4i5e jaargang. Woensdag 1 Mei 2889. iV 28. Sommigen beweeren wel is waar dat deiïciet. y ral de la revanche met koortsigen aan- drilt voort. f de schhtkist veertig ten honderd io. n. Leven dus de liberalen, leren dus zeggen de beste bestuurders van de wereld, de kalóteu hebben daar geen bandje van. Dat zien wij dagelijks in de gazetten staan, en de feiten bewijzen bel zoo klaar als twee en twee vier is. Jn ons land, ouder ’t liberaal bestuur, was het al te kort dat de klok sloeg. Van 1879 tot 1884 waren er deficileu voor eene geza inent lijke som van 58 millioen fr. 1,545.612 860 56 1,741,952,907 39 de algemeene rekening die verleden laai die hij voeit, hem op eens in de jaar, in Maart, door tiet bestuur van ft- Boulanger zal zoo min te Londen als in Beigie gelukken om zijne politiek en de kiesbeweging door te drijven. Een- zaakgelastigde van het Forcing o/jlce heelt den generaal reeds gemeld in welke voorwaarden hei hem toegelaten is in Engeland te verblijven. De Standard, het officieus orgaan van lord Salisbury, verwittigt hem dat men van genei aal Boulanger verwacht dat bij zich zal onthouden van alles wat van aard is om Engeland in moeilijkheden te brengen. Hij moet er van afzien, hij en zijn sleep van intriganten, om van Londen hel uitgangspunt zijner werkin gen te maken om tegen de republiek een aanslag te smeden. Hij zal al de vrijheid hebben zoo lang het hem lust in Enge land te verblijven, mits hij, in aanzien der wel en van het uitvoerend bewind, zich doe aanzien als een bijzonder persoon. Zoo niet, hij mag zijne kooien elders gaan planten. Boulanger heeft daarop besloten, dat hij, lijdelijk althans, zich zal onthouden in het openbaar te verschijnen. Kieskronijk. De liberale associatie van Doornik heeft als kandidaat voor de kiezing van oenen Se- uatoi, op 4 dezer, aangenomen- M. Van Ler- berghe, grondeigenaar en partijganger van de beschermende rechten. Zoodat de liberalen van Doornik ga.m ki< zen vooreenen uithougeraardes volusl jD.iar is niots zoo schoon als de loepassiug der princiependoor de liberalen. In strijd met hetgeen eerst werd ge zegd, zullen de katholieken ie DoornijK strijden voor den zetel in den senaat. Hun kandidaat, M. Suéuon, is regel matig voorgedragen. - - Eereraad. De Moniteuv van zaterdag deelt <jen koninklijk besluit mede, dat door gauseh het land met toejuichingen zal worden onthaald. Het bevat de instelling, in ieder regi ment van hel Belgisch leger, van eenen eereraad, die onderzoek en verslag zal Dit onderzoek gebeurt in het stiptste geheim. Men weet echter dat de kom missie zal pogen te bewijzen dat Boulan ger werkt uin zich te doen benoemen tot voorzitter der ïransche republiek, met het doel daarna de republiek om ver te werpen én zich zelf of een ander pretendent te doen kronen. Al het geld dat hij van zijne partijgangers ontvangt, zou hem enkel gegeven zijn om tot dat doelwit te geraken. Welke ook de bewijzen zijn die men tegen Boulanger zal inbrengen, de uit slag van.het proces is van nu af schier zeker de generaal zal veroordeeld wor den voor samenzweering tegen de in stellingen van het land. De meerderheid van dén franseben senaat gehoorzaamt slaafsch aan het ministerie Tirard, en i dit laatste wil kos’ wat kost de veroor- deeling van Boulanger. Het is alleen met hei doel den generaal ie vervolgen, en, zoo mogelijk, zijne herkiezing bij de kiezing van October aanslaande te belet ten, dat het ministerie Tirard aan het bewind is gekomen. In de andere landen is er bitter wei- •r.ig politiek nieuws. Alleenlijk zien wij met genoegen dat in Engeland de par tij Gladstone, die de lersche volkszaak genegen is, stap voor stap grond blijft winnen en bij elke gedeeltelijke kiezing, eene nieuwe zegepraal behaalt, zooals zulks verledene week weer het geval was. Alzoo is de ministerieele meer derheid sti.lekens aan reeds met een derde verminderd en alles duidt aan dal, met de eerstkomende algemeene kiezmg de Gladslonianen zullen zegepralen. Mogen zij alsdan, een edel gebruik makende van hunne zegepraal, al het onrecht herstellen sedert eeuwen de leische natie aangedaan en haar einde lijk het zelfbestuur geven, waarvoor hare zonen zoolang met heldenmoed bestrijden Te kort 196,340,046 83 Dus een erkend te kort van bij de 200 millioen; maar wat zal hel zijn, als liet gouvernement, welk er alle belang in beeft zijne krot te verduiken, eens de rekening zal moeten sluiten? Dan zal het nog erger zijn ’l Was wel de moeite weerd itilie één te maken en te hervormen Het is waar dat de haliansche geuzen zoo veel kleine dan afgesproken spel, waaiin M. de leefden en aan de grondeigenaars eenige doel de republiekemsche kiezers 1 zij voor Boulanger te winnen. Na afloop der aanstaande kiezingeo, zullen wij kunnen bestatigèn i 1 het gezegde van den Temps waai heid bevat. i beschaamdheid te verdragen van die sleepdragers van deu generaal, het uit schot der republiekeinsebe partij, wier doel slechts is hunne fortuin te maken door eene avontuur en die zien het komiteit der nationale partij noemen. Dat de Boulangislen niet gevleid zijn door zulke woorden, hoeft wel niet ge zegd, en dat zij zich in hunne bladen, hevig verweren, spreekt van zélf. M. Laguerre, onder andere, neemt den handschoen op en antwoordt dal men ongelijk heeft de Boulangislen uit te schelden voor slechte vaderlanders en anti-republiekeinen. Nimmer, verzekert hij in de Presse, zullen generaal Boulanger en zijne ge trouwen gemeene zaak, maken met de reaktionnairen. De Temps, een van die bladen, die, zooals wij hierboven zegden, in dit alles enkel komediespel zien, beweert dat die onverwachte aanvallen niéts anders zijn I Staten hebben ingepalmd die gelukkig zT a, n I n n n I 1.1 I AA f/l An .1 <4 r> ,4 z. /.nn...... Cassagnac de hoofdrol vervult, met liet zoete voldoening gaven. Thans beialèn 'j aan of bijna de helft van hun inkon in hoever de modelbestuurders. In Frankrijk weten ze niet meer welke lasten uitvinden om geld in de kas te krijgen. Maar Italië spant nog de kroon boven alle landen. In dat gelukkige, het ééne [talie, het luilekkerland bij uitmuntend heid, stuit de rekening van hel budget van 1888-1889, door de Kamer gestemd, als volgt Ontvangsten Uitgaven dat zij zich hier koes houden? 1 van ’t fransch oppergerechl, die bet lot van Boulanger in i Terwijl men te Brussel bezig was met de koffers van generaal Boulanger in te pakken, verscheurden de aanhangers van den géneraal zich onderling te l en uiigefloien. Parijs. Nu de généraal vertrokken is, zullen Sommigen beweeren wel is waar dat Bnitcnlandsche Politiek. ’t Is nog altijd al Boulanger dat de klok slaat in de politieke wereld. De generaal, die de schrik is van de fransche republikeinen, hield zich te Brussel neersltg bezig met propaganda te maken voor zijne politieke plannen om van daar zijne partij in Frankrijk te besturen. Omringd van eenen geheelen stat par tijgenoten, zond hij van hier uit mani festen en politieke bevelen naar Pa ijs. Hel Belgisch gouvernement, vreexende dat de "woelzieke generaal ons met Frankrijk in moeilijkheden zou brengen, had hem verzocht stil te blijven Het hanscli gouvernement was in onderhall- deling met hel Belgisch ovet hel ver- blijf "van Boulanger te Brussel. Het fransch ministerie had met uitdrukkelijk de uitdrijving van den generaal ge- vra.i’Tden ons kabinet had dan ook ei-eoe beslissing noch voor noch tegen genomen. Maar toen het gerucht liep dat Boulanger van zin was zich naai Enge land te begeven, is een ambtenaar van ons gouvernement hem gaan viagen of dit echt was. De generaal begreep dien wenk; hij verstond dat een langer ver blijf te Brussel bel Belgisch gouverne ment zou kunnen storen, en is daarop woensdag met eenen bijzondeien trein naar Oostende vertrokken, om van daar scheep te gaan naar Londen. Bij zijn vertrek stond eene afdeéling politieagen ten aan de noorderstaiie, terwijl een aantal nieuwsgierigen plaats genomen had aan dén ingang der bagagiezaai. Zijn verblijf in Londen zal echter van korten duur wezen. Inderdaad bij be houdt het hotel dat hij te Brussel ge huurd heeft, en dat men voort bemeu belt. Naar het schijnt, zou hij van zin zijn al wat de politiek en de kiesbeweging aangaat te Londen af te doen en van tijd tol lijd zich te Brussel komen uitrusten. Wal er ook van zij, hel vertrek van Boulanger uit Brussel heeft tol geene wanordelijkheden aanleiding gegeven. Ook bij zijne inscheping te Oostende bleef alles stil. Bij zijne aankomst te Douver, stond een bijzondere trein'gereed om hem naar Londen over te voeren. Te Londen js hij geestdiiFtig ontvangen door ee- nige franschmans, die hem kwamen verwelkomen. Buiten de statie werd hij echter door de grooie meerderheid van het volk uitgejouwd i.., de transche republiekeihen, die reeds I dit al te maal maar komediespel is. doch ons gouvernement aanvielen, te vreder. 1 wij gelooven met dat Paul de Gassag- zijn."en zien dat wij slechts politieke nac, die in alle omstandigheden steeds vluchtelingen dulden, op voorwaarde getoond heeft een man van karakter te dat zij .’icli hier koes houden? I z.ijn, zich cot zulke-gemeens, verlagende 967 duizend frank. Dai staat gedrukt in Intusschen zetten de negen mannen (ruiterij zou leenen. Des ie meer daar de t j t banden hebben, i rangen der ergste twisters plaatst. Zie- nantien openbaar gemaakt werd, het onderzoek, der feiten van den gêné- 1 hier wat dat deze flinke schrijver, in i Overal dezelfde. De liberalen zijn volgens zij zelve te doen hebben over alle laakbare feiten, J door officieren gepleegd, en welke noch wereld, de kalöten hebben daar geen onder de toepassing der krijgstucht, neeb onder de bevoegdheid der •.■eeu-t- banken vallen. Die eereraden worden hoofdzakeiijk ingesteld om de gezamenlijke eer van hei korps der officieren te handhaven en te beschermen. Zij hebben nog voor doel de geschillen tusschen officieren op vreedzame wijze te vereffenen en alzoo, ir. vele gevallen, het tweegevecht die plaag onzer kazernen, te voorkoim n. Die raden zullen dikwijls door hunne Ten andere ziel de besturen der tusschenkomst in de geschillen, welke zijn blad 1'Autorité, schrijft: groote liberale steden de stadskassen tusschen officieren zouden oprijzen, eene Hel wordt ónmogelijk langer de oo- loopen overa' over vandeficiet. belreueenswaardige oplossing kunnen voor- Dit bl id verse hijnl den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De. Annoncen voor Beigie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijflui bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den ijzerenweg. fi Apiii tot tSi 54ei 3 >TMgdgr^Biat*pgXM. ki 5 00 - o I j 5 7 00 6 07 7 45 A 0 00 o op 9 50 5 08 5 07 3 46 5 42 4 16 6 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 59 6 56 4 53 6 48 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 5 28 7 16 5 39 7 55 7 05 9 20 825 1056 Brussel (verlrck) Gent Lichtervelde Coitemarcq Hu iidiueme Za rreu E» sscn Dixmudo Oostkerke AvecHppello Veurne Adinkerke Ghy velde 5 57 6 51 7 IV 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5- 7 59 Duinkerke (vertrek) Ghyveltle Adinkerke Veurne Avecappelle Oost kerke Dixmude fessen' Zurren lljindzueine Cortemai cq Lichtervelde CO 5 58 r. 6 00 7 57 8 57 9 15 021 9 26 9 33 0 40 I I Cortemarcq naar Oostende, 5 40 8 08 10 45, 1 14, 4 50, 5 18, 7 18, Oostende-Cot lemaicq, 5 55, 8 00, 12 23 3 25, 4 20 6 17, 8 13. Corteni-IJper 7 01 9 10 1 52 5 29 7 59 IJper-C >rien>4 50 7 16 9 5712 17 5 56 6 91 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22, 8 24, 11 36, 1 27. 5 40, 7 27. Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge, 8 05, 11 02. 12 35, 4 25,6 41,- Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostelide-Brussel, 5 30, 6 20.7 57 9 10 1 1 06 11 50, 2 55. 4 24. 5 25 G 00 8 40 Duinkerke naar Parijs en ’b morg. Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 25 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’a avonds Parijs (vertrek) 6 50 Duinkerke(Aank). 12 30 Nieuport (stad)-Dixniude, 12 00 1 48 'n Dixmude-Nieuport 2 35 5 03 8 24 5 22 5 28 5 35 5 41 5 50 G 06 8 22 GentnaarBrussel 7 52 9 31 Brussel (aank.) .8 48 11 00 Parijs naar Duinkerke. ’b hv. rv. ’h worg. 2 41 5 45 5 53 6 16 8 06 8 06 8 00 9 17 9 26 11 18 11 05 11 15 ’b morg. 6 u5 3 59 9 03 12 45 9 35 1158 1 42 7 46 2 00 ft 00 n a. 8 06 - 8 1 I 8 18 8 :6 8 57 8 45 8 52 10 02 a n 10 17 10 39 t>. 11 08 616 7 46 901 9 16 9 22 9 '7 934 9 45 9 54 0 02 8 u7- lo'il 8 19 10 25 8 26'10 51 Duinkerk, uak. S 5' 1118 i w,.Lenat IrnnrKiirran nnn. i 7.1111 bifid l Autorite. SChl ilfl’ 1 2 u6 2 11 2 18 2 27 ‘2 58 - 2 46 A A 2 55 a a 5 15 3 40 4 07 mbMH JXKTi— 4 4 5 45 8 66 9 17 11 05 *3 morg. 11 05 00 v.„ _z. 9 42 128 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke. 4 lö’ o n» - -rTIM II «gr WHHITW MEMPTOW 6 02 1047 6 36 11 25 7 07 12 03 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 12 30 7 42 1243 7 48 1249 7 55 1256 8 01 102 8 09 112 1 48 3 13 5 22

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1