H i 1 i. 1 4 45° jaargang» IV 8. VAoensdag 20 Februari Bit blad vei schijnt den Woensdag. onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G i'r. Annoncen 20 centiaren per regel. Üe groote tetter» maals getoond dal zij, ondanks het drei- Het krediet werd aangenomen; doch I 1 gedwongen mijn ontslag nis minister I beidsplaatsen, heeft de linkerzij nog- j maals getoond dal zij, ondanks het drei- die gend gevaar van hel socialismus, het rechtstreks tegen den godsdienst heeft I dat deze onderhandelingen zullen sla- gen. Zinspelend op de ongeregeldheden te Rome, zeide de Paus De vermetel heid der booze hartstochten keert zich legen de grondslagen der burgerlijke maatschappij, omdat het volk mei meer van den gods- 1870. gemunt. .M. Meline, voorzitter der Kamer, heeft P~‘ den last aanveerd een nieuw kabinet sa- 21 leden der linkerzij stemden er tegen. ;n. Tol slot zijner knappe rede- men te stellen. Het dient echter gezegd, ing zegde hij dat de rechterzij de dat, vooral in Frankrijk, de vorming van idigoi herziening wilde, of' wel de oen kabinet geene kleine zaak is. Hij heeft zich reeds vruchteloos tot ver scheidene personen gewend, want nie mand is zeer gretig eene portefeuille aan te riemen, wetende dat het toch maar voor eenige maanden is en, in enkele geval len, soms maar voor eenige dagen. Ook na lang zoeken heeft hij tol nu toe nog geene mannen gevonden die er in BJe Kamer. Dinsdag heeïi de kamer de begrooting van justisüe aangenomen door de 83 aanwezige leden. Daaiin is begrepen eene vei boogipg van krediet van 40,000 frank voor de jaarwedden der geeste lijkheid. M. Bara en zijne liberale volgelingen hebben het krediet uit al hunne krachten bes: reden. Daar deze som van 40 000 frank die nen mót t lol heistelling of inrichien van Te Rome en in de vroegere Pauselijke Staten hebben erge onlusten plaats ge had tegen het Italiaansch gouverne ment, onlusten welke voortspruilen uil de meer en meer drukkende belas tingen, welke hel ministerie Crispi aan de verarmde en uitgezogene bevolking oplegt. verscheidene plaatsen van pastoor of kapellaan of onderpastoor, om te.voor zien in de godsdientige behoeften der bevolking, bijzonderlijk in de nijver heid aan den afkeer welken zij altijd gevoeld hebben voor hel ministerie Flo- quet, afkeer dien zij echter nooit open lijk hebben durven toonen. Koriom, thans mag de val van het ministerie Floquet aanzien worden als eene algemeene ontlasting, gelijk aan welke hel hart der Belgen ontlaste in Duinkerks (rerir.) 'J. Ontslag van het fransch ministerie. liet repuhlikeinsch huishouden ligt het onderste hoven; de outlets, ziende dat de kindurs niet u.êe willen, dal zij altijd hunne eigene goesting doen, en hun ouderlijk gezag na.tr den diommel Buitenlundsche l’olitiek. j cu De, kiezing van generaal Boulanger te Parijs heelt' de fransebe republiekcinen j dm chriK op hel lijf gejaagd. Ook is de vervanging van den santin de liste door dfn scrutin d'ïrrondissement, door het ministerie voorgesteld ais. de tedplank der republiek, in Kamer en Senaat met groote meerderheid aangenomen. De scrutin de lisle die, zooals men het zich nog wel zal herinneren, niet zonder veel moeite over een jaar of vier weid ingevoerd, is nu geoordeeld en veroor deeld en zal waarschijnlijk in lange jaren niet meer te berde komen. De scrutin d'ari undisseinent die alsdan slecht, verderfelijk, ja de oorzaak van al de rampen en onheilen was die toen maals Fiankrijk teisterden, heeti nu op cons, alle goede hoedanigheden ver kregen, en wordt geacht als het prak tiscbe middel <lat de fransche republiek moet vrijwaren, tegen het Boulangismüs. De 'onophoudelijk veranderen, die onst; n Ivastigheid in de slrijdiaktiek, die onbegrijpelijke wijzigingen welke de kieswetten gedutig ondergaan, koiiom, dit uitzinnig al breken van wat men gis lor n.og vergoddelijkte, dit alles durdt aan dal de mannen die thans in Fiaok- rijk aan 't bewind zijn, in liet donkere tasten, geen vast progtam hebber, en geen stevig sfelsel aankleven; zij zoeken altijd verbeteringen, vruchteloos ho pende eene uitkomst te vinden. Hoe wil men dan dal bet volk vent on trouwen hebbe in een ministeiie dat zich zelf niet kent, dat niet weet waa\héed !:ei wil; dat maar een enkel doel najaagt, namelijk zoolang mogelijk trachten aun het bewind te blij een. Blijft nu nog te zien of het nieuw in gevoerde kiesstelsel, voorde republiek, vvel de gewenschie uitslagen zal,ople veren, en uf het Boulangismus er door versmacht en de republiek er door ver sterkt en gelouterd zal wenden. Wij vetoorloven ons zulks te betwij-. falen; want T is zeer wel mogelijk.dat het Iransche volk, dit oeüwig kiezen én herkiezen benen moede wordende, do republiek en geheel haren aanliang naar tien weerlicht zende, om den voorkeur te geven aan een stevig, ernstig en krachtig bewind. Welke partij zal in dees laatste geval meest kans van lukken hebben? Dat blijft een raadsel. Zeker is het althans dat in elk geval Frankrijk ons alweer binnen kon hel treurig schouwspel zal opleveren van een lichaam dat, rot van kop tot teen, aan de ontbinding prijs wordt gegeven. volgens plaatsruimte. Ri-chteilijke eerhorbtellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1Ó0. InnoHcrn voor Belgie (ter uittunderimj der Vlaanderen} en ’{buitenland worden ontvangen du< r het Office dePubucitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte 5u’mmiisiraat. 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. l'ertrekuren vau <lcn ij neren weU «faauuii tot 3 A ililaart 1 is, hebben de pijp aan Marten gegeven zijn gaan wandelen, voor hunne ge zondheid denkelijk. Koriom het ministerie Floquet is ge vallen, aan voorzitter Sadi Carnot en aan de Kamer de zorg latende een nieuw ministerie lol stand te brengen. Donderdag moest de beraadslaging beginnen óvéjr hel ontwerp van giond- wetsïierzieniug. M. Mackau stelde voor die berajidsluging te verdagen voor acui dagen voering volledige* herziening wilde, of wel do ontbinding. Dé verschuiving voor acht dagen welke hij voorstelde, was dus enkel gedaan om aan T ministerie den lijd te laién een onlbindingsontwerp neder te leggen. Bil vooisi»! werd verworpen door 375 stommen légen 172 Floquet lachte reeds in de vuist toen hij, na eenen hevigen uitval gedaan to toegestemd hebben zich te laten slacht- irebbeti tegen de verdaging en legen offeren. Üe ontbinding, zag dat de groote meer- j uerhetd der leden kabinetsgezind was. I Zijne vreugde mocht echter maar kort i van duur wezen, want de afgevaardigde Douville Maillefeu sprong op de bres cn beproefde, ditmaal met beter gevolg dan Mackau, eenen stormloop legen de pa- pieren schans van Floquet. Hij ook stelde, doch in andere be woordingen, de verdaging voor. Dit voorstel werdip stemmen gelegd cu aangenomen door 367 stemmen legen 218. Onmiddelijk na deze stemming, waar- van de utlèlag onder het daverend eu goedkeurend handgeklap der Kamerle den werd bekend gemaakt, beklom dc minister-voorzitter Fioquei, bei spreek gestoelte eu legde de volgende vetkla- ringat. a Aungezien het gouvernement eene kabinéiskwestie heeft gemaakt van het ben ik, ten gevolge der stemming oumiddellijk aan den Republiek zijn ontslag aanbieden. Ten gevolge van t’ stonden al du oveiige minister s van hun- j ne banken op en verwijderden zich on- j der bet luid handgeklap der linkerzijde. Woensdag en Donderdag heeft de kamer zich bezig gehouden met de twee de stemming van bet wetsontwerp op do werktechtersraden. Een aantal nieuwe wijzigingen werden aangenomen. Toen men Donderdag over hel geheele der wet wilde stemmen, was de Kamer niet meer in getal. De leden der linkerzij welke aanwezig waren onthielden zich of stemden legen. Dit wetsontwerp is eindelijk in de zitting van vrijdag aangenomen door 61 stemmen tegen 5 en H onthoudingen. Daarna is de bespreking begonnen van het wetsontwerp tot wijziging der accijnsrechten op de suikerfabrikalie. Toen men tot de stemming wilde overgaan was de Kamer nog eens niet meer in getal. De stemming moest gis ter hernomen worden. Senaat. In den Senaat heeft onze senator M. de baron de Coninck verscheidene ma len het woord genomen. Woensdag ondersteunde hij een ver zoekschrift van eenen soldaat, die ten gevolge van den dienst, eene ziekte had gekregen en een pensioen vroeg. Hij sprak ook ten voordeele van do. verhooging van de pensioenen der gt- meenlesekrctarissen, en ondersteunde een verzoekschrift van inwoners van Noordschoote en Reninghe die eene be lasting vragen 1’ op het vreemd graan, vlas en hop; 2’ de toepassing dezer rechten en de bestaande rechten op het vreemd vee om de lasten die op den landbouw wegen te verminderen, en 3° eene uitbreiding van het kiesrecht voor de landbouwers. Verder sprak hij ten voordeele eener petitie van inwoners van Stavele, die zekere werken voorstellen om de jaar- lijksche overstroomingen van den Yser te beletten. Hij vroeg ook inlichtingen over het gevolg dat men gegeven heeft aan de wenschen in 1888 uirgedrukt door da commissie belast met hel onderzoek over den toestand der vischvangsi in de Noordzee. In de zitting van Donderdag sprak M. de Coninek met lof van de gendar merie, vond dat de herinrichting van dat korps te lang duurt en vroeg dat er maatregels zouden genomen worden om aan de gendarmen meer gemak te ver- leenen om hunne kristene plichten te kwijlen. Na de aanneming van de budgetten van buitenlandsche zaken en dor gen- In eene aanspraak den 11 dezer aan de kardinalen gehouden, verklaarde do Paus, dat hij een geneesmiddel voor de kwalen, waardoor de tegen woordige maatschappij is aangetast en er naar streeft de goede betrekkingen tusschen de Staten te herstellen. Op dezen oogeubhk is de Paus in onder- handeling met Rusland, en bij hoopt, 1 J - - I om werp tot herziening, zoowel als van het aantiemen van den scrutin tfarron- i dlsóeoiciu of enkelvoudige kiesdtslriklen ben ik, ten gevolge der stemming welke daar zooeven beeft plaatsgehad, I - - gedwongen mijn önislng hls minister luistert, naar de stern voorzitter aan te bieden. Mijn plicht, d|enst- »'ede is boven alles noodig. De 'mijn eet gevoel gebiedt, ja legt mij E’-iropeesche rëgeeringen weten dit, zulks op. i want men deinst terug voor de ver- llij verliet het speekgcstoelte en ging schriKkeiijkheden van den oorlog. De nmrddellijk aan den voorzitter der i :1U® zöbrc e dat de godsdienst de sterkste waarborg.is voor den vrede 1 deze verklaring, i---—mwryrn—--- ne banken op en verwijderden zich Het minisieiie-Floquet, waarvan zoo veel werd verwacht, is dus niet meer; het is 'gevallen zonder het eers.ie artikel van zijn program, de herziening, te heb ben kiinuen doen stemmen, S'adi-Car nol heeft Let omslag aau- veerd. De repuhjkeinsche bladen houden den gek met bet gevallen, ktr.bitipl. Ver- ,‘cheidene bladen geven thans volop i I 1- A AR SV8 5 0? S46 5 48 4 16 6 12 4 24 6 21 4ZI 6 2» 4 39 4 55 6 4s 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 528 7 16 556 7 55 7 05 9 20 8 25 10 56 6 14 7 46 9 OI 9 16 9 22 9 17 9 54 9 43 t> n 954 i» 7 55 12 56 8 01 8 09 8 22 9 55 1158 1 42 r 2 06 2 18 227 2 58 2 46 2 55 3 15 3 40 4 07 Curtem.rcq nnar Oostende. 4 50 8 08 10 45, 1 14, 4 50, 5 18, 7 18, Oostende-Coitemai eq, 5 53. 8 00, 12 25 3 25, 4 20 6 17, 8 15. Cortcm-IJper 7 01 9 10 1 52 5 29 7 59 IJper-Cortem4 50 7 16 0 5712 17 5 56 6 21 LichlerTelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, 11 56, 1 27, 5 40. 7 27. Kortrijk naar Lichteraelde en Brugge, 8 05, 11 02, 12 35, 4 25, 6 4 - Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 1100 12 40 5 05, 6 4» Oostende-Brussel. 5 50, 6 20.7 57 9 57 11 06 11 50, 2 53, 4 24. 5 25 6 00 8 40 2russel (verii Gont bichlerveWe Cortcmarcq U andiaem* darren EeSéfin Dixtntide Oostkeike AvccuppelU Veurne Adinkerka Ghyvelde Duinkerk atnk. Duinkerk. ii“al l’a,Üs- ntotg. Alrecht j -r, Aunen» - Psrtj» (Mukomet). P».ij« <’erl'rk) go |)uii»kerke(Aa* k). N.’eupJi t 12 OU 14» 1 Oaniude-Nieupor* 2 35 5 03 8 24 rek) r» 57 6 51 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 51 7 59 1 002 07 10 11 8 19 10 25 o» 3 20 10 51 8 57 11 18 Duinktttkc (vertrok) Ghy volde Adinkerke Veurne Avecappelle Oosikerke Dixmude lesten Lurren Handiacrae Cortemareq Lichtervt Ide Geut nuarBrussel 7 32 9 34 Brus.el (aank.) 8 48 1 1 00 5 45 8 06 9 17 11 03 m.ig. '«mor,. 8 ÖO 1 28 Nieuport Dixmuda-Gent en Vrurne Duinksrke. -* om n nn «i t TT» ITT—B—II—WMII HBI IlTlI^IT Ff [|T> i MT~I I» uïirtl WTW11'IMIWITI BriB II KKaflUDBMBBWianMBaMMQHBBBaaaaKaa^aBBiaKMEnKUMaaM I 00 5 58 6 00 7 37 7 46 8 57 2 00 8 00 9 15 8 06 9 21 2 11 8 11 9 20 8 18 933 8 26 9 40 8 37 8 45 8 52 10 02 10 17 1039 11 08 Parijs naar Duinkerke. snorg 5 53 8 06 9 26 11 15 6 05 3 59 9 05 12 45 6 02 1047 6 36 11 25 7 07 12 0» S 00 7 15 12 15 7 22 12 22 7 50 12 50 5 22 7 42 1245 5 28 7 48 12 49 5 55 5 41 5 50 6 06 1 02 1 12 1 48 3 13 5 22 mninlAtii tnn hnn_ 2 44 6 16 8 OU 11 18 1 *05 9 42 7 00 0 00 6 07 0 00 7 45 9 50

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1