I' I 1 J I i 45e jaargang. A I. Ingeschreven kiezers. was van en voortgezet. Woensdag 30 Jaii&ari 1889. of ten minste de sommen door r te en de hatelijke onrechtveer- doen uitscbijnen, gepleegd eindigen en overloopers zijn, zoo als de maar mannen die den moed bebbea gehad hunne gcl- 373 sectien. 568 597;- - strekte meerderheid, 217*931" 244,070 stemm. I Carnot verklaard dat hij en zijne kolle- gas bereid waren hun ontslag ie geven, tegenwoordigheid de moeilijkheden zou kunnen vermeet deren die men voorzag. Azia aanzien, wanneer men weel, dat j deze 1. wanordelijkheden; maar j het verwezenlijken Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 4 De schandalen in de openbare be sturen zijn nog niet ten einde. Na de Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na o- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingei De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en PSciHenlaiKiscIie l*olitiek. De buitenlandsche politiek is een tijd perk van stilstand ingetreden, zoo dat wij onze’lezers gerust naar onze vorige overzichten mogen verzenden. Jammer maar;datjdie schijnbare rusvaan niemand vertrouwen inboezemt. Dal is ook geen wonder, wanneer men weet dal eene nieuwe Fransche krijgswet ingericht is om aan Frankrijk een millioen soldaten meer te leveren en tevens het leger be ter te oefenen en beier in te richten, dat alles om het hoold te kunnen bieden aan Duitschland, wiens legermacht door de laatste krijgswet in dezelfde verhou ding is veimeerderd. De beslissende slag is zondag gesle gen. Generaal Boulanger is gekozen. IIij bekwam 81 550 stemmen meer dan M. Jacques, den kandidaat van het mi nisterie Fioquet en der logie. Drie vier den der kiezel s hebben hunne ontevre denheid uitgediukt over net huidig be stuur der van keinsch gezind i zalig bestuur, dat de beste krachten van hel land uitput. Ai hoew el deze kiezing hel bestaan der derde republiek op hel spel brengt, w.ie het nogtans voorbarig de gevolgen dei emming te gemoet tc zien; wij moeien eerst de omstandigheden zich laten voordoen. Echter hoe de zaken ook afloopen. vast en zeker is I waai op de i epubliekeinsche baiak is opgetimmerd, deerlijk ondermijnd zijn en een kleine rukwind voldoende zou Allerlei. Vrijgesproken. Woensdag hebben wij gemeld dat M. Hendrik Coussement, hulponderwijzer te Wielsbeke, door het assisenhof van Brugge werd vrijgesproken. Men weel dal hij beschuldigd onzedelijke feiten. Er werden aan den jury niet min dan 62 vragen gesteld, welke hij achter vol gens mei neen beantwoordde. Bij de aanhouding van Coussement waren de libeiale gazettenjer boven op. Was dat een pleizier Zij hadden geene scheldwoorden en verwenschingen genoeg voor eenen on gelukkige die onschuldig naar het ge vang werd meêgesleept. Zullen zij nu de vrijspraak afkondi gen en bekennen dat zij lichtzinnig, om niet te zeggen boosaardig, hebben ge handeld? In doodsnood. De liberale Chronique, van Brussel, zegt dat de liberale partij op haar reeuw- stroo ligt. Wij gelooven waariijk, zegt zij in haar nummer van vrijdag, dat alleenlijk eene beweging de liberale partij zal kunnen redden, indien zij er niet in gelukt op te staan uit den staat van wanorde wij zegden haast doods nood waarin hare kopstukken haar gedompeld hebben. Wat de liberale flaminganten ook i al mochten bijzonen om het liberalismus 1 meer en meer in den zak te steken, ’t zijn de walen die bet uil zijnen toe stand zullen verlossen. De Walen, zoo min ais de Vlamingen wenschee geenszins het liberalismus aan bet bewind te zien terugkomen. De eene gelijk de andere schijnen geen do minste goesting te hebben om het libe- ralismus wakker te schudden uil den doodslaap, waarin hel tot grooie blijd schap van bel land gedompeld ligt dat zou hun veelte duur vallen 1 De liberale gazetten stellen op zegen praler.den toon dii verschil van gevoe len aan hunne lezers voor als eenen- tweesirijd tusschen hol ministerie en M. Woeste, die, zeggen zij, namens de bisschoppen(???) wil meesier spelen over hei gouvernement. Dit verschil van gevoelen is niets anders dan eene af wijking van onze ministers van bet dui delijk omschreven program onzer partij, om toegevingen te doen aan hel libera lismus, toegevingen welke geenszins passen aan een gouvernement dat over de ontzaggelijkste meerderheid beschikt die sedert 1830 ooit bestaan heeft; toe gevingen die van aard zijn, hel vertrou wen in het gouvernement te doen wan kelen van die getrouwe en moedige kiezers, die, sedert 1884, reeds drie maal het liberalismus in den afgrond hebben gedonderd. EJe Kamer. De Kamer heeft zich nog eens geheel de week bezig gehouden met de bespre king van bet wetsontwerp op de werk- rechtei sraden. De bespreking is echter dinsdag on derbroken geweest om aan M. Woeste toe te laten het wetsvoorstel te ontwik- er zoö sterk op dat Jacques de boven hand zou gehad hebben. Kortom, deze kiezing is niet alleen eene nederlaag, maar eene wezenlijke ramp voor de iepubliek. Hel algemeen gevoelen is dat het ministerie Fioquet geleefd heeft, en dat j liet niet langer aan bewind kan blijven Ook zoohaast de beslissende uitslagen gekend waren is de ministerraad, onder voorzitterschap van M. Carnot, dringend een pleidooi ten gunste van aansluiting hij Busland. r hij zijn belang goed inziet, zal beg'ijpen I dal een vei bund met Engeland zeer bijeengekomen. M'‘Flo^l'h^h aan M. «'atuurlijk is. doch dit verbond moet ging op te ufteren. -■ n 1 geene gtbieUsunbreiding beoogen, maar i Het I enkel den vrede handhaven. tegen 29 indien de voorzitter meéndó'dal'hunne bebbe" «'«’ngroot be- werd de bespreking Ver wel op dé I lang bij de handhaving va,> hn* U A| - I wicht in Europa. Engeland zal niet met l een nijdig oog Ruskinds vorderingen in vorderingen Maandag morgend heelt eene nieuwe ministeraad plaats gehad, om zich bezig te houden met de te nemen maatregelen ir. geval van deze zijn niet te vreezet) aangezein, aan gezien het uitzicht van Parijs kalm blijft. M. Carnot heelt met verschillige po litieke personen gesproken. Hij is vast besloten met kalmte en vastberadenheid zijnen plicht te kwijten, de verantwoor delijkheid welke de omstandigheden kunnen doen geboren worden op zich voor hel tijdstip door de grondwet be paald; aldus wil hij he. vei trouwen rechtvecrdigen wolk het parlement en hot land in hom gesteld hebben. Ziehier den definttieven uitslag der stainming M. Woeste heeft met veel talent de rechten der katholieke onderwijzers ver- J i voorstel doen uitschijnen. Jammer maar dat minister Devolder gemeend heeft te moeten verklaren dat hij zich bij dit icctitveerdig en billijk voorstel met kon aansluiten. Deze verklaring deed groot genoegen aan de linkerzij en vooral aan M. Bara, den zich eenige tienden, die al zingend die 'cciilhersteUing heeft gedaan. Ha ó...j treurig om vast te stellen dat zijn zeer ingenomen mol dit plan; wij*! 0111 °pl<>ssirig te zoeken, zijn echter nieuwsgierig te vernemen, ^'oe!jle vau zijnen wat de officieuze Russische bladen over en t,f‘eh d,e ve'kliJ' her', l nij, in geval het gouvernement weikeluus bleet, zich zou ve p iekt achten een wetsvoorstel neer te leggen. Hut gouvernement is werkeloos ge- J ge zonder hel Ter gelegenheid van liet bovenbe sproken wetsontwerp van M. Woeste en consoorten, maakt de Impartial, van Gent eenige opmerkingen, welke volko men met ons gevoelen overeenstemmen. Verleden jaar heeft minister De Vol der, in de Kamer, de belofte afgelegd dal er voor de ouderwijzers, slachtoffers der ongelukswet van 1879 zou ge zorgd worden hij wist echter nog niet op welke wijze en vroeg oen jaar tijd Woeste van zijnen kant, ver- ministeiie eene laatste maal te verwitti gen. Aan wien nu de schuld, indien er, voor de oogen van het publiek, ten aan zien van hel kiezerskorps, een verschil van gevoelen te meer bestaat tusschen het ministerie en de rechterzij? Aan niemand anders dan aan hel ministerie zelve. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters ke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. 162,520 16,760 10,358 De stemming is rustig afgeloopen Men had gevreesd dat er c r„.. ten wanoideiijklieder. zouden ontstaan Hooide, Doucet, Dewinter en Dec.eicq zijn; doch die vrees werd niet verwezen- bad «edergelegd, en dat voor doel heeft lijkt. j aan de onderwijzers, slachtoffers der Eenige samenscholingen hadden i Ongelukswet, huhne iechten op pen- piaats voor de bureelen der dagbladen. 1 sioen, of ten minste de sommen door stemmers, 435 860; vol- Boulanger, Jacques, Boulé, Verschillenden, wetsontwerp door 69 stemmen 1 ui aanmerking genomen zijnde, van het even- weikicchleisra I op zekere pun- kelen, welk hij met MM. Begerem, Van zijn, i och die vrees werd niet verwezen- bH(^ nedergelegd, en dat voor doel heeft r I 1 hadden 1 var,,er Montmartre werden de be“ de pensioenkas gestort, terug dagbladbureelen letterlijk door het volk geven. bestormd eu de politie is verplicht ge- weest de boulevards af te sluiten, om 1 vchiJ!' 11 d°01 ,iel Poot gedrang te dedigd en de rectnveerdigbeid" van zijn Hier en daar hebben eenige kleine wpistelingen plaats gehad tusschen de heethoofden van de 'wee kanten; eenige UCIU UllgCUi’UM U*C4 UGV UUlMIg MU aanhoudingen we: den gedaan; doch al- r der republiek. Parijs het, hoold 1 en’ behalve zeven, werden na hun 't land, die stad die meest republic- 'e, b°or in vrijheid gesteld. ch gezind is. verwerpt bet ramp- de zegepraal van Boulanger vorm- die daarop eenen bevigeti uilval tegeri Op den boult vard Het is 1 het ministerie, zich alweer alzoo hande lende, op een gewichtig punt, afscheidt van de meerderueid, door de katholieke denkwijze en druk; ers eenparig onder steund, en zichtbaar dat hel naarde lin- niet strekken tol van heerschzuchtige plannen. De Stundaid eindigt hel artikel met te zeggen, dat, indien ééne mogendheid, evenals ten tijde van Napoleon I, tracht te het evenwicht te verstoren, men de pogingen van der. ftislvei stoorder spoe dig zou verhinderen. De Russische bladen in het algemeen, i i de zaak zullen schrijven. baaldelijk vernieuwd* dm Bij koninklijk besluit van 31 December is M Emicl Vaiistaen, hoofdconducteur van i bruggen en wegen van 2' klas te Veurne, i I bevorderd lol dö 1* klas. i bleven en M. Woeste beeft wooid de stad dooilieptii Montmartre beeft de' irpublikemschc wacat te pee.d <,p de menigte moe ten chargteren; de samenscholingen zijn uiteengegaan zonder wederstand ie bieden. Maandag is de zitting der Kamer van k'-izij oveihelt. bet dat de grondvesten. I donderdag de j z>c« aldus pmaist, geeft stof tot naden- het gedaan worden zijn om dit kaartenhuisje in duigen te Z1D ’s l(! dueu, doen vallen. Deze uitslag heeft Sadi Carnot, den voorzitter der republiek, en zijnen gan- schen ministerraad in de diepste ver- Aooals wij i slagcnhcid gedompeld; ze zijn allen vol- mcesi het drievoudig verbond bestaat, i Thans slaan de zaken zóó, dat bond tusschen Rusland en I zoo goed als eene besliste zaak aanzien worden. afgeveerdigden lustig geweest. zinnig bijwonei). Ei zal dan ook aan L.i gouvernement ceiie ondervraging i over hetgeen hel van zin is te doen, ten opzichte der be weging Boulanger. Dien dag zal hel stormen, men mag er zeker van zijn. Zooals wij viueger voorspelden, moest bel drievoudig verbond dat tus- ---- ol..v unuu i'vuumpuu, «.v ...-v.. v 5C|ien Duiiscliland, Oostenrijk en Italië kattiulieke denkwijze te dwarsboomeu, komen teleurgesteld, want zij rekenden i ,ipqt.iul .11I1|W1O i,..,.n.>,. De Standard houdt zonder omwegen digheden Engelands tegen de onderwijzers die geene mein- Het blad betoogt, dat de Czaar, indien bbeialen ben betitelen, dat een vei bond met Engeland zeer delijkc belangen aan plicht en overtui- geene gebieusuiibreidiiig beoogen, maar i Beide landen hebben De toestand waarin bet gouvernement ken aat: dengenen, die in alle omstan digheden, de kleurlooze politiek van hel ministerie verdediger., en daarbij nog katholieken die recht, vragen beschuldi gen van net gouvernement te willen ver- z.vakken, terwijl dn laatste moedwillig I zijn eigen verzwakt en meer en meer j steun verliest 111 zijne eigene partij. Als hel zoo voortgaai met den wil der andere vei honden verwekken. zat net katholiek ministerie vroeg of laat MM. Woeste en Doucet hebben de .A; i n >1 I V*. De kiezing te Parijs. 1..., UV VM.I, II1UII win*- -- r "-''•r*'»* uiiwi ic&uil I 'I —M»nnn (I i b n J5VI vvpcil. WZAfcVVllK- i -“'vvivu dei dagbladen. sioen, c. uv ovuuucu u’ i ei) Zicll ëeniue benden die nl I (lie mi'.htlieralullinrv h.w.fi - -j....... „.j!,, te nemen en het bewind niet te verlaten Z,J!1 echter nieuwSgieng te vernemen, i -"--n wrtiü"tg-t-ü<agTT- houden, ongetwijfeld niet ir tuncu vuix uuvu|.igu, I lustig geweest. Bou- zal liiatil1 - - een ver- nij bei vólk in ongenade vervallen. Engeland .-u, HUWIC uil uuucei ueuuun ue mag i drogi edenen van M. Bara welsprekend i weerlegd -- -vi.ivupcia 73’

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1