storten in geween. ’I Is alzoo dat, vol verdriet Omdat ’t al vergaat in niet, Agnes heeft adieu gezeid Aan des werelds ijdelheid Smotsen ondervond het ook Zijn victorie was een rook, ’t Kwam een wind die anders woei En de haan van T kwabek droci Smetse liep naar Ooslorpoort, Gaf soupers aan Weslerpoort, Stool dat e'.kcndecn het zag Kiezers op den klaren dag. ir i’ KI Met lawijl en veel getier, Protesteerde Smetse alhier, Reclameerde hij aldaar: ’t Vaderland was in gevaar Je demande l’expu|sion De cc fils, sans permission Dans la salie ici piéscn', Roept ons Smetse méliaul. ‘t Was nog ver van kant en klaar, Smetse was al in zijn haar En hij riep: Hoerrah! Hoerrah! Ei de a de papen zijn en bas! Smelse stak zijn vendel uit, Liep om zijn trompet en fluit, Liep zoo rap, dat, 't onbewust, Met zijn knie de steenen kust'. Smetse dreigde waar het mocht En lamoesde waar het docht, ’t Gaf ook taamlijk vele geld, T Sloeg er deure met geweld! T Zei aan allen gaat gij meê! Van den avond, T is souper, Schapen, geiten, ossenspier Mei een glaasje teelebier Smetse wreef zijn handjes blij; T Zal victorie zijn, riep hij, En ik stekke nog vandaag Die vijf papen bij den kraag En ik binde ze overhoop, Met een fermen rcchlschen knoop Aan een buize naar den zin En zij gaan den ketel in. Vrolijke historie en begraving van Smetse-Smee. Smetse smeedde met gedruisch Voor de papen eenc buis, ’t Klopte en kleunde heel den dag En T en hoorde noch ’t en zag. Smelse en sliep niet binst den nacht ’t Miek patrouiio en stond wacht, T Ging gemaskerd in een leek En oud stratewijf verkleed. Smelse sukkelare zocht Met een klaren fakkeltocht Kiezers die T niet vinden kon Met do maan, of met de zon Nog onze kiezing In onze aankondiging der liberale verkooping woensdag laatst, hebben wij vergelen te melden 500 schuifelelten die gereed waren in de Esperance, en 800 Smetse Smee’s die gereed opgesteld en gedrukt waren, zegt men! I Vermits liet Advertentie-blad zegt dat de katholieken veel geld hebben, wij bieden vijl trank voor dezen die ons een van die nummers van Smetse Srnee i kar. aanbrengen De burgers mogen blijde zijn dat de kiezing een zoo goed einde genomen heeft want alle slaeii van schandalen gingen gebeuren; het krapule was reeds uitgekocht. en er op gevierd om ie toonen wat eigenllijk hel liberaliB- mus is, van bij gezien i De partij die zich de partij van de vrijheid noemt, de partij van dé verdraagzaamheid zegt in baar or gaan het Advertentie blad, dat at de kie zers die voorde liberalen niet gestemd I hebben, maar volgens bun vrij gedacht i de katholieken hebben gekozen,moe:en I gestraft eti veistooen worden! 0 die vrijzinnige en verdraagzame partij!!! Als de liiieralcn maar niet op hun et- gen volk slaan i Men ziet boe het zou gegaan hebben, j moesten zij nog eons meesier geweest i zijn van de openbare besturen! Ten anderen, la.it ze maar doen; er zijn liberalen die v.l". schreeuwd en gebolt hebben, I kaloien hen algelijk hunne dise jeuneii 1 Iedereen we at ilai achter de davering in de kiezing van f884 de liberale perse van de libciaie B.uuiaantjes zoodanig den senok gevoelduad, dat zij haar plai ter aaide had gestiekeu. Zij komt nog neus indezelfóe zwijmie te vallen na de davermg van zondag 23 October. De liberale gaaikes, hie-in slinger lamoeze navolgende, hebber, eenen salut gemaakt tot aan den grond, ’i En zal ze algelijk niemand pakken, want de gen darmen waken Veurne is ontegensprekelijk libe raal, schrijft het Advertenlieblad! En noginna de katholieken winnen met bij de 60 stemmen! Wat zou hei zijn indien (fe liberalen eens wonnen mei 60 stemmen meet dor heid? De fiieuwgekozene gemeenteraadsle den hebben zondag den volgenden om zendbrief toegezonden naar de kiezers. Veurne, den 30 October 1887. Heeren Kiezers, Wij zouden grootelijks aan eenen plicht van erkentenis te kort blijven, in dien wij u geen woord van bedanking toestuurden, na dat gij, in twee achter eenvolgende kiezingen, ons. met uwe stem en uw vertrouwen hebt geweer- digd te vereeren. Wij bedanken u in onzen naam en in naam van de katholieke bewarende partij van Veurne. Uit persoonlijke eer- of hoerschzucht hebben wij de kandidatuur niet aanveerd die ons aangeboden was, maar uit zelf opoffering en verkleefdheid voor de be warende partij, en tot meerder welvaart van de stad Veurne en hare burgers. Overtuigd dat de godsdienst het groot ste, het noodzakelijkste steunpunt is van het maatschappelijk leven, zullen wij aan God.geven wat aan God toekomt, en rlc 'godsdienstige overtuiging eerbie digen als de zekerste waarborg van openbare orde en zedelijkheid. De stoffelijke belangen van de stad zullen in uwe gekozenen verkleefde en warme voorstaandérs vinden, en, gelijk zij het u beloofden vóór de kiezing, zul len zij niets verwaarloozen van alles dat helpen kan tot den bloei en de welvaart van de. stad Veurne, en het welzijn van hare burgers. Aanveerdt, heeren kiezers, de uit drukking onzer bijzondere en welge- HH-ende achting. 11. DE TREMERIE. E. FEYS. K. MISSUWE. B. SIMPELAERE. O. VERRAES. In een prachtig vrouwconcert, Sprong hij driftig op zijn peerd. Wij gaan winnen! riep hij, wij Moeten, moeten, moeten wij! En ons oolijk Smelse Smee Bracht docteurpapieren meê Om een anders bulletin Zwart te maken naar zijn zin En de kiezing ging heur gang.... Maar 't en deurde niet stijf lang, Smelse die getuige was Zag allicht hoe laat het was! 't Was om zien een waar pleizier, Hoe de ketel boven T vier Doomde en kookte meer en meer, Zoekend achter Smelses smeer! Smetse deed zijn oogen loe En ’t en wist niet waar of hoe; 't Zal verlegen op den hoek, Bleek gelijk een pannekoek. Smetse.'s angste wierd zoo groot Dal hij schier in stervensnood Geernc weggekropen had levers in een mollegal ’t Liep naar d’Espérance en Tkreescb; Zijne slem wierd doof en lieesch, En het viel op eenen s ond Van zijn zelven op den grond. Water! Water! Haast u toch! Roept men, misschien helpt hel nog! Maar, daar is de ketelinan Trommelend zooveel hij kan Ram, ram, rataplan, ram, ram! Rataplan, plan, plan, ram, ram; En zijn grosse caisso slaat Dat heel d’hel aan 't schudden gaat. De cornet speelt op den voois Van het liedje o Naar den Oost, En de zware klare bal Doet al klinken meè in 't spel. Blazend roept de ketelvent Damei’, hoeren, ’t is ’t moment Smetse-Smee die inoet er in Smetse gaal den ketel in! En hij trok hem uil een hoek Rij het gal van zijnen bioek, En stak Smelse hoog omhoog In de lucht voor T volk ten toog! ’t Was een trek van eenen vos Ziet zijn banden schooien los En ons Smelse-Stuee viel weer Ploffend iu den ketel netr. Ram, ram. rataplan, ram, ram! Rataplan, plan, plan, ram, ram! En zijn grosse-cnsse rlaat Dal heel d’hel aan ’t schudden gaat! De cornet speelt op den voois Van het liedje naar dr n Oost En de zware klare b 4 Doet al klinken meê in 't spel. En het volk ten allen kant Zwaaide en klakte met de hand; t o.„- ajaaio, mei u<: pusi o ie. Auiionccn 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Oefice de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren vau den ijzerenweg. 3 Aoveinher tot .Januari 6 02 1047 En uit 't stroppende gedrang S.eeg’t gekende volksgezang Ha! ja, ja! Smetse is de ketel, f3 maal) 77 i Voor den tweeden keer. Voor den latdsten keer Van zijn leven, Van zijn leven, Keert hij nooit meer wéér. EEN POËET. 188». 43’ jaar 31 vnlapnc nlanfcrnimto II,...hr,.. ««..1>i- r n a-. J 5 04 i I n k> 0 9 38 12 00 1 42 a oo 2 00 5ii. 2 27 2 53 5 10 5 40 4 07 uv. 2 46 6 16 8 00 II 18 I *05 9 42 ’m lucrg 5 5" 8 '06 9 26 11 15 ’n worg. 6 v5 3 59 9 05 9 06 12 45 5 58 6 Ot 7 55 7 40 8 57 9 10 9 19 Zeeramp. Zondag morgend is de Hollandsche sloep Dun dee Helena, tcrugkcercnde van Portsmouth, met ccne lading siment, op de kust van Zuideoote ge strand. De kapitein, zijne zuster, de kok en een matroos heblen bij deze schipbreuk het leven verloren. Hunne lijken zijn, maandag uchtcnd, bij lage tij, ter Panne gevonden. De stuurman alleen is kun nen ontsnappen bij middel van cenen mast en te Zuideoote aangestrand. Tj multi 8 00 8 06 211 8 11 8 18 8 26 9 51 2 36 8 55 8 43 8 50 9 53 10 10 - 10 19 1050 L'ru.set (vertrek) Geul Lichterfelde Cortemarcq Handx terne Zarren Lessen Diinitt'le Oontkei ke A teC'ipp'dle Vcurne Adinkei ke GhyvHclr Duinkerk ud Duinkerke (vertrek) Ghyveide Adiukerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixinude Cessen Zarren llandzaeme Cortemarcq Lichtervelde >1 e nif B 1> B 9® .N\culx‘r#l G,;nl V,u, no Duinkerk/ 6 10 7 45 Duinkerke naar Duinkerke Airecht Amiens PurijS (aankomst). Parijs (vertrek) Duinkerke(Aa> k) 12 30 Nieuport (stad)-Dixmude, 7 06 12 06 1 51 4 22 Dixmude-Nieuport 2 30 5 05 82» -11 in nOTi ------------I MH— 6 36 11 27 7 06 12 0-3 7 14 1215 7 21 12 22 7 29 12 30 5 26 7 40 12 43 7 4G 1249 7 53 1256 1 02 1 12 524 7 16 1 50 4 15 5 22 620 5 40 7 47 C> 56 9 05 7 !U 9 16 7 16 9 22 7 21 9 27 7 28 9 34 7 39 9 43 7 4x 9 52 7 56 '0 60 3 04 10 09 g ;t; ;o 22 26 10 51 k :.7 tl '8 5 37 7 Ku 5 50 8 09 611 e 23 Gent naarBrussel 7 41 9 40 Brussel (aa.ik.) 9 36 11 04 Cortemarcq naur Oostende, 8 12 1 15, 4 47, 5 19, 7, 18 Oostende-Cortunuircq, 6 02, 8 13, 12 H, 3 56. .6 15. 8 10. Corlcin-ncq-IJper, 7 00,9 12, 1 52,8 01 IJper-Cor:eiu.ircq, 7 21, 12 22, 3 57, 6 22 Lichter velde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, II 36, 1 27. 5 4t>. 7 27. Kortiijk naur l.ichlerveid* en Brugge, 540- 8 05, 11 02 12 55. 4 25, G 41, 9 10 Brugge naar Korlrijk, 7 40, 11 04, 12 55, 5 05 6 Ooslende-Brobsel. 5 30. 6 SO, 7 16, 9 07 11 22. 1 57, 4 24, 5 31. 6 05. 7 54. 8 14 Parijs en Parijs naar Duinkerke. morg. uv. 'a nv. (verlr.) 10 43 2 46 5 45 2 25 6 16 S 06 5 35 8 Oü 9 »7 5 25 11 18 11 05 avoudB ’a ’a luozg 6 ,50 11 05 8 00 I 28 8 00 M A 9 45 5 08 5 07 5 48 5 45 4 16 6 11 4 25 6 1 9 4 32 6 26 4 40 6 34 454 647 t 5 00 6 55 507 70J 5 13 7 06 5 39 7 55 8 H 9 34 935 1041

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1