I I aJ J I ijl B Woensdag 14 December 1887 43’jaar zeggen Volgens cene tijding van maandag na V 50 sa bestaan uit vijl afgeveecdigdeii, drie se- i ateurs en twee leden die van de Ka ntel s geen deel maken. Degrooteiaak is te welen of de nieuwe voorzitter man genoeg is om het hoofd I 8 Donderdag heeft de kwestie der ka nons nogmaals geheel do zitting inge nomen. Verscheidene redenaars hebben ten voordeele der Luiksche metaalnij verheid gesproken. Vrijdag is de beraadslaging ten einde Aanslag op het leven van M. Ferry. Zaterdag na middag werd de zitting der fransche Kamer ondeibroken door eenen moordaanslag op den oudmi- nister Kerry. Zekere Aubertin. oud 52 i jaar, vroeg om MM. Goblet en Ferry te spreken. AI Ferry ging alleen. Nauwe lijks bad Auberlni hem gezien, of hij lostic drie revolverschoten op AI. Ferry. Twee sc.bien hebben hem getroffen, doch zijn niet door de huid gedrongen. De wonden zijn dus niet erg. Al. Feriy werd per rijtuig naar huis gebracht en de moordenaar aangehou den. graanmarkt. Inschrijvingsprijs.'5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. De groote letters voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ƒ)<- Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 'l buitenhuid worden ontvangen door hel Office de Publicity, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. Ontvolking der school in Kraiskrijk. De vrijmetselaar Francisque Sarcey beslatigt in de Bépublique franpaise eene bijzonder leerzame zaak. Het is doorM. Gréard, bestuurder van het officieel onderwijs in Frankrijk, bestatigd dat de lyceums overal, behalve te Parijs, hunne leerlingen verliezen. En welke is de oorzaak dierschool- ontvolking? Nog eens M. Gréard, die verro is van een klerikaal te wezen, antwoordt op deze vraag De voornaamste is de verbanning van het geestelijk onderwijs uil de scholen. Al de verslagen der schoolopzieners beslaligen dat de familien aan dat onder wijs houden, en dat men gevaar loopt ze te verliezen, indien men op dezen weg blijft voortgaan. Maar wie heeft dezen weg gebaand De vrijmetselarij en de vrijdenkerij die meesters geworden zijn van hel officieel onderwijs. T Is de weg der verwereld lijking of liever der godioochening meer of min verborgen onder den dekmantel der onzijdigheid. M. Gréard bekent dat de familien weigeren dien weg te vel gen, en zij hebben wel gelijk. Zij wil en niet dal hunne kinderen zonder God opgebracht worden, omdat zij welen dal deze die van God niet willen ook van geetie meesters willen.Noch God, noch meester.»’! Is de logische gevolgtrek king. Op deze bekentenissen roepen wij de aandacht der liberalen van Belgie die schier geheel het officieel middelbaar onderwijs ontchristend hebben, gelijk zij poogden het lager onderwijs te ver wereldlijken. hij werd als ren gezonden, en 1 handelii g als de grootste voyou. it Men spreekt van onrecht,- verraad, dieverij, gemis van eergevoel; maar men I kan toch niet aannemen dat al de re geerders, die elkander opvolgden sedert Lodewijk XVI, onweeidige kerels zijn geweest, en de ondankbaarheid en de straf verdiend hebben, hun door het fransche volk loegepast. Neen, laat ons de waarheid zeggen Tis’t hansche volk zelf dal zich niet meer eerbiedigt, dat omegeerbaar ge worden is en op zijne machthebbers de fouten wreekt, die tiet zelf begaat. Hel volk walgt van zijne gouvernementen dat hel zijn eigen bezie, indien het noch walg hebben kan. Giévy moge zooveel te blameeren zijn als men wil. Frankrijk zelve wordt on eindig schuldiger, omdat bel zich niet meer eet biedigt en den waren zedelijken zin en allen eeibied verloren heelt. 't Is nu Sadi Carnot die in dn land regeert; Lij zal ook na Korten lijd ver good te zijn, beschimpt, bekladderd en m ergesmeten woiden, als een versleten speelgoed. Het volk verbrandt wat hel kinnen leveren c,vw; ..,;.,dcIC' i piijs dan de Duitsche kanongieter, 't i geloopen, met de aanneming van een dagorde, voorgesteld door M. Begerem, en luidende als volgt De Kamer, voldaan over de verkla- 1 ingen van den minister van oorlog en overtuigd dal hel gouvernement voort durend zijne zorgen zal wijden aan de nationale belangen, gaal over tol de dagorde. Dit dagorde word gestemd in tegen stelling van een ander door M. Neujean aangeboden en waarin het wantrouwen jegens hel gouvernement doorstraalde. De linkerzij heeft in masse legen het dagorde van M. Begerem gestemd. Zelfs de kwestie der kanons is voor haar eene kwestie van partijschap ge worden. M. Fiére, die nogtans moest beken nen dat zijn ministerie hel land jegens den Duilschman Krupp had verbonden met een akkoord dat nog niet uit is, wilde nu het ministerie doen beloven dat het geene bestellingen meer zal doen vooraleer vergelijkende proefnemingen gedaan te hebben. Al. Beernaert weigerde, zeggende 'j m in zijne hande- ....j,v.i, en dat, overigens alle nieuwe kredieten aan de Kamers moeten onder worpen worden, die alsdan recht van spieken hebben. De ondervi ag'Dg van M. de Sluers over de verbreking der gemeentekiezing van Breedene, waar de liberalen hebben gekonkelfoesd dat hel te wreed was, is uitgebrand gelijk een oordjekeersken. Lodewijk XVI opende de reeks, doch op ging znu ontstaan zijn. nobelen man zoo lang mogelijk, en men sloeg hem L 'J voor zijn zegd I rri''lk’ T""» ««Hl. 11JK tel uovdiic I Dorrmnlfl-n-ik is (1> wfl|o„ En meu zou inderdaad, zeggen, dat i gisteren aanbad hel verledene blijft 1 eene les voor het toekomende. De woorden van Lodewijk XVI schijn- I ei: inderdaad waarheid te zijn. Nu dal M. Sadi Carnot definitief voor zitter der republiek geworden is, wordt het belangt ijk de denkwijze van bel publiek over deze benoeming te kennen. j De repubükanen en zij zijn talrijk nog geen enkel van deze hoogge- tasschen onze, liberalen zeggen over - l q algemeen dat zij te vreden zijn. Geen wonder I zij vreesden dat er uil de krisis eene koningsgezinde bewe- ()e republiek werd behouden, dat is hun genoeg. Zal die rej ubliek nog lang slaan Dat i I t -- w wviqiUVUV V U de vreemde kanongieters. De Belgische nijverheid beweert de kanons van bet stelsel-Krupp of van elk ander stelsel te L.I-1 a: n eenen veel mindeien - is te zeggen aan 5 frank per kilo in plaats van 11 frank, De minister van ooi log antwoordde, dat het gouvernement tot hiertoe den voorkeur moet geven aan Krupp, voor de zware kanons, met verre dracht, maar dat de lichtere kanons in Belgie zullen gemaakt worden, doch van me taal Krupp, daar dit alleen vertiouwen vet dient, bevestigd door eene 20jarige ondervinding. Hij voegde erbij dat er van het laatste kiedict van 3,400,000 fr. voor de veldaitillerie gestemd, slechts 400.000 fr. gebruikt zijn voor bestellin gen in Duitschland. I de oude Grévy, en dewijl hij schijnt een man te zijn met eerlijker gevoelens, hij meer dan de algen eden voorzitter de mannen der orde zal moeien benaderen. Een Orleanist, die zeer nauw in be trekking staal met den giaaf van Parijs, zegde dat als Frankrijk, gedurende eeui- ger. lijd, een zaken-gouveinement had. de politieke driften tot bedaren zouden gebracht worden en dit de beste voor bereiding zijn zou tol de heroprichting van den troon aldaar. Volgens hem kan de koningsgezinde partij in Frankrijk slechts overwinnen door de kiezingen. De.gebeurtenissen zullen ons zeggen of deze denkwijze eene waarheid of eene begoocheling is. Efe Kamer. m. ueernaeri wei. Dinsdag heeft de Kamer zich bezigge- I dat hij wilde vrij blijve houden met de slpmmi.i.» -k:i ef) Het Liberalismus is ziek. Reeds menigmaal hebben wij gezegd dat het liberalismus ziek is en op zijne laatste beenen loopt, maar er zijn nog Le regeerders in Frankrijk. Het postje van keizer, koiimg of voor zitter der icpubliek ia Frankrijk schijnt ons nog niet zoo aantrekkeelijk te zijn. Immers sedert Lodewijk XVI tot lieden j 1S C1 - - plaatste mannen, zachtjes in zijn bed I overleden, terwijl hij deze hooge func- I timi bekleede. L_ de ergste manier: men beleedigde dien i eindelijk het hoofd af. Kort I maitelaarschap heeft hij ge- 1S eene tweede vraag; doch, zeggen on- Ik bid God dat liet bloed, tiet ze liberalen, wij zullen er ons over be Politiek. De krisis in Frankrijk. De nieuwe vooi zitter der republiek is reeds sedert 3 dezer gekozen, en maan dag had bij nog geen ministerie. M. Faillières is er evenmin in gelukt als M. Goblet om een kabinet samen te stellen. Hei zijn de pogingen om al de groepen der linkerzij te bevredigen, welke deze mislukking hebben veroor zaakt. Wel is waar, verklaart de Justice, orgaan der uiterst linkerzij, dat deze groep niets vraagt voor haar eigen, doch niettemin wil zij haar program en hare denkbeelden opdringen, op straf van elk ministerie, dat ze niet aanneemt, onmid- delijk na zijne optreding, omver te wer pen. De taak om een ministerie te vormen is au opgedragen aan eenen andeten staatsman, M. Tnard. I hei op Fraukiij’k is teruggevallen; want ui Heeft rneii 0e gekioomleu laiev niet I mj geene Kracniuadigbetd aan meer als Lodewijk XVI gemarteld, dan i den dag. dan zal de gouvernementskrisis is dit misschien enkel toe te wijlen aan I al heel gauw op nieuw beginnen. het toéval, dat men ze niet in handen De katholieken zulien kunnen zeggen heeft gekiegeu. j dat Sadi Carnot niet erger zal zijn dan Napoleon I. dien men in de wolken I de oude Grévv. verbeven bad. werd bij zijn vertrek naar ’t eiland Elba, beleedigd en bespot, zoo als men met eenen galeiboef ntet zou ge daan bebbeti; Lodewijk XVIII en Kaïel X maakten zich in tijds uit de voeten, om misschien niet evenzoo door bet wis pelturig volk behandeld te worden. Louis-Pbilippe had altijd eene achter deur open, geleerd door zijne voorgan gers om in tijds te kunnen wegschuiven; ook ging hij weg, burgerlijk als hij was, zoo omtrent als een coinmis-voyogeur, die zelfs vergeel de deur toe te trekken van den winkel, waar bij geene zaken meer doet. Napoleon Hl keerde na zijnen val niet naar zijn lief Frankrijk terug, zoo min middag zou AL Tirard er in gelukt zijn i als Napoleon 1. die zich liever aan zijne een ministerie bijedii te krijgen, waar- van hij de voorzitter zou zijn. Het zou 1 behandeld te Mac-Manon werd nog hel meeste ge- i eeibiedigd maar toch gebioken. Thiers j lige amendementen die aan oe republiek zooveel dienst be- P. S. De beiioiming van hel nieuw mi- "ezen had, weid als een koordendanser, is gisier in 't Journal o//iciel verschenen. !l1' 'crsleteii marionnei gescholden; 'lie boodschap van oen voorzitter der blJ werd als ren oumindrge kneeut weg- lepnbhek iVgistir namiddag in de kamér gezond.n. <m Giévy bekomt eene be en den senaat voorgelezen. 1 Ontbinding. Volgens Ie Petit Journal zou de voor zitter der republiek een verzoekschrift ontvangen hebben, geteekend door tal rijke persoonen uit een belangrijk de partement van het centrum, en waarbij gevraagd woidt dat M. Sadi Carnot, namens de belangen van hel land, zijn voorzitterschap zou inhuldigen door eene spoedige ontbinding dei beide Ka mers, daar deze hel vertrouwen der kiezers niet bezitten. Ie bieden aan de uiterste linkerzij. Legt hij geene krachtdadigheid - Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na t. u volgens plaatsruimte. Rechtci lijke eerherstellingen 1 Ir. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers 'l buitenland worden ontvangen door hel Office de houden met de stemming over vei schil- 1 lingen J 1 aan hel ontwerp tol wijziging der provinciale tui gemeente wetten. De eindstemming is belet ge weest door eene aankondiging dal M. I Al. de Stuors, vertegenwoordiger van Oostende, het gouvernement zou on dervingen over de getneentekiezing van Breedene. M. de Steurs wilde zijne ondervraging donderdag doen. De Kamer heeft ze, op voorstel van M. Devolder, minister van binnenlandsche zaken, op vrijdag 11. gesteld. M. Guillery protesteerde, beweerende dat de volksvertegenwoordigers hei recht hadden den dag hunner ondervra gingen te kiezen. Daarop werd te recht geantwoord dat de Kamer meester is van.haar dagoïde te kiezen. Woensdag heeft M. Neujean het gou vernement ondervraagd over de kwes tie der kanons Deze ondervraging was hierep ge steund dal de Belgische nijverheid begeert dat hel gouvernement zijne kanons niet meer uilsluitelijk aan den vreemde, aan den Duilschman Krupp, zou vragen; dat men eenen prijskamp zou openen tusschen de Belgische en t’ J Z_.s- nijverheid beweert de kanons van bet zijn In l Frankrijk terug, zoo min I ge.e onderdanen. VA w 't'. «W KnvjaMBxuBKaaMn M<m schrijft in hij Bt>NHOiïME7l<YCkASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de l’oslkanloorim. - 1 uwimtfci - _i. -1 j1I -Fi w 1 L «MO .uipun 1MI A. UIG AlfHl lltïVCI IGHJ Zijne I vijanden overgaf, hopence b j deze beier 11 worden dan bij zijne vfoe- iiï b

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1887 | | pagina 1