A A Fi i I. I Woensdag 7 December 1887 43° jaar tV 49 1888, de brieven- W -^GBassoRE^ de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters wat mén aan de libeiale bureeien j uuu««u >wiu« zien oeiceaigü; l ten laste legde; en nog- i hij beweerde dat die woorden de Walen lans, wie zijne kinderen naar de offi beschuldigden slechter vaderlanders te uno, Kreeg geen zijn dan de Vlamingen. Vruchteloos den at me. Tijdens verklaarden verscheidene katholieke le- hebbon wij, met den, waarbij M. Coremans zich aan- VL“" a-- j- sloot, dal de spreker nietnands vader landsliefde in twijfel trok; er was niet» aan te doen M. Coremans moest tot de orde geroepen worden. Do voorzitter, daar geene redens voor vindende, ver klaarde het incident gesloten. Daarna stond M. Houzeau recht en, gevolgd van vier of vijf anderen, verklaarde hij eene Kamer te verlaten waar de Wa len niet voldoende beschermd waren tegen de beleedigingen der Vlamin gen. MM. Frfereen Bara, dat komediespel ai te kiaderachlig vindende, bleven op De krisis in Frankrijk. Bood schap en ontslag van M. Grévy, M. Giévy moest donderdag bij bood schap zijn ontslag geven als voorzitter der tepubliek, en niemand twijfelde aan dar omslag, zoo veel te meer dat het daarom was, dal bel oiislaggevend ministerie Bouvier terug was aange steld. f lie verwondering en zelfs de woede was groot, toen M. Bouvier, de voor zitter van den ministerraad, donderdag in de kamer verklaarde, dal M. Grévy van gevoelen veranderd was, eh dat hij noch ontslag noen boodschap tneege- bracht had. Het kabinet gafdan weer zijn ontslag. Maar later kwam, er een bericht dal M. Grévy toch zijn omslag gut. In eenen ministerraad, vrijdag wor gend gehouden, heeft M. Gtévy dan de boodschap medegedeeld welke hij voor nemens was aan de kamers te zenden. Na den raad is de tekst van dit stuk overhandigd aan de voorzitters der bei de kamers, en 's namiddags werd de boodschap bij de opening uer zittingen van venaal en kamer voorgelezen. Zij is van den volgenden inhoud Heeren Afgevaardigden, heeren Sena tors. Zoolang ik slecht» te worstelen bad, tegen de moeilijkheden, in deze laatste tijden' op mijnen, wé# opeengehoopt de aa ivallen der drukpers, de onthou ding der mannén welke de slem der re publiek aani mijne zijde riep, de aan- gióóiendé onmogelijkheid een ministe rie sametislellen, heb ik gestreden en beu ik gebleven op de plaats waaraan mijn plicht mij vastbpchue. Maar op den oogenblik dat de open bare denkwijze, beter verlicht, haren terugkeer duidelijker maakte en mij de hoop teruggaf een gouvernement samen stellen. hebben de Senaat en de Kamer der Afgeveeroigden een dubbel besluit gestemd, dat, onder den vorm eener verdaging tot een bepaald uur, om eene beloofde boodschap af te wachten, gelijkstaat met den eiscb, tot den voor zitter der Republiek gelicht, zijne macbi neer te leggen Mijn plicht en mijn i echt zouden mij opleggen weerstand te bieden, doch in de omstandigheden'waarin wij ons be vinden, zou eene botsing tusschen de uitvoerende macht-en de wetgeving ge volgen kunnen na zich slepen welke mij tegenhouden. De wijsheid en de vaderlandsliefde gebieden mij loe te gaven. Ik laat aan hen die ze op zich nemen de verantwoordelijkheid over een der gelijk voorgaande en over de gebeurte nissen welko er zouden kunnen op vol gen Ik treed dus, zonder spijt, maar met droefheid af van bet bewind, tot hetwelk I De schepen Defontaine heeft zich genaast legen die zwakheid te protes- truien en gevraagd of het bureel van weidaad wel dén regel volgt óie hem voorschrijft alleenlijk' de huisgezinnen te ondersteunen wier kinderen naar de officiële scholen gaan. Dat is een strenge plicht voor het bureel van weldadigheid, en men beween dat bet te kort dat in den disch bestaat, zou kunnen voortkomen uit het verleenen van onderstand aan lieden die er hoegenaamd geen recht toe hebben volgens het leglement. De gelden der gemeente mogen niet afge- wend worden van hunne bestemming (VA) Ik vraag dat de rekening van den disch op nieuw onderzocht worde, n Dit voorstel werd niet aangenomen als onregelmatig, doch men kwam over een dat er van zijne opmerkingen reke ning zou gehouden worden, en dat voortaan de at men die hunne kinderen naar de katholieke scholen zenden, daardoor zelve zouden beschouwd wor den als den onderstand van den disch vol komen onweerdig. Ziedaar de liberale onverdraagzaam heid, den liberalen gewetensdwang be wezen en volmondig in 't openbaar be kend. M. Woeste heeft dus zeer wel gedaan dien gewetensdwang te willen beletten, en hij is de weerklank van heel hel eer lijke land nu hij deze straffende wet in de Kamér brengt. Na bet budget der ontvangsten en uitgaven voor orde gestemd to hebben, is bet ondeizoek begonnen van het bud- j get van dotatien, waarin ook het budget 1 der Kamer begrepen is. Donderdag heeft de Kamer beraad slaagd over het wetsontwerp op de be- in het ]eger en over de inrichting der krijgsschool. Volgens eene bepaling van dit ont- ..1 te worden, te.beginnen van T'Januari 1890, gedwongen zijn de twee talen des lands te kennen. In de volgende zit ing werd het voorstel van M. Hansseus om j maar uitvoerbaar te ma ken in 1892. aangenomen met 53 stem- Feriy, 212; genet aal Saussier, 148; Fteycinet, 76; genei aai Apperl, 72; Brisson, 36; l’ioquet, 5; Vei luren stem men, 13. Toen deze uitslag gekend was ver- I klaarden MM. Feny en I te doen ten gunste van 1 die bij de tweede stemming met 616 stemmen gekozen en als voorzitter der i« p: biiek uitgeroepen werd. Na zijne K lezing is de nieuwe voor zitter naijr Parijs vet trokken. Toen nij het E yseum is binneugeiredeii, roffel den de Hommels en de kutassiers pie- senteeiden het geweer. M. Sadi Carnot is 50 jaar oud. Hij was de jongste kandidaat vooi den voor- ïillei&xelel. Vpor hei iijgenieursambl bestemd, deed bij schitteiende studiën in de poly technische school en in de school.van bruggen en wegen. Ir» 1871 werd bij door Gambetta tot pretekt der Lagere Seine benoemd. Na den oorlog werd hij J algeveerdigde. In het eerste kabinet- i Freycinet was hij minister van fkiantien en later maakte hij deel van bet kabinet Goblet. Sfe Woensdag heeft Jl. Woeste een wets daags te voren zijne opbeuring en rem. De Decker en Verwilgheu ueerge- van hel gewapend legd, waai bijmaatregelen en straffen Europa, het land instant iaat zijne eer worden bepaald tegen de bureeien van weldadigheid ol Lever de beulen der armen, die de goedeien, vroeger door katholieke begiftigers in hunne handen geplaatst en bestemd tot onderstand voor alle armen, misbruiken om eene hatelijke dwmglandij ui: oefenen op de behoeftige ouders, die hunne kinderen naar de vrije scholen durven zenden. Volgens dit ontwerp, zal elk lid of bediende van den disch ol otidersiands- M Pirrnez heeft ook de handelwijze f der beulen van den aime ifebrandmerki- 7aterdi<r beeft la Versailles de ver- i kk •‘uumerxi, olrt,.KU ener net weisoniw Zateiuag bce.t, tc vei.allies, de vei doch hij heeft gemeend zijne liberale vordering der officieren I gadering van bet kongres en de kiezing dienden te moeten vuldoen met ei bij te omoeren t van eenen nieu wen voorzitter der re- j voegen dat hetzelfde ook gedaan woidt publiek plaats gehad. I doo? blJzonde. e maatschappijen en dóoï vve'ro moe’st iXZPT6 ?“i 0,1 0Dt* 852 senators en algeveerdigden wa- de geestelijkheidP oest iedereen, om onderluitenant ren tegenwoordig. Bij de stemming had J M. \Voeste -treeft -geantwoord dat de niemand de volstrekte meei derheiü425. bijzondere maatschappijen en de geeste Hebben bekomen Sa<?r Carnal, 3U2; lijkbeid hel récht hebben de middelen aeneiaal Saussier. 148; waarvan zij beschikken, aan té wenden deste schikking om eenen wettigen invloed ie yerkrij- 1 geii, terwijl de bureeien van weldaad men tegen 33 hét recht niet hebben naar hunnen wil- - lekeur te beschikken over het goed van Freycinet afstand j den arme, dat aan allen toeheboort, om M. Sadi Carnot, t te verdrukken wal aan iedereen, zelfs aan den laagst gevallene, het duurbaar- sie is, te weten zijn geweien als huis vader.’ De liberale partij heeft langen r - cheneti en té beweren dal het niet was van weldaad r''~. cieie scholen niei zond, kreeg cent van hel geld van t' den laatsien kiesstrijd hebben officiële stukken getrokken uit den de- libeiatiéboek van den Veurn.-chen disc.h zelve, aangetóond dat hel misbruik be- stand, en dal het nog besmat op andere plaatsen waar de liberalen nog meester zijn, is dezer dagen nog klaar bewezen geweest te Charleroi, in den gemeente raad. Sommige armmeesters dier stad had den zich, zoo hel schijnt, laten vetmur- wen door de ellende van r<n-ge, bui- toegewoon beproefde, katoólieke huis bel wutüontwerp .be- 1 gezinnen. Ziehier bet-verslag der; bladen wijziging dw provinciale van Charleroi over deze bespreking De personen, welke eene inschrijving op dan /odder net te. viugru en l'eurnaar nemen voor het geus de "è'tiigeuis win jaar 1888, zullen van heden at tot mijnen phcbi heb gedaan nieuwjaar het blad kosteloos ontvangen, j De nieuwe inschrijveis die hel blad zeggen dai, gedu.etide negen jat en, I ging van M. de S’eurs heeft dit belet. de vrijheid heeft verzekerd; .1. -n eerbiedigen Deze beraadslaging werd door een hevigen woordentwist gekenmerkt. M. Coiemans, gezegd hebbende dat do officieren moeten het v'aamsch kennen, heeft delinkeizij geprotesteerd. M. Co- I remans riep dan uitWelhoe, maar i gij zoudi mij moeien gelijk geven; de tijd i taal is het kenmerk van een volk en het vlaamsch is de beste waarborg onzer nationaliteit, n M. Houzeau voelde zich belcedigd; beschuldigden slechter vaderlanders Veurnaar nemen voor hel geus de gé'iiigeiiis nieuwjaar het blad kosteloos ontvangen, i melde post ontvangen, gelieven zich bij i voorkeur rechtstreeks tot hel poslbuteel i'oide, en te wenden L' diag der inschrijving aan dragers te behandigen. de vernieuwing hunner inschrijving in het postbureel te vragen. mt blad verschijnt den Woensdag, oumiddelijk na c a - volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. het 100. De Annoncen voor België (ter uittunderini/ der Vlaanderen en 'tbuitenland worden ontvangen door hel Office de Publicitè, Magdcdenaslraat, 46, te Brussel. Men selirijltin bij BONHOMMK JIYCKASEYS, drukker-uitgévér. Zwarte Nunneiislraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. ik tweemaal beo verheven geworden, en gemeentewetten. De tweede stem- wnar ik, vol- ming.d. versciullige amendeiuenienjen mijl) geweten, de eindstemming over dat ontwerp in zijn geheel moest gister plaats hebben, Ik beroep ;mj op Fiankrijk. Het zal maar eene discussie over eene ondervra- I I m l.Sr.'Xn Z»IH/T l’ n rv 11 /4 X Q ZV1» zJ i L. mijti gótnernemetii hem den vrede, de i m. Men heeft slechts bet be j. uai neu hem beeft do-o eerbiedigen in ontwerp ontwikkeld, de wereld, dat het zonder veipoozen door hem. gezameni’ijk nief-MM. Bege- gewerki heetl aan zijne opbeuring en j r’ Wij verzoeken onze oude inschrijvers dat tiet, ie midden t r en zijne rechten ie veidedtgën. Dat béi, eindelijk, in het binnenland de Republiek heeft weten ie houden op den wijzen weg. haar voorgebakeud door het belang en den wil van hel land. Het zal zeggen dat ik, ais vergelding, ontrukt ben aan den post waarop zijn vertrouwen mij had geplaatst. Hel politiek leveb veriaiende doe ik i slechts ééuen wensch ’t is dai de Re publiek niet getroffen woide door de komileit, of van eene openbare welda- slagen tegen mij gericht en dat zij zege- uighcidsinstelliu-, die liet verleenen pratlend de gevaren moge te bovr n ko- van ondeisiaijd aan de behoefïigen men waaiaan men haar bmoifieit. l zal doen afhangen hebben van het zen it leg op het bureel van de Kamer der den hunner kinderen naar zekere be- Alyevaardigden mijn ontslag neer als voor- paaide scholen, gestraft worden met siherder liepubltek. I éene boet van 50 tot 500 fr. (Geleekèitd J. Grévy). 1 Dezelfde straf zal ingeloopen worden door gezegde leden of bedienden welke, om dezelfde redens, dezen onderstand de ‘grootste stilte én titel eeene klim- gullen geweigerd of opgeschorst lieb- mende aandacht aanbooid. Geene beiooging heeft plaats gehad. Het onthaal wasij-koud, doch ten slotte 1 hare weldadigheidsbestmen was de indruk die bet siuk op de repu- is nietig- Deze bepaling is ook toepas- bliekeinsche leden maakte niet slecht. Oumiddelijk na de n-ziug werd de de Republiek I Kiezing van den Voorzitter. Parijs,-2 December 1887. De lezing dozer boodschap werd in beu. Elke zulke beslissing door de open genomen, i selijk op du beslissingen van dien aard, AAK LA'r xmunHKEDMaJMD niets beters weien te doen dan te loo- ..._i waar J uien uriiu, vóór de uitvaardmg der tegen wooidige zitting geheven, ouder de kreten Leve wei. t De Kamer heelt dinsdag do bespre king geëindigd van treffende de Z1 i .4 i-> -- --- - 1 J L - J i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1