Woensdag 2 Januari 1S&9. TV 1. 1 45e jaargang. Dit blad verschijnt den Woensdag, oniniddelijk I 1 Verstandige bekentenis. Het is eene les der geschiedenis, dat j'; na dr graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; mei de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per refuel. De groote lettert volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè. Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mep schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnensiraat. 4, te Veurne, en in de Poslkanloorcn. Ziethier wat het blad geschreven heeltWal hebben de plakkaten der 17’en 18* eeuw anders uilgewerkt, dan dat de Roomsche bevolking in ons land, met een machtiger cement dan ergens saamgevoegd, sieeds in macht aan- gioeid Wat heeft de poging van koning Willem 1 mei zijn Collegium philosop ticum anders uilgewerkt, dan dat Rome in Belgie en beneden Moerdijk o[ permaehiig weid Wat heeft de Aprribi weging van 1853 legende in voering der, bisdommen anders uilge- werkl, dan dat wij, protestanten, ons in holle klanken verloren en met eigen truffel aan Rome’s muur bouwden. Al die antipapische werkingen hebben onze feest kwamen aanbieden. Z. woordde ongeveer het volgende De Voorzienigheid heeft niet gewild dat de ernstige toestand, waarin het pausdom verkeert, cene verbetering onderga, in tegendeel is die verergerd. Een stelselmatige oorlog is aan het katholicismus verklaard; dit blijkt uit de verschillende voorstellen met betrekking tot bestuur en wetgeving. Men bedient zicht van wapenen welke moeten kwet sen, en wanneer die wapenen niet kun nen volstaan, maakt men vijandige wetten Dat alles is het werk van geestdrijvers Italië is, oinat hij blijft aandringen op herstel van bet gezag, welk bij noodig heeft in de uitoefening van zijn heilig ambt. De Paus verklaart dat hij niet de vijand is van Italië, maar dat hij integen deel de zedelijke macht van dien Staat wil versterken. ËBaitcnlanillsclte Politiek. Met de politiek gaat het net als met den handel. Rij het einde van het jaar, slaakt de reiziger zijne bezoeken bij de klanten; in de laatste dagen van Decem ber, gaat de wetgever in verlof; kortom, de handelaar gaat geene nieuwe verbin tenissen meer aan voor nieuwjaar; hij wil eerst den staat zijner zaken kennen, zijne boeken sluiten en zien in welke ver houding krediet en debiet tegenover el kander slaan. De staatsman, zeggen wij, gaat in.vcr- lof’, niet om zijne zaken te regelen en zij nen politieken bilan op te maken,«die ge- woonlijs met een groot, overwegend de biet sluit, maar enkel om een weinig af wisseling te zoeken voor de afmattende beslommeringen van het politieke leven. De teugels van 'tbewind worden in handen gegeven van ondergeschikten, cn zoo komt het dat er op het einde van December en in ’t begin van Januari maar weinig nieuws voor handen is in de politieke wereld- Thans is alles kalm en stil in Europa. Ver van ons die kalmte of dien tijde- lijkcn stilstand te betreuren, integendeel, wij zouden wenschen, voor den vrede van Europa en bijgevolg voor bet heil van allen, dat de gemoederen altijd kalm, bedaard en bezadigd bleven; dat nooit Bismark of de Czaar aller Russen de wenkbrauwen moest fronsen, of,-in eene schichtige beweging de hand aan het die beweeren dat do Paus de vijand van rapier slaan. Kortom, wij zouden waarlijk gelukkig wezen, mochten wjj wekelijks een poli tiek overzicht schrijven dat altijd van denzclven inhoud wezen zou en waarin niets anders zou voortkomen dan Alles is goed, alles is rustig in Europa on niet cene grijze stip bewolkt den helderen politieken hemel der oude wereld. Ongelukkiglijk is zulks volstrekt on mogelijk, en de rust welke wij thans ge nieten is maar kortstondig; na de drukte t vervolging en verdiukkmg du katho lieke Keik niel verzwakt, maar ver stel kt. Gelijk, onder den bloeddorstigen Nero en zooveel andere kerkvervolgers, bel bloed der martelaren het zaad was van nieuwe christenen, zoo doet ook nu nog de vervolging Her Roomsche Kerk haar in macht en luister toenemen. De hedendaagsche protestanten schij nen dit eindelijk te begrijpen, en van daar dat het hoofdblad der protestanten in het naburig Holland zijne geloofsge- uooien waarschuwt tege« do anfï-pa piseke felheid. zeggen voorstellen te beslissen dat er geene reden bestaat om ie beraadslagen over een ontwerp, waarvan het princiep over jaar voor de Kamer werdverworpen. Zaterdag heeft de Senaat het wela- ontwerp-Coremans over liet vlaamsch in strafzaken, gelijk het door de Kamer was gestemd, aangenomen met 38 stemmen legen 8 en eene onthouding. belangwekkende stippen die zich aan den politieken gezichteinder vertoon *n en waarop elkeen het oog houdt gevestigd. Laat ons echter verhopen dat, op kor ten tijd, al deze stronkelsteenen uit den weg zullen geruimd worden en plaats maken voor den algemeenen vrede. Wij herhalen dus, buiten deze punten, die, om de waarheid te zeggen, ons toch maar zeer onrechtstreeks aangaan, ligt de politiek, volkomen dood en stil in Eu ropa en de tijdingen, die ons uit alle streken en gewesten toekomen, zijn van den meest onbeduidenden aard. Plnatsclijk. Veertien dagen geleden, is er hier eene katholieke voordracht gegeven ge weest. Wij hebben er een omstandig en uiigebreid verslag van gegeven, de li beralen uilnoodigende er één princiep of ééne daadzaak te durven van belwis-' ten. In ’t Advertentie-blad geen woord, al hoewel hel liberalismus onder alle op zichten beschouwd en geschandvlekt is geweest! De sloffe van de voordracht was De vrijheid, een belangwekkend voorstel voorzeker, zooveel te meer, daar de liberalen, als men ze zou willen gelooven, van niets anders en droomen En nogihans, het Advertentie-blad, dat reeds twee weken tijd gehad heeft om te peizen en te zoeken, duift zaterdag laatst schrijven a Had men daar een belangwekkend voorstel besproken, wij zeggen niel dat wij den spreker in zijne zijne rede niet hadden nagevolgd. Maar als men altijd hetzelfde liedje hoort voren zingen, men vergenoegt zich met te schokschouderen en de hielen te kee- ren. Honderd maal hebben wij inder daad al die valsche princiepen in onze kolonnen weerlegd! En ’tonnoozel bladje peist dat dan alles gezeid isEn T peist en ’t is overtuigd dat zijne dik- en langooren van lezers dan verzadigd zijn!! Partij van T licht en 't verstand, va! De vrij heid is geen belangwekkend voorstel Q mannen van vrijheid!!! De artikels van de grondwet die de rechten van de Belgen vaststellen en waarborgen, zijn al met eenr» valscha princiepen voor hel Advertentie blad, en ’t heeft ze «honderdmaal weerlegd»!!! Maar sukkelaars, er is daar geen kwestie van princiep, die artikels staan er in of staan er niet in; er is daar geen weer leggen aan Spreker heeft bewezen door zaken genomen uil de liberale politiek, dat al die artikels van de Grondwet zijn ge schonden en onder de voeten getrapt geweest door de liberalen; durft gij de daadzaken loochenen, durft pij zeggen dat zij niet tegenstrijdig zijn me >1e grondwet? Niels is gemakkelij ei dan eene daadzaak te bewijzen of te <’esp» e- ken, waarom durft gij hei niet iIimh, li beralen? Ah! die acbteiutkruipers, alt j die duikers, zij zijn maar ui te wét -«ver De Vader, Z. H. Paus Leo XIII, heeft den 24 December het kollege der kardi- - nalen ontvangen die hem hunne geluk- 1 machteloosheid op de kaak gesteld zij wenschen bij gelegenheid van het kerst- i -‘«ebben de macht der katholieken ver- feest kwamen aanbieden. Z. H. ant- *le,kl’onze krachten daarentegen ver- leerd in doeiloozen strijd. Verstandige bekentenis van een pro- leslantschen schrijver! Wij geven ze ter overweging aan de liberalen, die zoo hardnekkig tegen de Kerk te velde trek ken. Er zal een tijd komen, waarop zij, evenals onze protestanlsche naburen, met verbazing en schaamte zullen neer zien op hunne vruchlelooze pogingen, om het katholicismus te begraven. Gelijk aan het goud, hetwelk door hel vuur gezuiverd wordt, zoo komt ook telkens de Kerk met grooieren glans en luister uit hel vuur der vervolging te voor schijn. der bezoeken en briefwisseling welke nieuwjaar medebrengt, zal alles weer zijn ouden gang gaan. Laat ons dus deze kortstondige rust niet stooren en ingetogen en eerbiedig den voor het oogenblik bevredigenden toestand van Europa met blijheid aan- stippen. De brandpunten der politieke bekom mernissen waarop men aller oogen richt, zijn thans Azia en Afrika. Rusland, Perziö Japan, Oost en midden-Alrika, Soeakim en Zanzibar, ziedaar de namen die thans op eenieders lippen liggen; ziedaar de lie Hamer. Bij de bespreking van het contingent van het leger heeft de Brusselsche af- gevéérdigde M. d’üuliremonl aangekon- d gd dat hij, ie zamen met generaal Jac nan, voornemens is een nieuw wets- v< orslel in te dienen, dat voor grond- shg zou hebben den algemeenen en ver plichtenden soldatendienst, doch met zekere vi ijsieilmgen voor de semina risten. Hij voegde er bij dat hij dezen keer.' hoopt oj» de ondersteuning van he' ministerie. Wij. daarentegen, hopen dat hij mis I zal rekenen en dal hel gouvernement zich geene tweede maal vrijwillig van de meerderheid zal atscheuren, om zich aan te sluiten bij de oppositie, welke niets beter vraagt dan een handje te hel- pen.aan een ministerie dat, steunende op de sterkste meerderheid die ooit be stond, er vermaak in schept zijn eigen af te breken. Uil Brussel wordt ge-chreven dat de aankondiging van dat wetsontwerp grootelijks imshaagd heeft aan het mi nisterie, dat vast besloten is het voor •tel te bestrijden. Men zal er de vooraf- i gaande kwestie voren stellen, 'i is te k Verlrrkureu van den ijKerenwetf. Januari tol 31 Maart 933 »0 5 58 VEURNAAR s 0« 5 08 5 07 5 46 5 42 4 16 «12 4Ï4 «51 4 3! 6^8 4 09 «36 4 58 0 48 4 59 6 84 5o« 7 01 5 IS 7'i7 S28 7 18 5 39 7 55 7 03 9 10 8 S3 10 56 I (.2 i is 1 48 5 13 5 SS 5 78 5 35 5 41 5 50 6 06 5 37 6 5t 7 !0 7 1G 7 21 7 28 7 40 7 51 V. Duinkerk». 5 53 8 06 9 30 tl 15 6 05 5 59 O 03 IS 45 lo 17 1039 11 08 6 02 1047 6 36 11 25 7 07 12 03 7 15 lï 13 7 22 1-'22 7 50 la 8» 5 22 7 42 12 4.3 7 48 Ii4t> 7 55 12 50 8 01 4 09 22 Grusael (vortrck) Lent Lichterrclde Knrl-rnarcq andeaeina Zarren Lessen Dixtnuda Oostkerke A vec.ippaHo Teui ue Adinkerkt G hyvelde Duinkerk unk. II 68 i 9 2 06 2 11 2 18 227 2 38 837 2 46 ï55 8 54 10 02 S 15 3 40 4 07 w Senaat. 616 7 46 9 01 9 16 - 9 9 -7 9 3 4 9 43 954 -• 7 59 1002 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 57 11 18 Cortemareq naar O «mten de, 4 56 8 €8, 10 45, 1 14, 4 50r 5 16, 7 18t Oo&tende-Coiternuicq, 5 55, 8 00, IS 5 35, 4 50 6 17, F 15, Corlem-IJper 7 01 0 10 152 519 7 MO IJper-Cor.ctn-i 30 7 10 9 57 12 17 5 5C 6 Lichterfelde naar Kortrijk, 5 11, 8 24, 11 36, 1 27, 5 40. 7 S7. Kortrijk naar Lichterfelde en Brugje, 8 05, 1! 02, 12 35, 4 25,0 4r,- Brugge naar Kortrijk, 7 40, 0 00 1101 12 40 5 05, 6 42 Oostendc-Brusêel. 5 50. 6 20,7 57 ,11 11 06 II 5»>, 3 53. 4 24. 525 MO Ml Duinkerkc (vrrlrek) G hyteide Admkcrke Veurne Av'-cii ppeïle Ooslkerke Diirnude Lessen Zarren Haiidiaeme Coi tenim cq L»ch terv«Lie Gent riMHi Brugse1 7 32 34 Br ussel (aank 8 48 1 1 00 Duiukerke n««r Parijl en Duinkerkc (tertr.) 10 41 9 Atreeht 2 25 t Amiens 3 35 Farijg (saukftmst). 5 25 'b av«nd« Paiijs (fertrek) 6 5Q ba.».kerke(Aw k). 12 30 Nieuporl Dixmude-Gent en Vriirne Duiukerke. Nieaport (utAdj-Dixmude, A AA A 12 00 1 48 4 16 Biimuds-Nieuport 2 35 5 05 8 24 Parij. 2 44 6 16 8 00 11 IS 11*05 9 42 7 00 6 07 7 45 naar -» 5 45 8 06 9 17 11 03 tnoig 'a mai 8 00 1 28 0 00 00 9 50 6 00 7 57 At 7 46 8 57 S O« V 15 15(6 9 21 - 8 11 9 -.’0 >6 18 9 33 8 16 0 40 ra» 845

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1