1 Woensdag 24 /April IS89. V 17. 45e jaargang. weerdigheid te ontvang m n den eed van getrouwheid en verkleefdheid af ie leggen. s jp k? Hel is dan eens te meer waar dat de libei alert gezworen hebben van na te apen al wat de katholieken vereeren en hoogachten. heeds hadden zij een soort van doopsel uitgevonden, waardoor zij hunne jonge telgen in hunne helsche legerbenden in- lijtder; nu komen zij de stoutmoedig heid vei der te drijven en den spo: <e houden me eenegodsdienstige plecutig- heid, welke alle christen menec i een oriyergeiijkelijk nadenken achter aa. de eerste communie. Het is ie Jolimont, in Henegauw, in het middenpunt van de socialistsche werking, dal die goddelooze comedie gespeeld geweest is; 54 kinderen van elt jaren, waaronder 21 meisjes zijn daar bijeen getrommeld geworden om in plaats van hunne eerste Communie te doen, vooreerst vergast te worden op eene godlasterende aanspraak v n B.-. Houzeau en daarna onthaald op eene smulpai'iij. Den dig daarna heeft men die onnoo- ze'e schapen naar Brussel geleid, om hun de schoonheden, en misschien ook wel de schandalige dingen, der hoofd stad te laten bewonderen. Zoo ver zijn de liberale dweepet? ge komen. want denkt niet dal deze god delooze spotternij door de liberale druk pers algekeurd wordt; in ’t geheel niet. De Gazette verklaart in volle letters dat gansch de liberale burgerij heelt bijge dragen tot het welgelukken van deze nieuwigheid. Dal doei zien welke geest de liberale partij bezielt en of zij ja of neen de vij andin is van den godsdienst Nu, dal die ouders en meesters die aldus alle godsdienstig gevoel uit de herten der kleine kinderen uitroeien, wel weten dal zij de eerste bittere vruch ten zullen smaken v.tn hunne noodlottige handelwijs waar geen godsdienst meer is, daar ook heerscht geen eerbeid meer voor het gezag en de overheid De nieuwe Kardinaal. Woensdag hebben wij de verheffing aangekondtgd van Z. Hoogw. Algr. Goossens, aaitsbisschop van Mechelen, lot de hooge weerdiglieid van Kardinaal, vroeger op zoo uitmuntende wijze door verscheidene zijner toorgangeis be kleed. Die benoeming is de welverdiende belooning van den herderlijken lever en uitstekende hoedanigheden van Algr, Goossens. Ook heelt de lijding zijner verheffing lot het kardinaalscoap te Me chelen eene groole blijdschap verwekt. Woensdag na middag luidde een halve uur lang de groote klok en werd de beiaard ter eerc van de benoeming ge speeld. De buizen werden bevlagd eu er heerschte eene oubescbi tflijke geestdrift onder da volkmenigte. Deze benoeming is eene nieuwe on derpand. der bijzondere genegenheid die Z. den Paus Leo XIII jegens Beigie blijft koesteren. Mgr. Goossens is geboren te Perck den 18 Juli 1827; hij irad in het semi narie den 2 October 1847, wierd priester gewijd den 21 Dccembet 1850. Den 17 maart 1851 werd hij professor in het pensionnaat var. den Bruul en den 27 September 1856 sekretaiïs van het bisdom. Den 17 Maart 1870 werd Mgr. Goos sens vikaris-generaal, den 24 Juni 1883 hulpbisschop van Namen en bisschop aldaar den 17 Juli van hetzelfde jaar. Den 27 Maart 1884 ging hij van Namen naar Mechelen over, met de weerdig- heid van aartsbisschop. Mgr. Goossens is de zesde prelaat, die op den aartsbisschoppelijke» stoei van Mechelen den kardinaalshoed ont vangt. Zijne voorgangers waren Anto nins Perrenot van Granvelle, oud bis schop van Atrechi, geboren te Arnans, in Burgondie; kardinaal Philipus van Elzaten, geboren te Brussel; kardinaal Joannes-llenricus graaf van Francken- berg, Seleziër van geboorte; kardinaal Victor Angusl Dechamps, geboren te Helle. Mgr. de aartsbisschop zal, volgens plicui en gebruik, zich na hel sluiten van het kougres, dat te Mechelen den 29 dezer bijeenkomt, zich naar Home bege ven, om aldaar uit de handen van Z. Heiligheid de eereteekens zijner nieuwe Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddolijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beigie (ter uitzondering der Vlaanderen/ en 't buitenland worded ontvangen door het Office hePiiblicitE, Magdalenaxttaat, 46, te Brussel. Alim si hrijil in bij BONHOMME RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Aoiimmstraal. 4. te Veurne, en in de Poslkanlooren. de prinsen van Orleans uil het land dreef, thans ook den weg van het bal lingschap moeten inslaan om zich aan de vervolgingen te onttrekken, 't Ware de oogenbltk om te herinneren aan de spreuk Sic transit gloria mundi! Om te sluiten zeggen wij dat het arme Frankrijk, bij de honderdste verjaring zijner eerste omwenteling lel begint te gelijken op hel Frankrijk van 1789 en 1793. Er ontbreekt alleen nog de be stendige guillotine om de gelijkenis vol komen te maken. l ertrvkuren van den ijxcrcnwe*.— 1 Apall .no 558 G 00 7 37 ISailenlandHche Politiek. Ter gelegenheid van Paschen is de politieke wereld overal in vakantie. Ook hebben er zich deze week ge^ne politieke feilen van eenig gewicht voor gedaan. Alles bepaalt zich bij het proces tegen generaal Boulanger en zijne vrien den, graaf Dillob en Rochefort voor den Senaat begonnen, die. voor deze zaak in hoog gerechtshof is veranderd. Gelukkiglijk dat de drie beschuldigden zich te Biüssel bevinden, waar zij kalm en gerust de uitspraak van den Senaat kunnen afwachten. Eene kommissie van negen leden houdt zich met deze zaak bezig, eu bet onderzoek wordt in het geheim gedaan. Huiszoekingen hebben te Parijs, in de woningen van Boulanger, Rochefort en Dillon plaats gehad, dot:h geene belang rijke stukken schijnen door de politie ontdekt ie zijn. De reispakken van Ro- helorl, zoon, die zich gei eed maakte om naar Brussel te verliekken, werden door de politie vergezeld. Daardoor werd de joi’ge Rochelort in zijne reis verhindeid en is hij verplicht geweest pogingen aan te wenden om de zegels van zijn reisgoed te doen lichten. Echt kinderachtig van wege de grriQoie Fianscbe republiek Het dagblad van Paul de Cassagnac, l’Au'unlé. geeft hevige artikels legende dwinglandij van het lepublikcinscli gou vernement, waarvan hij den aanstaanden en onveimijdclijken val voorspelt. Ik zelve, schrijft de Cassagnac, heb alles gedaaan wal men Boulanger en zijne vrienden ten laste legt. Ik ook wensch den val der republiek en werk er tuet al mijn krachten aan. Dal doen de Bor aparttslen zoowel als de konings gezinde i, met dit verschil, dat wij de re publiek door eene monarchie willen vervangen, terwijl Boulanger enkel spreekt van wijzigiogenaan de republiek toe ie bi enger,. Waarom dan vragen de vermaarde schrijvers worden wij. Bonapartisten en koningsgezinder!, niet evenals Bou langer en zijne aanhangers, voor het hooge gerechtshof gedaagd? Wat kan men d:inr anders op ant woorden dan dal de republikeinen Bou langer en zijne partijgangers vreezen, omdat zij meer en meer bijval vinden, terwijl z.ij nieetien van de Bonapanisten en koningsgezimicn niets te vreezee te btihbrn Hel blad ÏAulorilê meldt dat, bij het hernemen van de zittingen der Kamer eene nieuwe vraag tot machtiging zal ingediend worden, ditmaal om vei vol gingen in te spanen tegen M. Andrieux, gewezen policieprefekt en uitdrijver der kloqsierlingen, thans lid van de Kamei der afgevaardigden, uil hoofde van ar tikels legen het gouvernement vt-rsche nen in <le Petite llepubligue, waarvan bij de bestuurder is. Zou Audiieux. die de kloosterlingen heelt verbannen, evenals Boula >ger, die Allerlei. Wegens de rangschikking voor ons gevangenhuis hebben wij gegronde bi- meikingen hooren maken. Veurne, Neufchaieau en Marche zijn onder de 5’ klas, teiwijl Dinani, Tonge ren en Hooi lot de 4' klas behooi en en Verviers tol de 3‘ klas. Welnu, volgens wij vernemen, beefl Veuine 49 cellen, Neufchaieau 37 en Marche slechts 14, Dinani 39, Tougeien 42, Hooi 49 en Verviers 66 of 17 meer dan Veuine. Veutne prijkt dus op den laatsten rang en nogians staal ons gevang, on der beuek van hoeveelheid van cellen, volgens de rangschikking, gelijk mei Hooi die tot de 4° klas beltoon; ten au- dete het gevang van Veurite is veel be- langrijker als dit van Dinani en Ton geren, zoowel voor wai de ce. en als hei geial gevangenen, dewijl de bevolking altijd even talrijk is en dikwijls zou overvloedig dat alle cellen vervuld zijn en meer dan een persoon bevatten, en dat wekelijks veel gevangenen naar an dere arresthuizen moeien worden over gevoerd. Waarom is Veurne hier nog eens op bet achterplan geschoven? Wij vinden in den Moniteur van Zater dag een ministerieel besluu, volgens welk, ie rekenen van 25 April, de ni-en doorvoor van schapen komende uit Duiuchland en hei gi ooi-hertogdom Lux emburg, lol nadere bepaling ve; boden is. Deze bepaling is niel toepasselijk op den doorvoor van schapen, lechtstrecks zonder lossing langs den ijzetenweg verzonden en op den inkomst, langt den zelfden weg, der schapen bestemd om geslacht te worden ie Antwerpen, ie Gent en te Oostende, en om vervolgens weder uitgevoerd te worden langs de haven dier steden. Waarom is dit besluit in bet fransch dtliën upgesieldDc vlamnsche koep- libdfen, boeren en kweekers, in wier belang het besluit genomen is, als zij geen fransch kennen, moeten het nu maar weten. zit met zijne geldkas gemach- Per- soonee! en grondlasten en 50 op het pahmtenrecht, dus 200 in het geheel. EenYtchoon paaschei voorde Laeke- naars die het onuitsprekelijk geluk heb ben door liberalen bestuurd te worden! Uit hoofde der opschudding in de ge- meente verwekt door de stemming dier opcentiemen, bestemd om htt gioot gat aan te vullen, dat de liberale bestuurders in de gemeentekas hebben gemaakt, hebben de zeven leden der oppositie hun ontslag gegeven, om aan de kiezers de gelegenheid te geven te kiezen tus- schen hen en de geldbrekers politiek van burgemeester Bockstael en zijne aanhangers. De altredende leden behooren tot drie verschillende gezindheden liberalen, onafhankelijken en een werkman. Het te kort in de kas bedraagt thans 160 duizend frank en het toekomende jaar zullen er 200 duizend frank nieuwe lasten te betalen zijn. De kiezing zal den 16 Juni plaats heb ben. De uitslag zal dus de goedkeuring zijn van de aftredenden die tegen de op centiemen hebben geprotesteerd en ge stemd, of wet de veroordeeling van burgemeester Bockstael, zijne slaafsche meerderheid en hun proper bestuur, waarvan leeds zaken uitgekomen zijn. Bij koninklijk besluit wordt bet l:be- raaigemeentebestuur van Laêken, dat in nesten j tigd 150 opcentimen te heffen op I pah-ntenrechl, dus 200 in het geheel. die het onuitsprekelijk geluk heb- 5 00 6 07 7 45 3 08 5 07 J46 5 41 4 16 6 11 414 621 4 31 6 28 4 39 6 36 4 53 6 45 4 59 6 54 5 uO 7 04 5 117 «7 528 7 16 5 39 7 55 7 03 9 20 813 10 56 .5 22 5 18 5 35 5 41 5 50 6 06 O 51 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5i rruttel (vor’rek) («ent Lichlervrhlc Cort' marcq Uandi lemo Zarreri Et-ascn Dixniud* Uo«tkri A vet,« pprllv V«ui no Admkrrke Ghyveld* Dumkcrke (vertrek) Ghyveltie A duik er Ut Veurne Avecappelle Oostkerko hixmude Eeueu Zerren Hundiainie Cortemai c<| Licli trivelde Gent naarBrusse! 7 32 9 31 Bruawl (aank.) 3 48 11 00 naar 5 45 8 06 9 17 11 05 oiorg’b tnorg. 8 00 1 28 9 35 11 Ó8 I 42 2 00 Ju6 UI 811 2 18 11 2 27 158 2 46 2 55 3 13 340 4«7 Coi temarcq naar Onstende, 5 40 8 08 10 45, 1 14, 4 50, 5 18, 7 18, Onstende-Cortemnicq, 5 53, 8 00, 12 25 5 25, 4 20 G 17, 8 13. Coi Um-IJpei 7 01 0 10 1 52 5 29 7 59 IJpei-Curicmi 30 7 16 9 5712 17 3 56 6 21 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, 11 36, 1 27, 5 40, 7 27. Kortrijk naar Lichterveide en Brugge, 8 05, II 02, 12 35, 4 25,6 41,- Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 1100 12 40 5 05 6 42 Oostende-Bnusel. 5 30, 6 20, 7 57 9 10 11 06 11 50, 2 53, 4 24. 5 25 6 00 8 40 Duinkeike naar Parijs en DuinkeiLe (vertr.) 16 4! Aliccbt 2 25 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 ivuud» Paiijs (vertui) 6 5U Dunikerle(Aii..k). 19 50 F’ Nieupnrt (stücl)-bixniu<le. 7 06 19 OU 1 48 4 16 Dixmude-Meuport 2 55 5 03 8 24 6 16 B 37 7 4'< 0 o I 9 16 9 22 9 ?7 9 54 9 43 i - 9 54 7 59 0 02 X u7 10 11 8 i9 10 25 X «6 1051 Duinkerk, uik. 8 57 1118 Parijs 2 6 16 8 OU 11 18 I *U5 9 42 Nieuport Üixmude-Gent en Vcurne Duinkerke. 0 00 0 00 9 5U ---- - - 7 40 8 57 SOO 9 15 «rG 9 21 9 -6 «18 9 53 8 26 9 40 8 37 8 45 «52 1002 10 17 10 59 11 08 G 02 1047 G 36 11 7 U7 12 05 7 15 IX 15 7 22 1(22 7 3u 12 50 7 42 12 13 7 48 12 49 7 55 1256 8 01 1 "2 8 09 112 x 22 1 48 3 13 5 22 Doinkerke. mor,. 5 55 8 06 9 20 II 15 6 u5 3 59 9 (3 12 45

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1