I T'1^. 43e jaar Woensdag 16 November 1887. 1V 46 Dit blad verschijnt den Woensdag, oniniddelijk na dr graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimcn per regel. De groote letters Het land zal met genoegen vernemen aan- 5,420,699 franken De personen, welke eene i van verschillende wijzigingen. De begroeting werd aange- van sten, de Kamer gestemd. De spoorweg zal 5 tol 6 millioen er aan toegebrachte wijzigingen, komt het voor als volgt Wat de begrooting voor 1888 be treft met welker onderzoek gij u weldra in M. Beernaert nam deze gelegenheid waarom, in eenige cijfers, den finan- Sinds dien heeft het landbestier exploitatie ongeveer 3 millioen meer kosten. Een meer werkdadige dienst brengl van zelf meer uitgaven van allen aard meê, en van eene andeie zijde, 't is billijk den toestand der beambten te Deze uitslag is verkregen zonder eenen enkelen dienst te verwaai loozen, zelfs dien niet van het openbaar onder onderwijs, dat nu veel meer leerlingen telt dan toen hel de oorzaak eener was en bet van het bankrot t KAMER. De eerste zitting was voorgezeten door Mgr. de Ilaerne, deken bij ouder dom. Meest al de ministers woonden de zitting bij. zing goedgekeurd van zen in overleden Overschot Fr. 5,879,831 Deze cijfers verschillen nog al mert- kelijk van de oorspronkelijke begroo- tingen, en ziehier hoe Van den eenen kant moest men de raming der ontvangsten doen overeen stemmen met de gebeurtenissen waar- verbeteren, wanneeer dezer bevordering onvoldoende is. (Herhaalde goedkeuring rechts.) Op de begrooting van financiën be dragen de kosten, benoodigd tot de ui voering der wet, waarbij rechten op vee en vleesch gestemd worden, 250,000 frank. In andere zaken scheen bel ons toe dal de beter gewaarborgde geldelijke toestand niet veroorloofde zekere drm- tingen voorgesteld, die door de beide gend verzochte verbeteringen langer uit Kamers aangenomen weiden de at- I schaffing van het aandeel van den Staat in de rechten op den koffie; de vermindering der registratierechten op huurceduls en ruilingen, op de uitdrij vingen van huurders, den veiieeging van de tabaklasten, de vermindering der vaarlrechten hebhen onze ontvang sten belangrijk besnoeid. Van den anderen kant zal de wet, die de invoerrechten op het vee her steld heeft, ontvangsten bezorgen waar- genomen in 1887. Van den anderen kant moesten ook. de uitgaven hooger worden. In Februari 1887 konden wij, en dat .hebben wij verklaard bet cij fer niet bepalen van het krediet dal, in 1888, zou noodig zijn voor den kroois en de kosten der kapitalen die moeten besteed worden aan uitgaven op buiten- schandelijke geldverkwistiii" gewone middelen. Uit dien hoofde dient land den boord men de uitgaven nagenoeg l,3000;000 - l- ;ivu,vil bracht. Men voege daarbij dal verschel, Andere verhoogingen zijn ’t gevolg dene belastingen afgesebaft of vermin- I De toestand der nijverheid is ein- delijk beter geworden dat heeft de ontvangsten, vooral die der spoorwa gen, doen toenemen. Van den anderen kant heeft de omzetting der Staats schuld, die wij bij den aanvang van den vorigen zittijd gestemd hebben en het l dienstjaar 1887 reeds gedeeltelijk ten I goede is gekomen, de uitgaven vermin- derd. nister van fiuantien, is alleszins beter, verschillende verleegingen van belas- j j i men toe. Zonder beraadslaging werd de kie- M. Sieurs, geko- vervanging van M. Pichuèque, kredieten te vragen, maar tiet cijfer der 1 I 1 Woensdag heeft de Kamer haar bui cel gJ^jjikist terugkeeren, zullen de -„„nrtnM nn dnvnIMn wnvA filQ v0i*- s /aa Ann i. zienlijke som van 7, bereiken. Ongevoer dezelfde uitslagen hadden wij reeds in 1885 bekomen; immers op dat dienstjaa is er eene beschikbare somme van 5.503.544 fr. beschikbaar gebleven en uitgeschrapt. Dat is te danken aan de pogingen van al mijne ambtgenooten om de geld middelen, die de wetgeving tot hunne beschiKking beeft gesteld niet te boven te gaan. Ik ga over tot hel dienstjaar 1887. De vooruitzichten voor dn jaar heb ben, om verschillende redens, een aan tal belangrijke wijzigingen ondergaan. "Wetgevende zittijd. Senaat. Dinsdag 8 dezer is de wetgevende zittijd geopend. De Senaat heeft zijne zittingen be gonnen met do samenstelling van zijn bureel op dezelfde wijze als verleden j-iar. Na de goedkeuring der kiezing vae M. den baron Welhal als senator van Has selt beeft de vergadering twee kandi daten benoemd voor de openslaande plaats van landsheer bij het verbrekings hof. De nieuwe minister van justitie heeft vervolgens, op eene ondervraging van M. De Biouckêre, het getal genadever- leeningen laren kennen aan veroordeel de werkstakers, ten gevolge der on lusten in het Walenland in 1886, en erbij gevoegd dat het gouvernement een nieuw en zeer breed gebruik van dal recht zal maken te voordeele van deze welke nog niet in vrijheid zijn gestold. Daarna is de senaat tot nadere bijeen- roeping uiteengegaan. volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Püblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mensebrijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonneiistraal. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. 1 erti eknren vun <lcn ijzerenweg 3 November tot .f^nuarl jaar De nieuwe insclnijveis die liet Nau dat s,rjjd inel beigeen onder 't li- voorkeur rechtstreeks tot hel poslbuieel te wenden Men heeft slechts het be drag der inschrijving aan de brieven dragers te behandigen. Wij verzoeken onze oude inschrijvers de vernieuwing hunner inschrijving in l.ei poslbureel le vragen. frank hooger le scharen zelf der vermindering van de ontvang- derd zijn geworden. z‘.z", of van maatregelen onlangs door j - I De achtbare minister beeft vervolgens meer opleveren. Daarentegen zal de twee wetsontwerpen neergelegd het eene waarbij, in bepaalde voorwaardeu, de registratie wordt loegelaten, aan het voorloopig vast recht van fr. 2 50 van onderbandsche akten, waarop een boo ger evenredig recht verschuldigd is; te stellen. Zoo zal de getalsterkte der gendarmerie andermaal vergroot wor den, men zal nieuwe sommen besteden aan de uitbreiding van 't landhouw-on- derwijs; aanzienlijke kredieun zullen worden verleend tot herstelling van oude monumenten van den eeredienst, en zoo voort. (Hechts Zeer wel a We zullen u nog andere vei rnf orde ringen van uiigaven moeten voorstellen de regeering denkt onamelijk dat hot billijk zou wezen de krijgspensioenen in op wij niet gerekend hadden. zekere mate te verhoogen. (Goedkeu- Ziehier hoe de zaken staan ten ge- ring). volge van verschillende wijzigingen. Overigens, mijne achtbare ambtge-, De Degrootiner werd aan ere- nooten en ik zullen voortdurend de diensten, aan wier hoofd wij staan, met de strengste zuinigheid besiuren. Zoo handelende zullen we nieuwe ver minderingen van lasten en maatregelen van algemeen belang aan uwe goedkeu ring kunnen onderwerpen. Eindelijk een woord over ’t gemeen tefonds. De som, die in 1887 tusschen de gemeenten moet verdeeld worden, - kan geschat worden op ongeveer 28.562,000 franken. Daar dit cijfer grooter is dan 't gemiddelde der sommen, die uiige- deeld werden en nog uil te deelen zijn. zou men het overschot op de reserve moeten brengen maar aangezien deze nagenoeg haar maximum heeft bereikt, zal de gansebe som die ik daareven op gaf, kunnen uitgedeeld worden. (Zeer welLevendige toejuichingen rechts.) o Nogtans stonden wij, voor het dienst- Begrooting. van uiigaven 313,488,028 «on ---waarvan sommige uitzonderlijke, andere nieuwe waren te dragen, als gevolg der treurige ge beurtenissen van Maart 1886; de bur gerlijke pensioenen zijn merkelijk ver hoogd geworden, de getalstei kte der gendarmerie is vermeerderd, en de uit gaven voor verschillende diensten na- In weerwil dier nieuwe uitgaven hebben wij niet alleen geene aanvul.ende J niet gebruikte kredieten die naar de samengesteld op dezelfde wijze als ver- leden jaar. M. de voorzitter De Lantsheere heeft eene korc. maar echte vaderlandsche aanspraak gehouden, waarin hij vooral heeft aai gedrongen op het nut der wet ten betniflcmle dc werkmanskweslie, dewelke eerlang door het ministerie zullen nocrgelegd worden. Ten slotte drukto hij den wensch uit dat de Heel de werking der Kamer zal zegénen en vruchtbaar maken. De aanspraak werd zeer gunstig ont haald. Daarna werden door M. Beer naert ilo budgetten van 188b, herzien en gewijzigd, nedcrgelcgd, met den wen’th dat zij :uo spoedig mogelijk zouden onderzocht en besproken wor- den. inschrijving op den i Veurnaar nemen voor hel 1888, zullen van heden af tot tie|en toestand ie doen kennen, nieuwjaar hel blad kosteloos ontvangen J 1 -- die tiet blad l melde post ontvangen, geheven zie ij beiaa| ministerie gebeurde deze toe- stand uitmuntend is. De geldelijke toestand, zegde de mi- ja, veel beter dan wij hoopten en dan ik hel verleden jaar aankondigde. Het te kort van 1885, dat volgens de eerste ramingen zeer aanzienlijk moest wezen, en dat, naar ik laatst meê- deelde, 800,000 tot 900,000 trank moest beloopen, is nu bepaald op 745,549 frank. Verleden jaar, op hetzelfde tijdstip, deelde ik u meê dal ik, voor net jaar 1886, het evenwicht hoopte te verkrij gen. Even als altijd tot hiertoe overtref fen de uitslagen mijne verwachtinge. Thans is bel nog niet mogelijk juiste cijfers te geven, maar tocli is ons de toestand genoegzaam gekend om mij toe te laten, aan de Kamer mtê te dea len; dat de ontvangsten met een overschot van 2,670.000 frank boden met een overschot zullen sluiten. (Tgejuichingen, rechts). 2,918,752 fr., in ontvangsten. Ik Dezen uitslag zult gij ongetwijfeld denk dat dit overschot eigenlijk bevredigend vinden. ruim 9 millioen bereiken zal. Immers, de geraamde ontvangsten I (Zeer wel, rechts). alhoewel met de meeste gematigdheid I gedaan, gaven toch ruim 4 millioen min- j --- -p.j - der dan wij berekend hadden. I zult bezig houden, ten gevolge van de Maar de uitgaven zijn, van den an- I deren kant, 6 millioen beneden de ge- stemde kredieten gebleven. 1 Inkomsten en middelen Fr. 319 365,759 jaar 1886, tegenover uitgaven waarvan j wij hadden zware krijgslasten Ml 5 04 9 51 i- 5 26 5 37 5 5a 7 35 8 57 O 10 9 19 n bv» BB» n BBS n n 1 02 i I 50 4 15 5 22 2 46 G.iG 8 00 11 18 1 1 05 9 42 0 58 12 00 1 42 2 00 2 06 9 11 2 18 t>. 2 27 2 36 244 3 55 5 10 4 40 4 07 f’53 10 10 t 10 9 »B 1050 Duinkerke (r rtrek) Ghy velde Adinkerke Veurne Avecappelle Ooslkerke Dixtnude Eesseu Zarren IIlidzaeme Cortemai cq Lichterveide Pruttel (tertrek) Gent Lichtervelde Cortemarcq Handt terne Zarren Bessen Dix n» nde (h)fttkerke Avccnppelle Vvurne Adinkerke GhyteUie Duinkerk i*nk. 6 0! 7 46 8 OU b 6 8 11 8 18 8 26 hc 835 8 45 8 50 Cortcmareq naar Oostende, 8 12 I 13, 4 47. 5 19. 7. 18 Oostende-Coitemuicq, 6 02, 8 13 |1 3 56, 6 13, 8 10. Cnrtemarcq-lJper. 7 06 9 12, 1 52. 8 01 IJper-C wemarcq 7 21, 11 22, 5 57. 6 22 Lichtervelde imr Korlrijk, 5 22 8 24 11 36, 1 27, 5 49, 7 27. Kort»ijk naar Lichtervelde en Brugge, 540 8 05, II 02 12 35, 4 25, 6 4i’, 9 Brugge naar Kortrijk, 7 40. 11 04, 12 »».-» 5 05, 6 42 Oostende-Brnssel. 5 30. G 20. 7 !G, 9 07 1! >2. 1 57, 4 24,5 31. 0 05, 7 31. I* Paiijt naar Duinkerke. 'a morg 5 55 8 00 9 26 11 15 morg. 6 v5 3 59 9 05 9 OG 12 45 gMaaaiin—b i rune11 mwn i u i wnM 6 02 10 47 6 36 11 27 7 06 12 03 7 14 12 15 7 21 12 22 7 29 12 30 7 40 1243 7 46 l-'49 7 53 12 56 7 59 5 50 8 09 0 1I 23 Geut nam-Brusse* 7 41 9 40 Brussel (sank 9 36 11 04 6 90 5 40 7 47 6 56 9"5 7 10 9 16 7 16 9 22 7 21 9 -7 7 28 9 34 -- 7 39 9 45 7 18 9 52 7 56 0 <>0 H 04 10 «9 8 16 O ?S 8 26 10 51 -• 857 II 18 - 5 08 5 07 3 48 5 43 4 16 6 II 4 25 6 19 4 32 6 26 4 40 6 54 4 54 6 47 r5 00 6 53 Bo 5 07 7 0J b b 5 15 7 06 112 5 24 7 16 »r 5 39 7 55 n 8 1 j 9 34 935 1041 Duinkerke naar Parijs en morg. Duinkerke (vertr 10 43 Atrecht 2 25 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avonds Parijs (vertrek) 6 50 Duinkerke(Aa' k) 12 30 Nieuport Dixmude Gent en V< urne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixtnude, 7 06 12 06 1 51 4 22 6 16 Dixmude-Nieuport o n» 7 45 2 30 5 05 8 28 ••r KJ <f C> Ho Kampr «««lAmd i 5 45 8 1)6 9 17 11 03 *a inorg. 8 00 1 28 8 00 4 9 45 niuumuu j l/Q IIIVU IT V -J - uüt lit Ov I IJ u 114 ui 14 UI UUU vzi.vtlyt w »r 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1