1 N J I Woensdag 23 November 1887. N' 47 i)il blad vrrrchijnt den Woensdag. onmiddolijk de biieven- in de laatste jaren liet voorwerp zijn ge- sebe beweging in Belgie (29 October drie frank koper in betaling moeten aan- beieugeling's-wet op de geheime Opt echt proper Voorstel tot utlbreid ng va:; de studio ken Meer dan 130 oproerlingen wer den gekwetst. loi.ii voor altijd de spraak vei liezen. K-"/<-« io Augusta is dezer dagen ia het Gelijk wij het voorzien hebben, be ginnen de geuzen-bladen reeds te don- on- moet bel blad ai de i libe- lalen van alle trinten, willen ol niet. Zaterdag had M. Clemenceau aan den staan der andere logien van het land. geruststellend. Het is de lerscbe kwes tie niet alleen welke de cngelscbe gcering moeilijkheden oplevert, de ra- lilArtlCIl, UD DUUIUIIOIUU VII UC ZW£V6V1UV werklieden zonder werk houden woelige samenscholingen, welke niet veel goed» voorspellen. I kenue om de vrijheid dor piovincio en der De socialisten hadden onlangs eene meeting aangekondigd in Trafalgar square, welke door de policie verboden werd. Daarop doorliepen duizenden mannen de strate i der stad en trachten het volk op te hitsen tegen de policie. Aan Trapaigar square gekomen, vonden zij de plaats door troepen bezet; hunne woede kende geene palen meer en zij wilden met geweld binnen dringen. Bloedige woislelihgen greepsn plaats en de openbare macht werd genood- zaak', gebruik van hare wapens te ma- doende wijze kunnen opgeiosl wórJen. En nu houdt de Kamer zich met hel uit- -, breiden der gemoenle-vrijhedcn en met de belangrijkste stoffelijke inirestrii bezig. Is dat politiek niet voel edeler dan de I roer waren en zij slechts een doel hidden: i 1’ I schooloorlog in het land doen heersch-n 43" jaar Vrienden van den Handel en Volher- ding. te Antwerpen Beraadslaginging over de protestant- fi I blad, tijdens de laatste kamerkiezingen, t upivivn vu» u>. Fe’ j verdedigde. Nu t„„„ L_. LL’ wichtige processen gestolen worden, - vuile zaken bekennen van die I? Donderdag heeft de kamer van afge- veerdigden, door 530 stemmen tegen 3, aan den prokureur generaal machtiging lijk beticht is door dé openbare den - voorzjllei. ^er kamer verzocht eene on wijze van de verachtelijkjte daden en dei.vra-,jng te mogen doen over de a'ge- die plicbtig is aan eene schriftverval- meene p0]njek vaa het land. scb.iig in -fchteriijke zaxen; Minister Bouvier wilde de ondervra- Eei; dagbladschrijver, die bek.ngrijne verdagen tot donderdag 23 dezer, „;cn over de guldknoeiei ijeii van - ministerie Bouvier gestolen is uit papieren over de guldknoeici ijeii zijn bureel en die met de dood bedieigd s. zoo hij durft voort de waarheid uit brengen en de misdadigers aan den schandpaal nagelen; Een dagbladschrijver, ofl wien eene moot dpoging gepleegd is op instijging van I 'De vrij uretsolaarslog ien. Voor deze die-nog zouden durven be- wceren dat de vrijmetselaarslogien zich met de politiek niet bezig houden, ge ven wij hier letterlijk eenige kweslien, ter loops genomen, onder deze welke vleugelen, in de laatste jaren hel voorwerp zijn ge- j weest van couferentien, verslagen, be- i sprëkingcn, enz. in de logic der Wat van alles. Nopens het koperen geld verklaarde minister Beernaert in de Kamer, dat de openbare ambtenaars en beambten tot i veerden, en dat, zoo zij weigeren, deze beambten aan hunne plichten te kort komen. Ondanks die strenge verwittiging in do Kamer, gaan vele openbare ambte naars voort met koperen geld te weige- ien, en zijn bovendien onbeschaamd ge noeg koperen geld terug te geven. Dit alles diende beter gekend en on derhouden te zijn. M. Clemenceau bleef aandringen de onmiddelijke ondervraging. Eindelijk werd de verdaging verwor pen door 322 stemmen tegen 242. Daarop kondigde M. Bouvier aan, dal, ten gevolge van deze slem ning, het ministerie zijn ontslag gaf. M. Grëvy - - heeft dit ontslag aanveerd, doch het van leden der policie, omdat hij een<:11 kanbinei blijft de zaken bestieren tot veroordeelde der openbare detiKWijze da[ er een njeuw samengesteld is. op de kneukels geeft en roskamt; De vrijmetselarij die alle geweld ge bruikt om de ongehoorde schandalen der fransche republiek vei doken en on- dei den domper ie houden; Écu voorzitter die houdt jtaq zijnen zetel, gelijk een t die schart achter lijk een uit gehongerde hen acuter een voot graantje koorn; pn De person:!), welke eene inschrijving op den Veurnaar nemen voor hel jjar 1888, zullen van heden af tot nieuwjaar nel blad kosteloos ontvangen. De nieuwe inschiijveis die het blad on-’ de post ontvangen, geuevcu zich bij voorkeur rechtstreeks tot het poslbuiecl te wenden Men heeft slechts het be ding der inschrijving aan dragers te behandigen. Wij vei zoeken onze oude inschrijvers de vernieuwing hunner inschrijving in h-t noslbureel ie vragen alsook de afzetting van den prefekt van Le Journal de Liège, een liberaal blad, 1 politie sein ijit eene echte verrotting. Hel woord ver rotting is nog te flauw. En dat het fijne plaats gehad, om over den toestand te van stonde, en dat liet eens geweien gers al uitgesteken hebben middels zij gebruiken Hooge ambtenaren die stelen en stou ter zijn dqn brigands; Afgevetrdigden en senateurs die hun- v, nen invloed verkoopen, om bijzondere gCr, indien de zaken afloopen gelijk de belangen ten nadeele van land en volk te begunstigen; De wijnpot die het laatste woord, den doorslag geelt in vele aanbeste dingen van leveringen voor hel leger en openbare bestieren; Plans van uiterst belang voor ’s lands verdediging, die ontvreemd cn openbaar gemaakt zijn; Vrouwvolk van gemeen gedrag, dal in de gemeenzaamste beuekkingen staal met ministers en andere grootc Staatsbedienden; v’rouwmerisèben die te gare me' ge neraals en nog machtiger mannen deko- i-alien van het Eerelegioen verkuopen. Magistraten die trachten de waarheid t te-versmachten en die pliebligen laten j :1ne wijze.n, wier politiek het Advertentie- o:t nappen; Papieren die uil de dos-ccrs van ge- i VriV**’’»»*' f’* --ej binst dal dio processen in gang zijn Wilson, de schoonzoon van M. Grévy, voorzitter der republiek, die openbaar- io r.si, ilmgen 1 fr. E'-n N' la ei iil. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. Vlaanderen) en ’tbuitenland narden ntvannrn door hel Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijtlin bij BONHOMK£.-®YCKASiYS, drukk>-i -ii;tgever. Zwaï ie Nonnensirual. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. i en atheneums (1 Februari 1880); Voorste! betrekkelijk do kiozing bij Gesprek over de inrichting van het 1884). Voegen wij er bij dat al deze punten insgelijks aan hel dagorde hebben go- Wat is er te verwachten als de 28ja- j Ten bewijze diene dé omzendbrief, van rige zoon van den kroonprins den troon de vrijmetselaarslogie van Hoei, onder beklimt? dagteekening van 10 October laatst, Volgens het schijnt zou de lioogc waarbij al de leden derzeive worden raad van het Duitsch rijk, samengesteld bijeengeroepen om, onder andere za- uit den keizer.de keizeiin, den prins ken, over te gaan tot hel inhuldigen van Wilhelm, prins Bismarck en de Staats ministers eerlang vergaderen om over de troonopvolging te beslissen. Aange zien de hooge jaren van den keizer en de ziekte van den kroonprins, zou deze laatste aan den troon verzaken en de oude keizer, in eene proklamatie aan het volk, zou de jongen prins Wilhelm als zijnen opvolger verklaren. Nievers tfeeti1 moedige weeidigheid, maai <>v<-i:tl kruiperij en inineid. Schan daal en bedert omieeg, schandaal, stank en bederf omtioo*; Ziedaar wat de fransche republiek en haar beslier ons aanbieden En wij we ten nog maar een klein weinigsketi der geheimen van den republikeinschen mesthoop! Het bederf der republiek verwondert ons niet. T Is maar hel natuurlijk gevolg der maponnieke leerlingen en 't voor- brengsel der onzedeiijke en godlooche nende princiepen, volgens, welke haar f—bestier voorlgaal. JPoiitirk. i t’ Is gelijk naar welken boek der I politioxe wereld men zich draaie. is de loc t zit vol duisteie cn niets goeds be- i verleend om M. den schoonzoon Wilson rechterlijk te vervolgen. Deze stemming heeft voor onmiddelijk gevolg gehad hel ontslag van den minister van justitie, i r en de inbescbikbaariieidstelling van den onderbestuurder der veiligheid. Na de zitting heeft een ministerraad scholen slot van Cubiénz, op den oever van den alphabetische orde (^Februari 1880); Bujn gelegen, door eene beroerte ge- j C L_. i troffen geworden en baar toestand levert onderwijs te Antwerpen (10 ’November I bet grootste achterdenken. Ziedaar de machtigste vorstelijke fa milie van Euiopa, die in hare drie op perhoofden zoo streng getroffen wordt. na graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Bcchtoi lijke eerhur.si( Hingen 1 Ir. Eelt N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. ilO fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitiondering der 1877); Van het onderwijs dor zedelcer in de sqhool (3 December 1877); Tbeöiieke beraadslaging over het al gemeen stemrecht (11 Februari 1878); I Onderzoek van den politieke» toe stand des lands (25 Februari 1878); Herziening der wet van 1842 (2 en 9 December 1878); Onderzoek der wet op het onderwijs (27 Januari en 10 Februari 1879); i De sociale kwestie, onder geschied- kundig en po niek opzicht beschouwd (27 Januari 1879); Uitvoering der nieuwe wei op het on- deren tegen de nieuwe aangekondigd derwijs (24 November 1879); Voorstel om aan de geestelelijkheid tücuthuizen. Zij beknibbelden reeds de hare voorrechten te ontnemen en ze lot nieu we wet op de dronken chap, en nu de wettelijkheid te loepen (24 Novem- valledigen zij dit proper weik met hun- ne liefde ie doen blijken voor de vuile De vrijdenkerij (1.7 December 1879); koten! Voorstel tot utlbreid ng vau de studie Optocht proper (deu kanker tn de keel) bezwijkt, ral hij der vlaamscbe taal in do middelbare De Kamer. Onze kamer heeft zich verl d.-ne week bezig gehouden met een wetsontwerp trek- gemeenten in bestuurlijke zaken te ver meerderen. Zoo als wij reeds zegden, zal, onder an dere punten, de benoeming der schepenen aan de gemeentc-raden toevcrlrouwd wor den. De kamer heeft zich nog na interp >1 - lalie - bezig gehouden met den toestand der vischvangsl in do Noordzee, welke zoo dikwijls moeilijkheden tusschim brlgissche cn engelsche visschers oplevert, alsook do fabticalie enden verkoop der revolvers. Al deze punlen znllen weldra op et no vol- Eti nu houdt de Kamer zich mei het uit- belangrijkste stoffelijke intresten bezig. Is dat politiek niet voel edeler dan de handelwijze der geuzen, t >tn zij aan het roer waren en zij slechts een doel hadden: Kerk en priester vervolgen, tweedracht en ..i en de vrijheden der gemeenie, ten voordooie van het staatsbestuur, inkorten en korl- eene bijzondere commissie tot onderzoek van een nieuw wetsontwerp op liet lager onderwijs. Uit het bovenstaande blijkt zonne klaar hoe, met loenemenden iever, de franemacons oorlogswapens blijven sme den om bijzonderlijk de vrijheid van on derwijs en het bestaan van godsdien stige scholen te bestrijden. Met hel- schere woede dan ooit zullen zij den In Engeland is de toestand ook niet zielenroof voortzetten, indien de vrien- den van godsdienst niet waken en ar- re. beiden. dikalen, de socialisten en de zoogezeide j In Duitschland verkeert hot keizerlijk gezin in oenen droevigen toestand. De t wan den OOjarigen kei- wordt van dag tot dag meer onrust- de bankbriefjes, ge- prins is allerslechtst; zelfs indien hij In Fiankrijk komen alle dagen nieuwe schandalen aan bet licht. De republiek •i' in vuile handen, zoodanig dat men ijei kan ueizcn tioc hel er toe gaat. 't Is eene ware ontbinding, echte verrotting- Het wooid al de fransche zaken eens gekend beraadslagen. ware Indien nu Wilson door de korrektion- weike loeren Wilson en zijne aanhan- nele rechtbank veroordeeld wordt, zal en welke papa Giévy maar zeer moeilijk voorzitter I der republiek kunnen blijven. Men heelt reeds verscheidene mannen genoemd om hem te vervangen, onder anderen MM. Ferry, de Freycinel en generaal Boulan- wet hei vereischt, moet de voorzitter door hel congres dal te Versailles zetelt, gekozen worden. Maar volgens het schijnt, zal het dezen keer zoo vreed zaam niet gaan; want in al de arrondis sementen var. Parijs worden revolulion- naire komiletten gevormd, welke voor doel hebben het volk te bereiden, den dag dat M Ferry voorzitter zou gekozen worden, de stralen mei barrikaden te bedekken en de omwenteling te be ginnen. Men- ziet .dal het er proper uitziet in de fransche lepubliek, hel ideaal van onze belgiscbe g-uzen. Dal zijn nu die mannekens die daar aan bestuur slaan te konkelfoesen op gezondheidsstaat mosseïaan zijnen Lank; i barend. De toestand van den kroon- ber 1879); het oogenblik niet aan zijne ziekte - Ton howii^A rlinno rln Ainv/inrlhinnl Ih cnn.inbeton hnnJon nnlnnoc aafia i::uJ •'VSHK'J j V U UI IJ t xJ z. n n zl rv Inol I n Ir r» <vv ai-u i I tm IV i lu ciide wolken. U.G -JZe‘‘

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1