1 f Woensdag 6 Februari 18^9. Zie liever Engeland tijdens hel schrik- al I I gehandeld hebben uit j a- j - QluUenlandsche Politiek» Twee hoogst belangrijke gebeurte nissen op hei gebied der buitenlandsche staatkunde, hebben de algeloopene week gekenmerkt de kiezing van generaal Boulanger, als lid van de Fransche Ka- mei dei Atgevaaidigden, ie Parijs, en het onverwacht, senielijk overlijden van aailshcriog Uodoll, erfprins van Oosten rijk en echtgenoot van prinses Stefanie, tweede dochter van den koning der Belgen. Men weet met welke angstige nieuws gierigheid de uitslag der kiezing te parijs te gemoet was gezien. Het gold hier geen strijd tusschen de kandidaten van twee tegenover elkander slaande par tijen of iraktien aan partijen, maar wel een tweesti ijd op leven ol dood tusschen <1 republikeinen van alle kleur- ver dedigers der republiek, zoo als zij thans -«gericht en de vereenigde hchouds- gezinden, overeengekomen om elkander ito hand te geven en hunne stemmen uil te brengen op den man die zich voorstek als algemeen hervormer, al? de ka ididaat van de herziening der Grondwet en der zuivering van bel tegenwoordig reg- eci mgs elsel. [le republikeinen, gesteund door de schier eenparigheid der Parijzer druk pers, beschouwden de kandidatuur van generaal Boulanger als eene bedreiging tegen 'Ie republiek zelve, welke onver mijdelijk vallen tnoesl, ir.dien de gene raal gekozen werd. Hun kandidaat M. Jacques, werd bijgevolg voorgesteld als den redder der republiek, die moest gekozen worden, indien men niet wilde dal geheel de staatsinrich ting werd omvergeworpen. ündahks dien wanhopigen strijd werd zooals wij woensdag meldden, generaal Boulanger gekozen. Ónmogelijk de opschudding te be schrijven welke die uitslag onder de be volking van Parijs en geheel Frankrijk door heeft te weeg gebracht. Wat de republiekeinen betreft, zij be klagen zich nu, waarschijnlijk, te laat over het groot belang dal zij zelve aan de kiezing hebben gegeven, want het is ons nog niet duidelijk welke onmiddelijke gevolgen zij zou kunnen hebben. Alleenlijk is uil die kiezing gebleken daler iets volkomen rol is in Frankrijk en dat is, zooniet do republiek zelve, ten minste het volkskc dat hel bewind er van in handen heeft. De Fransche bevol king, mei walg vervuld jegens de man nen die over de lotbestemming van dat schoone land meesier spelen, zoekt naar iets beters en, in atwachting dal zij hel vinden zal, keert zij mei den bezet hem rol weg dal haar in hare opzoekingen be lemmert. 01 de Fransche natie spoedig vinden zal wat'zij hebben moet om uit haren toe stand van diepe vernedering op 'e itian, zal de toekomst ons leeren. In alle ge val is het Boulanger niel die haar redden zal. proefde lal van Vei-lrvkuren vau <leu ijzeremveg. 8 Sauuuii tot 31 Maart 18sï>. hevige twist gangers van hel huidig liberalismus, tweegevecht noodzakelijk gemaakt hunne krachten aan wijden. roold om reden bij de prinses S...., die lol eene der aanzienlijksle fami ien van Oostenrijk behoort, bad verleid. De prinses niet langer meer baren misslap kunnende verbergen voor hare ouders zou den naam van haren verleider hebben bekend gemaakt. Haar broeder is dan onmiddelijk der. kroonprins gaan spreken eh iiel hem de keus tusschen een tweegevecht en den zelfsmooid. De erfprins koos hel laatste voorstel. Volgens den Journal des Débats zou prins Kodolt wel degelijk in een twee gevecht gedood zijn. Volgens eene andere briefwisseling aan den XIX* Siècle, zou bel tweegevecht woensdag hebben plaats gehad en de moordenaar zou prins Alois von Schwart- zenberg zijn, luitenant bij hei le dra gonders. Op het oogenblik dat de sa ts- hertog, vergezeld van een jong meisje, 1 in een jachtrijtuig stapte, zou baar broeder prins Schwartzenberg toege- I Hel overlijden van prins Rodolt treft niel alleen den keizer, zijnen vader, die zijnen eenigen zoon en troonopvolger verliest, maar dompelt ook de konink lijke familie van Belgie in den touw. Ongelukkiglijk wordt die slag nog tienmaal verergerd door het officieel be te h t van de wijze waarop de Oosten, ijk- sebe kroonprins zou gestorven zijn. De Wiener Zeilung deelt bet proces-vetbaal mede van de lijkschouwing, geteekend door de professoren Kaufman, Kundrat err Wiederfiolen, waaruit zou blijken dal prins Rodolf zich zelven, bij middel van een revolverschot, van hel leven zou berooid hebben. De echtgenoot van prinses Stefanie zou dus een zelfmoordenaar zijn?Als verzach- t ebde omstandigheid voegt men erbij dat hij, sedert eenigen tijd, aan vlagen van zinsverbijstering leed. Volgens de laatste berichten wordt door sommingen de zelfmoord in twijfel getrokken en wordt de vet onder stelling van moord in de plaats aan genomen. .Men blijft echter T akkoord dat het ongelukkig einde van der prins, 'i zij moord of zelfmoord, hel gevolg zou zijn van ongeregelde levenswijze; in de laatste tijden werd immers veel ver teld en is nu nog, na zijne dood, veel verteld op de kap van den overleden prins die openlijk wordt beschuldigd een ongeregeld, ja zelfs een ongebonden leven te hebben geleid. Niettegenstaande hel officieel bericht der zelfmoord, gaan er nog andere ver telsels van mond lot mond. Volgens men vertelt zou de kroon prins door ecu zijner onderdanen zijn gedood, die, om alle verdenking van zich af te wenden en aan eene zelfsmoord te doen gelooven, den revolver nevens hei bed zou gelegd hebben. De moor- i denaar zou j Joerscbheid. De Pall Mall Gazette beweert dat de Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaais; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote tetters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Godsdienst en Maatschappij. Eene maatschappij zonder godsdienst is iets dat niet be.staat, of dat, kon hel beslaan, gelijk zou zijn aan een lichaam zonder leven, dat ter verrotting is be stemd en onmiddelijk in ontbinding zou komen. Wie er het bewijs van wil, behoeft slechts hei grooie boek der geschiedenis open te slaan hoe verre ook men in don loop den eeuwen opklimme, bij welk volk, in welk land men zich be- geve of niel, overal vindt men naast den Troon de Kerk, nevens het bur gerlijk en staalkundig hel godsdien stig gezag: zelfs in menig land, wat zeggen wij? schier in al de landen der oudheid, tot aan de Fransche revo lutie, die verkliksler van alles wat heilig en eeibiedweerdig is! wat de godsdienst en het geestelijk gezag de grondslag waar de burgerlijke samen leving op gebouwd was. Wat derhalve moeten wij zeggen van hen die gelijk een groot deel onzer te genstrevers, dagelijks alles aanwenden om den godsdienst in het hert der me nigten te ondei mijnen; die al de krach ten, welke zij ter hunne beschikking hebben, in't werk stellen om dezen uit aartshertog zich van hel hven beeft be- al de declen van het openbaar leven der I.:; j-c volkeren te verwijderen, om hem alzoo, door den duur, geheel en al le niel te helpen? Dal hel gewetenslooze volksbedrie- zoogezègd willen ontvoogden, de schrik- kelijkste onheilen voorbereiden en haar, zoo zij in hunne onderneming, ir. de Is het niet dit, dst andermaal Frank- van; want, al rijk op een gloeienden vuurpoel danst de maat- die eiken oogenblik dreigt open te ber sten, eti dat, zoo eens deze ontvlamt, hij alles in een onmeetbaren. den vor- maals in den loop der eeuwen, be- schrikkelijksten brand die men ooit ge- elieudelingen, hei plan zien zal hebben, medeslepen en verslin- waar tegenwoordig de logie, geholpen den zal? Niemand kan hei between! en bijgaslaan door al de ware pamj- i Diensvolgens wal blijft er dengèimu, en ougebondenste regeringsloosheid als een stormende zee opbruisschen, zullen storten! gadeslaat, welk is hel besluit dat zich. De geschiedenis nogmaals geeft ons willen of niel, aan den geest opdrir.gt daar meer dan een kostelijk, alhoewel schrikkelijk, voorbeeld i blijft hel waar dat nimmer schappij ot hield onder den invloed van den godsdienst voon te leven, meer- tweegevecht door zijnen legenstrijder I al ellenden haalde het zich door zijne niet gevolgd geweest zijn; onbetwist- goddeloosheid niet op den hals? Beur- baar is hel dat het wapen van den erf- I telings had hel in de XVI* eeuw; onder prins niet afgeschoten is geweest. Eene andere depeche van het fransch gezantschap te Weenen beweert dai prins Schwarizenberg prins Rodolf heeft doen dooden door een zijner jachtwachters. Wij deelen natuurlijk deze verschil- lige berichten onder alle voorbehou- ding mede. sprongen zijn, en na eene een t hebben. Naar hel zeggen van aartsbertogs, zouden de regelen van hel goddeloosheid niet op den hals? Beur- 1 tpllfiore hor! hnf in rlo YV1* zminxr* nnrlö»’ Hendrik VIII, Edward VI en Elisabeth, door de veranderingen, de zwenkingen en de verdraaingen der Hervorming, deel voor deel zijn geloof zien verloren gaan; eerst had het zijnen eerbied voor hei geestelijk gezag prijs gegeven; korts nadien zijne achting voor het gezag van den godsdienst zelve; niet lang daarna j eveneens twijfels beginnen le voeden I over de echtheid van het burgerlijk ge- I zag, van allen waren sieun ontbloot 1 en het besloot waarmede? Met dit al gelijk omver te werpeu en zich hals over kop in de afzichtelijkste regering loosheid, in de afschuwelijkste dwing- landij die er ooit bestond, ie storten stgeringloosheid en dwingelandij die roomen bloeds kostten, en volk en land op den boord des afgronds bra chten Zoo ook leerde de ervaring in Frank rijk op bel einde der laatste eeuw. Wie de geschiedenis van dii land in dit tijd vak kent, weet dat nooit of nergens misschien booger dan hier de godde loosheid haren troon had opgeslagen Doch ook wat gebeurde er Men noe- me ons een land waar de gruwelen grooter, de onheilen talrijker, de ge weldenarijen langduriger, de moord, de dwingelandij, de regeringloosheid ver schrikkelijker, ijselijker waren! Er is er geeu! Doch waarom voorbeelden in T verle den gaan zoeken? Wat geschiedt er op het oogenblik zelfs in evengemeld land dat, na eene eeuw, nog de jammervolle gevolgen voelt der alle macht- en ge- zagontwrichtende grondbeginsels der Revolutie die het tot zijn ongeluk en dat van geheel de oude wereld ten zijnent zag tol stand komen? Heeft er nogmaals de goddeloosheid in den vol- sten zin van het woord haren zetel niet opgeslagBDZoo men echter de woe- gers zijn! die der maatschappij, die zij linger naziel die de eene na de andere a.:h-jl_:i. Op 2jjnen bodem plaats grijpen; zoo men de partijen die er elkander bestrij den, met iets of wal aandachlig oog in krochten der logie uttgebroeid, geluk- j hunnen kamp nagaat; zoo men de bot- ken, zoo wel als den godsdienst, in den i singen die er schier eiken dag tusschen afgrond der hatelijkste, der schandigste hen voorvallen, de driften die er overal ougebondenste regeringsloosheid als 5 45 8 06 9 17 11 03 n n n v o r> n r> i d i» n 5 2« 5 35 5 41 5 50 C 06 5 57 6 51 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5> Brussel (vertrek) Gent Lichterveldc Lorteinarcq Uantlz.tente Zarrcn t'-ssen Dixmiuie Oostkerke Avcc.ippello Vein na Adinkerke G hy vulde- Duinkerk a*nk. 7 46 901 9 16 9 22 9 27 9 34 9 43 9 54 7 59 0 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 57 II 18 11 05 9 42 en 7 00 6 07 7 45 Cortemarcq naaY Oostende, 4 50 8 08 10 43, 1 14, 4 50, 5 18, 7 18, Oostendc-Coitemaicq, 5 53, 8 00, 19 2S 3 25, 4 20 6 17, 8 13. Cortem-IJper 7 01 9 10 1 52 5 29 7 59 IJper-Coriem4 30 7 16 9 57 12 17 3 56 6 Lichterfelde naar Koilrijk, 5 22, 8 11 36, 1 27, 5 40. 7 27. Korlrijk naar Lichtervelde en Brugge, 8 05, 11 02. 12 35, 4 25, 6 4 - Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel. 5 30. 6 20. 7 57 9 57 11 06 11 50, 2 53, 4 24. 5 25 6 00 8 40 lluinkerke naar Parijs en inorg. Duinkerke (vertr.) 10 4! Atiecht 2 25 Amiens 5 55 Parijs (aankomst). 5 25 r ronds Parijs (verbek) 6 50 Duinkerke(Aai'k). 12 50 Nieuport Dixmude-Gcnt Nieupojt (stad)-Dixinude, 12 00 1 48 4 IC Dixmude-Nieuport 2 55 5 05 8 24 fe 2 27 2 38 246 2 55 -• 3 13 3 40 4 07 3 08 5 07 5 46 5 42 416 6 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 39 6 36 4 53 6 48 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 5 28 7 16 53» 7 55 7 03 9 20 8 23 10 56 Puinkerke (vertrek) Ghy velde Adinkerke Veurne Avecappelle Oo-ïlkerku Dixmude £essen Zurren llóndzueine Coi temttrcq LiclHervr 1de Gent nuurBrussel 7 32 9 34 Brussel (aank 8 48 J1 00 Ljixj ..VVVI UU^VIUUU L1JUUUJ UVl 0VUl lR” de vrienden des bewind van Cromwell in de eerste helft der XVII* eeuw Wat al onheilen, wat 8 00 1 28 V< urne Duinkerke. 0 00 0 00 9 50 A 1 11'W - gggJL'ggMSlBLLL'lLI.'li.M jaargang. Parijs nuar Duinkerke. ar. »v. morg. 2 44 5 45 5 55 6 16 8 06 8 06 8 00 9 17 9 26 11 18 11 03 11 15 ’b av. moig. 'b morg, 6 05 5 59 9 13 12 45 6 02 1047 6 36 II 25 7 07 12 05 5 00 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 12 30 5 22 7 42 12 43 7 48 1249 7 55 1256 8 01 1 02 8 09 112 8 22 1 48 3 13 5 22 6 1b 923 - co 11 58 0 00 1 42 7 46 2 00 8 00 8 11 9 23 5 58 7 37 1 42 7 46 857 2 00 8 00 9 15 206 8 06 921 2 11 8 11 9 26 2 18 8 18 953 8 26 9 40 837 8 45 8 52 10 02 10 17 1039 n 1 1 08 ij

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1